Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzdělávací oblast: Ekonomické vzdělávání Tematická oblast: Ekonomika pro kuchaře Název vyučovací oblasti: Mzdy a pojištění Ročník / obor studia: I. – III.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzdělávací oblast: Ekonomické vzdělávání Tematická oblast: Ekonomika pro kuchaře Název vyučovací oblasti: Mzdy a pojištění Ročník / obor studia: I. – III."— Transkript prezentace:

1 Vzdělávací oblast: Ekonomické vzdělávání Tematická oblast: Ekonomika pro kuchaře Název vyučovací oblasti: Mzdy a pojištění Ročník / obor studia: I. – III. r./Kuchař - číšník Vypracoval: Ing. Kovač Lukáš Škola: Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice (do 31.08.2012 – SŠHGS) Ověřeno : I. a II. pololetí šk. r. 2012/2013 DUM Klíčová slova: Mzda, plat, sociální a zdravotní pojištění, daň, částka k výplatě. Anotace: Odborná prezentace pro podporu výkladu učitele s využitím praktických příkladů a interaktivních prvků prezentace.

2 Mzdy a pojištění

3 Mzdová soustava Mzda je peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za vykonanou práci. Plat je peněžité plnění poskytované za práci zaměstnanci zaměstnavatelem, kterým je stát či státní organizace.

4 Mzdová soustava Mzda a plat se poskytují podle složitosti práce, odpovědnosti a namáhavosti práce, podle obtížnosti pracovních podmínek, podle pracovní výkonnosti a dosahovaných pracovních výsledků. Odměňování zaměstnanců se řídí právními normami: zákoník práce, vládním nařízením o stanovení minimálních mzdových tarifů, vládním nařízením o minimální mzdě.

5 Mzdová soustava Plat či mzdu určuje zaměstnanci zaměstnavatel podle platných právních norem. Zaměstnanci přísluší platový tarif stanovený pro platovou třídu. Mzda se sjednává v pracovní smlouvě, kolektivní smlouvě, nebo je zaměstnanci stanovena vnitřním předpisem či mzdovým výměrem. Zaměstnavatel je povinen nejpozději do 1 měsíce vystavit zaměstnanci platový výměr či mzdový výměr.

6 Mzdový či platový výměr Platový výměr: údaje o platové třídě a platovém stupni, ostatní složky platu, které se poskytují pravidelně každý měsíc, termín výplaty, místo výplaty, případně uvedení bezhotovostních údajů pro výplatu. Mzdový výměr: údaje o způsobu odměňování (tarifní systém, složky mzdy), termín a způsob či místo výplaty.

7 Složky mzdy Mzdu tvoří: »základní (tarifní) mzda, »příplatky k základní mzdě, »prémie, »odměny. »Ostatní náhrady mzdy Dále

8 Základní mzda je základní a nejdůležitější složkou celé mzdy, její výše závisí na množství a kvalitě výsledků práce za určité časové období. časová mzda –závislá na odpracovaném čase, –musí být stanoven měsíční hodinový tarif úkolová mzda –závislá na množství výkonů –dle výkazu práce je stanovena jednotka a sazba za jednotku, která se doplňuje o množství vykonané práce podílová mzda –stanovena určitým objemem výkonu práce a procentním podílem mzdy, nebo kombinací časové a úkolové mzdy. Příklad

9 Příklad k procvičení – zadání: V následující slovní úloze vypočítejte základní mzdu a určete její druh: –Umělecký sochař vytvořil v minulém měsíci 12 zlatých, 11 stříbrných soch. Tyto sochy následovně prodal za tyto ceny za jednotku – zlatou sochu 750 Kč/ks, stříbrnou sochu 620 Kč/ ks.

10 Příklad k procvičení – řešení: Z příkladu vyplývá, že se jedná o úkolovou část základní mzdy. Základní mzda se vypočítá následovně: Zlaté sochy = 12 ks, které se prodaly za 750 Kč. –12 * 750 = 9 000,- Kč Stříbrné sochy = 11 ks, které se prodaly za 620 Kč. –11 * 620 = 6 820,- Kč Základní mzda se rovná součtu prodaných soch: ZM = 9 000 + 6 820 = 15 820,- Kč

11 Příplatky k základní mzdě se vyplácí k základní mzdě za vykonanou práci při obtížných pracovních podmínkách. příplatky jsou stanoveny procentem ze základní mzdy, nebo částkou za 1 hod. vykonané práce. minimální výše je stanovena zákonem: za přesčas –základ vypočtený ze základní mzdy + 25% za práci v noci –základ + 10% za práci v sobotu a v neděli –základ + nejméně 10% za práci ve svátek –základ + 100% za práci ve ztíženém pracovním prostředí –10% základní minimální mzdy.

12 Prémie je pohyblivá část mzdy, která závisí na dosažení určitých pracovních výsledků je stanovena procentem ze základní mzdy, nebo pevnou částkou

13 Odměny se vyplácejí za vynikající pracovní výsledky, pracovní obětavost, splnění mimořádných úkolů apod.. v podnikatelské sféře nejsou stanoveny právním předpisem, výši a jejich podmínky, může podnikatel stanovit zvláštním interním předpisem. ve státní sféře je stanovena zákonem pouze odměna za pohotovost na pracovišti –50% z průměrné hodinové mzdy v domácnosti –10% z průměrné hodinové mzdy

14 Ostatní náhrady mzdy Náhrada mzdy se vyplácí za: –Dovolenou –Státem uznané svátky –Při překážkách v práci Na straně zaměstnance (výkon veřejné funkce, studium při zaměstnání, školení, svědectví u soudu, lékařské ošetření, vlastní svatba, pohřeb příbuzného) Na straně zaměstnavatele ( prostoje ve výrobě způsobené přerušením dodávky energie, porucha stroje)

15 Hrubá mzda Součet všech složek základní mzdy = hrubá mzda Hrubá mzda se tedy skládá z: Základní mzdy Příplatky (nárokové, nenárokové) Náhrady mzdy (dovolená, svátek) Odměny Dalších plnění Dávky nemocenského pojištění Příklad Dále

16 Příklad k procvičení – zadání: V následující slovní úloze vypočítejte HRUBOU MZDU: –Pracovník skladu odpracoval v minulém měsíci 163 hodin a obdržel osobní ohodnocení ve výši 1 500,-Kč. Jeho měsíční mzda při odpracování celého časového fondu (160hod./ měsíc) je 12 500 Kč. (Vypočítejte hrubou mzdu včetně všech složek mzdy i případného přesčasu).

17 Příklad k procvičení – řešení: Základní mzda (160 hod.) 12 500,- Kč Osobní ohodnocení: 1 500,- Kč Příplatek za přesčas (3 hod.) –12 500 (ZM) / 160 (prac. fond za měsíc) –12 500/160 = 78,12 Kč / hod. –3 hod. přesčasu = 78,12 * 3 = 234,36 Kč HM = součet všech složek mzdy HM = 12 500 + 1 500 + 234,36 HM = 14 234,36 Kč.

18 Základní pojmy Čistá mzda - ČM je oproštěna od všech srážek ze mzdy (daň z příjmu, sociální zabezpečení, zdravotní pojištění). Průměrná mzda je pojem používaný v statistice. Určuje se tak průměrný plat v daném oboru nebo oblasti. Minimální mzda od 1. 1. 2007 činí 8.000 Kč, tj. 48,10 Kč na hodinu. Superhrubá mzda - SHM (Mzdový náklad zaměstnavatele) –Je hrubá mzda spolu s pojistným placeným zaměstnavatelem (25% sociální a 9 % zdravotní). Z této mzdy se vypočítává daňový základ. Částka k výplatě –je čistá mzda po odečtení zálohy na mzdu a jiných srážek (stravenky, spoření apod.). –Je to částka, která je vyplacena zaměstnanci.

19 Výpočet mzdy Nejdříve je nutné vypočítat hrubou mzdu: HM = součet všech složek mzdy (základní mzda, nárokové i nenárokové složky mzdy) Pro výpočet čisté mzdy je nutné dle platných předpisů vypočítat tzv. základ daně. rozlišujeme 2 způsoby: Hrubá mzda * 25% (sociální pojištění za zaměstnavatele) + hrubá mzda * 9% (zdravotní pojištění za zaměstnavatele) ==) zjednodušeně SHM = HRUBÁ MZDA * 34% Hrubá mzda * koeficient 1,34 (tento koeficient je stanoven plošně pro výpočet HM)

20 Výpočet mzdy Ze superhrubé mzdy vypočteme výši odvodu daně z příjmu FO. –Superhrubá mzda se zaokrouhlí na celé 100 Kč dolů. –Výše daňi z příjmu FO je 15%. Daň = SHM * 15% Dále

21 Slevy na dani z příjmu FO Nárok na uplatnění slev na dani prokazuje poplatník podpisem Prohlášení k dani. Zaměstnavatel přihlédne k prokázaným slevám na dani, podepíše-li zaměstnanec Prohlášení do 30 dnů po vstupu do zaměstnání a pak každý rok nejpozději do 15. února na příslušné zdaňovací období prohlášení k dani.

22 Slevy na dani z příjmu FO od daňové zálohy se dále odečítají slevy na dani, tj. částky ve výši 1/12 celkové roční částky: –Sleva na poplatníka = 24.840,– Kč / rok –Sleva na vyživovanou manželku/manžela bez vlastních zdanitelných příjmů = 24.840,– Kč/ rok –Daňové zvýhodnění (bonus) na dítě = 13.404,– Kč/ rok –Invalidní důchod I. nebo II. stupně = 2.520,– Kč –Držitel průkazu ZTP/P (i bez důchodu) = 16.140,– Kč/ rok –Student do 26 let věku = 4.020,– Kč/ rok

23 Výpočet mzdy Z hrubé mzdy musíme dále vypočítat výši odpočtu zákonného pojištění: –Sociálního pojištění: SP = HM * 6,5% –Zdravotního pojištění: ZP = HM * 4,5% Dále

24 Výše zákonného pojištění Výše pojistného na sociální zabezpečení z vyměřovacího základu činí u zaměstnanců 6,5 % Pojistné se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru. Výše pojistného veřejného zdravotního pojištění činí 13,5 % z vyměřovacího základu za rozhodné období. Přičemž pro zaměstnance je to 4,5 % ze základu. Zaměstnavatel odvádí část pojistného, které je povinen hradit za své zaměstnance - částku z rozdílu výše uvedených sazeb, což je 9 %.

25 Sociální a zdravotní pojištění Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti je určeno k úhradě výdajů: –na dávky nemocenského pojištění, kterými jsou nemocenské, podpora při ošetřování člena rodiny, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, peněžitá pomoc v mateřství, –na dávky důchodového pojištění, kterými jsou důchody starobní, plný a částečný invalidní, vdovský, vdovecký a sirotčí –na hmotné zabezpečení poskytované uchazečům o zaměstnání a další výdaje související se zabezpečováním práva na práci –na správní výdaje České správy sociálního zabezpečení a úřadů práce.

26 Výpočet mzdy Pokud známe výši jednotlivých odpočtů: (zálohy na daň, výši sociálního a zdravotního pojištění), Vypočteme výši čisté mzdy: ČM = HM – SP – ZP – Daň (po slevě) Čistou“ mzdu získáme odečtením z hrubé mzdy: zálohy na daň, není-li po odpočtu slev na dani nulová, (případně přičtením daňového bonusu), pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti pojistného na všeobecné zdravotní pojištění. –Je to vlastně mzda, která je zaměstnanci skutečně proplacena. Částka k výplatě je čistá mzda po odečtení zálohy na mzdu a jiných srážek (stravenky, spoření apod.).

27 Srážky ze mzdy zaměstnavatel zaměstnanci povinně každý měsíc sráží z hrubé mzdy: –zálohu na daň (vypočtenou ze superhrubé mzdy) ve výši 15% –pojistné na sociální zabezpečení ve výši 6,5% –pojištění na zdravotní zabezpečení ve výši 4,5% dále může zaměstnavatel provádět srážky ze mzdy: –na základě písemné dohody se zaměstnancem (zaměstnanec musí souhlasit) např. úhrada půjček, závazků zaměstnance vůči zaměstnavateli, dobrovolné srážky pro jiné subjekty (např. banky, pojišťovny, apod.) –na základě soudního rozhodnutí, např. soudním, či exekutorským příkazem za výživné, nesplacené pohledávky, či jiné závazky zaměstnance tyto srážky se řídí Zákoníkem práce a zaměstnanci nesmí být zabavena celá mzda, ale ponechává se mu nezabavitelná část mzdy, která je stanovena zákonem


Stáhnout ppt "Vzdělávací oblast: Ekonomické vzdělávání Tematická oblast: Ekonomika pro kuchaře Název vyučovací oblasti: Mzdy a pojištění Ročník / obor studia: I. – III."

Podobné prezentace


Reklamy Google