Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TaxForum2015 Jiří Fojtík Datum: 25.11.2015 Podnadpis: zpracoval Ing. Jiří Fojtík.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TaxForum2015 Jiří Fojtík Datum: 25.11.2015 Podnadpis: zpracoval Ing. Jiří Fojtík."— Transkript prezentace:

1 TaxForum2015 Jiří Fojtík Datum: 25.11.2015 Podnadpis: zpracoval Ing. Jiří Fojtík

2 ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB Zpracoval: Ing. Jiří Fojtík dne 25.11.2015 Strana 2

3 Evidence tržeb – legislativní stav  Dne 4.6.2015 předložila vláda poslanecké sněmovně návrh zákona o evidenci tržeb (sněmovní tisk 513/0, 514/0). První čtení bylo zahájeno 19. 6. 2015 na 29. schůzi; 19. 6. 2015  Druhé čtení - projednávání návrhu zákona o ET proběhlo 18.9.2015 na 31. schůzi a bylo přerušeno do 7.10.2015;18.9.2015  Návrh zákona prošel obecnou i podrobnou rozpravou 7. 10. 2015 na 33. schůzi a prošel do třetího čtení;7. 10. 2015  Dne 27.11.2015 by měl být zákon projednáván na 36. schůzi ve třetím čtení;  Ve znění pozměňovacích návrhů zákon nabývá účinnosti prvním dnem osmého kalendářního měsíce po dni jeho vyhlášení (§ 39).  Některé části zákona nabývají účinnosti prvním dnem pátého kalendářního měsíce po dni jeho vyhlášení. Jedná se především o:  povolovací režim o zjednodušeném režimu,  podání žádosti o autentizační údaje a jejich přidělení,  přidělení certifikátů a jejich správa,  oznamovací povinnost údajů o provozovnách,  závazné posouzení o určení evidované tržby; Zpracoval: Ing. Jiří Fojtík dne 25.11.2015 Strana 3

4 Evidence tržeb – legislativní stav Za předpokladu, že zákon bude vyhlášen v prosinci 2015, bude:  1. fáze – stravovací a ubytovací služby  Začátek evidence 1.8.2016  Vydávání autentizačních údajů FS od 1.5. 2016  2. fáze – maloobchod a velkoobchod  Začátek evidence 1.11.2016  3. fáze – ostatní činnosti, které nejsou v 1., 2. nebo 4. fázi (např. svobodná povolání, soukromý dopravci, zemědělci)  Začátek evidence 1.11.2017 – vychází z pozměňovacího návrhu  4. fáze – vybraná řemesla a výrobní činnosti  Začátek evidence 1.2.2018 – vychází z pozměňovacího návrhu Zpracoval: Ing. Jiří Fojtík dne 25.11.2015 Strana 4

5 Doprovodný zákon k ZET – sněmovní tisk 514  Změna zákona o daních z příjmů  Nová sleva pro poplatníky evidující tržby (§ 35ba, resp. § 35bc). Jedná se slevu na dani v max. výši 5 000 Kč;  Změna zákona o dani z přidané hodnoty  Novela přílohy č. 2 - dochází k přeřazení stravovacích služeb ze základní sazby (21%) do první snížené (15%). V základní sazbě nadále zůstává podávání alkoholických nápojů a tabákových výrobků;  Novela § 101a - změna úpravy el. podávání, resp. formulářových podání s cílem dosáhnout větší efektivity zpracování zaslaných údajů;  Změna zákona o správních poplatcích  Doplnění správního poplatku v souvislosti se závazným posouzením v oblasti evidence tržeb ve výši 1 000 Kč; Zpracoval: Ing. Jiří Fojtík dne 25.11.2015 Strana 5

6 Elektronická evidence tržeb Kdo a co podléhá evidenci  Subjektem evidence tržeb jsou poplatníci daně z příjmů fyzických a právnických osob (§ 3).  Evidovanou tržbou je platba, která splňuje formální náležitosti pro evidovanou tržbu a která zakládá rozhodný příjem, tj. splňuje materiální náležitosti (§ 4). Vždy musí být splněny obě podmínky.  Evidovanou tržbou je také platba (§ 4 ), která splňuje formální náležitosti pro evidovanou tržbu a je:  určena k následnému čerpání nebo zúčtování, které zakládají rozhodný příjem, nebo  následným čerpáním nebo zúčtováním platby, která zakládá rozhodný příjem = uvedené řeší např. elektronické peněženky tj. aby byly evidovány obě transakce tedy nabití a čerpání; Zpracoval: Ing. Jiří Fojtík dne 25.11.2015 Strana 6

7 Elektronická evidence tržeb Jaké tržby se musí evidovat  Formální náležitosti pro evidovanou tržbu splňuje platba poplatníkovi, která je uskutečněna ( § 5)  v hotovosti,  bezhotovostního převodu peněžních prostředků = platební karty,  šekem,  směnkou,  v jiných formách, které mají charakter obdobný předchozím formám (např. dárkové karty, poukázky na zboží a služby - kam patří též stravenky aj.),  započtením kauce nebo obdobné jistoty složené ze způsobů podle předchozích bodů; Zpracoval: Ing. Jiří Fojtík dne 25.11.2015 Strana 7

8 Elektronická evidence tržeb Jaké tržby se musí evidovat  Rozhodným příjmem se pro účely ZET rozumí (§ 6)  U poplatníka daně z příjmů FO příjem ze samostatné činnosti, která je podnikáním.  U poplatníka daně z příjmů PO příjem z činnosti, která je podnikáním.  Jak u FO tak i u PO tvoří výjimku příjem, který  není předmětem daně  je z hlediska obvykle přijímaných tržeb ojedinělý nebo  podléhá dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně.  U PO tvoří výjimku ještě navíc příjem, který  podléhá dani ze samostatného základu daně. Zpracoval: Ing. Jiří Fojtík dne 25.11.2015 Strana 8

9 Elektronická evidence tržeb Jak se bude evidovat Zpracoval: Ing. Jiří Fojtík dne 25.11.2015 Strana 9 1.Podnikatel zašle datovou zprávu o transakci ve formátu XML finanční správě 2.Ze systému finanční správy je zasláno potvrzení o přijetí s unikátním kódem účtenky 3.Podnikatel vytiskne účtenku (včetně unikátního kódu) 4.Zákazník si převezme účtenku. 5.Evidenci dané tržby si zákazník může ověřit prostřednictvím webové aplikace finanční správy

10 Elektronická evidence tržeb Rozsah zasílaných údajů a údaje na účtence  Rozsah zasílaných údajů je uveden v § 19;  Mezi zasílanými údaji, ale v žádném případě není údaj o druhu zboží/služby, za které je platba prováděna;  Mezi údaje např. patří, DIČ, označení provozovny a pokladního místa, BKP, PKP, celková částka tržby, ZD a daň dle sazeb k DPH atd;  Údaje na účtence (§ 20):  DIČ, FIK, označení provozovny a pokladního místa, celková částka tržby, BKP atd.;  Označení o tom, že tržba je evidována ve zjednodušeném režimu; Pozor, když je účtenka vystavována v of-fline režimu není její součástí FIK, ale PKP! Zpracoval: Ing. Jiří Fojtík dne 25.11.2015 Strana 10

11 Elektronická evidence tržeb Co jsou vlastně všechny ty kódy?  BKP = „Bezpečnostní kód poplatníka“  je vytvořený poplatníkem, který prokazuje jednoznačnou vazbu mezi poplatníkem a účtenkou,  je vždy součástí zasílaných údajů,  FIK = „Fiskální identifikační kód“  je jednoznačný identifikátor vytvořený systémem finanční správy na základě obdržené datové zprávy poplatníka,  prokazuje zaevidování tržby v systému EET,  PKP = „Podpisový kód poplatníka“  je pomocným ochranným prvkem, který umožňuje kontrolu integrity a prokazuje odpovědnost povinného subjektu za vystavení tištěné účtenky. PKP bude na účtenku tištěn pouze v případě, kdy bude vydávána v off-line režim; Zpracoval: Ing. Jiří Fojtík dne 25.11.2015 Strana 11

12 Elektronická evidence tržeb Zvláštní režimy - výjimky z evidence Tržby vyloučené z evidence tržeb (taxativní výčet viz § 12)  Jedná se o jednak o tržby subjektů s veřejnoprávním statusem poplatníků, tj. státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací, České národní banky a držitele poštovní licence;  Dále pak o tržby subjektů, u kterých je tento postup odůvodněn již existujícími mechanismy, které jsou považovány za dostatečné k uskutečnění transparentní kontroly pro účely správy daně i bez uvalení režimu evidence tržeb.  Jedná se o banky, spořitelny, pojišťovny, obchodníky z cennými papíry, penzijní společnosti a další subjekty z tohoto sektoru; Zpracoval: Ing. Jiří Fojtík dne 25.11.2015 Strana 12

13 Elektronická evidence tržeb Zvláštní režimy- výjimky z evidence  Vyloučení z evidence tržeb na základě jiných okolností - důvodem vynětí jsou okolnosti spočívající v samotném uskutečnění tržby, zejména povaha poskytovaných služeb, z nichž jsou tyto tržby získány. Jedná například o tržby:  z osobní drážní přepravy,  na palubách letadel,  z prodejního automatu,  uskutečněné do přidělení DIČ a během 10 dní následujících po jeho přidělení,  aj. Zpracoval: Ing. Jiří Fojtík dne 25.11.2015 Strana 13

14 Elektronická evidence tržeb Zvláštní režimy Co se stane, když pokladna při prodeji není schopna navázat spojení se serverem FS, aby získala FIK?  Prodejce si na pokladním zařízení nastaví parametr, tzv. mezní dobu odezvy po jejíž uplynutí bude vytištěna účtenka bez FIK;  Nejkratší možná mezní doba odezvy je 2s;  Následně má prodejce povinnost nejpozději do 48 hod. údaje o evidované tržbě odeslat správci daně;  Předpokládáme, že pokladna automaticky navážel- li spojení údaje o evidované tržbě odešle; Zpracoval: Ing. Jiří Fojtík dne 25.11.2015 Strana 14

15 Výpadek – překročení mezní doby odezvy Zpracoval: Ing. Jiří Fojtík dne 25.11.2015 Strana 15

16 Elektronická evidence tržeb Zvláštní režimy – zjednodušený režim  Poplatník má možnost požádat správce daně o povolení evidovat tržby ve zjednodušeném režimu (některé tržby lze evidovat v tomto režimu ze zákona – jedná se o tržby z prodeje zboží a služeb na palubě dopravních prostředků při pravidelné hromadné přepravě osob; další pak mohou být za zákonem stanovených podmínek stanoveny nařízením vlády – viz § 10 a 11);  Poplatník nemusí žádat o povolení na celou činnost, ale např. na určité druhy tržeb nebo na tržby jedné ze svých provozoven.  Prodejce pak postupuje obdobně jako v běžném režimu, tj. eviduje tržbu, má povinnost vystavit účtenku, ale nemusí být on-line připojený na internet, aby mohl údaje o transakci odeslat správci daně;  V případě off-line není poplatník povinen na účtence uvádět FIK, ale PKP;  Pozor! – poplatník je povinen údaje o evidované tržbě zaslat datovou zprávou správci daně nejpozději do 5 dnů od uskutečnění evidované tržby; Zpracoval: Ing. Jiří Fojtík dne 25.11.2015 Strana 16

17 Zjednodušený režim Zpracoval: Ing. Jiří Fojtík dne 25.11.2015 Strana 17

18 Co musí všechno povinná osoba udělat? Vycházíme-li z předpokladu, že zákon bude k 31.12. 2015 platný:  Pak poplatník provozující ubytovací nebo stravovací služby musí od 1.5. 2016:  Požádat osobně jakéhokoliv správce daně o vydání autentizačních údajů, které mu na základě jeho žádosti budou vydány v zapečetěné obálce;  O vydání autentizačních údajů lze též požádat prostřednictvím portálu správce daně, a to v případě, že žadatel disponuje datovou schránkou;  Autentizační údaje slouží k přístupu na portál správce daně umožňující poplatníkovi správu certifikátu pro evidenci tržeb a údajů pro správu evidence tržeb;  Certifikát může mít poplatník jeden nebo více;  Certifikát slouží k vlastní autentizaci zasílaných údajů správci daně; Zpracoval: Ing. Jiří Fojtík dne 25.11.2015 Strana 18

19 Co musí všechno povinná osoba udělat? Od 1.5.2016 pak dále může poplatník:  Požádat správce daně o vydání rozhodnutí o evidování tržeb ve zjednodušeném režimu. Žádost není zpoplatněna a správce daně ji má povinnost vydat do 15 dnů;  Požádat správce daně i o vydání závazného posouzení: Předmětem závazného posouzení je určení, zda je platba evidovanou tržbou nebo zda platba může být evidována ve zjednodušeném režimu;  V žádosti musí být uvedeno:  popis platby, která má podléhat posouzení,  návrh výroku rozhodnutí.  Žádost je zpoplatněna částkou 1 000Kč; Zpracoval: Ing. Jiří Fojtík dne 25.11.2015 Strana 19

20 Co musí všechno povinná osoba udělat? Od 1.8.2016 pak poplatník musí:  Zaslat datovou zprávou údaje o evidované tržbě;  Vystavit účtenku tomu od nějž platba plyne;  Mít v provozovně umístěno oznámení o tom, že: "Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“, eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby v běžném režimu, "Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Příjemce tržby eviduje tržby ve zjednodušeném režimu, tzn. je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně nejpozději do 5 dnů.“, eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby ve zjednodušeném režimu; Zpracoval: Ing. Jiří Fojtík dne 25.11.2015 Strana 20

21 Kontrola dodržování zákona a sankce  Kontrola dodržování povinností uložených zákonem o evidenci tržeb bude vykonávána orgány Finanční správy a orgány Celní správy.  Vyhledávací činnost kontrolních pracovníků bude prováděna dle daňového řádu.  Zákon o evidenci tržeb pak upravuje pravomoc kontrolních pracovníků provádět kontrolní nákup (§ 24 ZET).  Neodporuje-li to povaze kontrolního nákupu (tedy pokud nedojde ke znehodnocení zboží z hlediska jeho kvality či hodnoty) může kontrolor od smlouvy odstoupit, tj. nákup vrátit.  Kontrolovat mohou i samotní zákazníci, kteří si budou moci na portále správce daně ověřit, zda jejich účtenka byla zaevidována u správce daně;  Zjistí-li, že k zaevidování jejich účtenky nedošlo mohou toto oznámit správci daně; Zpracoval: Ing. Jiří Fojtík dne 25.11.2015 Strana 21

22 Kontrola dodržování zákona a sankce  Přestupky § 28 - fyzická osoba, která závažným způsobem úmyslně ztíží nebo zmaří evidenci tržeb, např. hackeři, může za přestupek dostat pokutu až do výše 500 000 Kč;  Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob (§ 29):  Pokuta do výše 500 000 Kč se uloží právnické a podnikající fyzické osobě, když nezašle datovou zprávou údaje o evidované tržbě, nevystaví účtenku tomu, od koho evidovaná tržba plyne; případně závažným způsobem úmyslně ztíží nebo zmaří evidenci tržeb;  Pokuta do výše 50 000 Kč se uloží právnické a podnikající fyzické osobě, když neumístí informační oznámení nebo nebude zacházet s autentizačními údaji nebo certifikátem pro evidenci tržeb tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití; Zpracoval: Ing. Jiří Fojtík dne 25.11.2015 Strana 22

23 Kontrola dodržování zákona a sankce Uzavření provozovny a pozastavení výkonu činnosti (§ 31):  Zjistí-li orgán příslušný k prověřování plnění povinností při evidenci tržeb zvlášť závažné porušení povinnosti zasílat údaje o evidované tržbě nebo vydávat účtenky, nařídí okamžité: uzavření provozovny nebo pozastavení výkonu činnosti; Zpracoval: Ing. Jiří Fojtík dne 25.11.2015 Strana 23

24 Kontrola dodržování zákona a postihy  Správní delikt projednává ten orgán, který provádí nebo provedl prověřování plnění povinností podle tohoto zákona ( § 30);  Právnická osoba a podnikající fyzická osoba za správní delikt neodpovídá, prokáže-li, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila (§ 30);  Odpovědnost za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán;  Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, jímž byla uložena; Zpracoval: Ing. Jiří Fojtík dne 25.11.2015 Strana 24

25 Dámy a pánové Děkuji za pozornost 25Zpracoval: Ing. Jiří Fojtík dne 25.11.2015


Stáhnout ppt "TaxForum2015 Jiří Fojtík Datum: 25.11.2015 Podnadpis: zpracoval Ing. Jiří Fojtík."

Podobné prezentace


Reklamy Google