Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VY_32_INOVACE_1_ 1_1.  ojedinělé humanistické projevy – již za vlády Karla IV. x nemají charakter programu  humanistické myšlenky v literární tvorbě.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VY_32_INOVACE_1_ 1_1.  ojedinělé humanistické projevy – již za vlády Karla IV. x nemají charakter programu  humanistické myšlenky v literární tvorbě."— Transkript prezentace:

1 VY_32_INOVACE_1_ 1_1

2  ojedinělé humanistické projevy – již za vlády Karla IV. x nemají charakter programu  humanistické myšlenky v literární tvorbě -až od doby vlády Jiřího z Poděbrad (1420-1471, čes. králem – 1458)  skutečný rozvoj až za Jagellonců (1471 – 1526) a vlády Habsburků (zjm. Rudolfa II. → císař římský a král český, sídlo- Praha)  období renesančního humanismu v Čechách: 15. století – 20. léta 17.století (bitva na Bílé hoře → rekatolizace,baroko)  charakteristika společenské situace- zápas šlechty a měst o hospodářská a politická privilegia (vláda Jagellonců-od 1471, Habsburků-od 1526), značný vliv názorových střetů různých náboženských skupin Počátky humanismu v české literatuře

3  kulturní život – výrazný vliv měšťanstva → úsilí o rozvoj naučné literatury v národ. jazycích → důraz též na estetickou funkci literatury  Jednotlivá období renesančního humanismu: 1.raný → 70. léta 15.stol. – 20. léta 16. stol. literární tvorba – 2 proudy: latinský, český-program národ. h. 2. Zobecněný → 20. léta 16. stol.- 70. léta 16. stol., myšlenky humanismu do širšího povědomí, velký rozvoj česky psané naukové lit., literatura zábavná, činnost Jana Blahoslava (JB) 3.Popularizovaný → 70. léta 16. stol. – 20.léta 17. stol. česky psaná literatura - nejpočetnější, vysoká úroveň → Daniel Adam z Veleslavína, latinsky psaná díla → značný vliv manýrismu

4 Rané období 70. léta 15.stol. – 20. léta 16. stol.  ! nejvíce se angažuje latinsky píšící česká šlechta a duchovní  1. projevem = DIALOG-latinský psaný list Jan z Rabštejna (1437- 1473), katol.duchovní. Forma dopisu- vyjádřena základ. humanistická myšlenka → právo lidí na růz. názory ve vztahu k moci světské i duchovní (01- ke kterým dobovým problémům se autor vyjadřuje, víme-li, že pracoval ve službách Jiřího z Poděbrad?)  formuje se program národního humanismu  Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic (1461 – 1510),duchovní, dvořan Vlad. Jagellonského, cenná soukromá knihovna, tvorba: O lidské bídě, Žaloba k sv. Václavu, Elegie na smrt císaře Karla, Óda na Karlovy Vary aj.

5  skupina latinsky píšících básníků – sborníky: Směs básní  Augustin Olomoucký – Obrana básnictví  Jan Dubravius Česky psaná literatura  Viktorin Kornel ze Všehrd (1460-1520) – úředník zemského soudu, člen latin.kroužku Bohuslava Hasištejnského. Brzký rozkol s latinsky píšícími autory. Dílo: Knihy devatery - čerpá z praxe, výklad práv. zvyklostí, polemika s právní svévolí šlechty. Pouze v rukopise. Důležité → překlady: Knihy o napravení padlého od Jana Zlatoústého – předmluva spisu = program národního humanismu (02-kdo byl Jan Zlatoústý?)

6  Řehoř Hrubý z Jelení (1460-1514) – překlad Chvály bláznovství (tiskem 1512), (03 – kdo byl autorem Chvály bláznovství? Čím je toto dílo významné?) původní dílo- Napomenutí Pražanům: projev vyhraněného sociál. cítění a kladný vztah k husitství  Zikmund Hrubý z Jelení (1497-1554) – znalec antické literatury, význam. slovníkář (Lexicon symphonum), spolupracovník E. Rotterdamského. (04 – Jmenujte slavného tvůrce slovníků – doba vlády Karla IV.)

7 Česky psaná zábavná literatura → Hynek z Poděbrad (1452-1492) → překlad 11 novel z Boccacciova Dekameronu, znalec italské kultury → vlastní tvorba: báseň Májový sen – erotické motivy, Stesk na ženitbu, (vtipné verše o zlé ženě a nešťastném manželovi) Veršové o milovníku aj., význam- spojení prvků lidov. mluvy s kultivovaným projevem dílo Frantova práva – anonymní autor, lidová vyprávění → z okru- hu plzeňského lékaře Jana Franty - oslava plně prožitého života, knižně až 1518 (později volné pokračování - Frantovy pranostiky)

8 č.1 – Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic č.2 – hrad Hasištejn Č.3 – titulní strana- Básně

9 2. období- 20. léta 16. stol.- 70. léta 16. stol. humanistické myšlenky → do širšího povědomí Na rozvoj kultury vliv nástup Habsburků → 1. projevy rekatolizace- pronásledování Jednoty bratrské- v Čechách jen jediná tiskárna (Praha) → těžiště kultury na Moravu Významná díla: a) latinsky psaná – Jan Dubravius – báseň Rada zvířat – alegorie → humanistické pojetí panovníka b) česky psaná díla - od 30. let rozvoj české naukové literatury Václav Hájek z Libočan ( † 1553) – Kronika česká –dějiny do 1527- histor. nespolehlivá; Tadeáš Hájek z Hájku – překlad Herbář (Ital Mathioli); Oldřich Prefát z Vlkanova – matematik, astronom, au- tor cestopisu (Cesta z Prahy do Benátek a odtud potom po moři až Do Palestiny); Jan Hasištejnský z Lobkovic – Putování ke sv.hrobu

10 Georgius Agricola - Dvanáct knih o hornictví -příručka o dobý- vání a zpracování rud (sloužila dalších 200 let, (ke studiu geo- logie inspirován pobytem v Jáchymově) Jan Dubravius (viz Rada zvířat), latinsky- O rybníkářství (tisk 1547- Vratislav) Jan Černý – lékař, českobratrský kněz- řada odborných knih - Kniha lékařská Ohromný rozkvět vzdělanosti – příslušníci Jednoty bratrské Jan Blahoslav (1523-1571 )- od r. 1557 biskup Jednoty bratrské, (ovlivněn P. Melanchtonem). Mnohostranné zájmy → filologie, hudba, řečnictví, historie. Dílo: Musika – 3 díly, podpora církev. zpěvu; Šamotulský kancionál – úprava duchov.písní i vlastní tvorba, výrazný vliv na duchov. básnictví; Filipika proti misomu- sům - obhajoba vzdělání; překlad Nového zákona –součást Bible

11 kralické → tisk 1579 – 1594 v Ivančicích na Moravě; rukopisná Gramatika česká – důraz na vytříbené vyjadřování, doplňuje starší gramatiku (Beneš Optát a V. Philomates z r. 1533); Vady kazatelů –poznatky praktické rétoriky, doplněk Gramatiky české; řada spisů obhajujících Jednotu bratrskou a její činnost, též spisy odborné – např. Spis o zraku č. 5 – Jan Blahoslav č.4 Bible kralická

12 Odpovědi na zadané otázky: 1.Věnuje se zejména problematice rozporu českého krále a papeže ve věcech náboženství – Jiří z Poděbrad chce důsledně dodržovat Basilejská kompaktáta, podpora vzniku nové církve ( Jednota bratrská), papežský dvůr –úsilí o znovuobnovení jednotné víry- katolictví (viz křížová výprava proti Jiřímu z Poděbrad). 2. Jan Zlatoústý – biskup v Konstantinopoli (4.-5. stol.po Kristu), vynikající řečník a kazatel. Pranýřuje zneužívání moci církví i šlechtou. V dílech spojil antickou vzdělanost s prvky křesťanství, vynikajícím stylem –často požaduje nápravu společnosti i církve. Řada spisů- více než 200 listů. 3. Autorem Erasmus Roterdamský – kritika přežívajícího feudálního řádu- myšlení, způsobu života, školství atd. Satirické alegorické dílo

13 Velmi oblíbeno, i přes nesouhlas církve. Proti postihu spasila autora jeho pověst vynikající teologa, učence a humanisty. 4. Bartoloměj z Chlumce, řečený Klaret (Glosář, Bohemář, Vokabulář a spisy z různých oborů lidské činnosti).

14 Slovníček pojmů: Cestopis –prozaický literární žánr na pomezí literatury dokumentární a umělecké Elegie – žalozpěv, skladba charakteristická zádumčivých, pochmurným rázem Filipika- polemický, útočný projev Filologie- nauka, která studuje daný jazyk spolu s literaturou v něm psanou a s kulturním a historickým kontextem Jednota bratrská –protestantská církev, vznik 1457, trojí ideál víry, lásky a naděje, ohromný rozvoj 16. století, po r. 1526 zakázána Kancionál- soubor duchovních písní určený pro bohoslužbu či soukromou modlitbu

15 Obrana- spis obhajující konkrétní ideu, osobnost atp. Manýrismus – v literatuře přechodová fáze mezi vrcholnou renesancí a barokem Óda –oslavná lyrická báseň Rekatolizace -násilné či nenásilné znovuobracení nekatolíků na římskokatolic. víru. V českých zemích probíhala od bitvy na Bílé hoře (1618) Rétorika- nauka pojednávající o verbálním projevu

16 Prameny: HORÁKOVÁ, Michaela. Literatura I.: Výklad.Interpretace.Literární teorie. 1997. Praha: Scientia, 1997. ISBN 80-7183-194-8 Obrázky: obr.č.1: VILÍMEK, Jan. Commons.Wikipedia.org.[online]. 15.1. 2009 [cit. 2012-02-13]. Soubor: Jan Vilímek - Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic.jpg. Dostupné z WWW:. Dostupný pod licencí public domain http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jan_Vil%C3%ADmek_- _Bohuslav_Hasi%C5%A1tejnsk%C3%BD_z_Lobkovic.jpg obr.č.2: BRIX, Rafael. Commons. Wikipedia.org.[online]. 25.6.2005 [cit. 2012-02-09]. Soubor:Burg hassenstein.jpg. Dostupné z WWW:. Dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Unported http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Burg_hassenstein.jpgCreative CommonsUveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Unported obr.č.3: MELANTRICH, Jiří. Commons. Wikipedia.org.[online]. 18.12.2007 [cit. 2012-02-09]. Soubor: Melantrich53.jpg. Dostupné z WWW :. Dostupný pod licencí public domain http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Melantrich53.jpg

17 obr.č.4: Commons. Wikipedia.org.[online]. 14.2.2010 [cit. 2012-02-09]. Soubor: Kralice.jpg. Dostupné z WWW:. Dostupný pod licencí public domain http://en.wikipedia.org/wiki/File:Kralice.jpg obr.č.5: Commons. Wikipedia.org.[online]. 26.1.2008 [cit.2012-02-09]. Soubor: Jan Blahoslav.JPG. Dostupné z WWW: Dostupný pod licencí public domain http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jan_Blahoslav.JPG

18 VY_32_INOVACE_11_1_1 Mgr. Irena Klementová Téma sady: Humanismus a renesance Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor:Český jazyk a literatura Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova Tematický okruh:Renesanční a humanistická literatura v Čechách 1. a 2. období Anotace: Jedná se o prezentaci sloužící k výkladu nového učiva a zároveň k aktivizaci žáků. Materiál ozřejmuje základní pojmy a vede žáky k uvědomění si podmíněnosti rozvoje renesančního umění v českých a moravských zemích s hospodářským, společenských a kulturním rozvojem společnosti. Hlavním zdrojem informací je učebnice: HORÁKOVÁ, Michaela. Literatura I.: Výklad. Interpretace. Literární teorie. 1997. Praha: Scientia, 1997. ISBN 80- 7183-194-8

19 Autorka:Irena Klementová Rok vytvoření materiálu: 2012 Název materiálu: Renesanční a humanistická literatura v Čechách 1. a 2. období Jazyk:čeština Očekávaný výstup: Žák si uvědomí předpoklady pro šíření humanismu v českém a moravském prostředí v tzv. rané a zobecněné fázi. Chápe nutnost existence dvojího proudu (latinského a českého) humanisticky zaměřené literatury jako důsledku stávajícího vývoje společnosti. Vnímá nástup reformace a její šíření do českých zemí jako důležitý předpoklad rozvoje vzdělanosti a zájmu o národní kulturu. Uvědomuje si spjatost humanistických názorů se sílícím postavením českého měšťanstva a šlechty, které podporují rozvoj vzdělanosti s ohledem na jejich hospodářské a politické zájmy. Chápe význam Jednoty bratrské a jejích představitelů a členů na rozvoj vzdělanosti. Dovede uvést příklady rozšíření nového humanistického myšlení do české vědy, kultury i životní stylu obyvatelstva. Speciální vzděl. potřeby: žádné Klíčová slova: latinský a český proud literatury, manýrismus, rekatolizace, list, elegie, óda, cestopisná literatura,obrana, filipika, spisy naukové a duchovní, kancionál, Jednota bratrská, Ivančice, Kralice, filologie, rétorika

20 Druh učebního materiálu:aktivizace žáka Cílová skupina:žák Stupeň a typ vzdělávání:gymnaziální vzdělávání Typická věková skupina:16 -19 let Pokyny pro práci s materiálem: Prezentace je využitelná jako výklad učiva na dané téma. V materiálu jsou začleněny otázky, které je možné využít formou frontálního opakování (připomenutí) známého učiva nebo jako podnět pro jeho ověřování. Prezentaci lze též využít jako podnět pro individuální práci žáků (prezentace), která prohloubí znalosti této problematiky.


Stáhnout ppt "VY_32_INOVACE_1_ 1_1.  ojedinělé humanistické projevy – již za vlády Karla IV. x nemají charakter programu  humanistické myšlenky v literární tvorbě."

Podobné prezentace


Reklamy Google