Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Bc. Naďa Prejzová Název DUM: VY_32_Inovace_4.1.17 Vyjmenovaná slova po S, V, Z Název sady: Český jazyk a literatura.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Bc. Naďa Prejzová Název DUM: VY_32_Inovace_4.1.17 Vyjmenovaná slova po S, V, Z Název sady: Český jazyk a literatura."— Transkript prezentace:

1 Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Bc. Naďa Prejzová Název DUM: VY_32_Inovace_4.1.17 Vyjmenovaná slova po S, V, Z Název sady: Český jazyk a literatura 3. ročník Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3577 Anotace: Materiál je určen k procvičování učiva o vyjmenovaných slovech po S, V a Z. Prezentace byla vytvořena pro práci s interaktivní tabulí nebo dataprojektorem a obsahuje animaci.

2 Vyjmenovaná slova po S, V, Z procvičování SY SI SÝ SÍ VY VI VÝ VÍ ZY ZI ZÝ ZÍ

3 VYJMENOVANÁ SLOVA po S SYN – SYTÝ – SÝR SYROVÝ – SYCHRAVÝ – USYCHAT SÝKORA – SÝČEK – SYSEL SYČET - SYPAT

4 Byl ………….., podzimní den. S S U S S S S Zvíře s velkými tvářemi Dcera nebo ….. Nezalitá rostlina bude …. Na krmítko přilétla ……… V zimě je potřeba chodník ……………. Vařený nebo ……… Vrána nesla v zobáku …. Zopakuj si vyjmenovaná slova po S.

5 Byl sychravý, podzimní den. SYSEL SYN USYCHAT SÝKORA SYPAT SYROVÝ SÝR Zvíře s velkými tvářemi Dcera nebo ….. Nezalitá rostlina bude …. Na krmítko přilétla ……… V zimě je potřeba chodník ……………. Vařený nebo ……… Vrána nesla v zobáku ….

6 Pozor na slova! Jaké i, y napíšeš? S_ra je chemický prvek. Vrána měla v zobáku kus s_ra. Silnice je potřeba v zimě s_pat. Pokud někoho bolí v krku, při mluvení může s_pat. Už nemohu nic sníst, jsem s_t. Babička má na půdě několik s_t. Jedno na přes_vání mouky, jedno menší na výrobu tvarohu, jedno velké na sušení cibule a jedno na sušení hub.

7 Jaké i, y napíšeš? - kontrola Síra je chemický prvek. Vrána měla v zobáku kus sýra. Silnice je potřeba v zimě sípat. Pokud někoho bolí v krku, při mluvení může sypat. Už nemohu nic sníst, jsem syt. Babička má na půdě několik sít. Jedno na přesívání mouky, jedno menší na výrobu tvarohu, jedno velké na sušení cibule a jedno na sušení hub.

8 Pozor na i, y sýrová pomazánka, ryba v síti, syrové maso, dřevo vysychalo, ozvala se siréna, výstavní síň, neustále sýčkoval, kluzká silnice, sychravý prosinec, masíroval svaly, silonové punčochy, nenasytný Otesánek, malý sirotek, husté sítko, posilnit se na cestu, sípal zlostí, měsíční světlo, nasít obilí,, spěšná zásilka, hadí zasyčení, zámek Sychrov, přisyp ještě cukr, návštěva u synovce, nápoj ze syrovátky, dětský zásyp, rozsypat sirky, obrovské úsilí, pečivo osychalo, sivý holub, sysel usíná, plná sýpka, hrubé násilí, dostal osypky, přesila, vysílený sportovec, děda dosil záhon

9 Pozor na i, y - kontrola sýrová pomazánka, ryba v síti, syrové maso, dřevo vysychalo, ozvala se siréna, výstavní síň, neustále sýčkoval, kluzká silnice, sychravý prosinec, masíroval svaly, francouzský sýr, silonové punčochy, nenasytný Otesánek, malý sirotek, husté sítko, posilnit se na cestu, sípal zlostí, měsíční světlo, nasít obilí, spěšná zásilka, hadí zasyčení, zámek Sychrov, přisyp ještě cukr, návštěva u synovce, nápoj ze syrovátky, dětský zásyp, rozsypat sirky, obrovské úsilí, pečivo osychalo, sivý holub, sysel usíná, plná sýpka, hrubé násilí, dostal osypky, přesila, vysílený sportovec, děda dosil záhon

10 VYJMENOVANÁ SLOVA po V VY – VYSOKÝ – VÝT VÝSKAT – ZVYKAT – ŽVÝKAT VYDRA – VÝR – VYŽLE POVYK – VÝHEŇ – slova s předponou VY, VÝ

11 Během vyučování se nesmí ………. V P V Z V V Hubené dítě Rámus Naše největší sova Živočich žijící ve vodě Pes začal …… Na kouření si nechci …….. Zopakuj si vyjmenovaná slova po V.

12 Během vyučování se nesmí žvýkat! VYŽLE POVYK VÝR ZVYKAT VYDRA VÝT Hubené dítě Rámus Naše největší sova Živočich žijící ve vodě Pes začal …… Na kouření si nechci ……..

13 Pozor na slova!!! Slyšeli jsme v_t našeho psa. Můj strýček se jmenuje V_t. S Janou půjdeme v_t věnečky z kytiček. Při bouřce se utvořil větrný v_r. Na větvi seděl velký v_r. Na vodní hladině se utvořil v_r.

14 Pozor na slova!!! V_žka na našem kostelíčku je celá ze zlata. Díval jsem se z rozhledny. To byla ale v_ška!

15 Pozor na slova!!! Kontrola Slyšeli jsme výt našeho psa. Můj strýček se jmenuje Vít. S Janou půjdeme vít věnečky z kytiček. Při bouřce se utvořil větrný vír. Na větvi seděl velký výr. Na vodní hladině se utvořil vír. Vížka na našem kostelíčku je celá ze zlata. Díval jsem se z rozhledny. To byla ale výška!

16 Pozor na slova!!! Lucinka dostala nové kolo a v_skala radostí. Maminka v_skala děťátko po vláskách. Na okapu v_sel velký rampouch. Tatínek v_sel další záhon hrachu.

17 Pozor na slova!!! Potřebujeme se už v_dat na cestu. Chtěla bych se častěji v_dat se svou babičkou.

18 Pozor na slova!!! Kontrola Lucinka dostala nové kola a výskala radostí. Maminka vískala děťátko po vláskách. Na okapu visel velký rampouch. Tatínek vysel další záhon hrachu. Potřebujeme se už vydat na cestu. Chtěla bych se častěji vídat se svou babičkou.

19 Vysočina, vysoký, v idlička, v íno, vynález, v ítr, vyschl, v ine, výhled, výcvik, v íčko, prav idelně, povyk, v ím, cv ičení, vytékalo, v inice, zvykat, vydavatelství, vyletěl, V ítek, v išňový, zav íral, v ížka, postav il, východ, zvýšená, vychlazené, chv ilka, výkres, větv ička, sv ítání, v ichřice, lov il, vyprávění, v idět, pov ídají, zdv ihl, vydří, žvýkačka, výprava, zvykání, výpočet, odvykání, výsledek, vykoupat, záv in, význam vymazal Pozor na i, y

20 Vysočina, vysoký, vidlička, víno, vynález, vítr, vyschl, vine, výhled, výcvik, víčko, pravidelně, povyk, vím, cvičení, vytékalo, vinice, zvykat, vydavatelství, vyletěl, Vítek, višňový, zavíral, vížka, postavil, východ, zvýšená, vychlazené, chvilka, výkres, větvička, svítání, vichřice, lovil, vyprávění, vidět, povídají, zdvihl, vydří, žvýkačka, výprava, zvykání, výpočet, odvykání, výsledek, vykoupat, závin, význam vymazal Pozor na i, y - kontrola

21 VYJMENOVANÁ SLOVA po Z BRZY – JAZYK – NAZÝVAT SE – RUZYNĚ

22 Už ………… se mi narodí sestřička RO U N J Za velmi krátkou dobu Čtvrť v Praze Pojmenovat Nevyplazuj ….. Zopakuj si vyjmenovaná slova po Z.

23 Už brzy se mi narodí sestřička BRZIČKO RUZYNĚ NAZÝVAT JAZYK

24 Pozor na slova!!! Brz_ budeme umět všechna vyjmenovaná slova. Brz_čko už bude jaro. Be, fe, le, me, pe, se, ve, ze, ta čeština nemá meze!

25 Pozor na slova!!! Naše město se naz_vá Sadská. Miminko z_vá, už se mu chce spát. SSADSKÁ

26 Pozor na slova!!! Kontrola Brzy budeme umět všechna vyjmenovaná slova. Brzičko už bude jaro. Naše město se nazývá Sadská. Miminko zívá, už se mu chce spát.

27 Pozor na i,y Brzy vstávat, velká z ima, poz inkovaný drát, z ítra je svátek, neoprávněný z isk, lev bývá naz ýván králem zvířat, pojedeme poz ítří, Z ina doz írá na pořádek, ozvěna se ozývá, meluz ína skučí, cizojazyčný slovník, vyzývavý postoj, z ískal mnoho přátel, nezapomeň si vz ít z imník, z ívá ospalostí, nevyplazuj jazyk, rozbitá zí dka, studený podz im, ze třídy se ozýval zpěv, nový z ip

28 Pozor na i, y - kontrola brzy vstávat, deštivá zima, pozinkovaný drát, zítra je svátek, neoprávněný zisk, lev bývá nazýván králem zvířat, pojedeme pozítří, Zina dozírá na pořádek, ozvěna se ozývá, meluzína skučí, cizojazyčný slovník, vyzývavý postoj, získal mnoho přátel, nezapomeň si vzít zimník, zívá ospalostí, nevyplazuj jazyk, rozbitá zídka, studený podzim, ze třídy se ozýval zpěv, nový zip

29 Pozor na i, y!!! Mraz ivý den, mlsný jazýček, ruzyňská věznice, mez inárodní soutěž, zasadili oz imy, z imní spánek, z imnice, muz ikál, poz ítří, zkaz il podání, z isk, jazykovědec, plaz ivá rostlina, ciz inec, vzývala bohy, voz il materiál, vyzýval ho na souboj, viz itka, bez inkový sirup, dřevěný voz ík, malá koz ička, lepší z ítřek, už brz ičko

30 Pozor na i, y!!! Mrazivý den, mlsný jazýček, ruzyňská věznice, mezinárodní soutěž, zasadili ozimy, zimní spánek, zimnice, muzikál, pozítří, zkazil podání, zisk, jazykovědec, plazivá rostlina, cizinec, vzývala bohy, vozil materiál, vyzýval ho na souboj, vizitka, bezinkový sirup, dřevěný vozík, malá kozička, lepší zítřek, už brzičko

31 Tak jak vám to šlo? Po S, po V, po Z, když i,y napsat mám, já jsem ještě malý žáček, v tom se nevyznám! Budu se proto učit znova tahle vyjmenovaná slova. Jak to všechno pochopím, to už dneska dobře vím. SUPER

32 Použité zdroje a materiály JIRKŮ, Zuzana; TABARKOVÁ, Jana. Vyjmenovaná slova hrou. Brno: Nová škola, 2008, ISBN 80-7289-067-0. Obrázky z galerie Klipart Vlastní archiv autora http://www.mesto- sadska.cz/admin/files/page_photos/576/full_src_namesti2.jpg http://files.bermudatriangl.webnode.cz/200000032- 4cbbb4db5a/b94dd6b9a0_33625584_u.jpg


Stáhnout ppt "Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Bc. Naďa Prejzová Název DUM: VY_32_Inovace_4.1.17 Vyjmenovaná slova po S, V, Z Název sady: Český jazyk a literatura."

Podobné prezentace


Reklamy Google