Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvodní konference projektu „Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji“ Rozdrojovice, 20.03.2012 Tato konference je financována.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvodní konference projektu „Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji“ Rozdrojovice, 20.03.2012 Tato konference je financována."— Transkript prezentace:

1 Úvodní konference projektu „Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji“ Rozdrojovice, 20.03.2012 Tato konference je financována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

2 Program  Úvod, slovo radního PhDr. Jiřího Altmana  Informace o projektu - JUDr. Libuše Holasová  Financování služeb po dobu realizace IP - Ing. Anna Sedláková  Kontrolní činnost - Ing. Djak  Smluvní povinnosti poskytovatelů, publicita - Mgr. Lipovský  Příspěvek zástupce MPSV - Mgr. Lukáš Hrabák  Webové stránky - Mgr. Bořecká  Diskuse, závěr

3 INFORMACE O PROJEKTU Rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji“ v celkové výši 590,3 mil. Kč, z toho 582,8 mil. Kč na zajištění sociálních služeb. Realizace IP v období od 1. 9. 2011 do 28. 2. 2015, z toho zajištění financování vybraných služeb sociální prevence na období od 1.1.2012 do 31.12.2014

4 INFORMACE O PROJEKTU Navýšení celkových nákladů projektu o více než 5 mil. Kč Navýšení prostředků na financování sociálních služeb o více než 12 mil. Kč Zvýšení hospodárnosti a efektivnosti při vynakládání veřejných prostředků Změna ve způsobu financování na základě skutečně poskytnutých služeb, ne pouze prokazatelných nákladů

5 INFORMACE O PROJEKTU 9 nadlimitních VZ na zajištění vybraných sociálních služeb 1 VZ malého rozsahu na zajištění poradenské, konzultační a monitorovací firmy Smlouvy od 1.1.2012Smlouvy od 1.1.2012 smlouvy o poskytování sociálních služeb s celkem 47 vybranými poskytovateli na dobu 36 měsíců, tj. do 31. 12. 2014 Smlouva s poradenskou, konzultační a monitorovací firmou bude uzavřena pravděpodobně v dubnu 2012

6 Financování služeb po dobu realizace IP 1. Porovnání financí IP I a IP II IP IIP II nárůst Celková částka:585,247.405,97 Kč590,334.465,00 Kč 100,87 % z toho pro poskytovatele služeb: 570,110.784,00 Kč582,803.025,00 Kč 102,23 % podíl nákladů poskyt. na celk. nákl. 97,41 % 98,72 % RT – snížení výše úvazků z 2,0 na 1,9 úvazku + 2 odborní konzultanti na DPP 100 hodin /rok Částka na zajištění poradenských, konzultačních a monitorovacích služeb snížena o více než 50 %, sníženy byly také náklady na publicitu, kancelář, spotřební materiál, zařízení a vybavení.

7 Financování služeb po dobu realizace IP 2. Poskytnuté zálohy V průběhu měsíce ledna byly na základě zálohových faktur poskytovatelů proplaceny zálohy ve výši 10% z celkových částek z jednotlivých smluv. Vzhledem k tomu, že dosud nebyla uzavřena smlouva s poskytovatelem služby Sociální rehabilitace II v lokalitě Brno-město, byla uhrazena částka ve výši 57,428.569,- Kč. Tyto zálohy budou sloužit jako předfinancování po celou dobu realizace projektu. Zálohy budou zúčtovány na konci projektu podle smlouvy.

8 Financování služeb po dobu realizace IP 3. Metodika způsobilých výdajů Metodika způsobilých výdajů je obdobná jako v IP I s tím rozdílem, že neodkazuje přímo na Metodiku způsobilých výdajů OP LZZ, ale je součástí a přílohou jednotlivých smluv. Rozdíl oproti IP I je také v tom, že na konci projektu budou jako způsobilé považovány náklady, které souvisejí s obdobím realizace, ale budou uhrazeny až po skončení realizace (v IP I se tyto výdaje týkaly pouze mzdových a osobních nákladů).

9 Financování služeb po dobu realizace IP 4. Povinné přílohy – finanční část Na základě smlouvy o poskytování služeb budou čtvrtletně vystavovány faktury za jednotlivé poskytnuté služby. Fakturovaná částka bude součinem jednotkové ceny a vykázané kapacity – počtu lůžkodnů, intervencí, uživatelů nebo uživateloměsíců (podle druhu poskytované služby). K faktuře bude přiložena soupiska účetních dokladů. Změna oproti IP I ve vykazování výdajů dodavatelů, kteří poskytují službu také prostřednictvím subdodavatelů: dodavatelé, kteří zajišťují službu i prostřednictvím subdodavatelů, budou uvádět v soupisce účetních dokladů kromě svých výdajů také výdaje za faktury, které uhradí svým subdodavatelům za uvedené čtvrtletí jako nákup služeb jedním řádkem za každého subdodavatele, a přiloží kopii soupisek účetních dokladů jednotlivých subdodavatelů. Např. pokud dodavatel služby poskytl svému subdodavateli za 1. čtvrtletí pouze zálohu ve výši 10%, uvede do soupisky kromě svých výdajů také výdaj za uhrazenou zálohovou fakturu svému subdodavateli. Po skončení účetního období budou doloženy soupisky účetních dokladů v takové výši, aby jejich součet za celý rok vykazoval stejnou částku jako součet částek z vystavených faktur za uvedené období (tzn., že v jednotlivých čtvrtletích nemusí fakturované částky souhlasit s částkami v soupiskách, ale součtově za celý rok ano).

10 Financování služeb po dobu realizace IP 5. Kontroly čerpání výdajů, vykazování kapacity Kontrola ze strany JMK (realizačního týmu včetně odborných konzultantů), ale i ze strany poradenské, konzultační a monitorovací firmy budou zaměřeny jak na způsobilost výdajů, dodržování metodiky a dodržování podmínek publicity, tak na způsob vykazování kapacity. Čtvrtletně je možné vykázat maximálně 10% celkové kapacity, ročně tedy maximálně 40% celkové kapacity uvedené ve smlouvě.

11 Financování služeb po dobu realizace IP 6. Dotazy a konzultace Dotazy a konzultace ohledně realizovaného IP je možné směřovat na členy realizačního týmu, prostřednictvím webových stránek IP II nebo prostřednictvím externí poradenské, konzultační a monitorovací firmy. Dosud však s externí firmou nebyla uzavřena smlouva, tudíž je nutné dotazy zasílat přímo realizačnímu týmu.

12 Kontrolní činnost Realizační tým Monitorovací firma Plán kontrolní činnost – v průběhu dubna 2012 Hodnocení spokojenosti uživatelů – každý rok, dotazníkové šetření – zajistí externí poradenská a monitorovací firma

13 Kontrolní činnost Monitorovací zprávy Časový a věcný harmonogram služby KONTROLY na místě: Účetní doklady Standardy Vnitřní předpisy organizace Smlouvy – s dodavateli, se zaměstnanci Veškerá dokumentace v souvislosti se zajištěním poskytování sociální služby

14 Smluvní povinnosti poskytovatelů sociálních služeb, publicita zajištění příslušné sociální služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s uzavřenou smlouvou (konkrétní identifikátor) smluvně stanoven rozsah (lůžkodny, intervence, uživatelé, uživateloměsíce) – v jednom kalendářním roce 20 až 40 % z celkového rozsahu a v jednom monitorovacím období ne více než 10 % z celkového rozsahu, celkový rozsah však není možné překročit smluvně stanoven počet podpořených osob nebo rodin

15 povinnost smluvně zavázat subdodavatele stejnými povinnostmi jako je poskytovatel (dodavatel) zavázán vůči Jihomoravskému kraji tak, aby Jihomoravský kraj mohl vykonávat zejména kontrolu plnění podmínek smlouvy i vůči subdodavatelům (změny smlouvy nesmí zhoršit postavení Jihomoravského kraje) povinnost využívat finanční prostředky na úhradu způsobilých výdajů (vymezení viz Metodický pokyn pro poskytovatele sociálních služeb) povinnost informovat o všech změnách, které se dotýkají plnění smluvních závazků či identifikačních údajů předklání průběžných monitorovacích zpráv a závěrečné monitorovací zprávy (obsah viz Metodický pokyn pro poskytovatele sociálních služeb)

16 účetní doklady musí splňovat náležitosti účetního dokladu vedení odděleného účetnictví originály prvotních účetních dokladů označit názvem a číslem smlouvy a názvem a registračním číslem projektu zajišťovat v rámci poskytování sociální služby publicitu v souladu s Manuálem pro publicitu OP LZZ

17 na všech písemnostech a při všech formách propagace uvádět povinné minimum publicity a skutečnost, že sociální služba je financovaná v rámci projektu „Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji“, registrační číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00056, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost povinnost na svých webových stránkách uvést výše uvedené údaje a rovněž odkaz na webové stránky projektu povinnost označit povinným minimem publicity pořízené zařízení a vybavení

18 povinnost archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály všech účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu smlouvy, a to do 28.02.2025 povinnost umožnit po výše uvedenou dobu kontrolu těchto dokladů oprávněnými osobami podložení fakturované částky za kalendářní rok způsobilými výdaji povinnost vystavit fakturu za monitorovací období a doručit ji spolu s průběžnou monitorovací zprávou nejpozději do 10 dnů ode dne skončení příslušného monitorovacího období (u posledního monitorovacího období nejpozději do 30 dnů) údaje uvedené na faktuře musí být podloženy údaji obsaženými v monitorovací zprávě

19 náležitosti faktury vymezené v čl. V odst. 10 smlouvy (nezapomínat uvádět název a číslo smlouvy a datum jejího uzavření, předmět a rozsah plnění, název a registrační číslo projektu a informaci o tom, že výdaj je financovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost) vykazování poptávané kapacity a počtů podpořených osob zpracovávat a předkládat rozpočet do 10. dne prvního měsíce příslušného kalendářního roku vedení evidence příjmů od uživatelů a evidence nákladů souvisejících s těmito příjmy v účetnictví odděleně tak, aby nedocházelo k duplicitě financování (předložení na žádost)

20 Webové stránky http://www.socialnisluzby-ipjmk.cz V úvodu Aktuality Opět rozdělení podle jednotlivých služeb Závazné dokumenty Realizační tým Veřejné zakázky Kontroly dodavatelů Dotazy dodavatelů a SBD

21 Webové stránky Odkazy Fotodokumentace Dokumenty ke stažení Prolinkování jednotlivých služeb s webovými stránkami projektu

22 DĚKUJEME VÁM ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Úvodní konference projektu „Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji“ Rozdrojovice, 20.03.2012 Tato konference je financována."

Podobné prezentace


Reklamy Google