Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0876 Střední odborné učiliště nábytkářské a.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0876 Střední odborné učiliště nábytkářské a."— Transkript prezentace:

1 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0876 Střední odborné učiliště nábytkářské a střední odborná škola, s.r.o. Horská 167, 460 14 Liberec Šablona 3/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE _98 Autor Zuzana Pajerová Třída/ročník Z/1 Datum vytvoření 1. 5. 2013

2 Vzdělávací oblast Společenskovědní základ Tematická oblast Člověk a stát Předmět Základy společenských věd Anotace (výstižný popis způsobu použití, případně metodické pokyny Prezentace slouží jako pomocný materiál k výkladu látky OSN, jeho orgánů a činnosti. Závěr prezentace obsahuje krátký kontrolní test. Klíčová slova OSN, ORGÁNY OSN, ČINNOST OSN Druh učebního materiálu Prezentace PowerPoint Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

3 ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁROD Ů, ORGÁNY OSN

4  Nejuznávan ě jší mezinárodní organizace  Jejím posláním je udr ž ování celosv ě tového míru, bezpe č nosti a spravedlivých vztah ů mezi státy  Zajiš ť uje č lenským stát ů m suverenitu  Poskytuje č lenským stát ů m rozsáhlou a trvalo humanitární rozvojovou pomoc  Zast ř ešuje n ě kolik dalších institucí a orgán ů

5  Vznikla na základ ě podpisu Charty OSN v San Franciscu  26.6.1945  Chartu podepsalo 50 stát ů v č etn ě Č eskoslovenska  Navazuje na č innost mezivále č né Spole č nosti národ ů, která skon č ila svou č innost na za č átku 2.sv ě tové války  Podn ě tem vzniku bylo také navázat na principy tehdejšího spojenectví USA, Sov ě tského svazu a Velké Británie  Hlavní sídlo OSN je v New Yorku

6  RADA BEZPE Č NOSTI  VALNÉ SHROMÁ Ž D Ě NÍ  MEZINÁRODNÍ SOUDNÍ DV Ů R  HOSPODÁ Ř SKÁ A SOCIÁLNÍ RADA OSN  PORU Č ENSKÁ RADA  SEKRETARIÁT OSN

7  Nejvyšší výkonný orgán  Základní zodpov ě dností je udr ž ení míru  Její rezoluce jsou právn ě závazné  Uvaluje mezinárodní sankce na státy  Schvaluje mezinárodní mírové operace, p ř ípadn ě p ř ímé vojenské akce  15 č len ů  10 č len ů je volených Valným shromá ž d ě ním na dva roky  5 č len ů je stálých – mají rozhodující vliv USA, Velká Británie, Francie, Ruská federace, Č ína Tyto státy mají právo veta, mohou zamítnout jakýkoliv návrh Rady

8  Druhý vrcholný politický orgán OSN  Jsou zde zastoupeny všechny č lenské zem ě  P ř i hlasování: jedna zem ě = jeden hlas  Rezoluce a doporu č ení, které p ř ijímá, nejsou závazná, mimo usnesení týkajících se vnit ř ního chodu OSN  Shromá ž d ě ní volí generálního tajemníka OSN a nestálé č leny Rady bezpe č nosti  Nedisponuje donucovacími prost ř edky

9  Zalo ž en v roce 1945  Sídlo v Haagu  Soudní orgán OSN  Ř eší mezinárodní obchodní spory mezi státy a firmami  Rozhodnutí jsou právn ě závazná ale exekutivn ě nevynutitelná  15 soudc ů volených na 9 let Valným shromá ž d ě ním a Radou bezpe č nosti

10  Monitoruje celkovou hospodá ř skou situaci  Vytvá ř í prognózy dalšího vývoje, navrhuje opat ř ení  Sleduje i vedlejší aspekty hospodá ř ského rozvoje

11  Vykonávala dozor nad správou poru č enských území  V sou č asnosti formáln ě ukon č ila svou č innost  M ůž e se znovu sejít v p ř ípad ě, ž e to bude situace vy ž adovat

12  Výkonný orgán OSN  Generální tajemník je nevyšší správní ú ř edník  Další zam ě stnanci

13 Valné shromáždění Hospodářská a sociální rada Sekretariát Mezinárodní soudní dvůr Rada bezpečnosti Poručenská rada

14  1) Jak se jmenuje nejvyšší výkonný orgán OSN?  Rada bezpe č nosti  2) Kolik stálých č len ů má Rada bezpe č nosti? 55  3) Kde sídlí Mezinárodní soudní dv ů r?  Haag  4) Který orgán OSN formáln ě ukon č il svou č innost?  Poru č enská rada  5) Jak se jmenuje zakládající dokument OSN?  Charta OSN  6) Ve kterém roce a kde vzniklo OSN?  1945 v San Franciscu

15 Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt EU peníze školám „Inovace výuky“ registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0876 Zdroje: Odmaturuj! : ze společenských věd : [průvodce středoškolským učivem společenských věd : příprava k maturitě (i k nové podobě maturity : příprava na přijímací zkoušky na vysoké školy]. Vyd. 1. Brno : Didaktis, c2003. 224 s. ISBN 80-86285-68-5.


Stáhnout ppt "Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0876 Střední odborné učiliště nábytkářské a."

Podobné prezentace


Reklamy Google