Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nastupte, prosím, máme společnou cestu █ Ekologizace veřejné dopravy – Ostrava Poruba Projektový záměr, zprac.v r.2014 Mott MacDonald.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nastupte, prosím, máme společnou cestu █ Ekologizace veřejné dopravy – Ostrava Poruba Projektový záměr, zprac.v r.2014 Mott MacDonald."— Transkript prezentace:

1 Nastupte, prosím, máme společnou cestu █ Ekologizace veřejné dopravy – Ostrava Poruba Projektový záměr, zprac.v r.2014 Mott MacDonald

2 Nastupte, prosím, máme společnou cestu Tento projektový záměr představuje studii možností a příležitostí za účelem zanalyzovat a posoudit možnosti zajištění veřejné dopravy v městském obvodu Ostrava - Poruba ekologičtějším způsobem než je zajišťována v současnosti a to vybudováním tramvajové trati. Tento projektový záměr neřešil další prvky ekologizace veřejné dopravy v Porubě (elektrobusy).

3 Nastupte, prosím, máme společnou cestu Schéma navrhovaných variant řešení Projektu vč. umístění zastávek (soutisk variant)

4 Nastupte, prosím, máme společnou cestu Navrhované varianty byly podrobeny hodnocení na základě následujících pilířů: 1. Pilíř – Potřebnost - zkoumají se důvody a opodstatněnost realizace varianty; Kritéria: - Snížení dopravních výkonů méně ekologického módu veřejné dopravy - Navýšení přepravních výkonů ekologického módu veřejné dopravy - Cestovní doby - Obsluha území - Obchodní a občanská vybavenost - Kvalita pro cestující

5 Nastupte, prosím, máme společnou cestu 2. Pilíř – Průchodnost - dochází k zohlednění očekávaných překážek realizace navrhovaných řešení; Kritéria: - Soulad s územně plánovací dokumentací - Závažné kolize s existujícími stavbami a inženýrskými sítěmi - Plocha záboru soukromých pozemků - Počet obyvatel dotčených hlukem tramvaje 3. Pilíř – Proveditelnost - základnímu posouzení z hlediska finančního dopadu realizace; Kritéria: - Měrné investiční náklady na km tratě - Roční přírůstkové provozní náklady v tis. Kč/rok - Celkové investiční náklady varianty v tis. Kč

6 Nastupte, prosím, máme společnou cestu Analýza -Analýza majetkoprávních vztahů uvažovaných variant řešení Projektu -Posouzení uvažovaných variant řešení Projektu z hlediska rizika negativních env. dopadů -Soulad uvažovaných variant řešení Projektu s územním plánem -Stanovení přepravní poptávky -Makroekonomické souvislosti -Stávající přepravní poptávka -Linkové vedení -Odhad budoucí přepravní poptávky -Předpokládané investiční a provozní náklady jednotlivých variant -Rámcové vyčíslení investiční náročnosti -Provozní náklady – provoz tratě -Provozní náklady dopravních prostředků - přírůstkové

7 Nastupte, prosím, máme společnou cestu Výsledky dopravního průzkumu na sledovaných zastávkách za 24 h pracovního dne roku 2014 24 h pracovního dne Zastávky Směr 1Směr 2Oba směry VýstupNástupObratVýstupNástupObratVýstupNástupObrat 2996959948153081123111410032117Bajkalská (bus) 93201294198176374291377668Bedřicha Nikodéma (bus) 3603837432963096056566921348Dílny DP, Martinovská (bus) 15108911047704281278511311916Dílny DP, Martinovská (tram) 3157238730341371345413758Dílny DP, Průběžná (bus) 1952381857703443191053535395572811123Duha, 17. listopadu (bus) 98380478489995885874791066 Duha, Bedřicha Nikodéma (bus) 3036663044746080140Na Valech (bus) 538318841034531087 8841971Opavská (bus) 6063609878429296938451538 Poruba vozovna, Opavská (bus) 234921574506000234921574506 Poruba vozovna, Porubská (bus) 000114818693017114818693017 Poruba vozovna, Sokolovská (bus) 141120261159150309300270570Pustkovecká (bus) 000468434902468434902Rektorát VŠB (bus) 4353914434941013244425453642388774Rektorát VŠB (tram) 7652289931806638439458911836Řecká (bus), včetně smyčky 6642048626780347333500833Sokolovská (tram) 139826574055267313924065407140498120Telekomunikační škola (tram)

8 Nastupte, prosím, máme společnou cestu Výstupy z dopravního modelu 2014

9 Nastupte, prosím, máme společnou cestu Porovnání (sub)variant tramvajové tratě – Výhledový stav roku 2019 IndikátoryAB1B2CD1D3D1/3 Snížení dopravních výkonů autobusové dopravy (vozokm/ rok) -230 880-515 230-382 326-356 167-540 206-763 249-651 812 Snížení dopravních výkonů autobusové dopravy (%) -1.30%-2.90%-2.15%-2.00%-3.04%-4.29%-3.67% Navýšení dopravních výkonů tramvajové dopravy (vozokm/ rok) 253 1 073 2271 193 452362 8391 105 8751 185 5211 105 875 Navýšení dopravních výkonů tramvajové dopravy (%) 2.17%9.20%10.23%3.11%9.48%10.16%9.48% Navýšení přepravních výkonů tramvajové dopravy (osokm/ rok) 10 333 95225 492 86825 026 68718 022 75127 028 12429 535 90330 310 401 Obsluha území (počet obyvatel v dosahu zastávek) 3 7008 075 6 6459 769 Obchodní a občanská vybavenost (počet jednotek v dosahu zastávek) 1022 1721 Kvalita pro cestující (počet nízkopodlažních spojů obsluhující zastávky/ 24 hod) 10 0818 8248 8548 6558 8967 4688 060

10 Nastupte, prosím, máme společnou cestu Orientační vyčíslení investičních a provozních nákladů Investiční nákladyVarianty tis. Kč (bez DPH)ABCD Investiční náklady celkem556 608, 843 826 889,684830 312,446795 841,349 Z toho: přípravná a projektová dok.26 520,338 39 398,21338 417,62537 918,875 rezerva50 600,80475 171,78975 482,95072 349,214 Stavby a konstrukce železniční svršek a spodek151 450,000236 700,000250 300,000262 400,000 mosty, propustky, tunely trakce22 200,00036 240,00034 800,00038 400,000 inženýrské sítě88 401,125131 327,375145 986,975126 396,250 pozemní stavby5 990,0006 950,0007 190,0007 670,000 komunikace167 016,577233 002,307207 454,896188 067,010 ochrana životního prostředí900,0000,000900,0000,000 Stroje a zařízení zabezpečovací zařízení17 000,00032 000,00034 000,00024 000,000 sdělovací zařízení2 280,0003 800,0004 180,0004 940,000 silnoproudá zařízení24 250,00032 300,00031 600,00033 700,000 Orientační délka tratě (km) 1,7502,9002,8003,100 Měrné inv. Náklady (tis. Kč/km) 318 062,196285 134,374296 540,159256 723,016 Provozní nákladyVarianty tis. Kč (bez DPH)ABCD Odhad provozní nákladů DC 2 7084 1454 0204 395 Z toho: Provozní náklady DC - údržba tratě2 1883 6253 5003 875 Provozní náklady - měnírna520

11 Nastupte, prosím, máme společnou cestu Roční výše provozních nákladů se započtením variant od roku 2019 Varianta MHD – tramvaj tis. Kč MHD – autobus tis. Kč MHD – trolejbus tis. Kč Celkem tis. Kč Varianta A705 990705 809 114 9171 526 717 Varianta B1729 097694 376 114 9171 538 390 Varianta B2732 485699 720 114 9171 547 122 Varianta C709 078700 772 114 9171 524 767 Varianta D1730 017693 371 114 9171 538 306 Varianta D3732 261684 403 114 9171 531 581 Varianta D1/3730 017688 884 114 9171 533 818

12 Nastupte, prosím, máme společnou cestu Vícekriteriální posouzení Varianta PilířeAB-1B-2CD-1D-3D-1/3 1. Potřebnost58,4488,2990,9965,1298,9598,91100,00 2. Průchodnost93,19100,00100,00043,6663,54 3. Proveditelnost100,0059,6843,4976,7183,7396,2092,05 Body celkem251,63247,97234,48185,49246,22258,65255,60 Pořadí variant3467512

13 Nastupte, prosím, máme společnou cestu Vícekriteriální posouzení Varianty PilířeABCD 1. Potřebnost --+ 2. Průchodnost ++-- 3. Proveditelnost +--+ Varianta A – na uvažované trase nejsou významné překážky bránící průchodnosti varianty územím, varianta je rovněž proveditelná z hlediska finanční náročnosti, avšak je velmi diskutabilní její opodstatněnost z hlediska potřebnosti této varianty; Varianta B – varianta je opodstatněná z hlediska její potřebnosti, rovněž uvažovaná trasa není v zásadním rozporu z hlediska průchodnosti územím, bohužel tato trasa je finančně náročnější; Varianta C – nebyla kladně hodnocena v žádném ze tří pilířů tzn., že nebyla kladně vyhodnocena opodstatněnost její potřebnosti, průchodnost územím je rovněž problematická a finanční náročnost této varianty je příliš vysoká; Varianta D – je opodstatněná z hlediska její potřebnosti, rovněž finanční náročnost varianty je únosná, pouze se u této varianty objevuje ztížená průchodnost územím z hlediska chybějícího souladu trasového vedení varianty s Územním plánem, dílčích kolizí s existujícími inženýrskými sítěmi a rovněž z důvodu počtu obyvatel zasažených hlukem z tramvajové dopravy.

14 Nastupte, prosím, máme společnou cestu Na základě výsledků vícekriteriálního posouzení a v souladu s doporučením Zpracovatele pak projektant projednal a na poradě vedení Statutárního města Ostravy dne 9. 6. 2014 schválil variantu D jakožto variantu doporučenou k dalšímu detailnímu dopracování.

15 Nastupte, prosím, máme společnou cestu Základní charakteristika varianty D - Délka trasy3,30 km - Počet „nových“ zastávek6 průběžných a 1 koncová - Ukončení na obratišti Opavská v blízkosti OC Globus - Návrhová rychlost50 km/h - Předpokládané investiční náklady cca 843,400 mil. Kč (bez DPH) - Předpokládané provozní náklady – provoz tratěcca 4,395 mil. Kč/rok - Je částečně v nesouladu s aktuálním zněním platného Územního plánu a to v úseku trasy vedeném ulicí Bedřicha Nikodéma - V prostoru napojení do stávající sítě existuje potenciální riziko střetu s ochranným pásmem maloplošného zvláště chráněného území. Jedná se o části parcel č. 2393/38, 2393/33, 2393/35 a 2393/37 v katastrálním území Poruba- sever. - Prokazuje svoji socioekonomickou opodstatněnost, tudíž může být podpořena z evropských dotačních titulů (CBA). - Vyvolaná investice v podobě místní úpravy horkovodního potrubí podél ulice Bedřicha Nikodéma

16 Nastupte, prosím, máme společnou cestu Návrh linkového vedení varianty D

17 Nastupte, prosím, máme společnou cestu Základní parametry návrhu varianty D ParametrTramvajová trať Místní komunikace - hlavní trasa Návrhová rychlost50 km/ho30 – 50 km/hod Šířkové parametry Osová vzdálenost 3,1 – 3,3Jízdní pruh 3,0 – 3,25 Podélné sklony Do 50 ‰ Délka úprav 3,45 km3,15 km Způsob oddělení tramvajového pásu Podélné dělící prahy, typ REMIS Zastávky Výhradně ostrovní, délka 67 m, šířka 2,5 – 3,5 m, v hlavní trase společné pro TRAM a BUS Chodníky Dle ČSN – n*0,75 + „bezpečnostní odstupy“ Světelné řízení křižovatky 4. Martinovská x Bedřicha Nikodéma, Bedřicha Nikodéma x 17. listopadu, 17. Listopadu x Průběžná, Průběžná x Spojovací

18 Nastupte, prosím, máme společnou cestu Situace – zast.Heyrovského

19 Nastupte, prosím, máme společnou cestu Situace – zast.J.Šoupala

20 Nastupte, prosím, máme společnou cestu Situace – zast.J.Duha

21 Nastupte, prosím, máme společnou cestu Situace – zast.Průběžná

22 Nastupte, prosím, máme společnou cestu Situace – zast.K.Šmidkeho

23 Nastupte, prosím, máme společnou cestu Situace – zast.L.Podéště

24 Nastupte, prosím, máme společnou cestu Situace – zast.Opavská

25 Nastupte, prosím, máme společnou cestu Rámcový harmonogram projektu


Stáhnout ppt "Nastupte, prosím, máme společnou cestu █ Ekologizace veřejné dopravy – Ostrava Poruba Projektový záměr, zprac.v r.2014 Mott MacDonald."

Podobné prezentace


Reklamy Google