Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní nehody Předmět: Teorie dopravy Ing. František Lachnit, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní nehody Předmět: Teorie dopravy Ing. František Lachnit, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní nehody Předmět: Teorie dopravy Ing. František Lachnit, Ph.D.

2 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti § 47 zákona č. 361/2000 Dopravní nehoda je událost v provozu na pozemních komunikacích, například havárie nebo srážka, která se stala nebo byla započata na pozemní komunikaci a při níž dojde k usmrcení nebo zranění osoby nebo ke škodě na majetku v přímé souvislosti s provozem vozidla v pohybu.

3 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Řidič, který měl účast na dopravní nehodě, je povinen a) neprodleně zastavit vozidlo, b) zdržet se požití alkoholického nápoje a jiných návykových látek po nehodě po dobu, do kdy by to bylo na újmu zjištění, zda před jízdou nebo během jízdy požil alkoholický nápoj nebo návykovou látku, vždy však do doby příjezdu policisty v případě, že jsou účastníci nehody povinni ohlásit nehodu policistovi c) učinit opatření k zabránění vzniku škody osobám nebo věcem, pokud tato hrozí v důsledku dopravní nehody, d) spolupracovat při zjišťování skutkového stavu.

4 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Účastníci dopravní nehody jsou povinni a) učinit vhodná opatření, aby nebyla ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích v místě dopravní nehody; vyžadují-li to okolnosti, jsou oprávněni zastavovat jiná vozidla, b) oznámit, v případech stanovených tímto zákonem, nehodu policii; došlo-li k zranění, poskytnout podle svých schopností první pomoc a k zraněné osobě přivolat poskytovatele zdravotnické záchranné služby, c) označit místo dopravní nehody,

5 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti d) umožnit obnovení provozu na pozemních komunikacích, zejména provozu vozidel hromadné dopravy osob, e) neprodleně ohlásit policii poškození pozemní komunikace, obecně prospěšného zařízení nebo životního prostředí, pokud k němu při dopravní nehodě došlo, f) prokázat si na požádání navzájem svou totožnost a sdělit údaje o vozidle, které mělo účast na dopravní nehodě, g) v případech, kdy nevznikne povinnost oznámit nehodu policii, sepsat společný záznam o dopravní nehodě, který podepíší a neprodleně předají pojistiteli; tento záznam musí obsahovat identifikaci místa a času opravní nehody, jejích účastníků a vozidel, její příčiny, průběhu a následků.

6 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

7 Dojde-li při dopravní nehodě k usmrcení nebo zranění osoby nebo k hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí částku 100 000 Kč, jsou účastníci dopravní nehody povinni a) neprodleně ohlásit dopravní nehodu policistovi, b) zdržet se jednání, které by bylo na újmu řádného vyšetření dopravní nehody, zejména přemístění vozidel; musí-li se však situace vzniklá dopravní nehodou změnit, zejména je-li to nutné k vyproštění nebo ošetření zraněné osoby nebo k obnovení provozu na pozemních komunikacích,především provozu vozidel hromadné dopravy osob, vyznačit situaci a stopy, c) setrvat na místě dopravní nehody až do příchodu policisty nebo se na toto místo neprodleně vrátit po poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo ohlášení dopravní nehody.

8 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Povinnost ohlásit nehodu policistovi platí i v případě, kdy při dopravní nehodě a) dojde ke hmotné škodě na majetku třetí osoby, s výjimkou škody na vozidle, jehož řidič má účast na dopravní nehodě nebo škody na věci přepravované v tomto vozidle, b) dojde k poškození nebo zničení součásti nebo příslušenství pozemní komunikace podle zákona o pozemních komunikacích, nebo c) účastníci dopravní nehody nemohou sami bez vynaložení nepřiměřeného úsilí zabezpečit obnovení plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

9 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Statistiky dopravních nehod http://www.policie.cz/clanek/statistika-nehodovosti-900835.aspx Denní statistika dopravních nehod http://aplikace.policie.cz/statistiky-dopravnich-nehod/

10 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti PRVOTNÍ VYŠETŘOVACÍ ÚKONY SILNIČNÍCH DOPRAVNÍCH NEHOD 1) ohledání místa silniční dopravní nehody, 2) ohledání dopravních prostředků, 3) lékařské prohlídky zraněných osob a ohledání mrtvol, 4) zjištění stavu účastníků silniční dopravní nehody - ovlivnění alkoholem, případně jinými drogami a léky, 5) pronásledování účastníka, který po dopravní nehodě z místa ujel, pátrání po vozidle, 6) vyžádání vysvětlení od účastníků nehody a očitých svědků.

11 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Znalecké dokazování silničních dopravních nehod Kriminalistické expertizy - trasologické - daktyloskopické - mechanoskopické – úlomky střepů, emailu - biologické – kdo řídil vozidlo – krev, vlasy atd. - chemické – zjištění mazadel, pohonných hmot, barvy atd.

12 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Soudně lékařské expertizy: - doba a příčina smrti - rozsah tělesných poškození, prognóza léčení - mechanizmus vzniku zranění ve vozidle - poloha zraněné osoby v době vzniku zranění - možnost pomoci včasným zásahem osob – použití lékárničky vozidla - stanovení alkoholu v krvi a omamných látek - mikrospánek - stupeň únavy řidiče

13 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Posudky z oboru soudní psychologie a psychiatrie: - schopnost řidiče – reagovat na podněty – reagovat na kritické dopravní situace - poruchy osobnosti, paměti - duševní poruchy a jejich vliv na jednání v kritické situaci

14 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Znalecké posudky z technických oborů: - posouzení charakteru a rozsahu poškození vozidla a způsobené škody - posouzení technického stavu vozidla - zda příčinou dopravní nehody byla technická závada a její charakter - původ a doba vzniku technické závady - zda technická závada vznikla v důsledku špatné údržby vozidla - jaký byl technický stav činných částí a zařízení vozidla - posoudit způsob a techniku jízdy řidiče, způsob a mechanizmus vzniku a průběhu dopravní nehody - provést rozbor tachografických záznamů a jiných technických záznamových prostředků průběhu jízdy - posoudit možnosti zabránění vzniku dopravní nehody v konkrétních podmínkách silniční dopravy z technického hlediska

15 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Komplexní expertizy: (sloučení předchozích) - zjištění osoby, která řídila v době nehody - stanovení místa a pohyby osob v momentě dopravní nehody - stanovení vzájemné polohy osob a dopravního prostředku a místa v dopravním prostředku - stanovení, kterou částí dopravního prostředku bylo způsobeno zranění, posoudit mechanizmus vzniku poranění a prognóz léčení - stanovení pravděpodobného poškození na dopravním prostředku, který z místa nehody ujel

16 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vlastnosti prvků nehodového systému Nehodový systém – soubor prvků a vlastností vztažených k nehodě a jejich vzájemných vazeb. Prvky nehodového systému - člověk - vozidlo - vozidlo a okolí - člověk – řidič - chodec nebo cyklista Vazby – to, jak na sebe vzájemně jednotlivé prvky působí.

17 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vlastnosti prvků Člověk jako řidič Pro rozhodování řidiče je nejdůležitější zrakové vnímání. Vidění probíhá takto: - oko se orientuje v pohledovém poli - vnější pohled zaujme pozorovatele - zrakový receptor se zaměří a soustředí na zajímavý optický podnět a na základě zjištěných optických a fotometrických parametrů (vzdálenosti, jasu, úhlového rozměru) se připraví na recepci

18 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti - podnět zpracovaný optickým systémem oka zasáhne světlocitlivé elementy sítnice - transformací optických podnětů v nervové vzruch vzniká odezva v optickém nervu, po kterém je vedena k mozkovému centru vidění, kde vzniká počitek - spojením počitků vzniká vjem, na jehož základě se rozhoduje o odpovědi organizmu na daný podnět, dochází k tzv. diferenciaci - vjem může být pominut nebo uložen v paměti nebo může být transformován ve vzruch, šířící se pohybovými nervy k nervosvalovým ploténkám

19 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti - v nervosvalových ploténkách je nervový vzruch transformován ve svalový stah - v průběhu tohoto procesu je CNS neustále informován o změnách vlastností pozorovaného objektu a jeho okolí, vysílá povely, řídí plynule adaptační stav Základní funkci zraku je možno rozdělit na tyto dílčí části: vnímání - jasu - detailů - kontrastu - prostoru - barev Oko je schopno vidět ostře kolem osy v úhlu 1 – 1,5°, mimo je už periferní vidění, vnímání pohybu.

20 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Na zrakovém vnímání závisí reakční doba řidiče. Optická reakce – doba od vybrání nebezpečného objektu po jeho optické zafixování. Zafixování není jednoduché, pohybuje se vozidlo i objekt. Objekt do 5° okolo optické osy oka řidiče, avšak řidič jej přímo nesleduje – reakce 0,32 / 0,48 / 0,55 s více než 5° – reakce 0,41 / 0,61 / 0,70 s Když řidič objekt sleduje, optická reakce je okamžitá.

21 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Psychická reakce – doba od optického zafixování kritického objektu do začátku svalové reakce. Měřením zjištěno: 0,22 / 0,45 / 0,58 s

22 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Svalová reakce – doba od ukončení psychické reakce do dotyku brzdového pedálu. Měřením zjištěno: 0,15 / 0,19 / 0,21 s Celková reakční doba při zastavování vozidla – systém řidič + vozidlo optická reakce + psychická reakce + svalová reakce + prodleva brzd + doba náběhu

23 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Člověk jako chodec - rychlosti pohybu chodce

24 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ve Znaleckém standardu jsou uvedeny další rychlosti pohybu chodců. (výsledky měření) - člověk s protézou na noze - opilý a podnapilí chodec - s dítětem za ruku nebo na ruce - s balíkem, s kočárkem, držící se za ruce - pohyb pozpátku - doba obrácení o určitý úhel

25 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Poškození vozidla při střetu s chodcem Závisí na tvaru karoserie (klínový, pontonová, trambusová). Poškození vozidla hlavou chodce při různých nárazových rychlostech a tvarech karoserie

26 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Základná druhy střetů automobilů

27 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Rozdělení četnosti nárazů vozidla

28 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Motorová vozidla Předpisy o účinnosti brzd Rozhodující je datum, kdy byla schválena technická způsobilost typu nebo jednotlivého vozidla. Vyhl. č. 145/58 Sb. - před 1.1.1953 a po 1.1.1953 Vyhl. č. 32/72 Sb. Vyhl. č. 90/75 Sb. Vyhl. č. 41/84 Sb. Vyhl. č. 102/95 Sb. Vyhl. č. 341/2002 Sb. - nyní platná

29 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Předpisy o dosvitu světlometů vozidla na vozovce Podle data schválení typu. Platí dříve uvedené vyhlášky.

30 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dokumentace z místa nehody - zaměření místa nehody - ohledání, zjištění stop, úlomků, skvrn atd. - stav vozovky, - fotodokumentace

31 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Zaměření místa nehody Provádí se polohopis a výškopis. Není potřebná návaznost na zeměpisné souřadnice (poměrně omezený prostor). Musí se stanovit výchozí bod měření (např. nároží domu) a zaměření se provádí v místních souřadnicích. Stanovují se jen GPS souřadnice místa nehody.

32 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Metody zaměřování místa nehody - trojúhelníková metoda - ortogonální metoda – místní pravoúhlé souřadnice - pomocí geodetického přístroje

33 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Metrická analýza fotografických snímků Stereofotometrie Pro zpracování fotodokumentace existují počítačové programy, např. PC Rect. Slouží k rektifikaci fotografií. Rektifikace znamená převedení zkoseného obrazu z fotografie do plánku v přesném měřítku. Vyhodnocení fotodokumentace

34 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Analýza brzdění Matematický model (postup výpočtů je dán Znaleckým standardem) Metoda zpětného odvíjení děje - plné brzdění po střetu - plné brzdění před střetem - náběh brzdění - jízda bez brzdění

35 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Grafická analýza (diagram dráha – čas) Lze zobrazit nejen polohy skutečné, ale i možnosti účastníků v jednotlivých fázích. Jako počátek se volí místo střetu.

36 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Počítačové programy k simulaci dopravních nehod Např. PC – CRASH Zdroj: http://www.pccrash.cz/files/pictures/pcc/big/pcc3.jpg

37 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Zdroj: http://www.pccrash.cz/files/pictures/pcc/big/pcc2.jpg

38 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vyšetřovací pokus Provádí se za stejných podmínek jako se stala nehoda. Metodika dána Znaleckým standardem. Zjišťování dohlednosti za denního světla - Dohlednost před vrcholem stoupání - Dohlednost do zatáčky - Dohlednost přes nepohyblivou překážku - Dohlednost v křižovatce

39 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Zjištění dohlednosti za snížené viditelnosti - dohlednost na pohybujícího se chodce - dohlednost na nepohyblivou překážku, stojícího chodce Akcelerační a brzdné vlastnosti - měření akcelerace - brzdného zpomalení - měření konečné rychlosti

40 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Znalec z oboru dopravních nehod Studium: Ústav soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně Požadované vzdělání pro kurs Analýza silničních nehod: vysokoškolské strojního, dopravního resp. obdobného směru, znalost konstrukce a řízení motorových vozidel Placené studium – až 60 000 Kč Rozsah: asi 300 hod.

41 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Zdroje: Znalecké standard č.II, MS ČR., 1990. Znalecké standard č.III, MS ČR., 1991 Znalecké standard č.IV, MS ČR., 1991 Znalecké standard č.V, MS ČR., 1992 Zák. č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu) Porada, V.. Silniční dopravní nehoda v teorii a praxi. Praha: Linde, 2000, ISBN 80-7201-212-6. http://www.pccrash.cz/


Stáhnout ppt "Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní nehody Předmět: Teorie dopravy Ing. František Lachnit, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google