Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Relativní váhy ambulantních služeb. MDC 1. LF UK existují tři druhy účetnictví daňová evidence – účetní osnova říká v jakém finančním stavu se organizace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Relativní váhy ambulantních služeb. MDC 1. LF UK existují tři druhy účetnictví daňová evidence – účetní osnova říká v jakém finančním stavu se organizace."— Transkript prezentace:

1 relativní váhy ambulantních služeb

2 MDC 1. LF UK existují tři druhy účetnictví daňová evidence – účetní osnova říká v jakém finančním stavu se organizace nachází (účetní rozvaha, výsledovka, přehled peněžních toků), netýká se pacientů manažerský účetní systém poskytuje finanční informace pro interní účely řízení organizace – pro vedoucí, k řízení a plánování chodu oddělení - týká se pacientů jen v agregované, statistické podobě

3 MDC 1. LF UK existují tři druhy účetnictví provozní casemixové účetnictví pohled na finanční odpovědnost a implikace léčby jednotlivých pacientů analýza nákladů, projekce nákladů, nákladová kontrola v nemocnici neexistuje oddělení zajišťující správný finanční management jednotlivých pacientů

4 MDC 1. LF UK casemixový účetní systém poskytuje základní propojení mezi finančním managementem, kontrolou využívání zdrojů a měřením kvality umožňuje stanovit a plánovat důsledky, které vyvolávají změny v produktovém nebo diagnostickém mixu umožňuje vniknout do finančních implikací těchto změn a spotřeby specifických zdrojů podle typu a druhu

5 MDC 1. LF UK jednotná účetní osnova pro casemixové účetnictví není nutné mít jednotnou účetní osnovu, ale je nutné umět její účty rozdělit do stanovených oblastí podle typologie a pomocí vhodných alokačních statistik je přiřadit navrženým konečným nákladovým střediskům podle stejné logiky jinými slovy je nutné umět každou účetní osnovu transformovat do navržené struktury nákladových středisek a typologie účtů

6 MDC 1. LF UK účetní osnova každou účetní osnovu každé nemocnice můžeme rozdělit do následujících 6 základních logických oblastí (typů) nemocničních služeb

7 MDC 1. LF UK typologie účtů a služby režijní služby nesouvisející s péčí o pacienty devalvace, úrok, opravy a údržba,... režijní služby související s péčí o pacienty prádlo, centrální sterilizace, účetnictví, nákupování, personalistika, zpracování dat, komunikace,... hotelové a jiné všeobecné služby diety, příjem, placení, hotel, lékařské záznamy, sociální služby,... lékařské a ošetřovatelské služby

8 MDC 1. LF UK typologie účtů přidružené služby novorozenecká jednotka, jednotky intensivní péče, koronární jednotka, operační sály, anesteziologie, porodní sály, diagnostická radiologie, radiační terapie, laboratoře, EEG,EKG, iv terapie, farmacie, dialýza, urologie, transplantace ledvin,.... ambulantní služby

9 MDC 1. LF UK režijní alokační statistiky jsou např. váha prádla, plošná výměra, velikost osobních nákladů, čas trvání, počet pracovníků, počet telefonních linek, atd. účty režijních služeb související s péčí o pacienty se rozpustí na konečná nákladová střediska přes zvolené alokační statistiky náklady konečných nákladových středisek se dají pak přímo přiřadit k pacientům

10 MDC 1. LF UK low level cost centers

11 MDC 1. LF UK high level cost centers nursing routine administrative physician special care unit radiology operating room pharmacy supplies treatment therapies clinical services

12 MDC 1. LF UK klasifikace ambulantní péče Ambulatory Visits Groups - 1984 Ambulatory Patient Groups - 1991 Ambulatory Payment Classification - 1997 Victorian Ambulatory Classification System - 1997 IR DRG 2.x - 2004

13 MDC 1. LF UK synonyma metody provozního účetnictví metody cenotvorby metody tvorby ceníku služeb sazebník versus ceník směnná hodnota – nákladnost versus vzácnost

14 MDC 1. LF UK metody tvorby ceníku služeb ze zdola nahoru ze shora dolů v obou případech je užitečné mít normu ke komparaci jiné podobné zařízení (nemocnici, ambulanci, laboratoř,...)‏ data z efektivních zařízení

15 MDC 1. LF UK metoda zdola nahoru přesná vzhledem k pacientovi nákladná pro implementaci nákladná pro správu pomalá realizace

16 MDC 1. LF UK metoda shora dolů poskytuje přesnost 80% až 85% nenákladná implementace nenákladná správa rychlá realizace

17 MDC 1. LF UK pravidlo 80 na 20 nepotřebujeme počítat náklady všeho 80% nákladů tvoří jen 20% aktivit je třeba vždy zvažovat a odhadnout relativní důležitost, významnost daného nákladu, dané aktivity a jejího nákladu

18 MDC 1. LF UK počítání zdola nahoru identifikovat všechny služby poskytnuté pacientovi vytvořit databázi nákladů a plateb pro každou takovou službu připojit náklady nebo platby pro každou identifkovanou službu součet se rovná celkovým nákladům

19 MDC 1. LF UK počítání shora dolů zařadit všechny pacienty v daném roce do zvolené ambulantní klasifikace získat a použít váhy pro denní a přidružené služby (produkční střediska) pro danou klasifikaci (externí zdroj)‏ sečíst váhy pro každé produkční středisko přes všechny pacienty v daném roce

20 MDC 1. LF UK počítání shora dolů přiřadit všechny přímé a nepřímé náklady ke konečným nákladovým střediskům podělit celkové náklady celkovou sumou externích vah výsledek je lokální hodnota pro externí jednotku váhy pro každé konečné nákladové středisko

21 MDC 1. LF UK počítání shora dolů přiřadíme lokální náklad pro každé konečné středisko – jak pro denní tak i doplňkové náklady nebo-li poměry mezi některými službami vezmeme z externího zdroje, z reálného obratu spočítáme zpětně jednotkovou cenu a tu použijeme při alokaci nákladů na pacienta

22 MDC 1. LF UK shora nebo zdola ? kdy hodnota zvýšené přesnosti převýší své náklady ? jde o řízení ne o počítání řízení je umění dosahování stanoveného cíle

23 MDC 1. LF UK externí zdroje HSCRC Ambulatory Care Charge Data Maryland RBRVU Resource Based Relative Value Unit National Physician Fee Schedule Relative Value IR DRG 2.1

24 MDC 1. LF UK ambulantní návštěva obsahem je kombinace: zákrok – výkon vyšetření doplňkové testy (laboratoře, EKG,...)‏

25 MDC 1. LF UK náklady ambulantních služeb odměna lékaře (+ ostatního personálu)‏ náklady praxe specifické (přístrojové a nástrojové vybavení)‏ provozní náklady za dodané zboží (léky, materiál, zp)‏

26 MDC 1. LF UK odměna lékaře závisí na hodinové sazbě (podle odbornosti a regionu)‏ době trvání výkonu/práce lékaře

27 MDC 1. LF UK náklady praxe závisí na specifickém nákladu praxe na provozních nákladech na lokalitě (nemocnice/terén,město/venkov)‏ na době pobytu pacienta v ordinaci podíl na amortizaci specifického vybavení podíl na provozních nákladech

28 MDC 1. LF UK náklady zboží závisí preskripci lékaře ceně dodavatele marži provozovatele praxe

29 MDC 1. LF UK premisa čím více se služba blíží TECHNOLOGII (zručnosti, preciznosti), tím více je její průběh, trvání i náklad stabilní, předvídatelný, tím více se pro ni hodí metoda relativních vah čím více se služba blíží ARS (umění, důvtipu), tím méně je její průběh, trvání i náklad stabilní, předvídatelný, tím více se pro ni hodí metoda hodinové sazby

30 MDC 1. LF UK doporučený výběr služeb metodika relativních vah diagnostika laboratorní testy zobrazovací metody metodika hodinové sazby neinvazivní intervence klinické rozhodování

31 MDC 1. LF UK invazivní intervence navrhujeme použít metodu diferencované hodinové sazby, přestože některé z těchto služeb se svoji povahou blíží TECHNOLOGII a jejich specifické náklady jsou významné pokud je jejich časový průběh předvídatelný (normovatelný), pak jsou pro ně metoda hodinové sazby a relativní váhy ekvivalentní

32 MDC 1. LF UK metodika relativních vah proč usilujeme o stanovení relativních vah? co tím sledujeme, čeho chceme dosáhnout? chceme korektní proporce, korektní rozložení produkčního rizika, spravedlivější přerozdělování peněz, odměňování (odpověď regulátora)‏

33 MDC 1. LF UK metodika relativních vah proč usilujeme o stanovení relativních vah? co tím sledujeme, čeho chceme dosáhnout? chceme standardizovat cenovou nabídku (odpověď spotřebitele) metoda relativních vah je jen jednou z možností jak toho dosáhnout !!!

34 MDC 1. LF UK metodika relativních vah ceník i sazebník představují standardizaci cenové nabídky (trhem / úřadem)‏ hodinová sazba umožňuje porovnávat (standardizovat cenovou nabídku) i v situaci, kdy cenu služby nejsme schopni stanovit předem

35 MDC 1. LF UK relativní váhy - diagnostika pro každé pracoviště komplementu vyčíslíme celkové náklady za rok – CN spočítáme frekvenční statistiku provedených testů či zobrazovacích metod - FS každý test či metodu oceníme (externím zdrojem nebo Seznamem výkonů) - O vypočteme jednotkový náklad - FS/O*CN jednotkový náklad zpětně přes ocenění určí náklad daného testu či metody normalizací souboru hodnot získáme relativní váhy

36 MDC 1. LF UK relativní váhy - diagnostika pro každý test či metodu určíme jeho podíl na specifických nákladech - pořizovací cena/ životnost (počet testů)‏ podíl na spotřebním materiálu (náklad za test)‏ podíl na osobních nákladech (OON/doba trvání testu)‏ podíl na provozních nákladech (doba trvání testu)‏

37 MDC 1. LF UK metodika hodinové sazby pro vybraný specifický náklad (přístrojové a nástrojové vybavení) nebo logicky související skupinu takovýchto nákladů, určíme skupinu ambulantních služeb, které je generují (používají dané vybavení)‏ započítáme i odovídající spotřební materiál či provozní náklad – pokud je významný

38 MDC 1. LF UK metodika hodinové sazby určíme podíl ordinační doby spojení s vybraným specifickým nákladem potažmo odpovídajícími službami (doba trvání služby, doba trvání návštěv, podíl návštěv, kvalifikovaný odhad)‏ podíl specifického nákladu a odpovídajícího počtu hodin pak stanoví navýšení hodinové sazby oproti základní hodinové sazbě dané praxe základní hodinová sazba je rovna podílu ostatních nákladů a celkové ordinační době dané praxe

39 MDC 1. LF UK vztah obou metodik u služeb, u nichž doba trvání je stabilní, je hodinová sazba převoditelná na relativní váhy, nebo-li jde o dvě vyjádření téže skutečnosti možnost více hodinových sazeb pro jednu praxi je obdobou relativních vah pro jednotlivé služby – s tím rozdílem, že jde o skupiny služeb se stejnou sazbou (váhou)‏

40 MDC 1. LF UK nároky na data k výpočtu relativních vah diagnostiky potřebujeme údaje o produkci obvykle vykazované v rámci veřejného zdravotního pojištění a obvyklou nákladovou evidenci vyhovující účetním standardům

41 MDC 1. LF UK kritéria pro aktualizaci důvodem k aktualizaci je změna v nastavení nákladových proporcích: podíl ceny používané technologie efektivita používané technologie (doba trvání testu)‏ podíl práce personálu podíl provozních nákladů


Stáhnout ppt "Relativní váhy ambulantních služeb. MDC 1. LF UK existují tři druhy účetnictví daňová evidence – účetní osnova říká v jakém finančním stavu se organizace."

Podobné prezentace


Reklamy Google