Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Spolupráce VŠB-TU Ostrava s podniky Seminář MSK a ARR, Podpora vědy, výzkumu a inovací, v Moravskoslezském kraji 2010 spolupráce podniků s VŠ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Spolupráce VŠB-TU Ostrava s podniky Seminář MSK a ARR, Podpora vědy, výzkumu a inovací, v Moravskoslezském kraji 2010 spolupráce podniků s VŠ."— Transkript prezentace:

1 Spolupráce VŠB-TU Ostrava s podniky Seminář MSK a ARR, Podpora vědy, výzkumu a inovací, v Moravskoslezském kraji 2010 spolupráce podniků s VŠ

2 Dlouhodobý záměr MŠMT Základním cílem v této oblasti je zaměření výzkumu a vývoje tak, aby větší měrou, zejména prostřednictvím inovací a jejich úspěšných realizací, přispíval k hospodářskému růstu a zvýšení technologické úrovně země a tím i k její lepší prosperitě a konkurenceschopnosti. zvýšit objem veřejných prostředků na výzkum a vývoj až na 36 miliard korun v roce 2008 a dvojnásobný objem prostředků získat od soukromé sféry, dosáhnout změny postavení vysokých škol, které by mělo mnohem více odpovídat zvyklostem ve vyspělých zemích, –dosáhnout zvýšení podílu vysokých škol na výzkumu z dnešních 15 % na alespoň 20 % z celku (ve vyspělých zemích je obvyklých dokonce 30 %)

3 3. role na VŠ Aktivní podpora ODV, transferu technologií, cílově orientovaného výzkumu a vývoje a rozvoj inovační infrastruktury. Centra transferu technologií – základ servisních aktivit univerzit v regionech Aktivity v oblasti inovací směřovány na podporu všech složek proinovačních procesů: –zajištění kvalitních lidských zdrojů - vzdělávání, –moderní výzkumná infrastruktura VaV – inovační centra, –zvýšení úspěšnosti v získávání finančních prostředků ve veřejných soutěžích výzkumu a vývoje – internacionalizace.

4 Co je třetí rolí vysokých škol? Instituce terciárního vzdělávání jsou stále výrazněji vystaveny konkurenčnímu prostředí, a to nejen v rámci relativně autonomního univerzitního světa, ale též v mnohem širším kontextu ekonomické konkurence. Především vysoké školy se postupně proměňují z institucí, které v prvé řadě zajišťovaly mezigenerační transfer znalostí a vědomostí, v instituce hrající klíčovou roli v produkci znalostí a tvorbě inovačního potenciálu.

5 Co je třetí rolí vysokých škol? Naplňování tohoto nově se tvořícího poslání vysokých škol je mimořádně složité díky nutné provázanosti mezi státní správou a národní i regionální politikou, sektory průmyslu a služeb a samotnými školami. Přes autonomní postavení se aktéři stávají úzce svázanými subjekty. Nejčastěji je toto předivo vztahů metaforicky vyjadřováno pojmem Triple Helix, který byl vytvořen v polovině devadesátých let - [Leydesdorff a Etzkowitz 2000].

6

7 Co je třetí rolí vysokých škol? Případové studie vesměs ukazují, že úspěšný rozvoj třetí role univerzit byl podmíněn souhrou zejména následujících faktorů (například Smita Srinivas & Kimmo Viljamaa, 2006): tlak/zájem zavedených firem na spolupráci s univerzitami; jistá forma recese nebo krize; model financování a chránění výsledků vývoje z veřejných zdrojů, včetně zajištění jejich transferu do praxe („státní model podpory“); rozmach regionálních rozvojových iniciativ; mobilizace jednotlivců; postupné vytváření regionálního mandátu univerzit v celkovém rozvoji.

8 Naplnění třetí role univerzit - 1 Úspěšné naplnění třetí role univerzit po nastavení celkového rámce bude dále uvnitř jednotlivých institucí, regionů a resortů/státních agentur vyžadovat přinejmenším: 1. Zásadní změny v manažerském přístupu na všech úrovních strategického řízení (v jednotlivých univerzitách, regionech, na národní úrovni), včetně skutečné (byť implicitní) kategorizace a rozvrstvení institucí terciárního vzdělávání. 2. Trpělivé a důsledné analýzy možností a rizik v jednotlivých regionech a citlivé časování kroků a politických rozhodnutí.

9 Naplnění třetí role univerzit - 2 3. Systematickou aplikaci komplexu zásadních legislativních změn: –oblast účelového určení dotací na výzkum ve vztahu k propojení s prací pro aplikační sféru; –pracovně-právní úpravy ve vztahu ke studentům (včetně základního vztahu u doktorských studentů); –vymezení řídících struktur a pravomocí pro instituce terciárního vzdělávání, umožňujících efektivní institucionalizaci a řízení komerčních vztahů (včetně zakládání a následného využívání „servisních“ právnických osob jednou nebo více institucemi VaV); –zákon o veřejném financování výzkumu (realistické a rozumné zajištění přístupu „všem za stejných podmínek“ k výsledkům výzkumu tak, aby to nebránilo v komerční spolupráci).

10 Naplnění třetí role univerzit - 3 4. Nastavení vhodných institucionalizovaných struktur uvnitř institucí terciárního vzdělávání (nebo regionálně sdílenými), které povedou k profesionalizaci transferu znalostí a technologií. 5. Motivace firem k investicím do VaV ve spolupráci s veřejným sektorem (v současné době firmy nejsou často připraveny respektovat skutečné náklady na straně poskytovatelů služby).

11 Algoritmus podpory Start-up na technických VŠ, podpora komercionalizace výsledků VaV

12 Strategie VŠB-TUO Dlouhodobý záměr Univerzity Budování zdrojů: –Lidské –Technické –Finanční Současný stav Cesty k dosažení cíle

13 Strategie MSK, ČR, EU Program rozvoje VaV v MSK Regionální inovační strategie - RIS Národní politika VaV – NPVaV Národní inovační strategie – NIS Lisabonská strategie EU – Akční plán EU Program modernizace pro Univerzity: vzdělávání, výzkum, inovace (KOM 208/06)

14 14 Dlouhodobý záměr VŠB-TUO 1.Projekt CPIT- TL2 – Podnikatelský inkubátor - naplnění laboratoří TL1 – rozvoj činnosti PI 2. Centrum transferu technologií – RCTT - poskytování služeb PI, úprava směrnice ODV 3. Good practices – spolupráce s universitami – - zkvalitňování služeb a vnitřních předpisů 4. Spolupráce – 3. role VŠ – spolupráce s průmyslovými podniky a klastry, státní správou, hejtmanství MSK, KHK, ARR, …

15 Spolupráce s praxí - třetí role vysokých škol

16 16 CPIT - Centrum pokročilých inovačních technologií Realizované objekty CPIT Plánované objekty CPIT VTP Ostrava a.s. CPIT-TL3 CPIT-TL2 CPIT-TL1 Podnikatelský inkubátor RCTT Centers of applied R&D TL1 G … od 05/2008 … od 07/2008

17 Podnikatelský inkubátor CPIT PI VŠB-TU Ostrava byl realizován v rámci Operačního programu průmysl a podnikání, programu 1.1 Prosperita. Provoz – červen 2008. Zřizovatel: VŠB-TUO PI rozšiřuje výzkumné a vývojové aktivity VŠB-TU Ostrava a napomáhá rozvoji inovačního podnikání v regionu. PI napomáhá přenosu výsledků vědy a výzkumu k využití v podnikatelském prostředí.

18 Hlavní aktivity PI - CPIT Podpořit nositele nápadů, myšlenek a know-how v počáteční fázi podnikání a napomoci jim k uskutečnění a naplnění jejich podnikatelských vizí. Rozšiřovat VaV aktivity VŠB-TUO směrem k podpoře a realizaci inovací podnikatelským způsobem. Nabízet chráněné prostředí pro začínající společnosti a inovativní firmy.

19 PROJEKT „AGENT“ OP VpK, PO: 2 – Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Oblast podpory: 2.4 – Partnerství a sítě Dotace: 24 mil. Kč na dobu 3 let, 100 % financovaný Hlavním cílem projektu je zabezpečit pomocí partnerské sítě efektivní propojení nabídky odborných technických služeb partnerských univerzit a VaV pracovišť s poptávkou podnikatelského a veřejného sektoru tak, aby docházelo k přínosnému přenosu informací a následnému posílení využití komerčního potenciálu univerzit a VaV organizací.

20 Výstupy projektu vytvoření modelu technologických skautů a kontaktních manažerů včetně vytváření prostředí a nástrojů pro následnou implementaci tohoto modelu do vnitřního řádu zapojených univerzit ( 27 technologických skautů a 2 kontaktní manažeři), = komunikační a informační platforma vybudování informačního, nabídkového a poptávkového portálu AGENT, který bude sloužit k vzájemné komunikaci a spolupráci mezi zapojenými univerzitami a výzkumnou organizací na straně nabídky a podniky a veřejností na straně poptávky, = živý katalog know how a vědeckotechnických služeb 40 nově zprostředkovaných operací vedoucí ke spolupráci firem/veřejných institucí s univerzitami, případně k nalezení vhodného partnera pro interdisciplinární projekty univerzit, = vyšší efektivita spolupráce mezi VaV a podniky

21 Struktura partnerů projektu… VŠB-TUOSUOUUTBÚG AV ČR PODNIKY A DALŠÍ INSTITUCE Nefinanční partneři Agentura pro regionální rozvoj Krajská hospodářská komora Moravskoslezský strojírenský klastr Sdružení pro rozvoj MSK

22 Výsledky práce - Ocenění Pro nejlepší Podnikatelský projekt roku 2007 v kategorii Podnikatelský inkubátor roku 2007

23 Děkuji za pozornost vladimir.kebo@vsb.cz Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava VŠB–TU OSTRAVA, Studentská 6202/17 708 00 Ostrava-Poruba Tel. : +420 597 329 003 Mobil: +420 603 565 918 E-mail : inkubator@vsb.cz web: www.cpit.vsb.cz/inkubator/ Výzkum – Vývoj – Inovace – Výroba


Stáhnout ppt "Spolupráce VŠB-TU Ostrava s podniky Seminář MSK a ARR, Podpora vědy, výzkumu a inovací, v Moravskoslezském kraji 2010 spolupráce podniků s VŠ."

Podobné prezentace


Reklamy Google