Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Komunikační kompetence 7. seminář. Kritická analýza diskurzu 0 Má interdisciplinární charakter – sociologie, psychologie, politologie, historie 0 Užívání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Komunikační kompetence 7. seminář. Kritická analýza diskurzu 0 Má interdisciplinární charakter – sociologie, psychologie, politologie, historie 0 Užívání."— Transkript prezentace:

1 Komunikační kompetence 7. seminář

2 Kritická analýza diskurzu 0 Má interdisciplinární charakter – sociologie, psychologie, politologie, historie 0 Užívání jazyka je podmíněno sociální realitou 0 Kritický postoj k určitým sociálním jevům – ideologie, nerovnost, diskriminace 0 Jiný název dekonstruktivní čtení textu (např. interrupční turistika) – jak je užívání jazyka determinováno sociální realitou, zároveň ji dotváří a ovlivňuje.

3 Cíle kritické analýzy diskurzu 0 Chce zprostředkovat pochopení vzniku a pozadí určitých problémů, zjišťuje, co ke vzniku problému vedlo 0 Pokud se jako příjemce zprávy (textu) dokážu podívat na věc „zvnějšku“, dojdu k úplně novým a překvapivým zjištěním/otázkám 0 Fairclough: Language and Power, Language and social Change 0 Petr Fidelius (Karel Palek): Řeč komunistické moci

4 Kritická analýza diskurzu 0 zprávy na nově zprávy na nově zápotocký 0 http://www.youtube.com/watch?v=4eSLS9cYW70

5 Argumentace Umění argumentace a příprava argumentů

6 Co to znamená argumentovat? 1) Racionálně dokazovat 2) Zdůvodňovat svá tvrzení Bez přesvědčivé argumentace se při přesvědčování a získávání druhých neobejdeme

7 Argument 0 Základ každé mezilidské komunikace 0 Nástroj při řešení problémů 0 Argumentace = schopnost vyvozovat závěry 0 Argumenty si připravujeme i v případě, pokud chceme někomu radit, něco namítnout, vyjádřit stanovisko, někoho přemluvit, někoho varovat apod.

8 Z čeho se skládá argument 1) Premisa Jeden argument může mít více premis 2) Závěr Jde o názor, který je v argumentu obhajován „Nechoď tam, mohlo by se ti něco stát.“ Když tam půjdeš, pak se ti něco stane. Ale nechceme, aby se ti něco stalo. Proto tam nechoď.

9 Dedukce a indukce Pokud chci něco zdůvodnit, musím vědět: Proč tomu věřím Jak to vím Odkud to vím Co je příčinou, že je to tak Je důležité znát důvody, které k určitému přesvědčení vedou. Argument, který je logicky platný, nazýváme deduktivní. Pokud apriorní nutnost argumentu chybí a premisy vedou k závěru jen s určitou pravděpodobností, pak se takový argument nazývá induktivní.

10 Argumentace jako vyjednávání 0 Argumenty je třeba připravit předem 0 Je dobré začít silným argumentem, pak zařadit další, ne tak zásadní, zakončit je dobré opět pádným, silným argumentem 0 Snažte se předjímat argumenty své protistrany a odhadnout „s čím se vytasí“ 0 Pohled z druhé strany 0 Připravme si protiargument

11 Sedávej panenko v koutě? 0 Ve sporu nevítězí strana, která má více pravdy, ale ta, která je lépe argumentačně vybavena a na spor je lépe připravena 0 Sofisté – umění vést spory, pravda je relativní, „měrou všech věcí je člověk“ 0 Pravda ani dobrá myšlenka se bohužel samy o sobě neprosadí

12 Argumenty pomocí příkladů 0 Takové argumenty buďto zobecňují z určitého počtu příkladů (případů) na všechny příklady daného oboru úvahy, nebo usuzují z určitého počtu příkladů na další stejného druhu. 0 Je třeba: 1) Uvádět co nejvíce příkladů 2) Dbát, aby příklady byly reprezentativní 3) Jeden příklad nestačí 4) Vyhledávat i protipříklady 5) U statistik poctivě uvádět všechny údaje (např. o počtu dotázaných) a dbát na reprezentativnost vzorků

13 Argumenty pomocí příkladů 0 Zobecnění Vidím portréty 4 Habsburků, kteří měli velmi výrazný dolní ret, z toho usoudím, že všichni Habsburkové měli výrazný dolní ret. 0 Z několika případů vyvodím platnost i pro další případy Projíždím francouzská města a vidím v jejich centru nápadně umístěný a honosný kostel. Z toho vyvodím, že až přijedu do dalšího města, bude i tam honosný a nápadně umístěný kostel. 0 Argumenty pomocí příkladů jsou dobré, pokud jsou silně induktivní a pokud uvedeme dostatečný počet reprezentativních příkladů.

14 Protipříklad 0 Určitě najdeme i takové Habsburky, kteří neměli nápadný dolní ret. 0 Protipříklady jsou oblíbenou zbraní všech odpůrců v debatě, proto je třeba se na ně dobře připravit (právě tím, že budu mít dost kvalitních a reprezentativních příkladů). 0 Imunizační strategie dané teorie – možné protipříklady už předem do své teorie zahrnu (ve prospěch pozměněné/modifikované teorie). 0 ALE (!) jeden příklad nestačí nikdy. 0 Pokud je množství příkladů zahlcující, je dobře udělat statistiku.

15 Argumenty o příčině 0 V tomto případě usuzujeme ze současného výskytu (korelace) jevů na příčinnou vazbu mezi nimi. 0 Je potřeba: 1) Prošetřit, zda nejde pouze o časovou shodu 2) Vysvětlit, jak vede příčina k následku 3) Prošetřit, kterým směrem příčina působí nebo zda se jevy neovlivňují navzájem 4) Prošetřit, zda jevy nemají společnou příčinu, která by je způsobovala oba 5) Uvést nejpravděpodobnější a nejpřirozenější příčinu jevu

16 Tak například 0 Do kina chodí většinou mladí lidé. Oba jevy tedy probíhají současně. Je ale pravda, že mládí je právě tou příčinou, proč lidé chodí do kina? Co když je to ale tak, že v kině dávají právě takové filmy, které se líbí mladým lidem, takže příčina působí opačně? 0 „Záhadné“ obrazce v obilí jsou paranormálním jevem jenom proto, že se nedaří chytit zodpovědného „vandala“?

17 Argumenty z autority 0 Věrohodnost argumentů je zaručena citováním osoby nebo organizace, od nichž informace obsažená v tvrzení pochází. 0 Je třeba: 1) Uvádět přesně prameny a správně citovat 2) Informace hledat u nejinformovanějších zdrojů 3) Posuzovat objektivitu a nezaujatost pramene 4) Pokud je pramenů více, porovnat je mezi sebou navzájem Tomáš Zahradníček (LN 24. 7. 1999): (V současném tisku) je příliš málo článků, které si novinář prohlédl a osahal, zato je plný svědectví z druhé ruky. Zapomíná se, že Karel Havlíček Borovský přestal jednou papouškovat rady o Rusku, které si v Praze vyprávěla celá česká elita, a jel si to Rusko raději osobně prohlédnout.

18 Tak například Látka obsažená v povlaku pilulek a zajišťující jejich další setrvání v trávicím systému by mohla být účinná jako chemická antikoncepce a lékem proti šíření HIV působícího onemocnění AIDS. Oznámili to včera odborníci z oddělení biochemické virologie newyorského krevního střediska. Doktor Jedlička z Národní referenční laboratoře pro AIDS o tomto objevu ještě nic neslyšel, nicméně zmiňované vědecké pracoviště je pro něho zárukou toho, že nejde o naprostý nesmysl. (LN 20. 7. 1999)

19 Jak argumentovat 1) Nepoužívat předpojatý a emocionálně zabarvený jazyk 2) Vyjadřovat se pokud možno jednoznačně, např. explicitně definovat co nejvíce klíčových termínů, které jsou při argumentaci použity. 3) Vyjádřit explicitně i to, co je v argumentu nevysloveno, co je zamlčeno nebo se mlčky předpokládá. 4) Častým prohřeškem je mnohoznačnost a vágnost, nekonkrétnost a všeobecnost, komplexní a presumptivní otázky. Projev musí být konzistentní, nemohu současně totéž tvrdit a popírat.

20 „Nezaujatost a nestrannost“ 0 Babička, babka, babice, stařenka 0 Sklenice, sklenka, číše, pohár 0 Erazim Kohák – není přeci jedno, jestli o zvířatech mluvíme jako o objektech masné výroby, o biomechanismech, o človíčcích v kožíšcích nebo ještě úplně jinak 0 Podobně zabarvené výrazy užívané v politice – populista Fišer, celým národem respektovaná paní Jiřina Jirásková, protikandidát v předvolebním boji rozmařile utrácí peníze vašich dětí, potvrďte nám, že jste i vy pro zásadní změnu poměrů apod.

21 Zneurčitění a vágnost řeči 0 Používání příliš všeobecných a nekonkrétních termínů: 1) Objektivní potíže, nepředvídatelné okolnosti a nedostatek finančních prostředků způsobily námi nezaviněný skluz ve vyřizování vaší žádosti. Očekáváme, že její vyřízení se nezdrží déle než tři dny. 2) Vaše žádost bude vyřízena do tří dnů. Za zpoždění se omlouváme.

22 Etika a argumentace 0 Co je nepoctivé? 1) Úmyslné používání argumentů s nepravdivou premisou 2) Předstírání, že závěr plyne z premis, i když to tak není 3) Překrucování protivníkova tvrzení 4) Lživé tvrzení, že to, co jsme říkali, jsme mysleli jinak 5) Zamlčování důležitých skutečností 6) Umlčování protivníka, neumožnit mu promluvit 7) Lhaní do budoucna – slibování bez úmyslu sliby dodržet 8) Zastrašování, ponižování, nátlak 9) Odmítání a znemožňování diskuse

23 Demagog.cz 0 Vít Bárta (Otázky VM 15. 4. 2012) 0 (Rozsudek,pozn.) jasně ukázal, že zde šlo o dražbu poslanců Věcí veřejných ze strany koaličních partnerů. 0 (Já jsem už loni tady u vás dokonce myslím, že ve stejném studiu říkal, že pan Škárka a paní Kočí na mně podvodně vylákali půjčku, kterou obrátili v úplatek) a já jsem rád, že soud tuto mojí verzi plně přijal. 0 (Já jsem o ten vliv přišel loni v momentu, kdy jsem byl takto osočen) a musel jsem odejít z funkce ministra dopravy, což jsem učinil dobrovolně bez toho, aniž by mě k tomu někdo vyzýval.

24 Demagog.cz 0 My jsme ztratili některé hlasy. Při mnohem nižší volební účasti. 0 Pravicová vláda 7 let odmítá zvýšit minimální mzdu, byť jen o korunu. 0 My v sociální demokracii postupujeme velmi důsledně. To znamená, pokud se vůči některému z našich členů objeví konkrétní podezření, tak tu věc řešíme. To znamená buď rezignuje na své veřejné funkce, nebo odchází ze sociální demokracie.

25 Demagog.cz 0 Zdanění práce je stále ještě větší než zdanění pohonných hmot. 0 Jediná země staré patnáctky, která to (registrační pokladny se speciální černou skříňkou, evidující všechny platby elektronicky, pozn.) zavedla, byla Itálie a žádná jiná země ve staré patnáctce to nikdy nezavedla. 0 Po všech změnách, které jsme provedli, jsme pořád jednou z nejvíc rovnostářskou zemí z hlediska příjmů na obyvatele od těch nejchudších po ty nejbohatší.

26 Příprava argumentů 1) Snížená hranice trestní odpovědnosti – ANO X NE 2) Je naše společnost rasistická - ANO X NE 3) Jsou Romové obětí rasismu, nebo je problém v jejich neochotě se přizpůsobit? 4) Atomové elektrárny a alternativní zdroje energie jako východisko z energetické krize 5) EU – prospívá nám, nebo škodí?

27 Pravidla argumentace 0 Argumenty druhého je nezbytně nutné vyslechnout 0 Není argumentem označit jiný názor za hloupý nebo nesmyslný 0 Našim cílem je dosáhnout změny postoje druhé strany a získat ji pro náš názor; nejtěžší je přimět diskutující, aby naslouchali druhé straně 0 Pevně stanovená pravidla a jejich absolutní respektování mohou předejít vzniku hádek

28 Hádka 0 Nok Nok 0 http://www.youtube.com/watch?v=0NyQycTdF7o&feature =fvsr http://www.youtube.com/watch?v=0NyQycTdF7o&feature =fvsr 0 1minuta 16 vteřin 1) Diskuse 2) Spory 3) Kontroverze Ideálním cílem je dosáhnout změny postoje druhé strany a získat ji pro náš názor. Dosažitelnější je ale minimální cíl: dosáhnout toho, aby si druhý uvědomil, že problém není jednoduchý a že i jiný názor má své opodstatnění.

29 Nejčastější fauly 1) Osobní výpad 2) Urážka druhé strany 3) Zlehčování osob nebo hodnot, které druhý vyznává a uznává 4) Výsměch na adresu opačného postoje

30 Příčina sporu Nezvládnutí emocí Při argumentaci sice můžeme účinně apelovat na city druhého, ale argumentace je především racionální záležitost. Zachovat klid i přes útok druhé strany

31 Námitky a jejich překonávání 0 Druhá strana prokazuje různou formu nesouhlasu s naším tvrzením 0 Obecně námitky směřují ke třem oblastem: 1) K nabízenému výrobku, službě či názoru 2) K firmě, instituci, organizaci, sociální skupině, kterou partner reprezentuje 3) K osobě toho, kdo názor, službu či produkt nabízí

32 Námitka jako signál 1. rada - neberte si námitku osobně, nejde o útok proti vám. Námitka může být projev agresivity, ale rozhodně takto nelze chápat všechny. 2. rada - námitka je součást vyjednávací hry. Druhý se ujišťuje, chce si být jistý, že dostává, co potřebuje 3. rada – námitku v jednání berte pozitivně, jako možnost rozhovořit se, objasnit. Námitku často vznášíme jenom proto, že chceme být ujištěni o opaku.

33 Námitky: Nemám čas. Máte vzdělání jiného směru, než potřebujeme. Zdá se mi, že nemáte dost zkušeností. Každý přeci občas udělá chybu, vy snad ne? V takovém časovém stresu se to prostě nedalo stihnout. Když ptáčka lapají, hezky mu zpívají. Je to celkem zajímavé, ale praktické využití z toho nekouká. Politika je pěkný čurbes a politici jenom prospěcháři a kariéristé

34 Techniky překonávání námitek 1) Pozorně námitku vyslechněte, není na škodu dokonce ji zopakovat vlastními slovy 2) Dejte najevo pochopení 3) Pak předložte logické argumenty 4) Zpětným dotazem se ujistěte, zda byl váš názor interpretován správně

35 Vlastní vyslovení námitky, předejití druhého 0 Pokud víme, co asi náš protihráč namítne, můžeme ho jednoduše předejít: Možná si říkáte, že tohle už jsme vám slibovali mnohokrát. Ale já bych vám teď rád vysvětli, proč … 0 Tato technika je oblíbená u politiků, obchodníků nebo řečníků, kteří se obracejí k početnějšímu publiku.

36 Otevřená otázka (od emocí k rozumu) 0 Otevřenou otázkou přinutíte partnera přemýšlet, konkretizovat nespokojenost, rozčilování vyměnit za přemýšlení. 0 Proč si to myslíš? Co ti na tom vlastně vadí. Jakou práci tedy považuješ za solidní? Co se ti na tom teda nejvíc nezdá? 0 Položením takové otázky mohu „odzbrojit“ agresora

37 Otevřené dveře 0 Jde o jednu z asertivních technik – žádná překážka 0 Druhý se vší silou opře do dveří, aby zdolal překážku, ale ona tam vlastně žádná není 0 Napíná veškeré úsilí k překonání „zdánlivé“ překážky 0 Ano, souhlasím s vámi. Já sama si v tomto bodě nejsem úplně jistá. Někdy to přeženu, rozhodnu se příliš rychle a věci nedomyslím. 0 Technika má blízko k odzbrojujícímu sebeotevření

38 Podmíněný souhlas 0 „Ano – ale“ 0 Tuto metodu ale užívat opatrně, může být prohlédnuta jako klamavý manévr 0 Máte pravdu, pílí a osobním nasazením se dá mnohé dohnat, ale já teď potřebuju opravdu zkušeného zaměstnance.

39 Bumerang 0 Z nedostatku udělám přednost 0 Námitku přijmu jako potvrzení toho, co říkám: Ano, je to dražší. Ale jenom proto, že jsme respektovali všechny vaše požadavky. Vyšší náklady se v tomto případě rozhodně vyplatí. 0 Námitku nebo dotaz je také možno rovnou odpálit na druhou stranu: Právě proto ale jednám s vámi, abych se dověděl, jak se s tímto problémem bude možné vypořádat.

40 Referenční metoda 0 „Za námi někdo a něco stojí“ 0 Našemu tvrzení dodá hodnověrnost a význam, pokud odkážeme na nějakou veličinu, autoritu, statistiku, literaturu, renomovanou instituci apod. 0 Podobný problém takto vyřešili nejenom v Americe, ale taky ve skandinávských zemích. Já na tomto místě pouze cituji statistickou ročenku. Ale našim zákazníkem je i …

41 Opravná metoda 0 „Taky jsem býval takový“ 0 Má blízko k souznění – dříve jsem uznával a vyznával totéž, ale zkušenost mě přiměla změnit názor: 0 Na pojišťovací agenty jsem měl dříve naprosto stejný názor jako vy, ale pak jsem z vlastní praxe poznal, o co tady vlastně jde, a zjistil jsem, že …

42 Žádost o odklad 0 Pokud nemohu na námitku okamžitě odpovědět, je lépe navrhnout odklad: Nevadilo by vám, pokud bychom se kvůli tomu sešli ještě jednou? Nerada bych se unáhlila. Musím se na to ještě jednou důkladně podívat.

43 Další možnosti: 1) Pochvala kritika: To je zajímavá připomínka. Děkuji vám za tuto otázku, je vidět, že se o tento problém opravdu dlouhodobě zajímáte. 2) „Emotivní dotčenost“: tak teď jste se mě vážně dotkl. Něco takového opravdu nemohu přijmout. 3) Přesměrování námitky, mlžení: Rozumím, vy byste se rád dověděl něco (= úplně jiného, než na co se ptal) 4) Zapsat si námitku a pak ji ještě zrekapitulovat vlastními slovy


Stáhnout ppt "Komunikační kompetence 7. seminář. Kritická analýza diskurzu 0 Má interdisciplinární charakter – sociologie, psychologie, politologie, historie 0 Užívání."

Podobné prezentace


Reklamy Google