Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AUDITNÍ ČINNOST PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014+ (ZKUŠENOSTI Z AUDITNÍ ČINNOSTI) Auditní orgán Ministerstvo financí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AUDITNÍ ČINNOST PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014+ (ZKUŠENOSTI Z AUDITNÍ ČINNOSTI) Auditní orgán Ministerstvo financí."— Transkript prezentace:

1 AUDITNÍ ČINNOST PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014+ (ZKUŠENOSTI Z AUDITNÍ ČINNOSTI) Auditní orgán Ministerstvo financí

2 Hierarchie kontrol a auditů Evropský účetní dvůr (EÚD), OLAF Příjemci dotací EK – ověřuje zprávy AO, vykonává audity, čl. 72 a 73 1083, schvaluje Popis ŘKS AO -Má být funkčně nezávislý na PCO, ŘO, ex- post ověřuje účinnost řídících a kontrolních systémů, čl 62 PCO - Článek 61, 1083/2006 certifikuje výkaz výdajů a související žádosti o platby do EK-kontroly v rámci certifikace ŘO - Článek 60, 1083/2006 odpovědnost za řádné řízení programu-kontroly na úrovni příjemce 2

3 Činnost Auditního orgánu 2007 - 2013 Zajišťuje vypracování auditní strategie zahrnující subjekty, které budou provádět audity systému i operací, metodu, která bude použita, výběr vzorků pro audity operací a plánování auditů. Zajišťuje provádění auditů za účelem ověření účinného fungování řídícího a kontrolního systému operačních programů (audity systému). Zajišťuje provádění auditů operací na vhodném vzorku pro ověření vykázaných výdajů (audity operací). Vydává výroční kontrolní zprávy a výroční stanoviska. Závěrečná kontrolní zpráva 3

4 4

5 Výroční stanovisko za OP 5

6 Výroční kontrolní zpráva 2013 [TOP] Operational program AA audit opinion Error rate <=2% 2-5% 5-10% Integrated OPQualified---2,09% --- Technical assistanceUnqualified0,07%--- Enterprise and innovationsQualified--- 5,37% Research and Development for Innovation Qualified---2,75%--- TransportQualified NR EnvironmentQualified NR 6

7 Výroční kontrolní zpráva 2013 [ROP] Operational programVýrok Error rate <=2% 2-5% 5-10% ROP Jihovýchod (SE) S výhradou --- 7,47% ROP Střední Morava(SM) S výhradou --- 5,30% ROP Jihovýchod (SV) S výhradou NR ROP Severozápad (SZ) S výhradou NR ROP Střední Čechy (SČ) S výhradou NR ROP Moravskoslezsko (MS) S výhradou --- 6,87% ROP Jihozápad (JZ) S výhradou --- 15,50% OP Praha Konkurenceschopnost (PK) S výhradou 1,67%--- 7

8 Výsledky Auditního orgánu aneb čemu se vyvarovat 8

9 Nejčastější identifikovaná zjištění AO v rámci auditů operací 9

10 Nejčastější identifikovaná zjištění AO v rámci auditů operací (I.) A. Způsobilost výdajů - čerpání vyšší dotace než byla uvedena ve Smlouvě - nesoulad mezi předloženou fakturací a zjištěnou skutečností: proplácení nevykonané práce/nedodaného zboží - nesoulad zápisů ve stavebním deníku s fakturací způsobilých výdajů - dodávky před/po datu způsobilosti - neprokázání existence a vlastnictví aktiva - osobní náklady a jejich alokace na projekt (neúplné/chybějící prac. smlouvy, výkazy, …) - vícenásobné uplatnění výdajů - dvojí financování - ceny v projektu neodpovídají tržním cenám (předražené EU projekty) - položky snižující způsobilé náklady (smluvní pokuty, nevykazování úroků na projektových účtech) 10

11 Nejčastější identifikovaná zjištění AO v rámci auditů operací (II.) B. Způsobilost projektu/naplnění stanovených cílů - cíl projektu se neshoduje s cílem oblasti podpory - nefunkční projekt - projekt slouží jinému než schválenému účelu - nedodržení podmínek udržitelnosti projektu C. Publicita - nedostatečná publicita na tištěných materiálech projektu - neuvedení odkazu na financování z EU - produkty pořízené v rámci projektu neopatřeny logem OP 11

12 Nejčastější identifikovaná zjištění AO v rámci auditů operací (III.) D. Účetnictví - není vedeno oddělené účetnictví - špatné zaúčtování položky E. Dostupnost podkladů pro audit - nepředložení kompletní dokumentace projektu - odepření vstupu do prostor příjemce - nedostupnost dat F. Veřejné zakázky 12

13 Audity operací – oblast veřejných zakázek 13

14 Klíčové související zásady Nezbytnost Hospodárnost, efektivnost a účelnosti Transparentnost, nediskriminace a rovný přístup Účinnost a přiměřenost 14

15 Hlavní nedostatky ve VZ Oznámení o zakázce a zadávací podmínky 1.nezveřejnění oznámení o zakázce 2.umělé rozdělení zakázek na práce / služby / dodávky 3.nedodržení lhůt pro doručení nabídek, nebo lhůt pro doručení žádostí o účast 4.nedostatečná doba k tomu, aby si potenciální uchazeči nebo zájemci opatřili zadávací dokumentaci 5.nezveřejnění prodloužených lhůt pro doručení nabídek, nebo prodloužených lhůt pro doručení žádostí o účast 6.případy, které neodůvodňují použití jednacího řízení s předchozím zveřejněním oznámení o zakázce 7.neuvedení kritérií pro výběr v oznámení o zakázce, a/nebo kritérií pro zadání zakázky (a jejich váhu) v oznámení o zakázce nebo v zadávacích podmínkách 8.protiprávní a/nebo diskriminační kritérií pro výběr a/nebo kritérií pro zadání zakázky stanovená v oznámení o zakázce nebo v zadávací dokumentaci 9.kritéria pro výběr se nevztahují k předmětu zakázky a nejsou mu úměrná 10.diskriminační technické kvalifikační předpoklady 11.nedostatečná definice předmětu zakázky 15

16 Hlavní nedostatky ve VZ Hodnocení nabídek 12.změna kritérií pro výběr po otevření nabídek, jež vede k nesprávnému přijetí uchazečů 13.změna kritérií pro výběr po otevření nabídek, jež vede k nesprávnému odmítnutí uchazečů 14.hodnocení uchazečů/zájemců podle nezákonných kritérií pro výběr nebo zadání zakázky 15.nedostatek transparentnosti nebo rovného zacházení při hodnocení 16.změna nabídky během hodnocení 17.jednání během řízení o udělení zakázky 18.jednací řízení s předchozím zveřejněním oznámení o zakázce se zásadními změnami podmínek uvedených v oznámení o zakázce nebo zadávacích podmínkách 19.odmítnutí mimořádně nízkých nabídek 20.střet zájmů 16

17 Hlavní nedostatky ve VZ Provádění zakázky 21.podstatná změna prvků zakázky uvedených v oznámení o zakázce nebo zadávacích podmínkách (cenu, povahu prací, lhůtu pro dokončení, platební podmínky a použité materiály) 22.omezení rozsahu zakázky 23.zadávání zakázek na dodatečné práce / služby / dodávky (pokud takové zadání představuje významnou změnu původních podmínek zakázky) bez hospodářské soutěže, aniž je splněna jedna z podmínek krajní naléhavost způsobená nepředvídatelnými událostmi a nepředvídaná okolnost pro doplňkové práce, služby, dodávky 24.dodatečné práce nebo služby překračující limit stanovený v příslušných ustanoveních 17

18 Auditní činnost aneb co očekávat od auditu 18

19 Přehled operačních programů 2007 – 2013 vs 2014 - 2020 19

20 Organizační struktura AO - změna připravována v souvislosti s novým programovým obdobím 2014- 2020 logické zpřehlednění vedení auditní práce a ostatních definovaných činností AO nově bude ředitel AO řídit 5 oddělení (dříve 18) systémová rotace auditorů, flexibilní využívání kapacity specialisté a experti v rámci oddělení metodické podpory (právníci, IT odborníci, experti na finanční nástroje) 20

21 Organizační struktura 21

22 Činnosti Auditního orgánu 2014 - 2020 Auditní strategie –Audit určení orgánů (audit designace) Audity systému Audity operací Audity účetní závěrky –Výroční kontrolní zpráva –Výroční stanovisko  každoroční uzavírání programů koordinace auditů s EUD a EK (čl. 148) 22

23 23

24 Auditní orgán operačního programu zejména zajišťuje provádění auditů za účelem ověření účinného fungování řídícího a kontrolního systému operačního programu. Audit systému 24

25 Audity systému stejný přístup, odlišné klíčové požadavky (hodnotící kritéria) ŘO – 8 (7) – 35 (23) »účinná a přiměřená opatření proti podvodům s přihlédnutím ke zjištěním rizikům »přiměřené postupy pro vypracování prohlášení řídicího subjektu a shrnutí výsledků za daný rok CO – 4 (4) – 14 (12) »odpovídající postupy pro vypracování účetních závěrek - jejich přesnosti, úplnosti a věrohodnosti a toho, že výdaje jsou v souladu s platnými předpisy při zohlednění výsledků všech auditů. 25

26 26

27 Řídící a kontrolní systém (audit systému) Zajistí :  vymezení funkcí subjektů zapojených do řízení a kontroly a rozdělení funkcí v rámci každého subjektu;  dodržování zásady oddělení funkcí mezi takovými subjekty a v rámci každého takového subjektu;  postupy pro zajištění správnosti a řádnosti výdajů vykazovaných v rámci operačního programu;  spolehlivé účetní systémy, systémy monitorování a systémy finančního výkaznictví v elektronické podobě;  systém podávání zpráv a monitorování, pokud odpovědný subjekt pověří výkonem úkolů jiný subjekt;  opatření pro audit fungování systému;  systémy a postupy pro zabezpečení odpovídající pomůcky pro audit se zaměřením na finanční toky;  postupy hlášení a monitorování pro nesrovnalosti a zpětné získávání neoprávněně vyplacených částek. 27 27

28 Výrok 28 4. krok 3. krok 2. krok 1. krok 28

29 a)operace splňuje kritéria výběru pro operační program, provádí se v souladu s rozhodnutím o schválení a splňuje všechny související podmínky týkající se její funkčnosti a využití nebo cílů, jejichž je třeba dosáhnout; b)vykázané výdaje souhlasí účetními záznamy a s podklady vedenými příjemcem; c)výdaje vykázané příjemcem jsou v souladu s předpisy Unie a s vnitrostátními předpisy; d)veřejný příspěvek byl příjemci vyplacen Audit operace – ověřit, zda 29

30 Audity operací - výběr vzorku Většinou není možné ani efektivní auditovat vše (populace jsou v řádech stovek, tisíců projektů). Oproti programovacímu období 2004 – 06 se k výběru vzorku používají statistické metody, nikoliv analýza rizik (ještě větší důraz v programové období 2014 – 2020 pro statistické metody) Výběr vzorku se pak provádí každoročně z výdajů certifikovaných v předchozím kalendářním roce. 2% hladina materiality pro chybovost neboli max. hranici pro množství nezpůsobilých výdajů ve vzorku. Požadavek na úroveň spolehlivosti výběru 60 – 95 %. Při požadované úrovni spolehlivosti se pohybuje přibližně od 35 – 100 operací ročně u každého OP. 30

31 Extrapolace (projekce chyb) Auditované výdaje Populace certifikovaných výdajů Chyby ve vzorku Projektované chyby na neauditovanou část populace Finanční korekce v případech kdy je chybovost ve vzorku nad 2% 31

32 Co nás nejvíce bude zajímat … Skutečnost, zda by projekt vybrán v souladu s pravidly pro daný program Účetnictví projektu Způsobilost výdajů z pohledu pravidel programu Uchování dokladů Veřejné zakázky Veřejná podpora Výsledky jiných kontrol 32

33 Zaměření auditní činnosti – územní dimenze Úroveň2014+2007+ TematickáTOP RegionálníZS ITI (7 aglomerací) „Integrované územní investice“ IPRÚ (6 oblastí) „Integrované plány rozvoje území“ SCLLD „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje“ ROP 33

34 Audit účetní závěrky Účetní závěrka pokrývá účetní rok a na úrovni každé priority, případně fondu a kategorie regionů zahrnuje: a)celkovou výši způsobilých výdajů vedenou v účetních systémech certifikačního orgánu, která byla zahrnuta v žádostech o platbu předložených Komisi do 31. července následujícího po ukončení účetního roku, celkovou výši odpovídajících výdajů z veřejných zdrojů vynaložených při provádění operací a celkovou částku odpovídajících plateb vyplacených příjemcům; b)částky odňaté a získané zpět v průběhu účetního roku, částky, které mají být získány zpět na konci účetního roku, částky získané zpět podle článku 71 (trvanlivost operace) a částky, které zpět získat nelze; c)částky příspěvků na programy vyplacené do finančních nástrojů podle čl. 41 odst. 1 a zálohy státní podpory podle čl. 131 odst. 4; d)pro každou prioritu porovnání výdajů uvedených podle písmene a) s výdaji vykázanými za tentýž účetní rok v žádostech o platbu, spolu s vysvětlením případných rozdílů (vyjmuté částky). 34

35 Něco na závěr „Těšte se na návštěvu svého auditora“ 35

36 Děkuji za Vaši pozornost Ing. František Beckert, CIA Auditní orgán Ministerstvo financí ČR E-mail: Frantisek.Beckert@mfcr.cz Tel.: +420 257 043 561 36


Stáhnout ppt "AUDITNÍ ČINNOST PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014+ (ZKUŠENOSTI Z AUDITNÍ ČINNOSTI) Auditní orgán Ministerstvo financí."

Podobné prezentace


Reklamy Google