Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nastupte, prosím, máme společnou cestu █ Ekologizace veřejné dopravy – Ostrava Poruba Projektový záměr, zprac.v r.2014 Mott MacDonald.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nastupte, prosím, máme společnou cestu █ Ekologizace veřejné dopravy – Ostrava Poruba Projektový záměr, zprac.v r.2014 Mott MacDonald."— Transkript prezentace:

1 Nastupte, prosím, máme společnou cestu █ Ekologizace veřejné dopravy – Ostrava Poruba Projektový záměr, zprac.v r.2014 Mott MacDonald

2 Nastupte, prosím, máme společnou cestu Tento projektový záměr představuje studii možností a příležitostí za účelem zanalyzovat a posoudit možnosti zajištění veřejné dopravy v městském obvodu Ostrava - Poruba ekologičtějším způsobem než je zajišťována v současnosti a to vybudováním tramvajové trati. Tento projektový záměr neřešil další prvky ekologizace veřejné dopravy v Porubě (elektrobusy).

3 Nastupte, prosím, máme společnou cestu Schéma navrhovaných variant řešení Projektu vč. umístění zastávek (soutisk variant)

4 Nastupte, prosím, máme společnou cestu Navrhované varianty byly podrobeny hodnocení na základě následujících pilířů: 1. Pilíř – Potřebnost - zkoumají se důvody a opodstatněnost realizace varianty; Kritéria: - Snížení dopravních výkonů méně ekologického módu veřejné dopravy - Navýšení přepravních výkonů ekologického módu veřejné dopravy - Cestovní doby - Obsluha území - Obchodní a občanská vybavenost - Kvalita pro cestující

5 Nastupte, prosím, máme společnou cestu 2. Pilíř – Průchodnost - dochází k zohlednění očekávaných překážek realizace navrhovaných řešení; Kritéria: - Soulad s územně plánovací dokumentací - Závažné kolize s existujícími stavbami a inženýrskými sítěmi - Plocha záboru soukromých pozemků - Počet obyvatel dotčených hlukem tramvaje 3. Pilíř – Proveditelnost - základnímu posouzení z hlediska finančního dopadu realizace; Kritéria: - Měrné investiční náklady na km tratě - Roční přírůstkové provozní náklady v tis. Kč/rok - Celkové investiční náklady varianty v tis. Kč

6 Nastupte, prosím, máme společnou cestu Analýza -Analýza majetkoprávních vztahů uvažovaných variant řešení Projektu -Posouzení uvažovaných variant řešení Projektu z hlediska rizika negativních env. dopadů -Soulad uvažovaných variant řešení Projektu s územním plánem -Stanovení přepravní poptávky -Makroekonomické souvislosti -Stávající přepravní poptávka -Linkové vedení -Odhad budoucí přepravní poptávky -Předpokládané investiční a provozní náklady jednotlivých variant -Rámcové vyčíslení investiční náročnosti -Provozní náklady – provoz tratě -Provozní náklady dopravních prostředků - přírůstkové

7 Nastupte, prosím, máme společnou cestu Výsledky dopravního průzkumu na sledovaných zastávkách za 24 h pracovního dne roku h pracovního dne Zastávky Směr 1Směr 2Oba směry VýstupNástupObratVýstupNástupObratVýstupNástupObrat Bajkalská (bus) Bedřicha Nikodéma (bus) Dílny DP, Martinovská (bus) Dílny DP, Martinovská (tram) Dílny DP, Průběžná (bus) Duha, 17. listopadu (bus) Duha, Bedřicha Nikodéma (bus) Na Valech (bus) Opavská (bus) Poruba vozovna, Opavská (bus) Poruba vozovna, Porubská (bus) Poruba vozovna, Sokolovská (bus) Pustkovecká (bus) Rektorát VŠB (bus) Rektorát VŠB (tram) Řecká (bus), včetně smyčky Sokolovská (tram) Telekomunikační škola (tram)

8 Nastupte, prosím, máme společnou cestu Výstupy z dopravního modelu 2014

9 Nastupte, prosím, máme společnou cestu Porovnání (sub)variant tramvajové tratě – Výhledový stav roku 2019 IndikátoryAB1B2CD1D3D1/3 Snížení dopravních výkonů autobusové dopravy (vozokm/ rok) Snížení dopravních výkonů autobusové dopravy (%) -1.30%-2.90%-2.15%-2.00%-3.04%-4.29%-3.67% Navýšení dopravních výkonů tramvajové dopravy (vozokm/ rok) Navýšení dopravních výkonů tramvajové dopravy (%) 2.17%9.20%10.23%3.11%9.48%10.16%9.48% Navýšení přepravních výkonů tramvajové dopravy (osokm/ rok) Obsluha území (počet obyvatel v dosahu zastávek) Obchodní a občanská vybavenost (počet jednotek v dosahu zastávek) Kvalita pro cestující (počet nízkopodlažních spojů obsluhující zastávky/ 24 hod)

10 Nastupte, prosím, máme společnou cestu Orientační vyčíslení investičních a provozních nákladů Investiční nákladyVarianty tis. Kč (bez DPH)ABCD Investiční náklady celkem , , , ,349 Z toho: přípravná a projektová dok , , , ,875 rezerva50 600, , , ,214 Stavby a konstrukce železniční svršek a spodek , , , ,000 mosty, propustky, tunely trakce22 200, , , ,000 inženýrské sítě88 401, , , ,250 pozemní stavby5 990, , , ,000 komunikace , , , ,010 ochrana životního prostředí900,0000,000900,0000,000 Stroje a zařízení zabezpečovací zařízení17 000, , , ,000 sdělovací zařízení2 280, , , ,000 silnoproudá zařízení24 250, , , ,000 Orientační délka tratě (km) 1,7502,9002,8003,100 Měrné inv. Náklady (tis. Kč/km) , , , ,016 Provozní nákladyVarianty tis. Kč (bez DPH)ABCD Odhad provozní nákladů DC Z toho: Provozní náklady DC - údržba tratě Provozní náklady - měnírna520

11 Nastupte, prosím, máme společnou cestu Roční výše provozních nákladů se započtením variant od roku 2019 Varianta MHD – tramvaj tis. Kč MHD – autobus tis. Kč MHD – trolejbus tis. Kč Celkem tis. Kč Varianta A Varianta B Varianta B Varianta C Varianta D Varianta D Varianta D1/

12 Nastupte, prosím, máme společnou cestu Vícekriteriální posouzení Varianta PilířeAB-1B-2CD-1D-3D-1/3 1. Potřebnost58,4488,2990,9965,1298,9598,91100,00 2. Průchodnost93,19100,00100,00043,6663,54 3. Proveditelnost100,0059,6843,4976,7183,7396,2092,05 Body celkem251,63247,97234,48185,49246,22258,65255,60 Pořadí variant

13 Nastupte, prosím, máme společnou cestu Vícekriteriální posouzení Varianty PilířeABCD 1. Potřebnost Průchodnost Proveditelnost +--+ Varianta A – na uvažované trase nejsou významné překážky bránící průchodnosti varianty územím, varianta je rovněž proveditelná z hlediska finanční náročnosti, avšak je velmi diskutabilní její opodstatněnost z hlediska potřebnosti této varianty; Varianta B – varianta je opodstatněná z hlediska její potřebnosti, rovněž uvažovaná trasa není v zásadním rozporu z hlediska průchodnosti územím, bohužel tato trasa je finančně náročnější; Varianta C – nebyla kladně hodnocena v žádném ze tří pilířů tzn., že nebyla kladně vyhodnocena opodstatněnost její potřebnosti, průchodnost územím je rovněž problematická a finanční náročnost této varianty je příliš vysoká; Varianta D – je opodstatněná z hlediska její potřebnosti, rovněž finanční náročnost varianty je únosná, pouze se u této varianty objevuje ztížená průchodnost územím z hlediska chybějícího souladu trasového vedení varianty s Územním plánem, dílčích kolizí s existujícími inženýrskými sítěmi a rovněž z důvodu počtu obyvatel zasažených hlukem z tramvajové dopravy.

14 Nastupte, prosím, máme společnou cestu Na základě výsledků vícekriteriálního posouzení a v souladu s doporučením Zpracovatele pak projektant projednal a na poradě vedení Statutárního města Ostravy dne schválil variantu D jakožto variantu doporučenou k dalšímu detailnímu dopracování.

15 Nastupte, prosím, máme společnou cestu Základní charakteristika varianty D - Délka trasy3,30 km - Počet „nových“ zastávek6 průběžných a 1 koncová - Ukončení na obratišti Opavská v blízkosti OC Globus - Návrhová rychlost50 km/h - Předpokládané investiční náklady cca 843,400 mil. Kč (bez DPH) - Předpokládané provozní náklady – provoz tratěcca 4,395 mil. Kč/rok - Je částečně v nesouladu s aktuálním zněním platného Územního plánu a to v úseku trasy vedeném ulicí Bedřicha Nikodéma - V prostoru napojení do stávající sítě existuje potenciální riziko střetu s ochranným pásmem maloplošného zvláště chráněného území. Jedná se o části parcel č. 2393/38, 2393/33, 2393/35 a 2393/37 v katastrálním území Poruba- sever. - Prokazuje svoji socioekonomickou opodstatněnost, tudíž může být podpořena z evropských dotačních titulů (CBA). - Vyvolaná investice v podobě místní úpravy horkovodního potrubí podél ulice Bedřicha Nikodéma

16 Nastupte, prosím, máme společnou cestu Návrh linkového vedení varianty D

17 Nastupte, prosím, máme společnou cestu Základní parametry návrhu varianty D ParametrTramvajová trať Místní komunikace - hlavní trasa Návrhová rychlost50 km/ho30 – 50 km/hod Šířkové parametry Osová vzdálenost 3,1 – 3,3Jízdní pruh 3,0 – 3,25 Podélné sklony Do 50 ‰ Délka úprav 3,45 km3,15 km Způsob oddělení tramvajového pásu Podélné dělící prahy, typ REMIS Zastávky Výhradně ostrovní, délka 67 m, šířka 2,5 – 3,5 m, v hlavní trase společné pro TRAM a BUS Chodníky Dle ČSN – n*0,75 + „bezpečnostní odstupy“ Světelné řízení křižovatky 4. Martinovská x Bedřicha Nikodéma, Bedřicha Nikodéma x 17. listopadu, 17. Listopadu x Průběžná, Průběžná x Spojovací

18 Nastupte, prosím, máme společnou cestu Situace – zast.Heyrovského

19 Nastupte, prosím, máme společnou cestu Situace – zast.J.Šoupala

20 Nastupte, prosím, máme společnou cestu Situace – zast.J.Duha

21 Nastupte, prosím, máme společnou cestu Situace – zast.Průběžná

22 Nastupte, prosím, máme společnou cestu Situace – zast.K.Šmidkeho

23 Nastupte, prosím, máme společnou cestu Situace – zast.L.Podéště

24 Nastupte, prosím, máme společnou cestu Situace – zast.Opavská

25 Nastupte, prosím, máme společnou cestu Rámcový harmonogram projektu


Stáhnout ppt "Nastupte, prosím, máme společnou cestu █ Ekologizace veřejné dopravy – Ostrava Poruba Projektový záměr, zprac.v r.2014 Mott MacDonald."

Podobné prezentace


Reklamy Google