Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM. Co to je IZS? Integrovaný záchranný systém je systém pro koordinaci záchranných a likvidačních prací při vzniku mimořádných.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM. Co to je IZS? Integrovaný záchranný systém je systém pro koordinaci záchranných a likvidačních prací při vzniku mimořádných."— Transkript prezentace:

1 INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

2 Co to je IZS? Integrovaný záchranný systém je systém pro koordinaci záchranných a likvidačních prací při vzniku mimořádných událostí. Základním právním předpisem je zákon č.239/2000 Sb. ve znění zákona č.320/2002 Sb. o IZS.

3 Proč IZS vznikl? Integrovaný záchranný systém vznikl jako potřeba každodenní spolupráce hasičů, zdravotníků, policie a dalších složek při řešení mimořádných událostí (požárů, havárií, dopravních nehod, atd.). Spolupráce na místě zásahu uvedených složek v nějaké formě existovala vždy. Avšak odlišná pracovní náplň i pravomoci jednotlivých složek zakládaly a zakládají nutnost určité koordinace postupů.

4 Složky integrovaného záchranného systému Složky IZS se dělí na základní a ostatní.

5

6 Složky integrovaného záchranného systému Základními složkami IZS jsou Hasičský záchranný sbor ČR, jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje, Zdravotnická záchranná služba a Policie ČR. Základní složky IZS zajišťují nepřetržitou pohotovost pro příjem ohlášení vzniku mimořádné události, její vyhodnocení a neodkladný zásah v místě mimořádné události. Za tím účelem rozmisťují své síly a prostředky po celém území ČR.

7 Složky integrovaného záchranného systému Ostatními složkami IZS jsou vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil, ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory, ostatní záchranné sbory, orgány ochrany veřejného zdraví, havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby, zařízení CO, neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným a likvidačním pracím. Ostatní složky IZS poskytují při záchranných a likvidačních pracích plánovanou pomoc na vyžádání. V době krizových stavů se stávají ostatními složkami IZS také odborná zdravotnická zařízení na úrovni fakultních nemocnic pro poskytování specializované péče.

8 Hasičský záchranný sbor ČR HZS ČR je zřízen ze zákona č.238/2000 Sb. o HZS. Základním posláním je chránit životy a zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při MU. HZS ČR je orgánem státní správy na úseku: - požární ochrany (zák. 133/1985 Sb.) - IZS a ochrany obyvatelstva (zák. 239/2000 Sb.) - krizového řízení (zák. 240/2000 Sb.)

9 Policie ČR Upravuje zákon č.283/1991 Sb. o PČR. Policie ČR je ozbrojeným bezpečnostním sborem, který plní úkoly ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti v rozsahu vymezeném ústavními zákony,zákony a ostatními právními předpisy.

10 Základní policejní služby: Služba pořádkové policie Služba dopravní policie Služba železniční policie Služba cizinecké a pohraniční policie Ochranná služba Letecká služba policie Služba kriminální policie a vyšetřování

11 Činnost Letecké Služby Policie ČR v IZS: Letecká služba Policie ČR nezajišťuje pouze podporu jednotek Policie ČR, ale slouží v rámci Integrovaného záchranného systému ČR (IZS) i pro jiné nepolicejní jednotky. LS PČR tedy slouží pro: 1) Zásahové týmy Policie ČR 2) Zdravotnické týmy Letecké záchranné služby ČR 3) Leteckou pátrací a záchrannou službu (SAR) 4) Lety ve prospěch transplantačního programu 5) Zásahová družstva HZS ČR a Báňskou záchrannou službu 6) Záchranáře Horské služby ČR 7) Složky IZS ČR v případech vyhlášení mimořádného stavu

12 Zdravotnická záchranná služba ČR Základním právním předpisem ZZS ČR je vyhláška Ministerstva zdravotnictví č.434/1992 Sb. o ZZS. Koncepce ZZS vychází z potřeby zajistit funkčně provázaný systém poskytující přednemocniční neodkladnou péči: -na místě vzniku náhlého ohrožení života nebo zdraví -během přepravy postiženého do zdravotnického zařízení a jeho předání do odborného zařízení,které je schopno danou poruchu zdraví zvládnout.

13 Koordinace záchranných a likvidačních prací TAKTICKÁ OPERAČNÍ STRATEGICKÁ

14 Taktická úroveň koordinace Koordinování záchranných a likvidačních prací v místě nasazení složek IZS a v prostoru předpokládaných účinků MU a řízení součinnosti těchto složek provádí velitel zásahu.Velitel zásahu vyhlásí podle závažnosti MU odpovídající stupeň poplachu dle příslušného poplachového plánu IZS. Kdo je velitelem zásahu stanoví zákon č.239/2000 Sb. o IZS.

15 Velitel zásahu je oprávněn: zakázat nebo omezit vstup osob na místo zásahu a nařídit, aby místo zásahu opustila osoba, jejíž přítomnost není potřebná. Nařídit evakuaci osob, popřípadě stanovit i jiná dočasná omezení k ochraně života, zdraví, majetku a životního prostředí a vyzvat osobu, která se nepodřídí stanoveným omezením, aby prokázala svoji totožnost. Tato osoba je povinna výzvě vyhovět, nařídit bezodkladné provádění nebo odstraňování staveb, terénních úprav za účelem zmírnění nebo odvrácení rizik, vzniklých mimořádnou událostí, vyzvat právnické osoby nebo fyzické osoby k poskytnutí osobní nebo věcné pomoci, zřídit štáb velitele zásahu jako svůj výkonný orgán a určit náčelníka a členy štábu. Členy štábu jsou zejména velitelé a vedoucí složek IZS. Členy tohoto štábu mohou být dále fyzické osoby a zástupci právnických osob, se kterými složky IZS spolupracují nebo které poskytují osobní nebo věcnou pomoc, rozdělit místo zásahu na sektory, popřípadě úseky a stanovit jejich velitele, kterým je oprávněn ukládat úkoly. Rozhodovat o přidělování sil a prostředků do podřízenosti velitelů sektorů a úseků.

16 Velitel zásahu dále: organizuje záchranné a likvidační práce s ohledem na zásady koordinace složek a po konzultaci s vedoucími složek IZS stanoví celkový postup provedení těchto prací, zajišťuje součinnost mezi jednotlivými vedoucími složek, která zahrnuje také označení velitele zásahu, náčelníka a členy štábu velitele zásahu a vedoucího složky, ukládá potřebné příkazy vedoucím složek; síly a prostředky složek nadále podléhají vedoucím složek, organizuje členění místa zásahu stanoví v místě zásahu svého nástupce pro případ předání funkce velitele zásahu, organizuje spojení mezi místem zásahu a územně příslušným operačním a informačním střediskem při předávání informací (§ 6 vyhlášky), povolává potřebné množství sil a prostředků složek na místo zásahu prostřednictvím územně příslušného operačního a informačního střediska, organizuje součinnost složek s ostatními právnickými a fyzickými osobami, poskytujícími osobní a věcnou pomoc, se správními úřady, s orgány obcí a jejich organizačními složkami.

17 Štáb velitele zásahu Štáb velitele zásahu je využíván při koordinaci složek IZS a připravuje rozhodnutí velitele zásahu. Štáb má následující strukturu: náčelník štábu, člen štábu pro spojení, člen štábu pro týl, člen štábu pro analýzu situace na místě zásahu, člen štábu pro nasazení sil a prostředků, zástupci složek IZS, v případě zásahu v rámci IZS, pomocníci členů štábu.

18 Použitá literatura: Adamec V.,Šenovský M.,Hanuška Z.:Management záchranných prací 1,SPBI, Ostrava 2003 Internetový server MV ČR http://www.mvcr.cz


Stáhnout ppt "INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM. Co to je IZS? Integrovaný záchranný systém je systém pro koordinaci záchranných a likvidačních prací při vzniku mimořádných."

Podobné prezentace


Reklamy Google