Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MAS Jihozápad o.p.s. STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JIHOZÁPAD Nučice, 15. 4. 2014 Adéla Schmiedová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MAS Jihozápad o.p.s. STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JIHOZÁPAD Nučice, 15. 4. 2014 Adéla Schmiedová."— Transkript prezentace:

1 MAS Jihozápad o.p.s. STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JIHOZÁPAD Nučice, 15. 4. 2014 Adéla Schmiedová

2 Představuje místní partnerství soukromého a veřejného sektoru, kdy veřejný sektor má zastoupení max. 49% Soukromý sektor – fyzické osoby nepodnikající, podnikatelé, neziskové organizace, farnosti a církve apod. – se sídlem či provozovnou na území MAS Veřejný sektor – obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřízené obcemi a kraji Hlavním cílem je rozvoj venkova, podpora spolupráce jednotlivých partnerů a získávání finančních prostředků pro svůj region CO JE TO MAS CO JE TO MAS – místní akční skupina

3 Principem fungování MAS je tzv. metoda LEADER, dnes CLLD (komunitně vedený místní rozvoj), jehož hlavním principem je rozvoj lokality zdola nahoru, od místní komunity. Místní akční skupina navrhuje a realizuje tzv. Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD), kterou vypracovává na základně konkrétních potřeb a situace regionu. Má jednu z těchto právních forem: o.p.s, spolek, ústav, zájmové sdružení právnických osob (dle NOZ) CO JE TO MAS

4 MAS působí v území, které má 10 – 100 tis. obyvatel a je celistvé, nezahrnuje města s více jak 25 tis. obyvateli. Zastupitelstva obcí schvalují přistoupení území své obce k MAS pro každé programovací období (nyní 2014 – 2020) V současné době je v ČR aktivizováno 180 MAS, které zahrnují území 5 727 obcí, což je 91,59 % všech obcí v ČR (55,85 % obyvatel ČR, 89,59 % výměry ČR). CO JE TO MAS

5 Dne 9. 4. 2014 byla vládou schválena konečná verze Dohody o partnerství (nejvyšší dokument, který řeší vztah mezi EU a ČR v oblasti čerpání finančních prostředků na období 2014-2020). V dokumentu je vyčleněna konečná částka pro místní akční skupiny v ČR ve výši cca 27 mld. Kč, z toho Operační programy cca 20 mld. Kč Program rozvoje venkova cca 4 mld. Kč Režijní náklady cca 3 mld. Kč CO JE TO MAS

6 Dne 30. 12. 2013 podepsána smlouva o založení obecně prospěšné společnosti MAS Jihozápad o.p.s. Zakladateli jsou: Miluše Čančíková, Karel Kindl, Lubomír Kocman, Pavel Toman, Vlasta Vaníčková Dne 28. 1. 2014 byla MAS Jihozápad o.p.s. zapsaná městským soudem v Praze IČ: 02586878 Dne 7.2.2014 správní radou schválena první verze Statutu o.p.s. HISTORIE MAS JIHOZÁPAD O.P.S.

7 Správní rada  Lubomír Kocman (předseda)  Vlasta Vaníčková  Pavel Toman Dozorčí rada  Miroslav Helt  Karel Kind  Miluše Čančíková Statutární orgán - ředitel  Adéla Schmiedová SOUČASNÉ ORGÁNY MAS JIHOZÁPAD O.P.S.

8 bude organizační složkou o.p.s. bude mít vlastní orgány  plénum (nejvyšší orgán, tvořen všemi členy/partnery MAS)  rozhodovací orgán  výběrový orgán – jediný tvořen také nečleny/nepartnery MAS  kontrolní orgán skládá se z partnerů (členů), podíl každé ze zájmových skupin (NNO, podnikatelé, veřejná správa) musí být max. 49%. MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA

9 Zařazení obcí do MAS lze rozlišit do dvou úrovní: Zařazení správního území obce k MAS Rozhoduje zastupitelstvo, neplynou z něj žádné povinnosti, umožňuje dalším subjektům působícím na území obce stát se partnerem MAS, čerpat dotační prostředky či jen využívat informačních služeb MAS Členství/partnerství v MAS Člen/partner MAS může být zvolen do jednotlivých orgánů MAS, je členem nejvyššího orgánu (plénum), může jím být kdokoli (opět při dodržení daného poměru soukromého a veřejného sektoru) Partnerem se stane zájemce po vyplnění členské přihlášky a schválení nejvyšším orgánem. Na základě vyplněné přihlášky bude vypracována partnerská smlouva. MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA

10 Veřejná správaSoukromý sektor Stav duben 2014 PARTNEŘI MAS JIHOZÁPAD O.P.S. Obec Jinočany Obec Tachlovice Obec Dobř í č Obec Chýně Obec Drahelčice Obec Ořech Obec Vysoký Ú jezd Jinočanský klub JINOK, o.s.NNOJinočany Ing. Libor Milenovský Podnikatel - zemědělec Chr áš tany Martina Bl á hov á PodnikatelOřech Zdeněk VeselýPodnikatelChoteč Př í roda pro Drahelčice o.p.s. NNODrahelčice

11 V únoru 2014 byla podána žádost o dotaci z Operačního programu Technická pomoc na zpracování Integrované strategie území MAS Jihozápad. Žádost byla dne 3. 4. 2014 výběrovou komisí doporučena k financování, čeká se na podpis ministryně pro místní rozvoj. Žádost je určena na úhradu mezd (a v menší míře služeb) spojených s tvorbou Integrované strategie území, uznatelné náklady jsou pouze do konce srpna 2014 – největší rozsah práce. DOSAVADNÍ ČINNOSTI

12 Do konce dubna je nutné znát konečný rozsah území – tj. obce, které schválily přiřazení svého území k MAS Jihozápad, abychom mohli pracovat na Strategii komunitně vedeného místního rozvoje a na krocích vedoucích k úspěšné standardizaci MAS HARMONOGRAM ČINNOSTI

13 OBCE MAS JIHOZÁPAD - AKTUÁLNĚ

14 OKOLÍ MAS JIHOZÁPAD - AKTUÁLNĚ

15 Standardizace MAS bude probíhat od září 2014 do února 2015, bude ji provádět Státní zemědělský intervenční fond musíme prokázat naplnění pravidel standardizace – např. územní působnost prokázané partnerství – seznam členů/partnerů v daném poměru zřízené orgány vč. zvolení členů, struktury, statutů a jednacích řádů zřízená kancelář MAS, schéma pracovníků webové stránky a na nich uvedené povinné informace audit/finanční zdraví a mnoho dalších. Schvalování Komunitně vedené strategie místního rozvoje (SCLLD) bude provádět Ministerstvo pro místní rozvoj po úspěšné standardizaci MAS. HARMONOGRAM ČINNOSTI

16 Do konce dubna – konečný stav obcí Do konce května – provedení analýzy současného stavu obcí – osobní konzultace v jednotlivých obcích dle dohodnutého termínu – poskytnutí základních informací z Českého statistického úřadu – ustavení pracovních skupin Od června – schůzky pracovních skupin a připomínkové řízení veřejnosti Průběžně – dotazníkové šetření mezi obyvateli ve spolupráci s ČZU Praha HARMONOGRAM ČINNOSTI

17 SCLLD má 2 části: Integrovaná strategie území (ISÚ) analytická část (popisná a vysvětlující) strategická část (definování dlouhodobé vize rozvoje území a klíčových oblastí, cíle, priority, indikátory, návaznost na jiné strategické dokumenty obcí a vyšších územních celků apod.) Integrovaný akční plán rozvoje území (IAPRÚ) konkrétní opatření – fiche oblastí podpory, definice projektů v rámci jednotlivých Programových rámců – propojení s operačními programy, způsob financování… STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE

18 Pracovní skupiny pokrývající jednotlivé oblasti/témata relevantní pro náš region budou spoluutvářet strategickou část ISÚ a Integrovaný akční plán rozvoje území Měly by zahrnovat zástupce subjektů působících v dané oblasti Předpokládáme několik sezení ve druhé polovině roku 2014 V září 2014 budeme odevzdávat pracovní verzi ISÚ, konečná verze SCLLD (tj. vč. akčního plánu) bude hotová s koncem standardizace MAS (počátek 2015) PRACOVNÍ SKUPINY

19 Návrhy pracovních skupin: Školství Kultura, spolky, NNO Sociální oblast + zdravotnictví Doprava – silniční, železniční, cyklo, pěší, MHD Odpady + energie, životní prostředí Cestovní ruch Složení a návrhy k diskuzi PRACOVNÍ SKUPINY

20 Byly zaregistrovány webové stránky www.masjihozapad.czwww.masjihozapad.cz Budou sloužit jako komunikační rozhraní pro jednotlivé pracovní skupiny vč. možnosti zasílání námětů a připomínkování veřejností Budou obsahovat všechny informace o MAS – nezbytné pro standardizaci MAS Webové stránky ještě nejsou vytvořeny Není vytvořeno logo KOMUNIKAČNÍ ROZHRANÍ

21 Děkuji Vám za pozornost a těším se na další spolupráci. Velice děkuji obci Nučice za poskytnutí zdejších prostor a občerstvení.


Stáhnout ppt "MAS Jihozápad o.p.s. STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JIHOZÁPAD Nučice, 15. 4. 2014 Adéla Schmiedová."

Podobné prezentace


Reklamy Google