Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Školící program II. pro podporu efektivní realizace projektů Ekonomická a účetní problematika projektu CZ.1.04/4.1.00/A300001 Tento projekt je financován.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Školící program II. pro podporu efektivní realizace projektů Ekonomická a účetní problematika projektu CZ.1.04/4.1.00/A300001 Tento projekt je financován."— Transkript prezentace:

1

2 Školící program II. pro podporu efektivní realizace projektů Ekonomická a účetní problematika projektu CZ.1.04/4.1.00/A300001 Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR „Kompetenční centrum metodického, procesního a projektového řízení MV ČR“

3 UČEBNÍ PLÁN První školící den Tematický celekPřednášejícíŠkolící hodiny Popis toků finančních informací dle zákona č. 218/2000 Sb. Ing. Bc. Simona Székelyová, MBA3,0 Veřejné zakázky realizované v projektech spolufinancovaných z ESF Mgr. Pavel Bláha3,0

4 UČEBNÍ PLÁN Druhý školící den Tematický celekPřednášejícíŠkolící hodiny Ekonomická a účetní problematika Ing. Marcelína Horáková1,5 Evidence majetku a jeho dokladování pro potřeby projektu v souladu s„ Českým účetním standardem“ Mgr. Pavel Bláha3,0 Řízení finančních rizik projektu a jejich eliminace Mgr. Pavel Bláha1,5

5 PRVNÍ ŠKOLÍCÍ DEN PREZENTACE Č. 1

6 „Školící program II. pro podporu efektivní realizace projektů 2. část - Ekonomická a účetní problematika projektu“ v rámci projektu „Kompetenční centrum metodického, procesního a projektového řízení MV ČR“ reg. č. CZ.1.04/4.1.00/A3.00001 financovaného z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR Ing. Simona Székelyová, MBA Popis toků finančních informací dle zákona č. 218/2000 Sb.

7 Cíle semináře –Realizace „Školícího programu II. pro efektivní řízení projektů“ (dále vzdělávací aktivita) prohloubí znalosti a kompetence cílové skupiny při přípravě a realizaci projektů v oblasti procesního řízení ve státní správě. –Absolventi by po absolvování této části vzdělávací aktivity měli zvládat používat nástroje procesního řízení při realizaci projektů a s tím související činnosti tak, aby veřejné prostředky byly využívány účelně, efektivně a hospodárně.

8 Cíle části rozpočet Posluchači se seznámí se souvisejícími předpisy ČR, s definicí veřejných prostředků. Budou umět charakterizovat veřejný rozpočet. Seznámí se s rozpočtovou soustavou včetně základních příjmů a výdajů. Seznámí se s rozpočtovým procesem a sestavováním státního rozpočtu. Seznámí se s programovým procesem a vazbou na rozpočtová pravidla včetně závěrečného vyhodnocení.

9 Veřejné prostředky Posláním veřejných financí je především zajistit fungování veřejného sektoru a přispět tak k dosažení stability a efektivnosti národního hospodářství. Mezi hlavní funkce patří: alokační: vládní úroveň rozhoduje o celkovém využití zdrojů, distribuční: veřejné finance zprostředkují změny v rozdělení zejména transferovými platbami, stabilizační: zajištění zaměstnanosti, stability cen, vyrovnanosti platební bilance.

10 Veřejný rozpočet peněžní fond: na úrovni státu = státní rozpočet, na úrovni územní samosprávy = rozpočet obce, kraje, bilance: bilancují se příjmy a výdaje (běžné a kapitálové); bilance je vyrovnaná, schodková, přebytková, finanční plán: jako výhled = rozpočtový výhled na více let, na rozpočtové období = kalendářní rok; kontrola plánu v průběhu období, nástroj rozpočtové politiky: nástroj veřejné politiky, u státního rozpočtu nástroj fiskální politiky (aktivní zasahování státu do hospodářství), u územních rozpočtů nástroj politiky sociálně ekonomického rozvoje obce, kraje, nástroj řízení veřejného sektoru: nástroj pro cíleně naprogramované potřeby v oblasti zabezpečování veřejných statků (národní obrana, hasiči, apod.)

11 Rozpočtová soustava v ČR Veřejné rozpočty Centralizované Státní rozpočet Decentralizované Rozpočty krajů, obcí, regionálních rad a PO Mimorozpočtové fondy Centralizované (dle zákona) a decentralizované (rezervní, investiční, …)

12 Soustava veřejných rozpočtů nadnárodní rozpočet ( rozpočet Evropské unie), ústřední státní rozpočet (státní rozpočet ČR), rozpočty článků územní samosprávy (rozpočty obcí, krajů), rozpočty státních organizací, neziskových organizací ve veřejném sektoru (příspěvkové organizace zřízené ministerstvy, kraji, …).

13 Příjmy Nenávratné Vlastní daňové nedaňové ostatní Dotace účelové neúčelové Návratné Úvěry, půjčky

14 Výdaje Běžné Neinvestiční nákupy Neinvestiční transfery Placené úroky Neinvestiční půjčky Kapitálové Investiční výdaje Nákup akcií, majetkových podílů Kapitálové transfery Investiční půjčky

15 Legislativa Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů + rozpočtová skladba MF vydalo vyhlášku, kdy obsahem jsou jednotky třídění „málo proměnlivých skutečností“. Vyhláška č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě Další: č. 133/2013 Sb. – rozsah a struktura údajů pro vypracování návrhu zákona o SR, návrhu SV a lhůtách pro jejich překládání (zrušila vyhlášky č. 165/2008 a 415/2008) č. 560/2006 Sb. – účast SR na financování programů reprodukce majetku; programové financování, č. 449/2009 Sb. – způsob, termíny a rozsah údajů pro hodnocení plnění rozpočtu, od 16.1.2013 novela č. 52/2008 Sb. – zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se SR, č. 419/2001 Sb. – rozsah a struktura údajů pro vypracování státního závěrečného účtu.

16 „Velká pravidla“ Upravují: Tvorbu, funkce a obsah střednědobého výhledu, státního rozpočtu a státního závěrečného účtu, Příjmy a výdaje SR, Státní finanční aktiva a pasiva, Finanční hospodaření OSS a jejich PO, Finanční kontrolu; Porušení rozpočtové kázně, Zřizování státních fondů, Způsob řízení státní pokladny a státního dluhu, Hospodaření s prostředky v Národním fondu

17 „Malá pravidla“ Upravují: Tvorbu, postavení, obsah a funkce rozpočtů ÚSC – obce, kraje, Regionální rady a DSO + rozpočty statutárních měst, HMP a jejich městské části (obvody), Pravidla hospodaření s finančními prostředky ÚSC, Zřizování a zakládání právnických osob ÚSC (vlastní organizační složky, PO, obchodní společnosti, …)

18 Rozpočtová skladba Třídění: odpovědnostní (správci kapitol, 312 – Ministerstvo financí) druhové (příjmové a výdajové druhy, 6121 – Budovy, haly a stavby, tzv. položky) odvětvové (odvětví činnosti, 2212 – Silnice, tzv. „paragrafy“) zdrojové („podkladové a prostorové jednotky“ – např. 1 = základní rozpočet, 5 – ze zahraničních zdrojů), doplňkové („dílčí průřezové ukazatele“ - např. 21 = účelová podpora na specifický VŠ výzkum), programové („akce – programy“ – podle vyhl. č. 560/2006 Sb., jak se schvalují, akce = 13 míst), účelové („účel“ – rok přesunu, kapitola, číslo“9 míst), strukturní („bloky, okruhy, množiny, podmnožiny“), transferové („účelové znaky“ – kapitola a kód dotačního titulu – 5 míst).

19 Proces sestavení rozpočtu plánování rozpočtu, návrh rozpočtu, schvalovací procedura – schválení rozpočtu, realizace, plnění a čerpání rozpočtu, změny rozpočtu – rozpočtová opatření, závěrečný účet – vyhodnocení rozpočtu 30.6. – MF oznámí vládou schválené částky správcům kapitol SR (od 15.4. jednání MF x vláda) 31.7. – kapitoly předložení požadavky na MF, 31.8. – MF zpracuje a předloží návrh SR vládě, 30.9. – vláda předloží návrh Poslanecké sněmovně, 31.12. – schválení zákona Poslaneckou sněmovnou.

20 Rozpočet je schválen jako zákon a zveřejněn ve sbírce zákonů, obsahuje očekávané příjmy a odhadované výdaje v rozpočtovém roce a financující položky, zahrnuje rozpis závazných ukazatelů SR, podrobné rozpočty OSS, jedním z příjmů jsou i prostředky z rozpočtu EU a příjmy OSS z Národního fondu, jedním z výdajů jsou i výdaje kryté prostředky z EU a výdaje na spolufinancování operačních programů.

21 RIS Rozpočtový informační systém - § 3, psím. o) = informační systém veřejné správy spravovaný MF, kde se: Soustřeďují údaje pro sestavení SR, výhledu, provizoria, Sestavuje SR, střednědobý výhled, Provádějí rozpočtová opatření, Stanoví výše finančních prostředků „REZERVACE“ na úhradu závazků, Vedou rozpočty OSS a chronologická evidence RO, Zpracované údaje o platbách ČNB za SR, Zobrazuje plnění SR dle rozpočtové sklady a evidence nároků z nespotřebovaných výdajů.

22 Řízení programu vychází z FINANČNÍCH PLÁNŮ – alokace programu a národního spolufinancování, cílem je průběžné proplácení ŽoP a tím mít přehled o potřebě finančních zdrojů, odhady příjmů do svých rozpočtů – souhrnné žádosti o platby, odhady převodu prostředků z EU – certifikace výdajů, dodržení pravidla n+2/n+3, dodržení zásad pro národní spolufinancování stanovené vládou ČR, zajištění vlastních zdrojů na spolufinancování programu.

23 Výzvy Na rozpočet programu navazují výzvy. Sledování vyhlašování výzev je základním předpokladem pro podání projektové žádosti. Výzva obsahuje: oblast podpory a jejich cíle, popis financovaných aktivit, doporučenou strukturu financování (veřejné a vlastní prostředky, max. míru dotace, objem pro výzvu), místo a dobu realizace projektu, termíny pro příjem žádosti, způsobilé výdaje, …

24 Financování programů Tematické OP: ŘO jsou ministerstva a financování programu je zabezpečeno příslušnou kapitolou ministerstva. Regionální programy: ŘO jsou Regionální rady (NUTS II) a financování programu je zabezpečeno přes kapitolu MMR, rozhodnutí o poskytnutí dotace z MMR na příslušní kalendářní rok. § 12 a 13 rozpočtových pravidel, vyhláška MF č. 560/2006 Sb., o účasti SR na financování programů reprodukce majetku, pokyn Ministerstva financí č. R 1-2010, Informační systém programového financování (EDS – evidenční dotační systém, SMVS – správa majetku ve vlastnictví státu), METODIKA FINANČNÍCH TOKU

25 Spolufinancování a rozpočty prostředky z rozpočtu EU jsou alokovány na základě finančních plánů jednotlivých OP ( jako maximální částky), příspěvek z rozpočtu EU na úrovni OP se vypočítá ve vztahu k celkovým způsobilým veřejným výdajům a činí max. 85 %, povinný podíl spolufinancování je nejméně 15 % způsobilých veřejných výdajů; vláda stanovila pravidla pro zajištění – usnesení vlády č. 560/2007 a č. 64/2011.

26 Finanční toky EK-ČR

27 Finanční toky v ČR

28 Zásady poskytování dotací na dotaci není právní nárok, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak, o poskytnutí dotace rozhoduje poskytovatel na základě žádosti příjemce, vyhoví-li se žádosti příjemce, vydá se písemné rozhodnutí (závazný obsah je v § 14 zákona o rozpočtových pravidlech), při porušení podmínek rozhodnutí o dotaci se může upravit odvod za porušení rozpočtové kázně (nižší odvod a kolik) příjemce je povinen dotaci vyúčtovat a finančně vypořádat (§ 75 zákona). Zveřejňování údajů o dotacích: FZ č. 5/2012 Základní právní tituly poskytování dotace příjemci: rozhodnutí o poskytnutí dotace: -pro příjemce – fyzické a právnické osoby, mimo ROP. stanovení výdajů: -pro organizační složky státu. smlouva o poskytnutí dotace: -pro příjemce – fyzické a právnické osoby v ROP

29 Právní akty Rozhodnutí o poskytnutí dotace: povinné náležitosti (§14 zákona 218/2000 Sb.): -označení poskytovatele a příjemce dotace, výše dotace a rozčlenění poskytovaných prostředků podle § 44, odst. 2 rozpočtových pravidel, účel, na který je dotace poskytnuta, lhůty a podmínky, které je nutné dodržet pro způsobilost určitého výdaje a den vydání rozhodnutí. Stanovení výdajů pro OSS: po splnění podmínek plynoucí z registrace akce, po známé výši závazku příjemce (proběhl již výběr dodavatele), správce stanoví podmínky realizace akce, včetně její přípravy na základě posouzení výsledků zadání akce, dokumentace akce a naplnění cílů dokumentace programu může se stanovit postupné uvolňování prostředků. Smlouva o poskytnutí dotace: je poskytnuta na základě rozhodnutí výboru Regionální rady, který schválí seznam projektů, příjemců a maximální výši dotace, obsahuje: -příjemce a poskytovatele dotace, výši dotace, účel a lhůty, podmínky užití dotace pro způsobilost výdajů, důsledky porušení podmínek a sankce při porušení rozpočtové kázně.

30 Finanční změny programu V závislosti na proplácení ŽoP, Souhrnných žádostech o platby, certifikaci výdajů (tedy plnění pravidla N+2/3) lze provádět: Revize operačních programů – čl. 33 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 + Metodický pokyn MMR/NOK z dubna 2010. o Podstatné – zásadně ovlivňují cíle OP a mají finanční dopad (realokace mezi OP, prioritními osami, nové aktivity, …) o Nepodstatné – drobné změny (číselníky, technické) Jaké jsou dopady na rozpočty ŘO: U podstatné změny se necertifikují výdaje do doby schválení EK Musí se provést rozpočtová opatření (schvaluje vláda, §24 nebo OSS, §25 zákona 218/2000 Sb.) U ROP – změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace z MMR.

31 Porušení rozpočtové kázně Neoprávněné použití peněžních prostředků … (§ 3, písm. e) zákona č. 218/2000 Sb.) Zadržením peněžních prostředků … (§ 3, písm. f) zákona č. 218/2000 Sb. Odvod za toto porušení? (§ 44a, odst. 4) Částku porušení rozpočtové kázně 5 % z celkové částky dotace při méně závažném porušení (neobsahuje prostředky od EU) % rozmezí uvedené v rozhodnutí při méně závažném porušení (obsahuje prostředky od EU) Penále – 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení Důsledky: odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši podle rozhodnutí poskytovatele, OFS; zaplacení penále spojeného s tímto odvodem; další vzniklý výdaj, který je neplánovaný, může být značně vysoký a s tím i zátěž na rozpočet a zdroje příjemce ! Prevence: fungující kontrolní systém, konzultace při nejasnostech a odchylkách v projektu a včas vše řešit.

32 Vyhodnocení projektu Závěrečná monitorovací zpráva: dodržení harmonogramu, proplacené výdaje, zahájení a ukončení výběrových řízení, naplnění monitorovacích ukazatelů, další dokumenty podle požadavku ŘO (kolaudační souhlas stavebního úřadu, doklady o uvedení strojů, zařízení, ….). obecně po dobu 5 let od ukončení investičního projektu, ostatní dle nastavených pravidel OP provozovat ji s péčí řádného hospodáře, zajistit, aby výstupy projektu naplňovaly jeho cíle po stanovenou dobu, monitorovací zpráva – 1 x ročně k výročí ukončení realizace projektu, doklady prokazující plnění stanovených cílů, přílohy (např. pracovní smlouvy, publicitu, plnění indikátorů, …), sledovat příjmy projektu.

33 Příjmy projektu Obecně: investice, za jejíž používání se účtují poplatky hrazené příjemci, prodej nebo pronájem pozemku, budov, poskytování služeb za úplatu, např. nájem, příjmy ze vstupného, poplatek za užívání, apod., metodická příručka pro projekty vytvářející příjmy dle čl. 55 Nařízení rady (ES) č. 1083/2006. Projekt PŘÍJMY Z PROVOZUJINÉ PENĚŽNÍ PŘÍJMY Vybudování nové dálnice Mýtné účtované řidičům za užívání dálnicPříjmy z prodeje vykácených stromů Oprava kulturní památky Vstupné placené návštěvníkyPříjmy z prodeje starých oken

34 SHRNUTÍ Veřejné prostředky ˗ charakteristika a funkce (alokační, distribuční, stabilizační), ˗ jsou i dotace z EU (fondů), tj. fin. prostředky OP, Veřejný rozpočet – charakteristika (fond, bilance, plán, nástroj); příjmy a výdaje, Rozpočtová soustava v ČR (orgány a instituce), Prostředky Národního fondu – zvláštní postavení mimorozpočtového fondu. Příjmy a výdaje veřejného rozpočtu Rozpočtová pravidla - legislativa Zákon č. 218/2000 Sb., a zákon č. 250/2000 Sb. Rozpočtové zásady - kalendářní rok, reálnosti, pravdivosti, úplnosti, jednotnosti, vyrovnanosti, publicity, účelovosti, 3E Rozpočtová skladba - jednotnost třídění P a V Rozpočtový proces - plánování, schvalování, realizace, změny, vyhodnocení Operační programy v ČR – fondy (FS,ERDF,ESF, …), příprava a schválení, tematické, ROP, OP Praha, Evropská územní spolupráce, Rybářství

35 SHRNUTÍ Státní rozpočet – jako zákon, vypracování a schválení, rozpočtový informační systém, kapitoly SR, programové financování. Zásady spolufinancování - finanční plány OP, max. 85 % příspěvek EU, 15 % povinné spolufinancování! Finanční toky a financování programů – zálohová, průběžná platba a platba konečného zůstatku. PCO a kapitoly SR. Zásady poskytnutí dotace – Rozhodnutí o poskytnutí dotace, Stanovení výdajů pro OSS. Formy plateb příjemcům podpory – ex-ante, ex-post, kombinace plateb. Rozpočtová opatření – změny v příjmech a výdajích, oprávnění a schvalování, vedení RISRE/ROP. Řízení a monitoring alokace – pravidlo N+2, N+3 – nástroj k plynulosti čerpání a hrozba snížení příspěvku z EK. Změny programu – přesuny v rámci prioritních os, realokace. Realizace projektu – hlavní činnosti

36 PRVNÍ ŠKOLÍCÍ DEN PREZENTACE Č. 2

37 „Školící program II. pro podporu efektivní realizace projektů 2. část - Ekonomická a účetní problematika projektu“ v rámci projektu „Kompetenční centrum metodického, procesního a projektového řízení MV ČR“ reg. č. CZ.1.04/4.1.00/A3.00001 financovaného z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR Mgr. Pavel Bláha Veřejné zakázky realizované v projektech spolufinancovaných z ESF

38 Cíle semináře –Realizace „Školícího programu II. pro efektivní řízení projektů“ (dále vzdělávací aktivita) prohloubí znalosti a kompetence cílové skupiny při přípravě a realizaci projektů v oblasti procesního řízení ve státní správě. –Absolventi by po absolvování této části vzdělávací aktivity měli zvládat používat nástroje procesního řízení při realizaci projektů a s tím související činnosti tak, aby veřejné prostředky byly využívány účelně, efektivně a hospodárně.

39 Základní změny od 1. 4. 2012 zákonem č. 55/2012 Sb.,. Limity VZ Důležité změny v oblasti zadávání VZ dle zákona č. 137/2006 Sb.,… Dodávky a služby a dle přílohy č. 1 ZVZ - OSS + SPO Od0 KčDo999.999 Kč ↓Zakázka malého rozsahu Od1.000.000 Kč ↓ = - 1 000 000 Do3.255.999 KčPodlimitní veřejná zakázka Od3.256.000 KčDoNadlimitní veřejná zakázka Služby dle přílohy č. 2 ZVZ - OSS + SPO Od0 KčDo999.999 Kč ↓Veřejná zakázka malého rozsahu Od1.000.000 Kč ↓ = - 1 000 000 Do5.009.999 KčPodlimitní veřejná zakázka Od5.010.000 KčNadlimitní veřejná zakázka

40 Důležité změny v oblasti zadávání VZ dle zákona č. 137/2006 Sb.,… Základní změny od 1. 4. 2012 zákonem č. 55/2012 Sb.,. Limity VZ Stavební práce od 1.4.2012 do 31.12.2013 Od0 KčDo2.999.999 Kč ↓ = - 3 000 000 Zakázka malého rozsahu Od3.000.000 Kč ↓Do r. 2012 125.264.999 Kč 9.999.999 Kč↓ = - 10 000 000 Podlimitní veřejná zakázky Lze použít Zj. podlim. řízení viz. § 25 písm. b) ZvZ Od r. 2012 125.451.000 Kč Do…..Nadlimitní veřejná zakázka

41 Důležité změny v oblasti zadávání VZ dle zákona č. 137/2006 Sb.,… Základní změny od 1.4.2012 zákonem č. 55/2012 Sb.,. Transparentní novela Profil zadavatele povinnost na něm zveřejňovat odůvodnění VZ; zadávací a kvalifikační dokumentaci, dodatečné informace a pro veřejné zadavatele i zprávu dle § 85; smlouvy s vybraným dodavatelem (při hodnotě na 500 000,- Kč bez DPH), výši uhrazené ceny a seznam subdodavatelů Lze na něm u ZjPř zveřejnit vyloučení uchazeče a oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pokud si to zadavatel vyhradil v zad. podm. Lhůty: Obecně odpadla možnost zkrácení lhůt z naléhavých objektivních důvodů § 39 odst. 2 a 3 § 40 - Zrušena možnost veřejného zadavatele zkrátit lhůtu pro podání nabídek při využití předběžného oznámení podle § 86 a pokud bylo oznámení zadávacího řízení odesláno elektronickými prostředky Při úpravě zadávacích podmínek, je povinen současně přiměřeně prodloužit lhůtu, resp. o celou délku lhůty(významná změna) Zadávací dokumentace na stavební práce – dokumentaci v souladu s vyhl. 230/2012 + obchodní podmínky dle vyhl. 231/2012 Sb.,

42 Důležité změny v oblasti zadávání VZ dle zákona č. 137/2006 Sb.,… Základní změny od 1. 4. 2012 zákonem č. 55/2012 Sb.,. Transparentní novela Kvalifikace: Ekonomické kvalifikační předpoklady se poukazují jen čestným prohlášením o způsobilosti splnit VZ Od 1.1.2012 nový ZKP – písm. k) Správní delikt nelegální práce (zákon č. 1/2012) Kvalifikační doklady se předkládají do výběrového řízení v kopii, ale před podpisem smlouvy musí vítězný dodavatel doložit na výzvu zadavatele originály KD… Přesun původních písm. (seznam vlastníků akcií, seznam osob, které působily u zadavatele + ČP že neuzavřou zakázanou dohodu do § 63 odst. 8 – součást nabídky V protokolu o posouzení Technických kvalifikačních předpokladů uvést skutečnosti dle § 52 odst. 5 Zahájení zadávacího řízení U nadlim. a podlim. VZ (s výjimkou ZjPř) nelze začít dříve, než 1 měsíc po zveřejnění Oznámení předběžných informací o VZ Po uveřejnění Oznámení o zakázce (odeslání Výzvy k podání nabídek) zveřejnit na Profilu zadavatele ZD a kvalifikační dokumentaci + dále odůvodnění VZ

43 Důležité změny v oblasti zadávání VZ dle zákona č. 137/2006 Sb.,… Základní změny od 1. 4. 2012 zákonem č. 55/2012 Sb.,. Transparentní novela Podání nabídek: Pokud je podána pouze jedna nabídka – výběrové řízení se ruší (= povinnost zadavatele) Otevírání obálek: Zahájení ihned po skončení lhůty pro podání nabídek Nekontroluje se úplnost (součásti) nabídek Zveřejňují se i údaje z nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným dílčím hodnotícím kritériím Výběr dodavatele – zrušena možnost losování nabídek Uzavření smlouvy: Zadavatel nesmí umožnit podstatnou změnu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy Zadavatel má právo odstoupit od (uzavřené) smlouvy v případě, že dodavatel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení Zrušení zadávacího řízení Pokud zadavatel obdržel pouze jednu nabídku nebo po posouzení nabídek zbyla k hodnocení pouze jedna nabídka

44 Důležité změny v oblasti zadávání VZ dle zákona č. 137/2006 Sb.,… Zákonné opatření Senátu č. 341/2013 - od 1. 1. 2014 Limity VZ Zakázky malého rozsahu na dodávky a služby do 2 mil Kč; na stav. práce do 6 mil. Kč Další změny: zrušen institut osoby se zvláštní způsobilostí a souvisejícího vzdělávacího programu § 59 odst. 4 umožněno dodatečné prokázání splnění kvalifikace - skutečnosti rozhodné pro splnění kvalifikace mohou nastat až po uplynutí lhůty pro podání nabídek (pokud bude kvalifikace prokazována dodatečně v souladu s § 59 ZVZ) § 71 odst. 5 - zrušen - obálky s nabídkami se otevírají ihned po skončení lhůty pro podání nabídek (zrušena nelogická možnost 5 prac. dnů) Pokud byla podána pouze jedna nabídka řízení musí zadavatel zrušit, ale při opakování může již jednu nabídku přijmou a posuzovat § 86 odst. 3 písm. d) zrušena povinnosti uveřejnit předběžné oznámení u opakovaného zadávacího řízení § 80 odst. 3 nově upravena povinnost umožnit do uzavření smlouvy všem uchazečům, jejichž nabídky byly předmětem posouzení (do změny – předmětem hodnocení), na jejich žádost nahlédnout do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek

45 Důležité změny v oblasti zadávání VZ dle zákona č. 137/2006 Sb., + NOZ… Zákonné opatření Senátu č. 341/2013 - od 1. 1. 2014 dodatečných informací v elektronické podobě (vymezen nový správní delikt vyplývající z nedodržení této povinnosti včetně stanovení výše pokuty - § 120 odst. 2 písm. d) 147 a odst. 2 doplněno písm. c) zrušena povinnost uveřejnit na profilu zadavatele smlouvy na plnění veřejných zakázek zadaných na základě rámcové smlouvy nebo v dynamickém nákupním systému, jejichž cena nepřesáhne 500 000 Kč bez DPH Změny v souvislosti s přijetím zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ ):89/2012 Změny se v procesu zadávání veřejných zakázek, jako specifickém a výrazně formalizovaném, avšak stále soukromoprávním procesu uzavírání smlouvy nepochybně projeví, přičemž některé z těchto dopadů ani nemusí být v současnosti zřejmé nebo jsou nejasné Aplikace nového občanského zákoníku tedy zcela jistě není pouze o prosté změně kdy slepě vypustíme 40/1964 Sb., případně 513/1991 Sb., a doplníme nový odkaz na 89/2012 Sb., ale je třeba myslet na odlišnosti nové úpravy Pokud nahlédneme do příslušných ustanovení NOZ a budeme se řídit základními zásadami nové úpravy, zjistíme, že nutné úpravy nebudou v mnohých případech až tak rozsáhlé

46 Důležité změny v oblasti zadávání VZ dle zákona č. 89/2012 Sb., NOZ Použití základních zásad NOZ i na dosavadní právní vztahy Podle právních předpisů platných do 31. 12. 2013 se budou rovněž posuzovat všechny lhůty a doby, které začaly běžet přede dnem nabytí účinnosti nového občanského zákoníku, jakož i lhůty a doby pro uplatnění práv, která se řídí dosavadními právními předpisy, i když začnou běžet po dni nabytí účinnosti tohoto zákona (viz § 3036 NOZ). Pro závazková práva především platí to, co bylo uvedeno, tj. pokud závazek vznikl před účinností NOZ, aplikuje se původní (dosavadní) právní úprava, a to i na práva a povinnosti z něho vzniklé, včetně práv a povinností z porušení takových smluv. U porušení smluvní povinnosti platí to, co bylo uvedeno výše, tj. pokud byla smlouva uzavřena přede dnem nabytí účinnosti NOZ, pak – i pokud k porušení povinnosti, ze kterého vznikla škoda, došlo až po účinnosti NOZ, bude se právo na náhradu škody řídit dosavadními právními předpisy.

47 Důležité změny v oblasti zadávání VZ dle zákona č. 89/2012 Sb., NOZ Použití základních zásad NOZ i na dosavadní právní vztahy Důležité je, že i na práva a povinnosti, která se posuzují podle dosavadních právních předpisů, se přesto použijí ustanovení části první hlavy I, tedy základní zásady soukromého práva. Základní zásady soukromého práva jsou (§ 3 NOZ – vybrány pouze ty, které se mohou vázat k ZVZ): smluvní volnost, daný slib zavazuje a smlouvy mají být splněny, vlastnické právo je chráněno zákonem a jen zákon může stanovit, jak vlastnické právo vzniká a zaniká, a nikomu nelze odepřít, co mu po právu náleží

48 Důležité změny v oblasti zadávání VZ dle zákona č. 89/2012 Sb., NOZ Základní zásady soukromého práva jsou (§ 3 NOZ): NOZ je založen na domněnce „presumpce poctivosti“.  Podle § 6 NOZ má každý povinnost jednat v právním styku poctivě. Nikdo nesmí těžit ze svého nepoctivého nebo protiprávního činu. Nikdo nesmí těžit ani z protiprávního stavu, který vyvolal, nebo nad kterým má kontrolu.  Podle § 7 NOZ se má za to, že ten, kdo jednal určitým způsobem, jednal poctivě a v dobré víře. Zjevné zneužití práva nepožívá právní ochrany (viz § 8 NOZ). Slovo „zjevné“ v tomto případě lze považovat za nadbytečné. Žádné zneužití práva by nemělo požívat právní ochrany (tedy nejen zjevné, ale i zneužití práva nižší intenzity). Právní zásady mají vyjadřovat hlavní a do určité míry neměnná koncepční a hodnotová východiska právní úpravy. Jednotlivá ustanovení zákona tak musí být vykládána a používána v souladu s nimi.

49 Důležité změny v oblasti zadávání VZ dle zákona č. č. 89/2012 Sb., NOZ89/2012 V rámci přechodných ustanovení k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách z. č. 303/2013 Sb., čl. LXXV. : Pokud bylo přede dnem nabytí účinnosti NOZ zahájeno zadávací řízení, řídí se soukromá práva a povinnosti ze smlouvy uzavřené na základě tohoto zadávacího řízení, včetně práv a povinností z porušení této smlouvy, dosavadními právními předpisy, ledaže zadavatel v zadávacích podmínkách určí jinak. Zadavatel však mohl ke konci r. 2013 v zadávacích podmínkách stanovit, že vzájemná soukromá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy se budou řídit zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NoZ) – tzn. v intencích NoZ bylo připraveno výběrové řízení Pokud výběrové řízení započaté do konce r. 2013 bylo vyhlášeno ve znění původního OZ č. 40/1964 Sb., případně 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, a ještě nebyly podány nabídky, bylo možné formou dodatečných informací dle § 49 ZVZ změnit právní úpravu. Současně by však zadavatel musel dle § 40 odst. 3 ZVZ prodloužit lhůtu pro podání nabídek přiměřeně, nejspíše však o celou původní délku lhůty pro podání nabídek Pokud zadavatel řízení započaté do konce r. 2013 vyhlásil a zrealizoval ve znění původního OZ č. 40/1964 Sb., případně 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, nelze aplikovat při sjednávání smlouvy znění NOZ, aniž by to znamenalo Zásadní změnu podmínek dle § 82 odst. 7 ZVZ

50 Důležité změny v oblasti zadávání VZ dle zákona č. 89/2012 Sb., NOZ Zásadně platí, že novým občanským zákoníkem se řídí práva a povinnosti vzniklé ode dne nabytí jeho účinnosti (viz § 3028). To znamená, že pokud bude např. jakýkoliv závazek sjednán po 1. 1. 2014, pak se bude řídit již novým občanským zákoníkem. Současně platí (není-li stanoveno NOZ jinak § 3028), že: právní poměry, které se týkají práv osobních, rodinných a věcných, se řídí ustanoveními nového občanského zákoníku, nicméně jejich vznik, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé přede dnem nabytí účinností NOZ, se posuzují podle dosavadních právních předpisů, právní poměry vzniklé přede dnem nabytí účinností NOZ, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé, včetně práv a povinností z porušení smluv uzavřených přede dnem nabytí účinnosti NOZ, se řídí dosavadními právními předpisy. Možnost optovat do nového režimu Strany si ale mohou vždy sjednat, že jejich práva a povinnosti, která vznikla před účinností NOZ, se budou řídit NOZ již ode dne nabytí jeho účinnosti. Mohou tedy tzv. optovat do nového režimu.

51 Důležité změny v oblasti zadávání VZ dle zákona č. 89/2012 Sb., NOZ Specifika týkající se změny(úpravy již uzavřených smluv): § 3028 odst. 3 NOZ přístupy k výkladu pojmu „právní poměry“ Otázka změny smluv, které byly uzavřeny ještě v režimu dosavadního obchodního, případně občanského zákoníku. Jedná se o jakékoliv změny uzavřených smluv, které jsou připuštěny za podmínek § 82 odst. 7 ZVZ, respektive v jednacím řízení bez uveřejnění (dále jen „JŘBU“) dle § 23 ZVZ

52 Důležité změny v oblasti zadávání VZ dle zákona č. 89/2012 Sb., NOZ Případy: 1.dílčí změny obsahu smlouvy v souladu s § 82 odst. 7 ZVZ, jež nejsou rozšířením předmětu plnění; 2.dodatečné stavební práce či služby (vícepráce) zadané v JŘBU dle § 23 odst. 7 písm. a) ZVZ; 3. dodatečné dodávky zadané v JŘBU dle § 23 odst. 5 písm. b) ZVZ; 4. opční právo zadané v JŘBU dle § 23 odst. 7 písm. b) ZVZ. Bude třeba vždy konkrétní případ posoudit dle konkrétních okolností.  Podle povahy věci se totiž může jednat o dílčí rozšíření předmětu plnění, ke kterému dojde v průběhu realizace původní zakázky – dosavadní právní režim.  Nebo se může jednat o relativně samostatné zadání nové veřejné zakázky, ke kterému dojde v momentu, kdy původní veřejná zakázka již byla splněna - nové smluvní ujednání v režimu NOZ.  pro tuto variantu však platí jaký přístup převáží v pojetí právního poměru; není proto vyloučeno, že se prosadí výklad, který i relativně samostatně zadané plnění na základě opčního práva podřadí „staré“ právní úpravě.

53 Důležité změny v oblasti zadávání VZ dle zákona č. 89/2012 Sb., NOZ Specifika týkající se změny(úpravy již uzavřených smluv) - Rámcové smlouvy Nabytí účinnosti NOZ bude mít dopad také na rámcové smlouvy dle § 11 ZVZ, uzavřené před nabytím účinnosti NOZ, resp. uzavřené po 1. 1. 2014, avšak podléhající na základě přechodných ustanovení dosavadním právním předpisům Problematika rámcových smluv je složitá z toho důvodu, že závazkový vztah mezi zadavatelem a dodavatelem, jehož předmětem je poskytnutí plnění (dodávek, služeb či stavebních prací) vzniká až uzavřením prováděcí (dílčí) smlouvy na základě rámcové smlouvy, a to ve všech druzích rámcových smluv upravených ZVZ Na druhou stranu, splnění veškerých povinností plynoucích ze ZVZ vyžaduje, aby v zásadě veškerá práva a povinnosti mezi stranami, které se stanou obsahem budoucího závazkového vztahu, byly stanoveny již v rámcové smlouvě Mezi zadavatelem a dodavatelem či dodavateli tak nepochybně vznikl již uzavřením rámcové smlouvy určitý právní vztah, jehož obsahem je určení v zásadě všech podmínek budoucího smluvního vztahu založeného prováděcí (dílčí) smlouvou Je proto třeba odmítnout názor, že prováděcí smlouva bude podléhat režimu NOZ. Jedná se nejspíše o případ, na který rovněž dopadá přechodné ustanovení § 3028 odst. 3 NOZ, a tudíž i prováděcí smlouva se bude řídit režimem dosavadních právních předpisů

54 Důležité změny v oblasti zadávání VZ dle zákona č. 89/2012 Sb., NOZ Specifika týkající se změny(úpravy již uzavřených smluv): občanský zákoník se uplatní subsidiárně v těch případech, kdy zákon o veřejných zakázkách nemá vlastní úpravu. Pro výklad a aplikaci zákona o veřejných zakázkách pak platí mimo jiné část první, hlava první „Zásady soukromého práva“ nového občanského zákoníku. V neposlední řadě mají na zadávání veřejných zakázek významný dopad některá konkrétní ustanovení. Lze zmínit např. ustanovení § 2620 an. NOZ, která se týkají určení ceny díla u smlouvy o dílo, která je jednou z nejčastěji uzavíraných smluvních typů ve veřejných zakázkách. Tato ustanovení mohou mít významný vliv na otázku dodatečných plnění, resp. jejich dopad a vazby na otázku „víceprací“ nemusí být jednoznačný.

55 Důležité změny v oblasti zadávání VZ dle zákona č. 89/2012 Sb., NOZ Určení ceny podle rozpočtu § 2620 1.Je-li cena ujednána pevnou částkou, nebo odkazem na rozpočet, který je součástí smlouvy nebo byl objednateli sdělen zhotovitelem do uzavření smlouvy, nemůže ani objednatel ani zhotovitel žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. 2.Nastane-li však zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která dokončení díla podstatně ztěžuje, může soud podle svého uvážení rozhodnout o spravedlivém zvýšení ceny za dílo, anebo o zrušení smlouvy a o tom, jak se strany vypořádají. To neplatí, převzala-li některá ze stran nebezpečí změny okolností, nebo jedná-li se o okolnost, o níž některá ze stran předem prohlásila, že nenastane. § 2621 1.Bylo-li dílo zadáno podle rozpočtu, nemůže zhotovitel požadovat zvýšení ceny za dílo, ani mají-li rozsah nebo nákladnost práce za následek překročení rozpočtu. 2.Byla-li zaručena úplnost rozpočtu, nemůže zhotovitel díla požadovat zvýšení ceny za dílo, objeví-li se potřeba dalších prací k dokončení díla.

56 Důležité změny v oblasti zadávání VZ dle zákona č. 89/2012 Sb., NOZ Určení ceny podle rozpočtu § 2622 1.Byla-li však cena určena na základě rozpočtu daného s výhradou, že se nezaručuje jeho úplnost, nebo s výhradou, že rozpočet je nezávazný, může zhotovitel požadovat zvýšení ceny, objeví-li se v případě rozpočtu s výhradou nezaručené úplnosti při provádění díla potřeba činností do rozpočtu nezahrnutých, pokud nebyly předvídatelné v době uzavření smlouvy, a v případě rozpočtu s výhradou nezávaznosti, oč nevyhnutelně převýší náklady účelně vynaložené zhotovitelem náklady zahrnuté do rozpočtu. Nesouhlasí-li objednatel se zvýšením ceny, určí zvýšení ceny na návrh zhotovitele soud. 2.Zhotoviteli zaniká nárok na určení zvýšení ceny podle odstavce 1, jestliže neoznámí nutnost překročení rozpočtované částky a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se při provádění díla ukázala jeho nevyhnutelnost. 3.Objednatel může bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy, požaduje-li zhotovitel zvýšení o více než 10 % ceny podle rozpočtu. V tomto případě je objednatel povinen nahradit zhotoviteli část ceny odpovídající rozsahu částečného provedení díla podle rozpočtu.

57 Důležité změny v oblasti zadávání VZ dle zákona č. 89/2012 Sb., NOZ Smlouva o dílo NOZ v části čtvrté (relativní majetková práva) upravuje i jednotlivé smluvní typy (tzv. pojmenované smlouvy). Výhodou je, že strany si mohou (pokud jim to takto vyhovuje) sjednat pouze podstatné náležitosti smlouvy a v dalším mohou odkázat na zákonnou úpravu, která se bude aplikovat, aniž by si to strany výslovně sjednaly. V případě, že jim zákonná úprava v některých případech nevyhovuje, mohou se od ní zpravidla odchýlit, ledaže by to zákon vyloučil Úprava díla v NOZ je velmi podobná úpravě smlouvy o dílo v obchodním zákoníku. Podstatnými náležitostmi smlouvy o dílo jsou: určení smluvních stran, tedy kdo je zhotovitelem a kdo je objednatelem, vymezení díla, povinnost zhotovitele provést dílo na svůj náklad a nebezpečí, povinnost objednatele převzít dílo, povinnost objednatele zaplatit cenu. Pro smluvní strany je nedůležitější řádné vymezení díla. NOZ vymezuje dílo v § 2587. V NOZ je dílo pojato jako činnost (práce), přičemž práce jako plnění smlouvy o dílo se od práce poskytované zaměstnancem na základě pracovní smlouvy liší zejména tím, že podle smlouvy o dílo vykonává zhotovitel činnost samostatně, podle vlastního rozvrhu, s vlastními prostředky a na vlastní riziko, nepodléhaje ani soustavnému dozoru, ani řízení objednatele.

58 Důležité změny v oblasti zadávání VZ dle zákona č. 89/2012 Sb., NOZ Smlouva o dílo Činnosti, které mohou představovat dílo, lze členit na: zhotovení věci (např. zhotovení domu), nejedná-li se o kupní smlouvu, údržba věci (např. prohlídka a údržba automobilu před zimní sezónou), oprava věci (např. oprava počítače), úprava věci (např. seřízení motoru), činnost s jiným výsledkem (např. vedení účetnictví). Ne každá činnost (práce) však může být dílem. Dílem může být pouze taková činnost, při které je dosahováno výsledku. NOZ již oproti obchodnímu zákoníku nepožaduje, aby se jednalo o hmotný výsledek. Je tedy možné, aby dílem byl i výsledek nehmotné povahy. Výsledek činnosti je možné označit za předmět díla. To znamená, že dílem je např. zhotovení domu, zatímco předmětem díla je dům.

59 Důležité změny v oblasti zadávání VZ dle zákona č. 89/2012 Sb., NOZ Smlouva o dílo NOZ umožňuje následující způsoby sjednání ceny díla: ujednání pevné (konečné) výše ceny, tedy ve smlouvě o dílo bude sjednána výše ceny díla, kterou nebude možné překročit, včetně možnosti že cena bude ujednána odkazem na rozpočet, který je součástí smlouvy nebo byl objednateli sdělen zhotovitelem do uzavření smlouvy, ujednání o způsobu určení ceny díla, přičemž toto ujednání musí být natolik určité, že třetí osoba odlišná od smluvních stran bude na základě ujednaného způsobu určení ceny díla schopna cenu díla určit, ujednání výše ceny odhadem, přičemž takové ujednání umožňuje zhotoviteli, aby překročil odhadnutou cenu; na podstatné překročení odhadnutí ceny díla se vztahuje § 2612,

60 Důležité změny v oblasti zadávání VZ dle zákona č. 89/2012 Sb., NOZ Smlouva o dílo cena díla vůbec sjednána nebude, přičemž smluvní strany buď mohou ve smlouvě o dílo výslovně uvést, že cena díla nebude určena (projeví ve smlouvě o dílo vůli neurčit cenu díla, tj. uzavřít smlouvu bez určení ceny), nebo mohou takovou vůli projevit při jednání o uzavření smlouvy; NOZ v této otázce vychází z obchodního zákoníku, který od roku 2001 toto umožňoval také, určení výše ceny na základě rozpočtu daného s výhradou, že se nezaručuje jeho úplnost, nebo s výhradou, že je rozpočet nezávazný (takovou cenu je možné překročit podle § 2622). Nárok na zaplacení ceny díla nově vzniká jeho dokončením (přičemž dílo bude dokončeno, pokud byla předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu) a předáním.

61 Důležité změny v oblasti zadávání VZ dle zákona č. 89/2012 Sb., NOZ Počítání lhůt ZVZ neobsahuje zvláštní ustanovení o počítání času – např. žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám dle § 49 odst. 1 ZVZ Proto je nezbytné vyjít z obecného pravidla, které stanoví lex generalis – NOZ § 605: 1.Lhůta nebo doba určená podle dnů počíná dnem, který následuje po skutečnosti rozhodné pro její počátek. Příklad: Z uvedeného plyne, že den kdy došlo ke skutečnosti určující počátek běhu lhůtu se do běhu lhůty nepočítá = 6. den. tedy žádost nutno podat do 7. dne před podáním nabídek nejpozději do 23:59:59 hod. NOZ § 601: 1.Nabývá-li se právo nebo vzniká-li povinnost v určitý den, nabude se nebo vznikne počátkem toho dne; zaniká-li právo nebo povinnost v určitý den, zanikne koncem toho dne. To neplatí, vylučuje-li to povaha právního případu. Příklad: Nutno aplikovat analogicky na zpětné počítání lhůt. Z toho plyne, že by se měly vždy počítat celé dny tedy od: 0:00:01 hod. do 23:59:59 hod.

62 Životní cyklus VZ a vazby na finanční toky v projektu Výzva k předkládání projektů – vazba na VZ  Popis výzvy  Podporované činnosti oblasti podpory  Bližší specifikace podporovaných aktivit výzvy  Cílové skupiny  Doba trvání realizace projektu  Limity finanční podpory  Místo realizace projektu  Monitorování projektu  Způsobilé výdaje projektů  Popis individuálního projektu  Termín výzvy

63 Životní cyklus VZ a vazby na finanční toky v projektu ŽÁDOST O FINANČNÍ PODPORU Z OP LZZ – vazba na VZ 6. Dopady a místa realizace 7. Popis projektu 8. Klíčové aktivity 9. Cílové skupiny Vazba aktivit projektu na potřeby cílové skupiny: 10. Harmonogram realizace Rok Číslo aktivity Název aktivity I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII K aktivitám, které budou realizovány prostř. VZ – nutné doložit Kalkulaci VZ (název nákladu, počty jednotek a cena) 11. Rozpočet projektu Kód Název nákladu Počet kusů Cena kusu [Kč] Náklady celkem [Kč] Z toho investiční [Kč]… 12. Zdroje financování a náklady projektu 14. Hodnoty indikátorů 15. Výběrová řízení - specifikace 17. Publicita 20. Další informace 21. Přílohy projektu

64 Životní cyklus VZ a vazby na finanční toky v projektu Právní akt - Podmínky použití prostředků na realizaci projektu Na základě schválené žádosti o finanční podporu z OP LZZ ze dne …… (unikátní klíč:…) vydalo Ministerstvo …..dále jen „poskytovatel“) tyto Podmínky použití prostředků na realizaci projektu „…….“, reg. č.: CZ ….: OBECNÉ VYMEZENÍ PROSTŘEDKŮ NA REALIZACI PROJEKTU Specifikace příjemce = budoucí zadavatel VZ Výše prostředků na realizaci projektu Účel projektu Doba trvání projektu POVINNOSTI PŘÍJEMCE využívat prostředky poskytnuté na realizaci projektu v souladu s Právním aktem splnit účel projektu použít poskytnuté prostředky pouze na způsobilé výdaje uvedené v rozpočtu projektu, který je přílohou Právního aktu dodržet data zahájení a ukončení realizace projektu realizovat projekt v souladu s harmonogramem jednotlivých aktivit projektu

65 Životní cyklus VZ a vazby na finanční toky v projektu POVINNOSTI PŘÍJEMCE Účtovat o veškerých příjmech a výdajích, resp. výnosech a nákladech v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví Při zadávání zakázek v rámci realizace projektu je příjemce povinen postupovat v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů a s pravidly stanovenými Metodickým pokynem pro zadávání zakázek OP LZZ. –Příjemce je povinen smluvně zajistit s dodavateli projektu takové platební podmínky, aby byla doložena účelovost příslušných částek. Uloží dodavateli: –povinnost vypracovávat zprávy o činnosti za příslušné období ve stanovených termínech dle pokynů příjemce; stanoví formu těchto zpráv –Po odsouhlasení těchto zpráv si příjemce od dodavatele vyžádá předložení účetních dokladů (musí splňovat náležitosti dle zákona o účetnictví, zákona o DPH). –V případě, že faktury nebudou mít odpovídající náležitosti, je příjemce oprávněn zaslat je zpět dodavateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu.

66 Životní cyklus VZ a vazby na finanční toky v projektu POVINNOSTI PŘÍJEMCE vytvořit podmínky k provedení kontroly (přenést povinnost na dodavatele) vztahující se k realizaci projektu, poskytnout oprávněným osobám veškeré doklady vztahující se k realizaci projektu provádět propagaci projektu (přenést povinnost na dodavatele) v souladu s Manuálem pro publicitu OP LZZ, která je k dispozici na www.esfcr.czwww.esfcr.cz uchovat veškeré dokumenty související s realizací projektu v souladu s platnými právními předpisy ČR, zejména v souladu s § 44 a odst. 9 rozpočtových pravidel a s Příručkou pro příjemce OP LZZ (přenést povinnost na dodavatele) řídit se při realizaci projektu ustanoveními částí dokumentů Desatera OP LZZ, PLATEBNÍ PODMÍNKY Platby on going x ante vazba NÁSLEDKY PORUŠENÍ PODMÍNEK poskytovatel oprávněn pozastavit schvalování monitorovacích zpráv a zahájit potřebné kroky vedoucí ke zjištění, zda došlo k nesrovnalosti ve smyslu nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, popř. k podezření na porušení rozpočtové kázně podle rozpočtových pravidel.

67 Životní cyklus VZ a vazby na finanční toky v projektu NÁSLEDKY PORUŠENÍ PODMÍNEK Diferenciace odvodu za porušení rozpočtové kázně dle závažnosti porušení podmínek V případě, že dojde k porušení povinnosti stanovené v části zadávání zakázek, jež je zároveň Metodickým pokynem pro zadávání zakázek OP LZZ považováno za porušení rozpočtové kázně, bude odvod za porušení rozpočtové kázně vyměřen dle § 44a odst. 4 písm. b) rozpočtových pravidel ve výši stanovené za porušení dané povinnosti MP č. 9 OP LZZ. Součástí Právního aktu jsou tyto přílohy: Příloha č. 1 – Formulář žádosti o finanční podporu Sumarizace VZ a vazby na finanční toky v projektu Výzva k předkládání projektů = věcný a finanční rámec Projekt, pokud je přijat tvoří spolu s právním aktem podstatu:  pro zpracování Zadávací dokumentace (předmětu VZ, jeho technických a obchodních podmínek) + stanovení předpokládané hodnoty VZ + obchodní podmínky VZ – platební styk (podmínky pro fakturaci a úhradu) ve vazbě na finanční toky projektu  Pro znění smlouvy s vybraným dodavatelem – obchodní a platební podmínky  Pro platební podmínky – záleží na tom, zda platby dodavateli mohou probíhat v průběhu realizace nebo až po dodání plnění <= z finančních toků projektu  Viz příloha Vývojový diagram + komentář a vysvětlení

68 Dělení VZ Dle předpokládané hodnoty VZ (konkrétně přehled v úvodu prezentace): Pro správné určení předpokládané hodnoty musí zadavatel sečíst hodnoty všech spolu souvisejících plnění, která hodlá zadat v průběhu účetního období Nadlimitní Podlimitní Zakázky malého rozsahu Pro určení zakázky dle předpokládané hodnoty je rozhodující charakter zadavatele a předmět zakázky: Dodávky Stavební práce Služby Smysl dělení zakázek dle jejich předpokládané hodnoty a předmětu: Aby zadavatel správně určil druh výběrového řízení s a ohledem na jeho limit správně postupoval v souladu se ZVZ nebo interními předpisy (MP č. 9 OP LZZ) v případě zakázek malého rozsahu

69 Základní druhy výběrových řízení Druhy zadávacích řízení § 21 ZVZ - komentář a) otevřené řízení (§ 27),§ 27 b) užší řízení (§ 28),§ 28 c) jednací řízení s uveřejněním (§ 29),§ 29 d) jednací řízení bez uveřejnění (§ 34),§ 34 e) soutěžní dialog (§ 35),§ 35 f) zjednodušené podlimitní řízení (§ 38)§ 38 Elektronické tržiště USNESENÍ VLÁDY ČR ze dne 18. prosince 2013 č. 981 mění usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343: orgány a organizace, které jsou veřejným zadavatelem podle § 2 odst. 2 písm. a) a b) ZVZ, postupovaly v případě: VZ malého rozsahu, ve zjednodušeném podlimitním řízení a veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové při pořizování a obnově komodit ze Seznamu komodit v souladu s Pravidly systému používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy

70 Elektronické tržiště Zadavatelé nejsou povinni používat e-tržiště, pokud předpokládaná hodnota nedosáhne částky 50.000,- Kč Služby e-tržiště poskytují provozovatelé, kteří jsou vybráni správcem v koncesním řízení. Zadavatel je oprávněn využít základní služby kteréhokoli z e-tržišť E-tržiště je plně elektronický systém, všechny úkony v zadávacím řízení provádí zadavatel i dodavatel v elektronické podobě. V rámci soustavy Národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) bylo spuštěno celkem 5 e-tržišť. Hlavním záměrem nové úpravy elektronických tržišť je zvýšení efektivity a úspor při vynakládání veřejných finančních prostředků, dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

71 Elektronické tržiště Elektronické tržiště použití e-tržiště - zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 1) V případech stanovených čl. II. (veřejný zadavatel) a III. (plnění ze seznamu komodit) je zadavatel povinen využít e-tržiště pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu. 2) Pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu je zadavatel povinen použít následující druhy řízení: a) přímé zadání, nedosáhne-li předpokládaná hodnota veřejné zakázky částky 100.000 Kč, b) uzavřená výzva, činí-li předpokládaná hodnota veřejné zakázky alespoň 100.000 Kč a nedosáhne 500.000 Kč 750.000 Kč v případě dodávek nebo služeb, nebo alespoň 100.000 Kč a nedosáhne 1.500.000 Kč 2.500.000 Kč v případě stavebních prací, c) otevřená výzva, činí-li předpokládaná hodnota veřejné zakázky alespoň 500.000 Kč 750.000 Kč a nedosáhne 1.000.000 Kč hodnoty stanovené v § 12 odst. 3 zákona v případě dodávek a služeb, nebo alespoň 1.500.000 Kč 2.500.000 Kč a nedosáhne 3.000.000 Kč hodnoty stanovené v § 12 odst. 3 zákona v případě stavebních prací

72 Elektronické tržiště Přímé zadání zadavatel může oslovit kteréhokoli z dodavatelů registrovaných v e-tržišti nebo jakéhokoli jiného dodavatele, který je však povinen se v e-tržišti registrovat podle předmětu své činnosti schopen plnit veřejnou zakázku. zadavatel může provést průzkumu průzkum trhu buď mimo e-tržiště, nebo zcela v rámci e-tržiště.  Průzkumem trhu se rozumí získání od minimálně třech dodavatelů informací, které by byly důležité pro hodnocení nabídek v jiném druhu řízení, od minimálně třech dodavatelů.  V případě, že zadavatel provedl průzkum trhu, je povinen o provedení průzkumu trhu vložit do aplikace e-tržiště protokol o provedení průzkumu trhu s popisem způsobu provedení průzkumu (uvedení získaných informací a způsob jejich získání) a jeho závěrů

73 Elektronické tržiště Uzavřená výzva: zadavatel osloví výzvou nejméně 3 dodavatele, kteří podle předmětu své činnosti, uvedeného v e-tržišti, poskytují požadovaný předmět veřejné zakázky Lhůty pro podání nabídek 4 pracovní dny v případě řízení uzavřená výzva Otevřená výzva: zadavatel osloví výzvou nejméně 5 dodavatelů, kteří podle předmětu své činnosti, uvedeného v e-tržišti, poskytují požadovaný předmět veřejné zakázky. Tuto výzvu současně uveřejní v e-tržišti. nabídku je oprávněn podat kterýkoli dodavatel, který bude mít o uveřejněnou veřejnou zakázku zájem Lhůty pro podání nabídek 6 pracovních dnů v případě řízení otevřená výzva Nabídky zadavatel otevírá ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek

74 Elektronické tržiště Pro otevírání nabídek, posouzení kvalifikace a posouzení a hodnocení nabídek osoby nebo komise v souladu s vlastními vnitřními předpisy Vyhodnocení nabídek provede e-tržiště automaticky na základě předem stanoveného algoritmu Vloží výsledky hodnocení do e-tržiště Označí vybraného uchazeče, který podal nejvhodnější nabídku Vybraného uchazeče vyzve zadavatel ke splnění podmínek pro uzavření smlouvy O uzavření smlouvy uveřejní zadavatel informaci na e-tržišti nejpozději do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy. Informace musí obsahovat:  a) identifikaci dodavatele,  b) identifikaci zadavatele,  c) základní popis plnění,  d) cenu, místo a dobu plnění,  e) identifikaci veřejné zakázky, na jejímž základě byla smlouva uzavřena

75 Elektronické tržiště Zadavatel zruší zadávací řízení, pokud nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky Zadávací řízení může zadavatel zrušit kdykoli, a to nejpozději do doby uzavření smlouvy, vždy však musí uvést odůvodnění. V případě, že zadavatel zruší zadávací řízení, uveřejní tuto skutečnost včetně odůvodnění v e- tržišti.

76 Soulad mezi programovou výzvou.... Soulad mezi programovou výzvou, žádostí, právním aktem, ZD smlouvou a jejím plněním 1.Zadávací řízení není účelem plnění projektu. 2.Zadávací řízení je pouze prostředkem k výběru nejvhodnějšího dodavatele těch částí projektu, které byly v průběhu posuzování projektové výzvy určeny k plnění prostřednictvím dodavatele 3.Zadávací řízení jako prostředek k výběru nejvhodnějšího dodavatele ale musí přenést do ZD a následně do smlouvy s vítězným dodavatelem: Z Programové výzvy:  Předmět výzvy  Podporované činnosti oblasti podpory  Bližší specifikace podporovaných aktivit výzvy  Cílové skupiny  Doba trvání realizace projektu  Limity finanční podpory  Místo realizace projektu  Monitorování projektu  Způsobilé výdaje projektů

77 Soulad mezi programovou výzvou.... Zadávací řízení jako prostředek k výběru nejvhodnějšího dodavatele ale musí přenést do ZD a následně do smlouvy s vítězným dodavatelem: Z Žádosti o finanční podporu minimálně: Dopady a místa realizace Popis projektu Klíčové aktivity Cílové skupiny + Vazba aktivit projektu na potřeby cílové skupiny Harmonogram realizace Rozpočet projektu, který se váže ke konkrétnímu plnění prostřednictvím dodavatele Vazbu na zdroje financování projektu Hodnoty indikátorů Požadavky na publicitu Další informace, které jsou nutné pro dodržení parametrů a podmínek projektu

78 Soulad mezi programovou výzvou.... Zadávací řízení jako prostředek k výběru nejvhodnějšího dodavatele ale musí přenést do ZD a následně do smlouvy s vítězným dodavatelem: Z právního aktu minimálně: Účel té části projektu, který je zajišťován dodavatelsky Doba trvání té části projektu, které je zajišťována dodavatelsky POVINNOSTI DODAVATELE využívat prostředky poskytnuté na realizaci projektu v souladu s právním aktem splnit účel projektu použít poskytnuté prostředky pouze na způsobilé výdaje uvedené v rozpočtu projektu, který je přílohou právního aktu dodržet data zahájení a ukončení realizace projektu realizovat projekt v souladu s harmonogramem jednotlivých aktivit projektu

79 Soulad mezi programovou výzvou.... Zadávací řízení jako prostředek k výběru nejvhodnějšího dodavatele ale musí přenést do ZD a následně do smlouvy s vítězným dodavatelem: Z právního aktu dále: vytvořit podmínky k provedení kontroly (přenést povinnost na dodavatele) vztahující se k realizaci projektu, poskytnout oprávněným osobám veškeré doklady vztahující se k realizaci projektu provádět propagaci projektu (přenést povinnost na dodavatele) v souladu s Manuálem pro publicitu OP LZZ, která je k dispozici na www.esfcr.czwww.esfcr.cz uchovat veškeré dokumenty související s realizací projektu v souladu s platnými právními předpisy ČR, zejména v souladu s § 44a odst. 9 rozpočtových pravidel a s Příručkou pro příjemce OP LZZ (přenést povinnost na dodavatele) řídit se při realizaci projektu ustanoveními částí dokumentů Desatera OP LZZ, PLATEBNÍ PODMÍNKY NÁSLEDKY PORUŠENÍ PODMÍNEK VÝSLEDKEM BY MĚLA BÝT DODAVATELSKÁ SMLOUVA, KTERÁ PŘESNĚ A ÚPLNĚ ZACHYTÍ POVINNOSTI DODAVATELE PŘI PLNĚNÍ VZ, A KTERÁ POSKYTNE ZADAVATELI PRÁVNÍ A VĚCNOU OPORU PŘI PŘEVZETÍ PLNĚNÍ

80 Zadávací dokumentace; zásady dle § 6 ZVZ Zadávací dokumentace § 44 ZVZ obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, případně též objektivních podmínek, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny, technické podmínky (§ 45) nebo zvláštní technické podmínky (§ 46a), je-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky,§ 45§ 46a požadavky na opatření k ochraně utajovaných informací (§ 46b), je-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky,§ 46b požadavky na zabezpečení dodávek (§ 46c), je-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky,§ 46c požadavky na varianty nabídek podle § 70, pokud je zadavatel připustil,§ 70 požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny, podmínky a požadavky na zpracování nabídky, způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií, požadavek na podání nabídky pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje, pokud tak zadavatel stanovil, a jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky.

81 Zadávací dokumentace; zásady dle § 6 ZVZ Zásady dle § 6 odst. 1 ZVZ: Transparentnost Rovné zacházení Zákaz diskriminace Zadavatel nesmí omezovat účast v zadávacím řízení těm dodavatelům, kteří mají sídlo nebo místo podnikání v členském státě EU, resp. smlouvu s ČR nebo EU v obl. VZ Obecné zásady smlouvy o fungování EU pro oblast VZ Volný pohyb zboží a služeb Právo usazování Rovné zacházení Zákaz diskriminace Transparentnost Proporcionalita Vzájemné uznávání osvědčení

82 Zadávací dokumentace Hodnotící kritéria § 78 ZVZ: ekonomická výhodnost nabídky nejnižší nabídková cena. Tabulka vhodných kvalifikačních a hodnotících kritérií - Metodický pokyn pro zadávání zakázek OP LZZ (D9) příklady: Výpočetní technika: Cena Záruka delší než vyžaduje zákon (ale není vhodné požadovat delší záruku, než je doba trvání projektu, respektive povinná doba udržitelnosti projektu) Spotřeba energie Servis (okamžitá výměna v případě poruchy místo opravy apod.) (ne vždy, ale pokud by i krátký výpadek způsobil problémy, nabývá toto kritérium na významu) Měkké dovednosti školení: Cena – V zakázkách OP LZZ bude hodnocena vždy! A - Obsahová náplň kurzu B - Metodické vedení kurzu C - Návrh průběžného hodnocení kvality kurzů….

83 Proces hodnocení nabídek Proces hodnocení nabídek dle § 79 ZVZ: Dle stanovených HK Dle stanoveného způsobu hodnocení Nelze v průběhu hodnocení nabídek měnit Popis, jak hodnocení probíhá Praktické příklady chyb a nedostatků při hodnocení nabídek a jejich důsledky

84 Způsoby předávání plnění předmětu VZ Způsoby předávání plnění předmětu VZ: Plnění dodavatele přesně v intencích sjednané smlouvy - dodržení: Místa plnění Času plnění Všech podmínek plnění Požadované formy plnění Kvality dodaného plnění včetně doložení smluvně požadovaných dokladů a podkladů Dosažení monitorovacích indikátorů, které byly předpokládány Na straně zadavatele: Převzetí odborně způsobilou osobou přesně v intencích příslušných smluvních ustanovení Řádná, úplná a včasná dodávka a její převzetí bez vad a nedodělků a v požadované kvalitě = předpoklad pro možnost fakturace ze strany dodavatele – nutno upravit ve smlouvě

85 Způsoby předávání plnění předmětu VZ Předávací / Akceptační protokoly Musí splňovat parametry Výzvy k předkládání projektů, Projektové žádosti, Právního aktu, Zadávacích podmínek a smlouvy s vybraným dodavatelem Musí zachycovat splnění monitorovacích indikátorů Že plnění bylo řádně, včas a v požadované formě dodáno včetně úplné související dokumentace Závěr: Jedině to je předpoklad, aby všechny výdaje projektu, realizované, na základě výběrových řízení byly výdaji způsobilými.

86 Příklady nejčastějších možných porušení ZVZ Jaké důsledky porušení pravidel VZ hrozí zadavateli dle Tabulky č. 1 Přehled porušení pravidle MP OP LZZ č. 9 a výše odvodu za tato porušení Zčásti uvedeny v průběhu prezentace – při probírání konkrétních témat Dále: Zadavatel neuveřejnil výzvu k podávání nabídek požadovaným způsobem a ani neodeslal výzvu k podávání nabídek minimálně požadovanému počtu dodavatelů požadovaným způsobem a dále umožnil podstatné změny práv a povinností vyplývajících ze smlouvy Smlouva je uzavřena i na plnění neuvedené v ZD nebo ve výzvě Zadavatel zadal dodatečné zakázky původnímu dodavateli, aniž by byla naplněna podmínka nepředvídanosti dodatečných prací či služeb Smlouva byla uzavřena s uchazečem, o kterém zadavatel musel nebo vzhledem k okolnostem měl vědět, že se nachází ve střetu zájmů:  Zaměstnanci zadavatele, statutární orgány zadavatele, resp. jejich členové nebo členové realizačního týmu projektu, které se podílely na přípravě nebo zadávání  předmětné zakázky, nebo na zpracování žádosti o finanční podporu  kterým byl uložen zákaz plnění veřejných zakázek

87 Příklady nejčastějších možných porušení ZVZ Smlouva byla uzavřena s uchazečem, který měl být podle Metodického pokynu vyloučen z výběrového řízení Zadavatel nezrušil výběrové řízení a uzavřel smlouvu, přestože byl dle kap. 2.6 povinen zadávací řízení zrušit. Zadavatel nepostupoval v souladu s kap. 1.3 a nedovoleně rozdělil předmět zakázky tak, že tímto postupem došlo ke snížen předpokládané hodnoty zakázky pod limity stanovené zákonem nebo MP OP LZZ č. 9

88 Závěr Děkuji Vám za pozornost Rád odpovím na vaše podněty a dotazy Pavel Bláha

89 DRUHÝ ŠKOLÍCÍ DEN PREZENTACE Č. 1

90 „Školící program II. pro podporu efektivní realizace projektů 2. část - Ekonomická a účetní problematika projektu“ v rámci projektu „Kompetenční centrum metodického, procesního a projektového řízení MV ČR“ reg. č. CZ.1.04/4.1.00/A3.00001 financovaného z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR Ing. Marcelína Horáková Ekonomický odbor MV marcelina.horakova@mvcr.cz 974849802 Ekonomická a účetní problematika

91 První blok Útvary MV Předpisy MV Rozpočtový proces na MV

92 Odborné útvary MV Odbor strukturálních fondů (OSF) Samostatné oddělení strategií a koncepcí Samostatné oddělení pro fondy Evropské unie v oblasti vnitřních věcí Ekonomický odbor (EO) Odbor programového financování (OPF) Odbor účetnictví a statistiky (OUS)

93 Odborné útvary MV Odbor personální (OP) Odbor provozu a rozvoje EKIS (OPRE) Odbor správy majetku (OSM) Samostatné oddělení programového řízení Odbor veřejných zakázek a centrálních nákupů

94 Odbor strukturálních fondů Spolupráce ve všech fázích projektu http://www.osf-mvcr.cz/ Schvalování projektové žádosti Kontrola zadávací dokumentace Kontrola smlouvy před uzavřením Monitorovací zprávy Žádosti o platbu

95 Samostatná oddělení Samostatné oddělení strategií a koncepcí http://web.mv.cz/sak/ Samostatné oddělení pro fondy Evropské unie v oblasti vnitřních věcí

96 Ekonomický odbor Oddělení finančního řízení plateb Spolupráce ve fázi přípravy i realizace projektu Rozpočet, funkční oblasti, rozpočtová opatření http://web.mv.cz/eko/ofrp/ofrp.htm Oddělení interního rozpočtu Spolupráce ve fázi zajištění udržitelnosti výstupů projektu http://web.mv.cz/eko/ir/ir.htm

97 Odbor programového financování Spolupráce ve fázi Plánování projektu Investiční záměr v projektové žádosti Sestavování rozpočtu Realizace projektu Stanovení výdajů Věcné, časové a finanční podmínky účasti státního rozpočtu pro plánování a řízení programového financování http://web.mv.cz/opf/oprpf/metodika/metodikaoprpf.htm

98 Odbor účetnictví a statistiky Spolupráce ve fázi realizace Metodika účetnictví Úhrada faktur Evidence majetku Zpracování mezd Inventarizace majetku Podklady pro monitorovací zprávy a žádosti o platbu – oddělené účetnictví http://web.mv.cz/ous/_private/pokyny.htm Analogicky – spolupráce s účetními útvary na úrovni OSS

99 Odbor personální Spolupráce ve fázi přípravy projektu Personální náročnost Spolupráce ve fázi udržitelnosti výstupů projektu Personální náročnost http://web.mv.cz/ope/osys/normy.html

100 Odbor provozu a rozvoje EKIS Spolupráce ve fázi realizace a udržitelnosti výstupů projektu Provozovatel informačního systému EKIS SEP http://ekis.mv.cz/

101 Odbor správy majetku Spolupráce ve fázi realizace (pořízení majetku) Oddělení správy movitého majetku –Požadavky na začíslování majetku http://web.mv.cz/osm/

102 Samostatné oddělení programového řízení Metodický útvar: –IAŘ – metodika řízení projektů (ŘÍP) –Metodika IS SEP

103 Pracoviště veřejných zakázek Odbor veřejných zakázek a centrálních nákupů metodika veřejných zakázek realizace vymezených veřejných zakázek pro MV http://web.mv.cz/vz/ Na OSS pracoviště realizující VZ, které nejsou v gesci ředitele projektu

104 Interní akty řízení NMV č. 45/2011, o řízení, organizaci a výkonu ekonomické činnosti NMV č. 53/2011, kterým se stanoví postup při uzavírání smluv s externími firmami, jejichž předmětem je výkon auditů, právní služeb a dalších poradenských služeb pro útvary OSS MV NMV č. 6/2012, kterým se ukládá evidovat a zveřejňovat uzavřené smlouvy NMV č. 51/2012, o zadávání veřejných zakázek

105 Vystupování v právních vztazích Jménem státu činí právní úkony vedoucí OSS Vedoucí může písemně pověřit jiného vedoucího zaměstnance V pověření musí být uveden rozsah pověření, může ho upravovat vnitřní předpis V případě jakékoliv změny je nutné požádat o vydání nového pověření

106 Odpovědnost za projekt Ředitel projektu Projektový manager Ekonom projektu

107 Projektové procesy Příprava projektu Realizace projektu Monitorování projektu Vyhodnocení projektu Udržitelnost projektu

108 Odpovědnost - úkoly Zpracování požadovaných dokumentů Řízení projektu Realizace výběrových řízení Dodržování předpisů – externích a interních Realizace předběžné kontroly a předběžné řídící kontroly Realizace průběžné a následné kontroly

109 Projektové procesy Příprava projektu –Zpracování projektové žádosti –Definování finanční náročnosti na realizaci projektu –Definování etapizace –Definování parametrů udržitelnosti a odhad potřeby finančních prostředků na udržitelnost

110 Rozpočet Návrh rozpočtu na další rozpočtové období a rozpočtový výhled (1 + 2) –Předložení požadavků na financování Návrh realizace investičních akcí –Zpracování investičních záměrů –Registrace akce

111 Rozpočet Uplatnění požadavků do 30.6. První návrh rozpočtu v IISSP do 31.7. Změny do 31.8. Schválení poslaneckou sněmovnou + prezidentem republiky do 31.12. Rozpis rozpočtu na aktuální rok 31.12. Nároky po ukončení rozpočtového roku

112 Rozpočet Do návrhu rozpočtu jsou potřebné finanční prostředky zahrnuty až po schválení projektové žádosti První rok realizace – rozpočet běžného roku Další roky – rozpočet z nároků (přidělené finanční prostředky nespotřebované v běžném roce)

113 Rozpočet Rozpis rozpočtu se provádí vždy dle „rozpočtové klasifikace koruny“ Je nutné vycházet z rozpočtu projektové žádosti

114 Dosáhli jsme cíle Máme schválený projekt číslo projektu CZ, případně jiný identifikátor Máme projektový tým minimálně ředitel projektu, projektový manažer, ekonom projektu Máme přidělený rozpočet funkční oblasti, číslo SMVS (pořízení majetku)

115 Děkuji Vám za pozornost

116 Druhý blok Realizace projektu Řídící kontrola Věcné, časové a finanční podmínky Doklady Majetková evidence IS MV – EKIS, SEP EDS/SMVS IISSP

117 Realizace projektu

118 Rodný list + Předběžná řídící kontrola před VZ Rezervace IISSP + předběžná řídící kontrola Druhová RP Paragraf Finanční místo EDS/SMVS Předběžná řídící kontrola před založením závazku Funkční oblast Nákladové středisko Veřejná zakázka Předběžná řídící kontrola před úhradou faktury Založení objednávky Nomenklatura Smluvní vztah

119 Projektové procesy Realizace projektu –Zpracování investičních záměrů – pokud nebyl již součástí projektové žádosti –Realizace výběrových řízení –Realizace smluvních vztahů –Aktualizace struktury rozpočtu projektu – rozpočtová opatření –Účtování a evidování majetku

120 Projektové procesy Průběžné monitorování projektu –Status report a Monitorovací zpráva –Žádost o platbu Ukončení projektu –Závěrečná monitorovací zpráva –Žádost o platbu Zajištění udržitelnosti projektu

121 Rozpočet Základní členění –Mzdové a související výdaje RP třída 5 seskupení položek 50 –Ostatní běžné výdaje RP třída 5 seskupení položek 51 - 59 –Investiční výdaje RP třída 6 Finanční výdaje je nutné vždy uvádět včetně DPH (veřejné zakázky bez DPH)

122 Rozpočet Rozpočet projektu – jsou celkové výdaje a zpracovává se ve struktuře požadované do projektové žádosti Roční rozpočet + rozpočtový výhled - sestavuje se dle rozpočtové klasifikace Rozpočet veřejné zakázky – vychází z odhadu hodnoty VZ (bez DPH) + DPH Rozpočet smlouvy – přílohou smlouvy musí být detailní rozpis ceny nejlépe ve struktuře rozpočtových položek

123 Realizace projektu veřejné zakázky Příprava výběrového řízení –Zpracování Rodného listu + řídící kontrola –Založení Rezervace v IISSP + řídící kontrola –Zpracování zadávací dokumentace a souvisejících dokumentů + schválení OSF –Realizace výběrového řízení, případně předání k realizaci výběrového řízení na OVZ

124 Veřejné zakázky Zadavatel – Česká republika – xxxxxxxxxxx Zástupce zadavatele – osoba oprávněná činit úkony v rámci přidělených rozpočtových prostředků –Vedoucí zaměstnanec nebo služební funkcionář –Další osoby, které k tomu písemně pověří ministr vnitra nebo vedoucí OSS

125 Veřejné zakázky Stanovení předpokládané hodnoty a průzkum trhu – zástupce zadavatele Vyplnění rodného listu veřejné zakázky – pokud je povinný - zástupce zadavatele Předání rodného listu VZ ke schválení - zástupce zadavatele Schválení rodného listu – osoba dle NMV č. 51/2012

126 Rodný list veřejné zakázky Příloha č. 1 k NMV č. 51/2012 Priloha 1 k 51nmv.doc Vyhotovuje se před zahájením zadávacího řízení Předpokládaná hodnota nejméně 100 000 Kč u dodávek a služeb nebo 500 000 Kč u stavebních prací Předpokládaná hodnota se stanovuje vždy bez DPH

127 Rodný list veřejné zakázky Schvalování –Nejbližší nadřízený – hodnota zakázky ≥100 000 Kč až < 15 000 000 Kč –Náměstek MV, generální ředitel HZS nebo policejní prezident jenž je nadřízen zástupci zadavatele, není-li ho, ministr vnitra – hodnota zakázky ≥ 15 000 000 Kč < 200 000 000 Kč –Ministr vnitra ≥ 200 000 000 Kč Není-li schválen rodný list, nelze zahájit zadávací řízení

128 Veřejné zakázky malého rozsahu Postupuje se podle přílohy č. 2 NMV č. 51/2012 –Veřejná zakázka I. Kategorie smlouva do 100 000 Kč, v hotovosti do 50 000 Kč –Veřejná zakázka II. Kategorie nejméně 100 000 Kč do 1 000 000 Kč

129 Dokumentace Dle druhu zadávacího řízení je nutné vést příslušnou dokumentaci veřejné zakázky přehled viz příloha č. 4 NMV č. 51/2012 Priloha 4 k 51nmv.doc

130 Monitorovací a kontrolní systém Zakázky - hodnota nejméně 100 000 Kč bez DPH –Zadavatel zaeviduje v monitorovacím a kontrolním systému –V případě centrálního nákupu všechny zakázky –Evidence do 30 kalendářních dnů po schválení rozpočtu na příslušné rozpočtové období nebo do 5 pracovních dní po schválení rodného listu veřejné zakázky (zakázka vznikla v průběhu roku a na počátku jsme o ní nevěděli) Veřejné zakázky malého rozsahu do 5 pracovních dní po schválení rodného listu veřejné zakázky Zadavatel není oprávněn po dobu 10 pracovních dní od okamžiku zaevidování vyhlásit VZ

131 Finanční a řídící kontrola Základním úkolem je potvrzení alokace finančních prostředků a kontrola rozpisu rozpočtu

132 Finanční kontrola Oprávnění jsou uvedena v NMV č. 45/2011 Příkazce operace – vždy vedoucí zaměstnanec, pověřený nakládáním s finančními prostředky, funkce neslučitelná s jinou funkcí v rámci finanční kontroly Správce rozpočtu – vedoucí zaměstnanec nebo jiný pověřený zaměstnanec odpovědný za správu rozpočtu Hlavní účetní – vedoucí zaměstnanec nebo jiný pověřený zaměstnanec odpovědný za vedení účetnictví Funkce správce rozpočtu a hlavního účetního lze sloučit

133 Finanční kontrola Pověření k výkonu musí být písemné, doplněné podpisovým vzorem zaměstnance V pověření musí být uveden rozsah (např. finanční místo, rozpočtové položky, druhy operací, číslo projektu apod.) Pověření je součástí projektové dokumentace Evidenci vede pověřený útvar

134 Finanční kontrola Předběžná řídící kontrola (4x) –První fáze před založením závazku –Druhá fáze před schválením platby Průběžná řídící kontrola –Kontrola v průběhu procesu realizace plateb, příjmů Následná řídící kontrola –Namátková kontrola realizovaných operací

135 Finanční a řídící kontrola Okamžiky provedení předběžné řídící kontroly –Před vyhlášením veřejné soutěže podle NMV č. 51/2012 o zadávání veřejných zakázek –Před založením rezervace v IISSP podle zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla –Před podpisem smlouvy podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole –Před úhradou faktury podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole

136 Doklad o předběžné řídící kontrole Vystavuje se vždy v listinné podobě 1.Před vyhlášením VZ – s rodným listem nebo před zahájením ostatních VZ 2.Před uzavřením smlouvy předběžná řídící kontrola.rtf 3.Před založením rezervace VZOR-Žádost o rezervaci-PŘK.xlsx VZOR-Žádost o změnu rezervace-PŘK.xlsx

137 Doklad o předběžné řídící kontrole 4. Před úhradou faktury Příl. č. 2 Platebni_poukaz_ostatni,vč.rezervace.xls

138 Mzdové výdaje Pokud jsou součástí projektu mzdové výdaje a jsou přijímáni noví zaměstnanci předběžná řídící kontrola se provádí: při schvalování žádosti o přijetí (PP, DPP, DPČ) POZOR – je nutné uvést funkční oblasti projektu při potvrzení měsíčního výkazu Priloha-k-MZ_pracovni-vykaz(1).xls Potvrzeni_mzdová_účtárna.XLSX

139 Časová návaznost předběžné řídící kontroly Předběžná řídící kontrola musí být provedena v časové návaznosti 1.příkazce operace 2.správce rozpočtu 3.hlavní účetní

140 Pozor !!! Při zjištění nedostatků musí být operace pozastavena Bez podpisů příkazce, správce rozpočtu a hlavního účetního nelze operaci realizovat

141 Povinnosti vedoucího pracovníka Zdokladovat provedení řídící kontroly (předběžná, následná) Dodržovat oběh účetních dokladů Stanovit číslování a ukládání schvalovacích dokladů Zabezpečit archivaci těchto dokladů (5 let)

142 Zásady použití prostředků SR Prostředky mohou být použity pouze v příslušném rozpočtovém roce k účelům, na které byly určeny Úhrady rozpočtově nezajištěné se primárně řeší přesuny rozpočtu mezi položkami Před provedením úhrady je třeba provést rozpočtové opatření

143 Neoprávněné použití prostředků Neoprávněné použití peněžních prostředků státního rozpočtu je jejich výdej, jehož provedením byla porušena povinnost stanovená právním předpisem, smlouvou, rozhodnutím nebo dohodou o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci.

144 Neoprávněné použití prostředků Výdaje uskutečněné před provedením rozpočtového opatření nad výši stanovenou závazným ukazatelem Výdaje uskutečněné před provedením rozpočtového opatření nad výši rozpočtovanou podle paragrafů a položek rozpočtové skladby

145 Porušení rozpočtové kázně Porušením rozpočtové kázně (§ 44 zákona č. 218/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů) je chybné použití finančních prostředků, záměna investičních a provozních finančních prostředků - úhrada výdajů na pořízení dlouhodobého majetku (RP 6xxxxx) z provozních rozpočtových prostředků (RP 5xxxxx) a naopak chybná klasifikace výdaje rozpočtovou položkou Takovéto výdaje jsou projektově neuznatelné

146 Odvod za porušení rozpočtové kázně Ve stejné výši v jaké byla porušena rozpočtová kázeň Platba penále ve výši 1 promile denně z částky, které se porušení týká, nejvýše do výše této částky Penále se počítá ode dne, kdy k porušení došlo do dne, kdy byly prostředky odvedeny

147 Realizace projektu před podpisem smlouvy Schválení návrhu smlouvy OSF Žádost o stanovení výdajů Aktualizace rozpočtu – rozpočtové opatření Aktualizace rezervace Předběžná řídící kontrola před založením závazku (podpisem smlouvy) Podpis smlouvy

148 Pořízení majetku v rámci projektu Investiční záměr součást projektové žádosti nebo samostatně Požadavek na detailní popis majetku uplatnit v zadávací dokumentaci veřejné zakázky Příloha smlouvy – detailní popis majetku SMLOUVA_priloha_.docx Přidělení nomenklatury (začíslování majetku)

149 Pořízení majetku v rámci projektu Kategorie majetku – hodnota ocenění a doba použitelnosti delší než jeden rok Dlouhodobý hmotný majetek Nad 40 000 Kč(včetně DPH)RP tř.6 Dlouhodobý nehmotný majetek Nad 60 000 Kč (včetně DPH) RP tř. 6

150 Pořízení DM Výdaje na pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku se hradí z prostředků na pořízení dlouhodobého majetku (rozpočtové položky 6xxxxx). Výdaje na technické zhodnocení dlouhodobého majetku a drobného dlouhodobého majetku jsou hrazeny z prostředků na pořízení dlouhodobého majetku (RP 6xxxxx), pokud překročí v úhrnu za rok zákonem stanovenou hranici (40 000,- Kč nebo 60 000,- Kč).

151 Pořízení majetku v rámci projektu Drobný dlouhodobý hmotný majetek Od 3 000 Kč do 40 000 Kč včetněRP 5 (včetně DPH) Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Od 7 000 Kč do 60 000 Kč včetněRP 5 (včetně DPH)

152 Pořízení DDM Výdaje na pořízení drobného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a zásob se hradí z provozních rozpočtových prostředků (rozpočtové položky 5xxxxx). Výdaje na opravy a udržování dlouhodobého hmotného majetku a drobného dlouhodobého hmotného majetku jsou hrazeny vždy z provozních rozpočtových prostředků bez ohledu na cenu (RP 5xxxxx).

153 Výdaje na pořízení DDM Výdaje na technické zhodnocení dlouhodobého majetku a drobného dlouhodobého majetku jsou hrazeny z provozních rozpočtových prostředků (RP 5xxxxx), pokud nedosáhnou v úhrnu za rok zákonem stanovené hranice (40 000,- Kč nebo 60 000,- Kč).

154 Technickým zhodnocením TZ se rozumí vždy výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, pokud převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu ve zdaňovacím období 40 000 Kč (60 000 Kč) Technické zhodnocení zvyšuje vstupní cenu v období, kdy je uvedeno do užívání Technické zhodnocení není oprava

155 Technické zhodnocení Rekonstrukcí se rozumí zásahy do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů. Modernizací se rozumí rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku.

156 Zásoby Materiál do okamžiku spotřeby, jedná se o předměty, které nedosahují stanovené ceny a doby použitelnosti Rozpočtová položka 5139xx Mohou se účtovat přímo do spotřeby (nevedou se karty majetku)

157 Označování majetku Pro účely projektů je nutné zajistit označení majetku logy projektu Pro provádění inventarizace se majetek označuje štítky Průkazné označení majetku je nezbytné pro průkazné provedení inventarizace, která je nedílnou součástí řádné účetní závěrky Pro potřebu identifikace a druhu evidence majetku v EKIS jsou používány kategorie evidence a nomenklatury

158 Druhy evidence Informace nutná pro začíslování a zaevidování majetku ZOEC - hmotný a nehmotný majetek s výrobním číslem ZOEI - hmotný a nehmotný majetek bez výrobního čísla, je přiděleno inventární číslo ZDMO - majetek pod dolní hranicí ocenění majetku, který je nutné dále evidovat ZSPM - majetek spotřebního charakteru

159 Pořízení majetku v rámci projektu Inventarizace majetku −karty nedokončeného majetku k 31.12. daného roku −drobný dlouhodobý majetek Po skončení projektu je nutné vyhotovit protokol o zařazení dlouhodobého majetku do užívání s uvedením nákladového střediska, které za něj bude odpovědné po dobu udržitelnosti výstupů projektu zarazeni do užívání.doc

160 Realizace Zaevidování smlouvy v EKIS MV Zavedení smlouvy EKIS.doc Doporučení - vést Registr originálních smluv Předání smlouvy ke zveřejnění dle NMV č. 6/2012

161 Realizace – pojmy EKIS MV Druhová rozpočtová položka – xxxxxx Paragraf – xxxxxx EDS/SMVS – xxxxxxxxxxxxx Funkční oblast – xxxxxxx.xxxxxxx přiděluje EKO

162 AZNNNPP.XXXYYYY –Zdroj (A) – výčet přípustných hodnot: 1 = Základní rozpočet (P/V) 2 = Rezervní fond (P/V) 3 = Mimorozpočtové prostředky (P/V) 4 = Nároky (V) 5 = Výdaje v rámci překročení rozpočtu podle zvláštních zákonů –Zdroj (Z) – výčet přípustných hodnot: 1 = Prostředky CZ (včetně prostředků, které nejsou spolufinancováním příjmů a výdajů EU/FM/NATO) 2 = Prostředky CZ (nezpůsobilé výdaje) 3 = Vícezdrojové financování CZ 5 = Prostředky EU/FM/NATO a jiné prostředky ze zahraničí –NNN číselník nástrojů –PP číselník analytik nástrojů (fondy) –XXX a YYYY jsou prvé dvě skupiny znaků ze stávajících funkčních oblastí (zajistí jednoznačnou identifikaci jednotlivých projektů)

163 Realizace - pojmy EKIS MV Finanční místo – xxxxx Rozpis finančních prostředků Nákladové středisko – xxxxxxxxxx Evidence nákladů a majetku Nomenklatura majetku – xxxxxxxxxxxx Nutná k zaevidování majetku, přiděluje OSM Účetní okruh - xxxx Nákladový okruh – xxxx Finanční okruh - xxxx

164 Rezervace v IISSP Rezervace musí být použita vždy, když je použita rozpočtová položka třídy 5 nebo 6 Je možné provádět změny v rezervaci, ale jen u již zadaných rozpočtových položek, pokud potřebujeme jinou RP, musíme založit novou rezervaci Pro realizaci rozpočtového opatření nesmí být finanční prostředky blokovány rezervací

165 Rezervace v IISSP Výchozí předpoklad – je založena rezervace v EKIS a došlo k založení rezervace v RISRE ‐ PS. V hlavičce dokladu lokální rezervace je uloženo číslo dokladu rezervace RISRE ‐ PS. K rezervaci jsou připojovány následné doklady, při účtování nebo pořizování je kontrolována disponibilita REZERVACE nikoliv rozpočtu !!!

166 Realizace projektu plnění dle smlouvy Akceptace realizace dle charakteru smlouvy –Služby –Majetkové plnění – soupis pořízeného majetku s parametry potřebnými pro následné účtování a evidování Kontrola souladu finančního plánu s realizovanou smlouvou

167 Realizace - účetnictví Začíslování majetku – přidělení nomenklatury Založení objednávky v EKIS Vystavení platebního poukazu - předběžná řídící kontrola před platbou Předání faktury k úhradě

168 Realizace - účetnictví Průběžná kontrola zaúčtování Realizace rozpočtových opatření Zařazení dokončeného majetku do užívání (zpracování protokolu) Závěrečné vyhodnocení investiční akce

169 Účetní doklad Účetní doklady jsou průkazné účetní záznamy, které musí obsahovat 1.označení účetního dokladu 2.obsah účetního případu a jeho účastníky 3.peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství 4.okamžik vyhotovení účetního dokladu

170 Účetní doklad 5. okamžik uskutečnění účetního případu, není-li shodný s okamžikem podle písmene d) 6.podpisový záznam podle § 33a odst. 4 osoby odpovědné za účetní případ a podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování

171 Podpisy Osoba odpovědná za účetní případ - odpovídá věcně za provedení hospodářské operace v jehož působnosti je účetní případ realizován (pohyb majetku, účetní operace, pokladna apod.) Osoba odpovědná za zaúčtování - zadávání údajů do systému EKIS

172 Podpisy Podpisy podle zákona o řídící kontrole Podpisy podle zákona o účetnictví osoba odpovědná za účetní případ příkazce operace správce rozpočtu hlavní účetní osoba odpovědná za zaúčtování

173 Realizace - udržitelnost Aktualizace požadavků na zajištění udržitelnosti – služby, pracovní místa apod. Aktualizace potřeby finančních prostředků Uplatnění finančních prostředků do návrhu rozpočtu – pouze státní rozpočet Realizace výběrového řízení Uzavření smlouvy (smluv)

174 Rizika a opatření Jiná struktura rozpočtu projektu při plnění –Zpracovat neprodleně žádost o změnu Nedostatek podkladů k pořizovanému majetku –Aktivní spolupráce s dodavatelem již při uzavírání smlouvy a při přebírání majetku

175 Rizika a opatření Chybné účtování –Průběžná kontrola, zejména na konci roku –Písemná žádost o nápravu Pozdní uvolnění nároků –Posunout plnění, resp. platby cca do února, března

176 Nástroje MV EKIS – ekonomických informační systém SEP – systém evidence projektů EDS/SMVS

177 EKIS

178 EKIS v číslech Produktivní provoz již běží 15 let O systém se stará cca 50 zaměstnanců MV Využíváme cca 25 modulů a souvisejících aplikací cca 2900 uživatelů SAPu cca 10000 uživatelů web aplikací Cca 50 účetních okruhů 75 tisíc kmenových záznamů zaměstnanců SAP a Solution Manager verze ERP 6.0

179 Implementované moduly (oblasti) FI - finanční účetnictví FI-FM - rozpočet AM - dlouhodobý majetek DM - drobný majetek MM - materiálové hospodářství Centrální číselník majetku CO - controlling SD - vydané faktury PM - údržba a opravy PS - systém řízení projektů OV - oděvní výdejny a konta operativní evidence a čárové kódy evidence instalací SW HR-PERS - personalistika HR-OSYS - organizace a systemizace HR-VZD - vzdělávání HR-OSZ - odměňování WEB aplikace – časové plánování

180 Systém ekonomických a projektových informací v eGovernmentu - SEPIe Projekt financovaný z Integrovaného operačního programu EU č. CZ 1.04/4.1.00/07.06404 část - rozvoj EKIS Implementace nových funkcionalit pro IISSP SSD - správa dokumentů (smluv) datové úložiště REM – správa a provoz nemovitostí MIS - manažerský informační systém (datový sklad) část - správa a evidence projektů, zejména spolufinancovaných z EU, případně z FM

181 Správa dokumentů - SSD Umožňuje: Centrální evidenci uzavřených smluv za celý resort Přikládat originální soubory a skeny dokumentů do centrálního úložiště dokumentů Realizovat objektová propojení do ostatních modulů Využívat informace pro sestavování rozpočtu Využívat informace pro zakládání rezervací do Státní pokladny

182 Správa nemovitostí - REM Podpora evidence objektů Reporting dat o tomto majetku Plánování výdajů Controlling - sledování nákladovosti útvarů Plánování údržby, rozvoje, modernizace Optimalizace dislokace Úspora nákladů

183 Manažerský informační systém - MIS Informační systém je určen pro podporu efektivity plánovacích a rozhodovacích procesů Přístup přes portál, není nutná znalost ovládání IS SAP – přehledná navigace Přátelské uživatelské rozhraním které nezatěžuje −základní parametry pro výběr údajů jsou přednastavené, −minimalizuje se počet kliknutí potřebných pro spuštění reportu, −je možné přistupovat i z mobilního zařízení

184 Manažerský informační systém Zdroj dat – EKIS, SEP, jiné IS Manažerské sestavy lze vytvořit podle individuální potřeby konkrétního manažera, popř. jeho analytika Individuální nastavení Manažerských Dashboardů Zdroj on-line informací pro řídící pracovníky

185 SEP

186 Informační systém evidence a správy projektů - SEP Podpora tvorby projektové dokumentace pro schválení EU projektu Sledování realizace Sledování finančního čerpání Podpora při zpracování monitorovacích zpráv

187 Příprava projektu Definice projektového záměru Definice projektu Podpora při zpracování žádosti o finanční podporu podle vyhlášené výzvy Evidence schvalovacího procesu žádosti Definice rozpočtu projektu Vyhotovení rodného listu

188 Realizace veřejné zakázky Sledování jednotlivých fází veřejné zakázky, popř. zakázek Kontrola prostřednictvím checklistů Příloha 4 Kontrolní seznam činností spojených s veřejnou zákazkou - otevřené řízení.XLSXPříloha 4 Kontrolní seznam činností spojených s veřejnou zákazkou - otevřené řízení.XLSX Informace o uzavřené smlouvě, resp. smlouvách

189 Vlastní realizace projektu Sledování plnění milníků Evidence fakturace Vazba na evidenci majetku Kontrola čerpání rozpočtu Porovnávání skutečnosti s nastavenými parametry

190 Sledování změn a ukončení Sledování změn v projektu, možnost umožení potřebných dokumentů Podpora při zpracování dokumentů pro čerpání finanční podpory

191 Udržitelnost Plánování nákladů na udržitelnost Zpracování plánu výdajů Podklad při zpracování návrhu rozpočtu

192 Nástroje MF Integrovaný informační systém státní pokladny - IISSP Evidenční dotační systém EDS Systém pro správu majetku ve vlastnictví státu SMVS

193 EDS/SMVS

194 Evidenční dotační systém (EDS) Správa majetku ve vlastnictví státu (SMVS) Systém je určen pro vstup a zpracování dat části státního rozpočtu s vazbou na IISSP Je využíván na jednotlivých ministerstvech s přímým napojením na Ministerstvo financí ČR, kde slouží k centrálnímu zpracování podkladů pro tvorbu plánu výdajů SR a evidování dotací

195 EDS/SMVS - funkce Pro každou akci umožní plánovat finanční potřeby a zdroje podle podmínek stanovených vyhláškou MF Akce je evidována, a v průběhu realizace sledována, podle hodnotových, termínových a technologických kritérií stanovených vyhláškou Systém umožňuje operativní sledování průběhu realizace akce a zpracování požadované dokladové dokumentace

196 EDS/SMVS - funkce Umožňuje zpracovat dokumentaci nutnou k uvolňování finančních prostředků v souladu se stanovenými postupy Umožňuje export a import dat, jak v samotném sytému, tak i mezi cizími vnějšími informačními systémy Základní údaje o jednotlivých akcích zpřístupňuje na Internetu.

197 IISSP

198 Systém IISSP Integrovaný informační systém státní pokladny CSUIS – centrální systém účetních informací státu – definován zákonem o účetnictví (2010) MIS – manažerský informační systém (2010) RIS – rozpočtový informační systém –PR – příprava rozpočtu (2012) –RIS RE – realizace rozpočtu (rozpočtová opatření, rezervace a platební styk) (2013)

199 Přehled bloků IISSP včetně vazeb

200 Hlavní funkční bloky IISSP ROZPOČTOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM (RIS) je nástroj pro plánování, schvalování a realizaci rozpočtu včetně Ex-ante kontroly, člení se na:  RIS PR – příprava rozpočtu, zpracování návrhu rozpočtu a zpracování rozpisu R1  RIS RE – realizace rozpočtu, alokování zdrojů (rezervace) a realizace plateb. Platby realizuje ČNB

201 IISSP – proces platby Založení rezervace v EKIS – kontrola příkazce operace, správce rozpočtu Schválení – OPF (IOP) Schválení - ekonomický odbor Administrátor IISSP – odeslání rezervace Předpis platby - kontrola proti rezervaci EKIS Platba ČNB – kontrola proti rezervaci v IISSP Úhrada

202 IISSP – proces platby Při generování platebního návrhu, provede účtárna kontrolu, zda jsou v případě výdajů z rozpočtových účtů dohledány ke všem položkám k úhradě čísla rezervací. Pokud tomu tak není, zabrání systém vytvoření platebního běhu a vygenerování souboru do ČNB. Je nutné provést takové účetní opravy, které zajistí dohledatelnost a příslušnost ke konkrétní rezervaci.

203 IISSP – rozpočtová opatření Založení ROP – kontrola příkazce operace, správce rozpočtu Schválení – OPF (IOP) Schválení – ekonomický odbor Schválení MF Odeslání do IISSP – zpětná informace Realizace platby

204

205 DOTAZY ?

206 Děkuji Vám za pozornost

207 Druhý školící den PREZENTACE Č. 2

208 „Školící program II. pro podporu efektivní realizace projektů 2. část - Ekonomická a účetní problematika projektu“ v rámci projektu „Kompetenční centrum metodického, procesního a projektového řízení MV ČR“ reg. č. CZ.1.04/4.1.00/A3.00001 financovaného z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR Mgr. Pavel Bláha Evidence majetku a jeho dokladování pro potřeby projektu v souladu s „Českým účetním standardem“

209 Cíle semináře –Realizace „Školícího programu II. pro efektivní řízení projektů“ (dále vzdělávací aktivita) prohloubí znalosti a kompetence cílové skupiny při přípravě a realizaci projektů v oblasti procesního řízení ve státní správě. –Absolventi by po absolvování této části vzdělávací aktivity měli zvládat používat nástroje procesního řízení při realizaci projektů a s tím související činnosti tak, aby veřejné prostředky byly využívány účelně, efektivně a hospodárně.

210 Obsah prezentace Obsah: Právní předpisy v oblasti majetku Základní dělení majetku v organizačních složkách státu – viz. příloha č. 1 Schéma dělení majetku + komentář Popis postupů zařazování dokončeného majetku; charakteristika majetku způsobilého k užívání Správa a inventura majetku

211 Popis postupů zařazování dokončeného majetku Právní předpisy: Zákony č. 218/2000 Sb., o rozpočtové skladbě č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole č. 563/1991Sb., o účetnictví č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů Vyhlášky a prováděcí předpisy č. 560/2006 Sb., upravující zákon č. 218/2000 Sb., č. 62/2001 Sb., upravující zákon č. 219/2000 Sb. č. 416/2004 Sb., upravující zákon o finanční kontrole č. 323/2002 Sb., rozpočtová pravidla č. 410/2009 Sb., upravující zákon o účetnictví pro vybrané ÚJ … č. 500/2002 Sb., upravující zákon o účetnictví pro podnikatele ČÚS pro vybrané ÚJ: č. 701- Obecné zásady úč.; 706 - Opravné položky; 707 – Zásoby; 708 – Odpisy; 710- DNM a DHM ČÚS pro podnikatele: 001 – Účty a zásady účtování; 013 - DNM a DHM D5 Metodika způsobilých výdajů OP LZZ

212 Popis postupů zařazování dokončeného majetku Schéma dělení majetku – viz příloha č. 1 + komentář

213 Popis postupů zařazování dokončeného majetku Způsobilé majetkové výdaje dle D5 Metodiky způsobilých výdajů OP LZZ (Granty – zařízení a vybavení nesmí přesáhnout 20% zp. výdajů projektu): Neodpisovaný hmotný majetek (do této kategorie patří výše specifikovaný hmotný majetek s pořizovací cenou nižší než 40 000 Kč za položku – např. standardní PC sestava, drobný hmotný majetek, výukový materiál a případný leasing těchto položek) Neodpisovaný nehmotný majetek (do této kategorie patří výše specifikovaný nehmotný majetek s pořizovací cenou nižší než 60 000 Kč za položku – např. software s pořizovací cenou do 60 000 Kč a případný leasing těchto položek) Odpisovaný nehmotný majetek (do této kategorie patří výše specifikovaný nehmotný majetek s pořizovací cenou vyšší než 60 000 Kč za položku – např. software s pořizovací cenou nad 60 000 Kč a případný leasing těchto položek) Odpisy hmotného a nehmotného majetku  Postup při pořizování zařízení a vybavení se řídí Metodickým pokynem pro zadávání zakázek  Pokud jsou položky zařízení a vybavení využívány i k jiným účelům, které přímo nesouvisí s cíli projektu, způsobilá bude pouze poměrná část těchto nákladů. Metodika výpočtu této části musí být zachována po celou dobu

214 Popis postupů zařazování dokončeného majetku Způsobilé majetkové výdaje dle D5 Metodiky způsobilých výdajů OP LZZ (Granty): Odpisy hmotného a nehmotného majetku za těchto podmínek: odpisy (amortizace) vlastního dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, který používá pro své zapojení do projektu cílová skupina a jehož využívání je nezbytné pro realizaci projektu a přímo souvisí s jeho cíli k nákupu tohoto nemovitého majetku nebo zařízení nedošlo za přispění dotace z národních veřejných zdrojů nebo zdrojů EU; odpisy se vztahují výlučně na období realizace projektu; odpisy byly vypočteny podle účetního odpisového plánu účetní jednotky; pro způsobilost odpisů musí příjemce doložit účetním dokladem pořizovací cenu majetku, který bude odepisovat; za způsobilý výdaj je považován odpis maximálně do výše poměrné části ročních odpisů stanovené s přesností na měsíce či dny připadající na dobu realizace projektu; z hlediska způsobilosti výdajů se výše ročních odpisů stanoví jako podíl pořizovací ceny a příslušné doby odepisování stanovené podle přílohy č. 1 k zákonu č. 586/1992 Sb. a § 30 tohoto zákona pro účely daně z příjmu pro jednotlivé druhy majetku; odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

215 Způsobilé majetkové výdaje dle D5 Metodiky způsobilých výdajů OP LZZ Způsobilé majetkové výdaje dle D5 Metodiky způsobilých výdajů OP LZZ (Individuální projekty – zařízení a vybavení nesmí přesáhnout 20% zp. výdajů projektu): Neodpisovaný hmotný majetek (do této kategorie patří výše specifikovaný hmotný majetek s pořizovací cenou nižší než 40 000 Kč za položku – např. standardní PC sestava, drobný hmotný majetek, výukový materiál a případný leasing těchto položek) Neodpisovaný nehmotný majetek (do této kategorie patří výše specifikovaný nehmotný majetek s pořizovací cenou nižší než 60 000 Kč za položku – např. software s pořizovací cenou do 60 000 Kč a případný leasing těchto položek) Odpisovaný nehmotný majetek (do této kategorie patří výše specifikovaný nehmotný majetek s pořizovací cenou vyšší než 60 000 Kč za položku – např. software s pořizovací cenou nad 60 000 Kč a případný leasing těchto položek) Výdaje na opravu a údržbu pouze pokud souvisejí s položkami, které jsou uvedeny jako způsobilé výdajové položky ve schválené žádosti  Vybavení a zařízení a dlouhodobý hmotný majetek zakoupený i částečně z prostředků OP LZZ musí do doby ukončení projektu zůstat v majetkové evidenci příjemce dotace nebo jeho partnerů.

216 Způsobilé majetkové výdaje dle D5 Metodiky způsobilých výdajů OP LZZ Způsobilé majetkové výdaje dle D5 Metodiky způsobilých výdajů OP LZZ (Individuální projekty): Odpisy (amortizace) vlastního dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, jehož využívání je nezbytné pro realizaci projektu a přímo souvisí s jeho cíli za splnění následujících podmínek: k nákupu tohoto nemovitého majetku nebo zařízení nedošlo za přispění dotace z národních veřejných zdrojů nebo zdrojů EU; odpisy se vztahují výlučně na období realizace projektu; odpisy byly vypočteny podle účetního odpisového plánu účetní jednotky; pro způsobilost odpisů musí příjemce doložit účetním dokladem pořizovací cenu majetku, který bude odepisovat; za způsobilý výdaj je považován odpis maximálně do výše poměrné části ročních odpisů stanovené s přesností na měsíce či dny připadající na dobu realizace projektu; z hlediska způsobilosti výdajů se výše ročních odpisů stanoví jako podíl pořizovací ceny a příslušné doby odepisování stanovené podle přílohy č. 1 k zákonu č. 586/1992 Sb. a § 30 tohoto zákona pro účely daně z příjmu pro jednotlivé druhy majetku; odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru;

217 Popis postupů zařazování dokončeného majetku Předpoklady pro zařazování dokončeného majetku:  Správný účel pořízení  Existenci a vlastnictví majetku  Správná, úplná a průkazná evidence majetku (věcná i účetní)  Vazba na rozpočet ÚJ  Pohyby v oblasti majetku (přírůstky, úbytky, změny v ocenění a reálné hodnotě majetku)  Správnost ocenění majetku  Vykázání všech významných skutečností

218 Popis postupů zařazování dokončeného majetku Stavem způsobilosti majetku k užívání se rozumí :  dokončení pořizovaného majetku / věci  splnění stanovených (technických) funkcí  splnění povinností stanovených právními předpisy pro jeho ožívání (způsobilosti k provozu) Stav způsobilosti majetku k užívání je důležitý pro okamžik, kdy účetní jednotka účtuje na příslušné majetkové účty Pokud jej není dosaženo, účetní jednotka účtuje na tzv. účty pořízení (nedokončený dlouhodobý majetek) Stav způsobilosti majetku k užívání se vztahuje i na technické zhodnocení majetku Toho by mělo být dosaženo v příslušném účetním období, kdy se majetek začal technicky zhodnocovat Nepoužije s v případě: Drobného dlouhodobého majetku (nehmotného 7 000 – 60 000,- Kč i hmotného 3 000 – 40 000,- Kč) Jiného dlouhodobého majetku (nehmotného pod 7 000 Kč, i hmotného pod 3 000,- Kč)

219 Popis postupů zařazování dokončeného majetku Postupy pro zařazování dokončeného majetku: Dodání a existence majetku Vlastnictví majetku Stav způsobilého užívání  Po splnění výše uvedených parametrů nutnost provést správné ocenění majetku + zaúčtovat na správný majetkový účet (SÚ /AÚ) Ocenění majetku: Způsoby oceňování podle příslušných ustanovení Zoúč (§ 24 – 28) Účetní jednotky oceňují pořízený majetek k okamžiku uskutečnění účetního případu způsoby podle § 25 Zoúč§ 25 + náklady související s pořízením dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, cenných papírů, podílů, zásob, pohledávek… uvedené v § 55 – 64 Vyhlášky č. 410/2009 Sb.,

220 Popis postupů zařazování dokončeného majetku Z jednotlivých složek majetku a závazků se oceňují § 25 odst. 1 Zoúč a)hmotný majetek kromě zásob, s výjimkou hmotného majetku vytvořeného vlastní činností pořizovacími cenami, b)hmotný majetek kromě zásob vytvořený vlastní činností vlastními náklady, c)zásoby, s výjimkou zásob vytvořených vlastní činností pořizovacími cenami, d)zásoby vytvořené vlastní činností vlastními náklady, e)peněžní prostředky a ceniny jejich jmenovitými hodnotami, f)podíly, cenné papíry a deriváty pořizovacími cenami, g)pohledávky při vzniku jmenovitou hodnotou; při nabytí za úplatu nebo vkladem pořizovací cenou; závazky jmenovitou hodnotou,

221 Popis postupů zařazování dokončeného majetku Z jednotlivých složek majetku a závazků se oceňují § 25 odst. 1 Zoúč h)nehmotný majetek kromě pohledávek, s výjimkou nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností pořizovacími cenami, i)nehmotný majetek kromě pohledávek vytvořený vlastní činností vlastními náklady, j)příchovky zvířat vlastními náklady, k)kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby, pokud není známa jejich pořizovací cena, ve výši 1 Kč, h)majetek v případech bezúplatného nabytí, s výjimkou peněžních prostředků a cenin, anebo majetek v případech, kdy vlastní náklady na jeho vytvoření vlastní činností nelze zjistit, a ostatní majetek, který není uveden pod písmeny a) až k), reprodukční pořizovací cenou + specifické případy ocenění majetku další odstavce § 25, zásoby dle § 26 Zoúč, majetek oceňovaný k rozvahovému dni § 27 Zoúč ….

222 Popis postupů zařazování dokončeného majetku Podklady pro zařazování dokončeného majetku: Dodání a existence majetku Vlastnictví majetku nebo užívací právo např. leasingová smlouva ( objednávka, smlouva, dodací list, doklady s nákladům souvisejícím s pořízením majetku, uhrazená faktura) Stav způsobilého užívání (doklady ke způsobilému užívání – licence)  Po splnění výše uvedených parametrů nutnost provést správné ocenění majetku + zaúčtovat na správný majetkový účet (SÚ /AÚ) Ocenění pořízeného majetku – všechny náklady (vlastního pořízení + náklady související s pořízením) se postupně projeví na účtu nedokončený N/H majetek Zoúč - § 25 odst. 1 písm. h) pořizovací cena + Vyhláška č. 410/2009 Sb., § 55 odst. 1) – pokud by byly relevantní náklady související s pořízením DNM a DHM (netýká se pořízení drobného a jiného dlouhodobého N /H majetku)

223 Správa a evidence majetku pořízeného v projektu Účtování o pořízeném SW NIM nad 60 000 Kč – komentovaný příklad: ČÚS 710 (pro vybr. ÚJ) – Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Předpis závazku (FaD za pořízení DNM)MD 041 DAL 321 postupně náklad spojený s pořízením SW a související náklady do doby způsobilosti k užívání Úhrada závazkuMD 321 DAL 223/BÚ Zařazení DNM (SW)MD 013 DAL 041 způsobilost k užívání včetně všech nákladů souvisejících s pořízením Zařazení majetku do užívání Karta majetku – detaily viz násl. obrázky Odpis DNM SWMD 551 DAL 073 Dle vyhlášky § 12 č. 410/2009 Sb., a ČÚS 708 Od 1. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém došlo k zařazení majetku do užívání (Karta majetku vystavena a majetek vydán k užívání) ČÚS 708 příloha č. 3 – Stanovená doba odepisování SW 3 roky

224 Správa a evidence majetku pořízeného v projektu Karta majetku – základní údaje: Druh majetku SW NIM Inventární čísloI v případě SW nutno vydat, nalepit na kartu a při inventarizaci dokladové ověřit nainstalování a používání SW + vazba na doklady k pořízení) Výrobní číslo KlasifikaceCZ CPA (produkce); CZ – CC stavební díla SW dle ČÚS 708 příloha č. 3 3 roky Datum pořízení / Datum zařazení do užívání Např: 3.1.2014 Název + Technický název GINIS SW Nákladové středisko Datum zaúčtování / datum vyřazení Rok výroby2013 SU/AU041 pořízení / 013 – SW / 073 - oprávky Měrná jednotka / Počet MJ65 000,- Záruční lhůta Účetní cena / Cena zas MJ / pořizovací cena65 000,-

225 Správa a evidence majetku pořízeného v projektu Karta majetku – další údaje: Uložení: Objekt / Budova / Segment budovy / Místnost / Externí lokace Zodpovědnost: Útvar / Zodpovědná osobaIT odd./Ing. Nováková Způsob využití: Zpracování a vedení účetnictví Zodpovídá:Ing. Nováková Karta majetku – údaje o odpisech: Odpisová skupinaNIM Pořizovací cena65 000 Vstupní cena65 000 Oprávka 1 805 Zůstatková cena50 600 ( v IX 2014, začátek odepisování II/2014) Doba používání3 roky Období odpisuI/2016 Sazba odpisu33,33

226 Správa a evidence majetku pořízeného v projektu Karta majetku - Technické údaje Výrobce Gordic a.s. Dodavatel Gordic a.s Servisní organizace… Gordic a.s Karta majetku – dokumenty a doklady Popis nabývacích dokladů, typ, identifikátor, číslo, datum… Karta majetku – Příslušenství - detaily Karta majetku – Inventury - detaily

227 Správa a evidence majetku pořízeného v projektu Majetek vydán do užívání – správa majetku – zodpovědná osoba Místní nebo jiný seznam majetku V případě SW: UPDATE(aktualizace, údržba) – úpravy SW reagující na změny legislativy – účtují se přímo do nákladů + opravy Předpis opravy updateMD 511 DAL 321 Úhrada závazkuMD 321 DAL 223/BÚ UPGRADE (povýšení) - úpravy SW, které rozšiřují jeho funkci a nabídku = technické zhodnocení Předpis závazkuMD 041 DAL 321 Úhrada závazkuMD 321 DAL 223/BÚ Zařazení do užív. (zvýš. pořiz. ceny SW) MD 013 DAL 041 Inventura majetku dle vyhlášky č. 270/2010 Sb., Plánu inventur a vnitřního pokynu k provedení inventur a inventurních soupisů Inventurní komise – jmenovaní členové Inventura SW = dokladová inventura dle dokladů k pořízení + ověření nainstalování příslušného SW + inventarizační závěr

228 Závěr Děkuji Vám za pozornost Rád odpovím na vaše podněty a dotazy Pavel Bláha

229 DRUHÝ ŠKOLÍCÍ DEN PREZENTACE Č. 3

230 „Školící program II. pro podporu efektivní realizace projektů 2. část - Ekonomická a účetní problematika projektu“ v rámci projektu „Kompetenční centrum metodického, procesního a projektového řízení MV ČR“ reg. č. CZ.1.04/4.1.00/A3.00001 financovaného z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR Mgr. Pavel Bláha Řízení finančních rizik projektu a jejich eliminace

231 Cíle semináře –Realizace „Školícího programu II. pro efektivní řízení projektů“ (dále vzdělávací aktivita) prohloubí znalosti a kompetence cílové skupiny při přípravě a realizaci projektů v oblasti procesního řízení ve státní správě. –Absolventi by po absolvování této části vzdělávací aktivity měli zvládat používat nástroje procesního řízení při realizaci projektů a s tím související činnosti tak, aby veřejné prostředky byly využívány účelně, efektivně a hospodárně.

232 Identifikace konkrétních možných finančních rizik v projektu – OP LZZ

233 Identifikace konkrétních možných finančních rizik v projektu OP LZZ = 1,42%

234 Identifikace konkrétních možných finančních rizik v projektu Rizika Fáze Výzva – předkládaný projekt Riziko: Projekt neobsahuje všechny parametry dle výzvy + dle příruček např. pro způsobilé výdaje => neschválení projektu Kapacitní a kvalifikační zajištění projektu ze strany realizátora resp. dodavatele Obtížnost realizace projektu, který zasahuje velká území, a do kterého má být zapojeno Výpadek klíčových členů týmu Ošetření (eliminace) rizika: Zpracování projektu dle Výzvy k předkládání projektů a dle vztahující se příruček z „Desatera“ Kontrolní mechanismy na straně předkladatele projektu, které zajistí dodržení parametrů Výzvy a příruček z „Desatera“ Projekty po věcné i finanční stránce připravují znalí a zkušení zaměstnanci Nastavení systému komunikace a součinnosti Zastupitelnost v každém okamžiku realizace projektu

235 Identifikace konkrétních možných finančních rizik v projektu Rizika Fáze schválený projekt – právní akt Rizika: Zásadní změny projektu Nerespektování podmínek hodnotitelů stanovených ve schválení žádosti Nyní před koncem programovacího období navyšování částek na realizaci projektů = problém, že nelze realizovat u projektů zajišťovaných dodavatelsky Změny projektu (např. prodloužení realizace projektu) a zákaz změn zásadních podmínek smlouvy viz. § 82 odst. 7 ZVZ u smluv s dodavatelem Rizika pokut za nenaplnění monitorovacích indikátorů Ošetření (eliminace) rizika: Průběžně sledovat realizaci projektu a v případě tendencí, které jsou odůvodněné a ohrožují realizaci projektu včas požádat o změnu projektu + zdůvodnit a doložit žádost Uvést v postupech i dokumentech do souladu vše se schváleným projektem a podmínkami hodnotitelů Maximalizovat výkony týmu realizátora projektu a zajistit realizaci vlastními silami V žádném případě nepřistupovat na změny zásadních podmínek smlouvy Monitorovací indikátory sledovat průběžně jejich naplňování, zajistit splnění zejména indikátorů Výstupů, které může realizátor přímo ovlivnit

236 Identifikace konkrétních možných finančních rizik v projektu Rizika Fáze Realizace projektu prostřednictvím dodavatele - VZ Nesprávné a neúplné přenesení podmínek schváleného projektu jeho rozpočtu a právního aktu do zadávacích podmínek Realizátor projektu ve vyhlašovaných VZ nepředpokládá skutečnosti, které v průběhu realizace VZ mohou nastat:  Např. dostane se v realizační fázi do problémů s dodavatelem, které by vyžadovaly zásadní úpravu smluvních podmínek; a tuto změnu smluvních podmínek provede  Vytvoří takové podmínky, které nevedou ke splnění indikátorů;  Realizátor nepředpokládá možnost prodloužení realizace projektu;  Nepřenese na dodavatele povinnosti z příruček tzv. Desatera (uznatelnost a průkaznost nákladů, termíny, formu vykazování, obchodní podmínky pro placení, povinnost vizuální identity; povinnost archivace dokladů; povinnost umožnit kontroly oprávněným orgánům poskytovatele i implementační struktury…  Nedodržování postupů zadavatele dle příslušných ustanovení ZVZ a MP č. 9 OP LZZ a tím hrozba postihů za spáchání správního deliktu (ÚOHS) nebo postih za porušení rozp. kázně dle Tab. č. 1, nebo 2 MP 9 OP LZZ  Nevyžadování a nevymáhání smluvně upravených povinností dodavatele ve fázi realizace zakázky

237 Identifikace konkrétních možných finančních rizik v projektu Ošetření (eliminace) rizik: Přípravu zadávacích podmínek provádějí zkušení zaměstnanci znalí předmětu VZ a postupů dle příslušných ustanovení MP č. 9 OP LZZ; Přípravu vlastní smlouvu jako závaznou pro nabídky a realizaci VZ a vhodně s ohledem na předmět VZ, jeho podmínky a dosavadní zkušenosti ošetřit předmět smlouvy a smluvní podmínky (obchodní, platební, časové, věcné, kvalitativní, formální…) Pokud to projekt umožňuje, vysoutěžit a vybrat schopného mandatáře pro pomoc při realizaci zadávacího řízení; I při činnosti mandatáře dohlížet na kvalitu jeho výstupů a tuto kontrolovat Nedopustit změnu zásadních podmínek smlouvy viz. § 82 odst. 7 ZVZ Při přípravě zadávacích podmínek vycházet ze zkušeností, a problémů, které by mohly v přípravě, průběhu, při realizaci zadávacího řízení a při plnění dle smluv nastat a v rámci řídícího a kontrolního systému jim předcházet Pokud je to v rámci projektu uznatelné, zajistit dostatečné školení, zapracování, konzultace… pro členy realizačního týmu

238 Finanční rizika z důvodu nezpůsobilých osobních výdajů projektu Obvyklé mzdy/platy pro Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (platné od 1. 7. 2013) Pracovní poziceObsah pozice Hrubá měsíční mzda/plat (Kč) Hrubá měsíční mzda/plat vč. zákonných odvodů (Kč) - uváděno v rozpočtu projektu Hrubá hodinová mzda/ plat/odměna DPP (Kč/hod) Hrubá hodinová mzda/plat/odměna DPČ vč. zákonných odvodů (Kč/hod) dolníhornídolní hranice horní hranice dolníhornídolníhorní Manažer/ka, koordinátor/ka projektu projektový manažer, finanční manažer, ekonom projektu, vedoucí projektového týmu, vedoucí projektu, koordinátor 19 00034 00025 46045 560119213159285 Administrativní asistent/ka administrativní asistent, administrativní pracovník15 00026 00020 10034 84094163126218 Odborný/á asistent/kaodborný asistent 18 00030 00024 12040 200113188151252 Sociální pracovníci sociální pracovník, terénní pracovník, terapeut18 00030 00024 12040 200113188151252 Duševní a tvůrčí pracovníci expert, metodik, supervizor, tlumočník, překladatel, lektor, psycholog, programátor, poradce, konzultant, právník apod. 26 00058 00034 84077 720163363218486 Riziko nedodržení podmínek dokumentu Obvyklé mzdy/platy a cena v rámci OP LZZ – viz. tabulka

239 Finanční rizika z důvodu nezpůsobilých osobních výdajů projektu Zapojení jednoho zaměstnance do více projektů a překročení více než 1,0 celkového pracovního úvazku (nebo možného úvazku v době realizace projektu); rozsah práce pro jednotlivé projekty není součástí pracovní smlouvy Sjednání pracovní smlouvy (věcně a časově) jinak, než je předpokládáno ve schváleném projektu Pracovní náplň neodpovídá parametrům ze schváleného projektu Vykazování práce a docházky, které je v nesouladu se schválenými podmínkami projektu Výkon jiné práce, a v jiném rozsahu, než je předpokládána v projektu Např. příplatek za vedení placený z národních prostředků u zaměstnance projektu, který není vedoucím zaměstnancem Pracovně právní dokumentace, která je zpracovávána realizátorem projektu nesplňuje požadavky na vizuální identitu Účetnictví osobních nákladů projektu není označeno názvem a číslem projektu Nepřesné dělení poměrů částečných úvazků mezi jednotlivými projekty a to včetně mzdových nákladů a souvisejících náhrad a nákladů (např. příspěvky na FKSP) Mzdy/Platy v rozporu s mzdami/platy v místě a čase obvyklými Řádně nezdůvodněné odměny, nebo pouze obecně zdůvodněné

240 Finanční rizika z důvodu nezpůsobilých osobních výdajů projektu Ošetření (eliminace) rizika: Dodržování postupů D5 Metodiky způsobilých výdajů – část osobní náklady Kontrola dodržení obvyklého rozpětí platů/mezd a vazba na v místě a čase obvyklé Kontrola pracovně právní dokumentace, výkazů práce, návrhů na odměny tak, aby byly splněny požadavky D5 Metodiky způsobilých výdajů – část osobní náklady Důsledná kontrola dělených úvazků – prac. smlouvy; výkazy práce, docházka; zúčtování platů a mezd Kontrola splnění požadavků na vizuální identitu Nepřipustit jiný výkon práce, než je ve schváleném projektu a než je sjednáno v pracovní smlouvě Kontrola, zde nejsou zaměstnanci projektu současně hrazeny některé složky mzdy/platu, jež neváží na obsah sjednané pracovní smlouvy

241 Finanční rizika z důvodu vzniku nezpůsobilých výdajů … Nesoulad schválené žádosti (část výdaje na služby a dodávka a přílohy pro kalkulace VZ a přílohy VZ v rámci projektu) a právního aktu se zadávacími podmínkami VZ Chyby v průběhu výběrových řízení: Záměrné dělení VZ týkajících se spolu souvisejících plnění pod limity stanovené ZVZ Nesprávné přístupy zadavatele - Diskriminační přístup, Porušení principu rovného zacházení, Netransparentní přístup Neúplná specifikace předmětu a podmínek VZ v rozporu s parametry schváleného projektu a podmínkami právního aktu Uzavření smlouvy, která nerespektuje parametry schváleného projektu a podmínky právního aktu Nezvládnuté výběrové řízení, které má za následek možnost spáchání správního deliktu, nebo sankce dle tabulek I a II MP OP LZZ č. 9 Nesprávné nebo neúplně vedené účetnictví Umožnění fakturace dříve, než byly beze zbytku splněny podmínky a postupně i indikátory dle příslušné smlouvy, nebo, když nebyly splněny podmínky pro způsobilé výdaje Neúplná nebo formální kontrola přebíraného nasmlouvaného plnění (monitorovacích zpráv) bez vazby na uznatelné výdaje a splnění podmínek plnění VZ

242 Finanční rizika z důvodu vzniku nezpůsobilých výdajů … Závěr k ošetření rizik tak, aby předcházel vzniku nezpůsobilých výdajů projektu: 1.Realizátor projektu by měl mít kvalitní, vyškolený, zkušený a v praxi prověřený tým zaměstnanců zapojených do realizace projektu 2.Dostatečný, aktuální a aktualizovaný vnitřní kontrolní systém, který je budován a aktualizován na základě analýzy vznikajících rizik, a který cíleně reaguje na vznikající rizika 3.Praktické znalosti realizačního týmu nebo mandatáře v oblasti veřejných zakázek 4.Od přípravy projektu až po jeho závěrečné vyhodnocení ve všech jeho fázích: důsledné dodržování podmínek OP LZZ, konkrétní výzvy a dodatečných podmínek hodnotitelů, právního aktu a schváleného projektu včetně schváleného rozpočtu projektu metodik vztahujících se na realizaci konkrétního projektu Nepřipuštění změn, které by nebyly schváleny předem poskytovatelem projektu. Změny provádět v rozsahu schválených změn a výhradně až po jejich schválení. Dodržet zákaz ZVZ § 82 odst. 7 měnit zásadní podmínky smlouvy v rozporu se smlouvou předloženou vítězným dodavatelem 5.Důsledná kontrola přebírání plnění dle sjednaných parametrů a neproplacení plnění, které nebylo včas, ve formě, dle indikátorů a v požadované kvalitě dodáno

243 Závěr Děkuji Vám za pozornost Rád odpovím na vaše podněty a dotazy Pavel Bláha


Stáhnout ppt "Školící program II. pro podporu efektivní realizace projektů Ekonomická a účetní problematika projektu CZ.1.04/4.1.00/A300001 Tento projekt je financován."

Podobné prezentace


Reklamy Google