Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 20.léta 16. století- 70. léta 16. století – humanistické myšlenky rozšířeny- průnik do obecného společenského podvědomí→ období ZOBECNĚNÉHO HUMANISMU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " 20.léta 16. století- 70. léta 16. století – humanistické myšlenky rozšířeny- průnik do obecného společenského podvědomí→ období ZOBECNĚNÉHO HUMANISMU."— Transkript prezentace:

1

2  20.léta 16. století- 70. léta 16. století – humanistické myšlenky rozšířeny- průnik do obecného společenského podvědomí→ období ZOBECNĚNÉHO HUMANISMU →O1 kdy se česká společnost začala setkávat s myšlenkami humanismu ve větší míře?  výrazný podíl na rozšíření humanismu: vzdělanci z řad české šlechty a Jednoty bratrské →O 2 kdy a kde Jednota bratrská vznikla? Kdo byl jejím nejvýznamnějším představitelem?  charakteristika společenské situace- kultura ovlivněna politickou změnou – nástup Habsburků na český trůn- 1526 – Ferdinand I.(1526-1564)→typickým znakem habsburské vlády: úsilí o posílení moci katolické církve→v Čechách povolena pouze 1 tiskárna, sílí rekatolizační tlak→těžištěm kulturního dění- MORAVA.  v literatuře existence obou proudů- latinský i český proud:v české tvorbě převaha naukové literatury a duchovní tvorba Renesanční a humanistická literatura v Čechách -2. období

3 1547 – po 1. stavovském povstání- zesílené represí ze strany Habsburků Největší význam v této době- činnost Jednoty bratrské obr.č.1 – Domek Na sboru- údajně 1. sídlo českých bratří – obec Kunvald obr.č.2- socha Jana Blahoslava v Přerově

4 Jan Blahoslav (1523-1571) obr.č.3 - Jan Blahoslav  od r. 1557 biskup Jednoty bratrské,  mnohostranné zájmy→ filologie, hudba, řečnictví, historie. Dílo: Musika – 3 díly, podpora církev. zpěvu Šamotulský kancionál – úprava duchov.písní i vlastní tvorba, výrazný vliv na poezii Filipika proti misomusům- obhajoba vzdělání překlad Nového zákona –součást Bible kralické → tisk 1579 – 1594 v Ivančicích na Moravě Gramatika česká – důraz na vytříbené vyjadřování Vady kazatelů –poznatky praktické rétoriky, doplněk Gramatiky české; řada spisů obhajujících Jednotu bratrskou a její činnost,

5 Spisy odborné: Spis o zraku,O původu Jednoty a řádu v ní aj. -úsilí o uspořádání Bratrského archivu, 15 knih Dějin Jednoty bratrské obr.č.4- Bible kralická-titulní list Bratrský pravopis -podle listů vydávaných Jednotou bratrskou.Jde o pravopis diakritický s některými spřežkami. Tečka nad měkkými souhláskami→změna v háček (č,ď,ň,ť,ř,ž).Písmeno „š“ jen na konci slova- uprostřed slov spřežka ʃʃ. Délka samohlásek- „í“-zápis –ij-, později –j-. Hláska –j- →zápis –g-, pro hlásku –g- →grafémem ǧ (slovo její- geg).Po hláskách: c-,z- →vždy – y-: cyzý. Interpunkce podle paiz ve výslovnosti, diftongizace ý→ej. V tvarosloví dovršeno rozlišení životných a neživot. Jmen rodu mužského.

6 latinská tvorba- rozvoj básnické tvorby Významní autoři Jan Dubravius ( Jan Skála z Doubravky, 1486-1553) Výrazná osobnost latinského humanismu: historik, spisovatel, olomoucký biskup Dílo: 6 knih o rybníkářství Rada zvířat – básnic.skladba-alegorie obraz humanisticky smýšlejícího panovníka, vychází z středověké skladby O3 – kdo byl autorem zmiňované předlohy? obr.č.5 – Jan Dubravius

7 Mikuláš Konáč z Hodiškova (1480-1546) - soudní písař a úředník v Praze -překladatel prací antických autorů -majitel tiskárny- vydává překlady českých humanistů (→Chvála bláznovství) -adaptace Bidpajových bajek: Pravidlo lidského života Jan Češka (†1551) -pro syny Viléma z Pernštejna→didaktický spis: Řeči a naučení hlubokých mudrcuov- výběr z antických autorů od 30 let 16. století – velký rozvoj dějepisectví Dějiny líčeny ze dvou základních pozic: a) kališnické stanovisko-Martin Kuthen ze Šprinsberka (†1564)- dílo: Kronika o založení země české b) katolicky orientovaným autorem- Václav Hájek z Libočan (†1553)- dílo: Kronika česká; od příchodu praotce Čecha (v r. 644) do r.1526, výrazná oslava české šlechty a katolické církve, řada faktických nepřesností, velká oblíbenost

8 obr.č.6 – Václav Hájek z Libočan Václav Hájek -*Libočany u Žatce, kněz –farář, kazatel- sv. Tomáš na Malé Straně. Časté spory se šlechtou- zastánce chudých. Kronika podrobena cenzuře, přesto velký ohlas. Podrobný popis požáru na Pražského hradu -1541, překlad tzv. Zlaté Bible (Antonia de Rampegolis). 1543- ziskává privilegium na hledání pokladů ! Působí též ve Staré Boleslavi- děkan kapituly O4 objasni pojem kapitula 1549- do ústraní- dominikánský klášter

9 obr. č.7- titulní strana Kroniky české Kronika líčí události od r. 644 do r. 1526 (nástup Habsburků) -každá událost opatřena konkrétním datem!- vlastní Hájkova iniciativa -živý jazyk, poutavý styl x značná nepřesnost -ve své době vysoce ceněna -tvrdá kritikav době národního obrození- Gelasius Dobner

10 Rozvoj naukové tvorby: Oldřich Prefát z Vlkanova (1523-1565), matematik, astronom, autor oblíbeného cestopisu Cesta z Prahy do Benátek a odtud po moři až do Palestiny Georgius Agricola (1434- 1555) obr.č.8 – Georgius Agricola  Sasko, studia filozofie, teologie a medicíny  1527- lékař a lékárník v Jáchymově  stěžej.dílo-12 knih o hornictví-popisy těžby, zpracování rud, ražby aj.→ dalších 200 let nejužívanější příručka obr.č.9 – Jáchymov-renesanční budovy

11 Tadeáš Hájek z Hájku (1525-1600) –astronom, matematik, osobní lékař Maxmiliána II. a císaře Rudolfa II., překlad herbáře  Tadeáš Hájek z Hájku přednášel medicínu a astronomii ve Vídni, od 60 let ve službách císaře- osobní lékař, Rudolf II.→řídí císařovu alchymistickou dílnu  Vlastní činnost:spis O kometách, způsob, jak určit polohu hvězd stanovením přesné doby jejich průchodu poledníkem.  astronomické a lékařské spisy  z jeho iniciativy- pozván do Čech Tycho de Brahe obr.č.10 – Tadeáš Hájek z Hájku

12 obr.č.11- titulní strana Herbáře obr.č.12-vyobrazení rostliny O5 – určete z obrázku datum vydání

13 Další osobnosti: Václav Beneš Optát (†1559), Petr Gzel ((†1564), Václav Philomates (†1550?)→ Dílo zabývající se stavem českého jazyka- Gramatika česká v dvojí stránce→snaha p zjednodušení pravopisu. Dílo tvořeno 2 oddíly: a) Ortographia, b) Etymologia. (O6- vysvětli oba pojmy) Václav Beneš Optát z Telče→překlad Nového zákona – užití lidového současného jazyka Práce reagující na potrestání 1. stavovského odboje: Matouš Collin – Pražským měšťanům propadlým trestu, člen básnic.seskupení kolem Jana Hodějovského z Hodějova

14 Jan Černý –lékař, českobratrský kněz- řada odborných knih -Kniha lékařská,, Kniha lékařská, kteráž slove herbář aneb zelinář osobní lékař Viléma z Pernštejna

15 Slovníček pojmů: Cestopis –prozaický literární žánr na pomezí literatury dokumentární a umělecké Elegie – žalozpěv, skladba charakteristická zádumčivých, pochmurným rázem Etymologie – nauka o vývoji a původu slov Filipika- polemický, útočný projev Filologie- nauka, která studuje daný jazyk spolu s literaturou v něm psanou a s kulturním a historickým kontextem Jednota bratrská –protestantská církev, vznik 1457, trojí ideál víry, lásky a naděje, ohromný rozvoj 16.století, po r. 1526 zakázána Kancionál- soubor duchovních písní určený pro bohoslužbu či soukromou modlitbu Obrana- spis obhajující konkrétní ideu, osobnost atp. Manýrismus – v literatuře přechodová fáze mezi vrcholnou renesancí a barokem Óda –oslavná lyrická báseň Rekatolizace -násilné či nenásilné znovuobracení nekatolíků na římskokatolic.víru. V českých zemích probíhala od bitvy na Bílé hoře (1618) Rétorika- nauka pojednávající o verbálním projevu

16 Odpovědi na otázky: 1.Více se humanistické myšlenky začaly šířit od 70. let 15.století vlivem německé reformace, v době Jiřího z Poděbrad 2.Vznik -1457 – na panství Jiřího z Poděbrad, nekatolická církev vycházející z učení Petra Chelčického, výraznou osobností- Jan Blahoslav 3.Autorem středověké skladby – Smil Flaška z Pardubic 4.Sbor kanovníků, tj. společenství kněží konkrétní církve, kteří mohou konat slavnostní bohoslužby v katedrálním kostele 5.Herbář byl vydán roku 1562 6.Ortografie- disciplína jazykovědná zabývající se pravopisem, etymologie- zkoumá vývoj a původ slov

17 Prameny: HORÁKOVÁ, Michaela. Literatura I.: Výklad.Interpretace.Literární teorie. 1997. Praha: Scientia, 1997. ISBN 80-7183-194-8 Obrázky: obr.č.1: Commons.Wikipedia.org.[online]. 17.7.2007 [cit.2012-02-20]. Soubor: Domek_ Na _sboru. jpg. Dostupné z WWW: Dostupný pod licencí Creative Commons obr.č.2: PILSKA, Maritn.. Wikipedia.org.[online]. 24.8.2008[cit.2012-02-20]. Soubor:Blahoslav Bílek 1923.jpg.Dostupné z WWW: Dostupný pod licencí public domain obr.č.3: Wikipedia.org.[online]. 26.1.2008[cit.2012-02-20]. Soubor:Jan Blahoslav.jpg.Dostupné z WWW: Dostupný pod licencí public domain

18 obr.č.4: Wikipedia.org.[online]. 14.2.2010[cit.2012-02-20]. Soubor:Kralice.jpg.Dostupné z WWW: Dostupný pod licencí public domain obr.č.5:PAPROCKÝ.Wikipedia.org.[online]. 24.1.2009[cit.2012-02-20]. Soubor: Jan Doubravka).gif.Dostupné z WWW: : < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jan_Doubravka.gif> Dostupný pod licencí public domain obr.č.6: SOKOLJAN. Wikipedia.org.[online].21.2.2009[cit.2012-02-20]. Soubor:Hajek.Kronyka.jpg.Dostupné z WWW: Dostupný pod licencí public domain obr.č.7: Wikipedia.org.[online].29.1.2006[cit.2012-02-21]. Soubor:GeorgAgricola.jpg. Dostupné z WWW: Dostupný pod licencí public domain

19 obr.č.8: Wikipedia.org.[online].29.1.2006[cit.2012-02-21]. Soubor:GeorgAgricola.jpg. Dostupné z WWW: Dostupný pod licencí public domain obr.č.9: KONÍČEK, Ondřej. Wikipedia.org.[online].11.10.2009[cit.2012-02-21]. Soubor:Jáchymov-radnice-muzeum.jpg. Dostupné z WWW: Dostupný pod licencí Creative Commons obr.č.10: BALZER, Johann.. Wikipedia.org.[online]. 13.12.2007[cit.2012-02- 20]. Soubor:THajek.jpg. Dostupné z WWW: Dostupný pod licencí public domain obr.č.11: MELANTRICH, Jiří. Wikipedia.org.[online]. 1.2.2008[cit.2012-02-20]. Soubor:Melantrich03b. jpg. Dostupné z WWW: Dostupný pod licencí public domain

20 obr.č.12: MELANTRICH, Jiří. Wikipedia.org.[online]. 19.5.2007[cit.2012-02-20]. Soubor:Melantrich0.jpg. Dostupné z WWW: Dostupný pod licencí public domain

21 VY_32_INOVACE_17_1_1 Mgr. Irena Klementová Téma sady: Humanismus a renesance Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor:Český jazyk a literatura Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova Tematický okruh: Renesanční a humanistická literatura v Čechách 2.období Anotace: Jedná se o prezentaci sloužící k výkladu nového učiva a zároveň k aktivizaci žáků. Materiál ozřejmuje základní pojmy a vede žáky k uvědomění si podmíněnosti rozvoje renesančního umění v českých a moravských zemích s hospodářským, společenských a kulturním rozvojem společnosti. Hlavním zdrojem informací je učebnice: HORÁKOVÁ, Michaela. Literatura I.: Výklad. Interpretace. Literární teorie. 1997. Praha: Scientia, 1997. ISBN 80- 7183-194-8

22 Autorka:Irena Klementová Rok vytvoření materiálu: 2012 Název materiálu: Renesanční a humanistická literatura v Čechách 2. období Jazyk:čeština Očekávaný výstup: Žák si uvědomí předpoklady pro šíření humanismu v českém a moravském prostředí v období tzv. zobecněné fáze- ve 20.letech 16. století- 70. letech 16. století. Chápe nutnost existence dvojího proudu (latinského a českého) humanisticky zaměřené literatury jako důsledku stávajícího vývoje společnosti. Vnímá nástup reformace a její šíření do českých zemí jako důležitý předpoklad rozvoje vzdělanosti a zájmu o národní kulturu. Uvědomuje si spjatost humanistických názorů se sílícím postavením českého měšťanstva a šlechty, které podporují rozvoj vzdělanosti s ohledem na jejich hospodářské a politické zájmy. Chápe význam Jednoty bratrské a jejích představitelů a členů na rozvoj vzdělanosti. Dovede uvést příklady rozšíření nového humanistického myšlení do české vědy, kultury i životní stylu obyvatelstva. Speciální vzděl. potřeby: žádné Klíčová slova: cestopisná literatura, latinský a český proud literatury, etymologie, geografie, ortografie,, obrana, filipika, spisy naukové a duchovní, kancionál, Jednota bratrská, Ivančice, Kralice, filologie, rétorika

23 Druh učebního materiálu:aktivizace žáka Cílová skupina:žák Stupeň a typ vzdělávání:gymnaziální vzdělávání Typická věková skupina:16 -19 let Pokyny pro práci s materiálem: Prezentace je využitelná jako výklad učiva na dané téma. V materiálu jsou začleněny otázky, které je možné využít formou frontálního opakování (připomenutí) známého učiva nebo jako podnět pro jeho ověřování. Vložením další stránky lze vytvořit prostor na doplnění zápisu, případně správné odpovědi na otázku. Prezentaci lze též využít jako podnět pro individuální práci žáků (prezentace), která prohloubí znalosti této problematiky.

24

25

26

27

28


Stáhnout ppt " 20.léta 16. století- 70. léta 16. století – humanistické myšlenky rozšířeny- průnik do obecného společenského podvědomí→ období ZOBECNĚNÉHO HUMANISMU."

Podobné prezentace


Reklamy Google