Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Náhradní péče o děti. Není-li možno zajistit péči o dítě v jeho biologické rodině Pro děti: – biologicky osiřelé – sociálně osiřelé – vyžadující zvláštní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Náhradní péče o děti. Není-li možno zajistit péči o dítě v jeho biologické rodině Pro děti: – biologicky osiřelé – sociálně osiřelé – vyžadující zvláštní."— Transkript prezentace:

1 Náhradní péče o děti

2 Není-li možno zajistit péči o dítě v jeho biologické rodině Pro děti: – biologicky osiřelé – sociálně osiřelé – vyžadující zvláštní péči, kterou by rodiče doma nezvládli (děti zdravotně postižené, s etopedickými problémy apod.)

3 Důvody pro umístění do náhradní péče nezvládnutá výchova, zanedbávání, zneužívání a týrání dětí, trestná činnost rodičů, alkoholismus rodičů, nízká sociální úroveň rodiny (často se však objevuje jako sekundární příčina), prostituce matky, osiření

4 2 druhy náhradní péče náhradní rodinná péče (NRP) ústavní péče

5 Legislativní podklady: Zákon č.94/1963 Sb. O rodině (novela č.301/2000 Sb.) Zákon č.359/1999 Sb. O sociálně právní ochraně dětí Zákon č. 109/2002 Sb. o výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních. A další zákony – o státní sociální podpoře, aj.

6 Náhradní rodinná péče (NRP) Svěření dítěte do péče jiné než biologické rodiny, patří sem: – Osvojení (adopce) – Pěstounská péče – Poručnictví Související instituty: – Opatrovnictví (kolizní opatrovnictví) – Svěření do péče jiné fyzické osoby než rodiče

7 Osvojení (adopce) Osvojení dítěte je pravomocným rozhodnutím soudu, legalizovaný svazek osob, které nabývají mezi sebou stejných práv a povinností jako vlastní rodiče a děti. Vzniká zde příbuzenský poměr a osvojenec má práva a povinnosti člena rodiny a současně zanikají práva a povinnosti k původní rodině Dochází ke změně příjmení dítěte (event. i křestní jméno) Předadopční péče – dítě je v rodině osvojitelů nejméně 3 měsíce na náklady rodiny. Pouze nezletilé dítě, ne v příbuzenském vztahu v 1. linii (tj. ne sourozence, lze synovce, neteř) Nutnost přiměřeného věkového rozdílu

8 Osvojitel je informován o zdravotním stavu osvojence K osvojení je třeba souhlasu zákonných zástupců dítěte, souhlasu není třeba: – Po dobu nejméně 6 měsíců neprojevovali opravdový zájem o dítě – Po dobu nejméně 2 měsíců po narození dítěte neprojevili o dítě žádný zájem – Souhlas k osvojení dali předem, písemně před soudem či OSPOD bez vztahu k určitým osvojitelům, nejdříve 6 týdnů po narození dítěte Vybírají se rodiče pro dítě ne opačně !!

9 Šanci na osvojení snižuje Špatný zdravotní stav či zdravotní postižení Patologie v psychosociálním vývoji (velká opožděnost, agresivní projevy, apod.) Jiné než české etnikum Šance na osvojení klesá s věkem Neochota biologických rodičů vzdát se dítěte, i když se o něj nemohou starat Dětí vhodných do adopce je trvalý nedostatek. Šance většiny dětí v ústavní péči na adopci snižují výše uvedené důvody.

10 Druhy osvojení Osvojení prosté – obyčejné, zrušitelné (soudem) z důležitých důvodů na návrh osvojence nebo osvojitele, může být změněno na nezrušitelné (ne naopak). Osvojení nezrušitelné – nelze zrušit, min. věková hranice dítěte 1 rok.

11 Podmínky osvojení – hodnotí se: motivace čistý trestní rejstřík stálé zaměstnání zdraví finanční zajištění stabilní rodinné zázemí dostatek času přiměřený věk bytová situace manželé nebo jednotlivé osoby (nemůže druh a družka)

12 Zvláštní formy osvojení Přímá adopce Nepravé osvojené manželem rodiče Mezinárodní osvojení

13 Přímá adopce (přímé osvojení) biorodiče si vyberou novou rodinu, dítě nejde přes kojenecký ústav. Málo časté, ale možné (na hraně zákona). Nezprostředkovává stát, někdy se podílí neziskové organizace (Fond ohrožených dětí).

14 Nepravé osvojené manželem rodiče adoptuje dítě manžela, manželky (tj. osvojení nevlastním rodičem).

15 Mezinárodní osvojení Jen v případě, že se pro dítě nedaří najít náhradní rodina v zemi původu. Mezinárodní osvojení je upraveno Úmluvou o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení, Vylučuje jakékoliv zisky z adopcí. Funkci zprostředkovatele plní Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí v Brně.

16 S problematikou okrajově souvisí: Utajované porody - Matka, porodí v nemocničním zařízení, zdravotní dokumentace je vedena bez jejího jména a příjmení, které budou doplněny až později po její propuštění a uchovávány zdravotnickým zařízením v zapečetěné obálce. Matka si může zvolit pseudonym, kterým ji zdravotníci oslovují. Baby boxy - U dětí z baby boxů, které u sebe mají rodný list, jsou kontaktováni rodiče a je jim nabídnuta pomoc. Ty, které u sebe rodný list nemají, jsou považovány za děti s neznámými rodiči a po jejich rodičích se nepátrá, protože se bere za fakt, že se dítěte vzdali a odložením do baby boxu neohrozili jeho zdraví.

17 Pěstounská péče forma NRP, kdy nevznikají právní vztahy jako v biologické rodině, dítě se ale dostane do prostředí, které je podobné běžnému životu a rodině Vzniká rozhodnutím soudu a zaniká zletilostí či rozhodnutím soudu. Pěstoun nemá vyživovací povinnost k dítěti (vyjma příbuzenských vztahů). Ta zůstává biologickým rodičům, hradí ji státu, ten poté pěstounovi. Pěstoun může dítě „vrátit“. Pěstoun může být s dítětem příbuzný.

18 Pěstouny mohou být manželé či jednotlivá osoba. Dítěti v pěstounské péči zůstává příjmení po vlastních rodičích. Je-li dítě schopno posoudit obsah pěstounské péče, je třeba i jeho vyjádření. Zůstávají zachovány vztahy k původní rodině. Pěstoun dítě vychovává, zastupuje v běžných věcech, při vážnějších záležitostech náleží výkon rodičovské odpovědnosti rodičům. Není-li pěstoun spokojen s rozhodnutím rodičů, může se domáhat soudního vyjádření. Pěstoun dostává za péči o dítě odměnu.

19 Děti v pěstounské péče Vhodné prakticky pro všechny děti Věk 3-18 let (ale lze i mladší) Nemusí být právně volné (původní rodiče mohou mít rodičovská práva) Mohou být postižené či jinak handicapované

20 Druhy pěstounské péče Individuální pěstounská péče Skupinová pěstounská péče Pěstounská péče na přechodnou dobu (profesionální pěstounská péče) Hostitelská péče Dalšími speciálními formami může být péče zaměřená na rodiče s dítětem, který potřebuje pomoc, respitní – odlehčující pěstounská péče, pěstounská péče o děti jiného etnika, sourozenecké skupiny, pěstounská péče zaměřená na děti se speciálními potřebami..

21 Individuální pěstounská péče Rodina má v péči 1-2 děti, Vhodná pro děti vyžadující zvláštní péči, Probíhá v domácnosti pěstouna (pěstounů)

22 Skupinová pěstounská péče Vhodná pro sourozence, pro rodiny, které se chtějí PP věnovat naplno, Probíhá většinou v zařízení pro výkon pěstounské péče. Druhem skupinové pěstounské péče je péče v SOS dětských vesničkách.

23 SOS dětské vesničky Základní 4 pilíře: matka, děti, dům, vesnička Matka - jistota, bezpečí, láska - bezdětná žena 25 – 42 let - vstupní testy, zájemkyně se nejdříve mohou stát tzv. tetou, Děti- 5 – 7 dětí v rodině - chlapci, děvčata, vlastní i nevlastní sourozenci - citové vztahy jako ve vlastní rodině (i po celý život) Dům-domov, děti se učí hospodařit, vracejí se v dospělosti Vesnička - tvořena 10 až 12 domky, vzájemná pomoc rodin - rodina není izolována od okolního prostředí KRITIKA: absence mužské role V ČR 3 VESNIČKY

24 Pěstounská péče na přechodnou dobu (profesionální pěstounská péče) v případě, kdy se rodiče nemohou starat, ale je předpoklad, že se dítě bude moci vrátit do rodiny nebo po dobu než dají rodiče souhlas k adopci v rámci změn v pěstounské péči se již pilotně zkouší umístění dětí před adopcí do rodin místo do kojeneckého ústavu – snižuje se riziko deprivace

25 Hostitelská péče Není v pravém slova smyslu pěstounská péče Zákonem neupravená Děti z DD jezdí na návštěvy do rodin Výhoda: poznávají život v normální rodině Děti musí jezdit do prověřených rodin (nelze svěřit dítě někomu neznámému – riziko týrání, zneužívání apod.) – tj. v praxi většinou pěstounské rodiny nebo rodiny pracovníků DD

26 Dávky pěstounské péče Příspěvek na úhradu potřeb dítěte Odměna pěstouna Příspěvek při převzetí dítěte Příspěvek na zakoupení motorového vozidla

27 Příspěvek na úhradu potřeb dítěte Příspěvek je poskytován nezaopatřenému dítěti v pěstounské péči měsíčně ve výši 2,3násobku částky životního minima dítěte na osobní potřeby tohoto dítěte (OZP více). Tuto dávku může dítě pobírat i po dosažení 18 let pokud žije v rodině pěstouna a soustavně se připravuje na povolání.

28 Nezaopatřené dítě ve věku zdravé dítědlouhodobě dlouhodobě těžce nemocnézdravotně postižené koeficient 2,30koeficient 2,35koeficient 2,90koeficient 3,10 do 6 let3680376046404960 Od 6 do 15 let4508460656846076 Od 15 do 26 let5175528865256975

29 Odměna pěstouna Nárok má pěstoun do zletilosti dítěte a poté po dobu, po kterou má dítě svěřené do pěstounské péče nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte. Výše odměny je rovna částce životního minima jednotlivce za každé svěřené dítě, pro rok 2010 tedy 3 126 Kč měsíčně za jedno dítě (od 3 dětí, či pokud se stará o OZP dostává více).

30 Počet dětí v pěstounské péčiVýše odměny pěstouna v Kč měsíčně 13126 26252 317 193 418 756 1 dítě závislé na pomoci jiné osoby ve stupni II., III., IV.17 193

31 Příspěvek při převzetí dítěte Příspěvek při převzetí dítěte přispívá na nákup potřebných věcí pro dítě, přicházející do pěstounské péče. Výše příspěvku je stanovena podle tabulky: Věk dítětePříspěvek při převzetí dítěte v Kč do 6 let8000 6–15 let9000 15 – 26 let10 000

32 Příspěvek na zakoupení motorového vozidla Nárok má pěstoun, který pečuje nejméně o 4 děti. Podmínkou dále je, že pěstoun nesmí motorové vozidlo používat k výdělečné činnosti. Příspěvek je poskytován ve výši 70 % pořizovací ceny vozidla nebo prokázaných výdajů na opravy (nezbytná celková oprava) vozidla, maximálně však 100 000 Kč. Poznámka: dítěti v pěstounské péči i pěstounovi náleží samozřejmě i další dávky státní sociální podpory, např. přídavek na dítě, rodičovský příspěvek a další kromě sociálního příplatku.

33 Děti vhodnější k adopciDěti vhodnější do pěstounské péče Mladší dětiStarší děti Jednotlivé dětiSourozenecké skupiny Děti českého etnikaDěti jiných etnik Děti zdravéDěti s postižením, dlouhodobě nemocné Děti bez problémového chování Děti s problémovými projevy Děti, jejich rodiče nemají rodičovská právaDěti, jejichž rodiče se nechtějí zříci rodičovských práv Porovnání (platí orientačně!!)

34 Poručenství (poručnictví) Pro děti, které z důvodu vyššího věku nebo zdravotních či jiných handicapů nemají šanci na osvojení, třebaže jsou právně volné. Od osvojení se poručenská péče liší především tím, že poručník nemá k dítěti vyživovací povinnost a má nárok na stejné dávky státní sociální podpory jako pěstoun. Poručník je na rozdíl od pěstouna zákonným zástupcem dítěte (tj. více pravomocí). Druhy poručnictví: – Poručnictví s péčí – spojeno s osobní péčí o dítě – Poručnictví bez péče – poručník osobně nepečuje, dítě zastupuje (může být fyzická i právnická osoba), není nárok na dávky pěstounské péče

35 Instituty doplňující NRP: Opatrovnictví (kolizní opatrovnictví) – rozsah práv a povinností určí soud, ale opatrovník plní jen některá práva (např. správa majetku, zastupování u soudu- rozvod, dědické řízení, zbavení rodičovské zodpovědnosti). Svěření do péče jiné fyzické osobě než rodiči – Obdoba poručnictví – Pečující osoba nemá nárok na dávky pěstounské péče. – Dává se přednost příbuznému nebo někomu koho dítě zná. – Využívá se jako dočasná náhrada rodiny. – Rodiče mají rodičovská práva (možnost omezení rodič. zodpovědnosti soudem), vyživovací povinnost vůči dítěti.

36 Zprostředkování NRP orgán SPOD – úřad obce s rozšířenou působností 1. návštěva na OSPOD - pohovor : motivace, zázemí, rodina, forma NRP, formulář 2. návštěva na OSPOD – doklady (vyplněný formulář, trestní rejstřík,..) Návštěva doma u žadatele Kompletace spisové dokumentace (kopie - krajský úřad) KÚ – odborné posouzení žadatelů psychologem (osobnost, stabilita manželství, fyz. a psych. stav, motivace, předpoklady na výchovu dětí), 3-4 hodiny trvají testy, pohovor Zařazení do evidence – pokud se do 6 měsíců nenajde vhodné dítě v příslušném kraji, hledá se v celé republice

37 Zdroje: wwww.fod.cz www.adopce.com www.amalthea.cz www.polis.cz Zákon č.94/1963 Sb. O rodině (novela č.301/2000 Sb.), ve znění pozdějších předpisů Zákon č.359/1999 Sb. O sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 109/2002 Sb. o výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů


Stáhnout ppt "Náhradní péče o děti. Není-li možno zajistit péči o dítě v jeho biologické rodině Pro děti: – biologicky osiřelé – sociálně osiřelé – vyžadující zvláštní."

Podobné prezentace


Reklamy Google