Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář k projektu „ Vybrané služby sociální prevence v Jihomoravském kraji“ 27. března 2015 Tento seminář je financován z Evropského sociálního fondu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář k projektu „ Vybrané služby sociální prevence v Jihomoravském kraji“ 27. března 2015 Tento seminář je financován z Evropského sociálního fondu."— Transkript prezentace:

1 Seminář k projektu „ Vybrané služby sociální prevence v Jihomoravském kraji“ 27. března 2015 Tento seminář je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

2 Program 1.Zahájení - Mgr. Martin Petřík, vedoucí OSV 2.Informace o projektu – JUDr. Libuše Holasová 3.Informace o financování a metodika projektu – Ing. Anna Sedláková 4.Dotazy, různé

3 Informace o projektu Základní informace o projektu Rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Vybrané služby sociální prevence v Jihomoravském kraji“, reg.č. CZ.1.04/3.1.00/05.00081 v celkové výši 70.937.349 Kč. Realizace IP v období od 1.8.2014 do 31.10.2015, z toho zajištění financování vybraných služeb sociální prevence na období od 1.1.2015 do 30.9.2015. Zřízení projektového týmu 255/IŘA

4 Informace o projektu Veřejné zakázky  VZ na zástupce zadavatele – AK Fiala, Tejkal a partneři  Zpracování zadávací dokumentace k VZ na poskytovatele sociálních služeb  Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji – AD, D1/2cesty, IC, STD  Opakování VZ na zajištění služby D1/2 cesty, STD a AD Smlouvy s vybranými poskytovateli uzavřeny s účinností od 1.1.2015 s celkem 18 poskytovateli na dobu 9 měsíců, tj. do 30.9.2015. V projektu je zapojeno celkem 31 sociálních služeb, z toho je 9 SBD.

5 Informace o projektu Monitorovací zprávy  MZ zpracované JMK  MZ zpracované poskytovateli SS - vzor průběžné monitorovací zprávy  základní údaje o poskytovateli  popis místa realizace služby  zhodnocení monitorovacího období (informace o publicitě, informace k naplňování kapacity, změny podmínek realizace služby, personální zajištění služby, případné změny v personálním zajištění, problémy při realizaci služby a ostatní informace, které mají vliv na poskytování služby) Popis sociální práce s uživateli Počet podpořených osob Kapacitní tabulka

6 Informace o projektu Indikátory projektu 07.41.00 Počet podpořených osob k 30.9.2015 1.876 osob 07.45.00 Počet podpořených organizací 1,00 Rozhodnutím je stanovena povinnost naplnění cílových hodnot monitorovacích indikátorů na 100%!

7 Informace o projektu Kontrolní činnost  Kontrola průběžných MZ  Kontrola v místě poskytování služby Obě formy kontrol budou zajištěny členy projektového týmu. Kontroly vnějšími subjekty – MPSV, MF

8 Informace o projektu Udržitelnost projektu Rozhodnutím je stanovena udržitelnost sociálních služeb podpořených v rámci IP na období 24 měsíců od ukončení projektu. Kraj je zavázaný po tuto dobu k udržení služeb ve svém regionu minimálně ve výši 50% průměrné roční hodnoty indikátoru počet podpořených osob. Udržitelnost bude zajištěna podporou služeb v rámci dotačních řízení, případně z IP v novém programovém období.

9 Informace o projektu Webové stránky projektu Budou zřízeny po uzavření IP Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji, Předpoklad v průběhu dubna 2015.  Základní informace o projektu  Základní informace o službách  Dotazy, aktuální termíny pro odevzdání MZ, konference apod.

10 Informace o financování a metodika projektu Financování projektu - celková částka 70 937 349,- Kč z toho pro služby 68 693 050,- Kč (bez poskytovatele V růžovém sadu) 85 % ESF + 15 % SR ČR - záloha ve výši 50% byla z MPSV poskytnuta v prosinci 2014, dodavatelům byla proplacena ve výši 50 % v lednu 2015 na základě zálohových faktur (ve výši 34,346.525,- Kč) - záloha je předfinancováním skutečných výdajů, zúčtována může být v 2. a 3. čtvrtletí 2015 (i částečně) Skutečné výdaje budou doloženy soupiskou účetních dokladů – princip uplatnění zálohy subdodavatelům jako způsobilého výdaje je možný, neboť fakturace i výdaje budou realizovány v rámci jednoho kalendářního roku, tzn. do soupisky účetních dokladů bude uvedena poskytnutá záloha subdodavateli (subdodavatelům) již v 1. soupisce. Zúčtovací faktury budou uvedeny v soupisce účetních dokladů ve výši doplatku, případný přeplatek (na konci projektu) bude v soupisce se znaménkem mínus.

11 Informace o financování a metodika projektu Obecné informace  způsobilost výdajů – zásada hospodárnosti, účelovosti a efektivnosti výdaje – úhrada v období od 1.1.2015 do 30.9.2015, náklady měsíce září (a zúčtovací faktury) lze hradit do dne předložení závěrečné MZ  předávání MZ – vždy do 10 dnů od skončení monitorovacího období, poslední MO do 20 dnů  vyúčtování všech poskytnutých záloh k 30.9.2015 a jejich uhrazení do dne předložení závěrečné MZ (ve stejné lhůtě vrátit případný přeplatek z vyúčtování) – včas zajistit zúčtovací faktury !!!  fakturace – náležitosti ze smlouvy, vystavena do 10 dnů od skončení MO (poslední monitorovací období – faktura by měla být vystavena do 15 dnů), není třeba dokládat kopii soupisky  v rámci smlouvy budou kontrolovány také výdaje subdodavatelů, k MZ přiložit kromě soupisky dodavatele také kopii soupisky subdodavatelů  odpovědnost za subdodavatele – jako by plnil sám poskytovatel, stejné povinnosti pro SBD  publicita – povinnosti vyplývající ze smlouvy, webové stránky organizace – odkaz na www.socialnisluzby-ipjmk.cz www.socialnisluzby-ipjmk.cz nedodržení počtu podpořených osob ze smlouvy – vrácení FP !!!

12 Informace o financování a metodika projektu Metodika – princip totožný s metodikou z projektu předchozího, změna spočívá v nutnosti zohlednit délku projektu (tj. 3 čtvrtletí) – především u osobních nákladů. Osobní náklady dodržovat výše úvazků pro projekt – dle organizační struktury čerpání dovolené – za dobu realizace projektu je třeba přepočítat nárok na dovolenou v poměru ¾ z celkového nároku na dovolenou za rok ( a s ohledem na výši úvazku) počet hodin vzdělávání – poměrná část z povinného dalšího vzdělávání na vyžádání doložit pracovní výkaz vybraných pracovníků Cestovné obecné předpisy pro zaměstnance, pracovní cesta pro danou službu

13 Informace o financování a metodika projektu Metodika Zařízení a vybavení nákup podmíněn nefunkčností zařízení nebo vybavení nebo nehospodárností jejich opravy Lze pořizovat pouze zařízení a vybavení nezbytné pro zajištění služby opravy a údržba položek nezpůsobilých pro projekt jsou také nezpůsobilými výdaji nábytek – nezpůsobilý výdaj Režijní a administrativní výdaje jsou – li stanoveny v poměrné výši, je nutné doložit metodiku rozúčtování (kdykoliv na požádání) Nákup služeb při nákupu služeb je nutné dodržet povinnosti veřejného zadavatele dle zákona č. 137/2005 Sb. o veřejných zakázkách, u VZ nad 200.000,- Kč je nutné doložit alespoň 3 dodavatele – s písemným záznamem Nezpůsobilé výdaje především: nábytek, pořízení majetku, investic opravy a údržba položek, které jsou samy o sobě nezpůsobilým výdajem

14 Zobecněné odpovědi na dotazy zaslané poskytovateli el.cestou Dotaz: text razítka k označování účetních dokladů výše uvedeného projektu. Do projektu jsme zapojeni jako subdodavatelé. Uvedla jsem název a číslo smlouvy, kterou JMK uzavřel s DCH Brno (OCH Znojmo). Prosím o sdělení, zda je to tak v pořádku. Odpověď: Ano, je to v pořádku. Dle smlouvy musí být každý doklad označen názvem a číslem smlouvy (mezi JMK a dodavatelem) a názvem a registračním číslem projektu. Navíc je možné uvést ještě číslo smlouvy mezi dodavatelem a SBD – vyplývá z podmínek uzavřené smlouvy. Dotaz: dotaz ohledně nákupu obědů pro klienty AD jejichž předpokládaná hodnota v kalendářním roce přesahuje 200.000,- Kč. Podle metodiky IP, článku 6 bychom měli oslovit alespoň tři dodavatele. Měsíčně nám dodavatel fakturuje 80.000,- za stravu pro všechny tři služby, které provozujeme. Na služby AD, která je pod IP účtujeme pouze obědy (přibližně 70%). Je potřeba abychom změnili dodavatele po dosažení hodnoty 200.000,- pouze na AD nebo na všech třech službách? Odpověď: při nákupu služeb je nutné dodržet povinnosti veřejného zadavatele dle zákona č. 137/2005 Sb. o veřejných zakázkách, u VZ nad 200.000,- Kč je nutné doložit alespoň 3 dodavatele – s písemným záznamem

15 Zobecněné odpovědi na dotazy zaslané poskytovateli el.cestou Dotaz: čerpání dovolené pracovníků, případně dalších oblastí jako je vzdělávání pracovníků atd. Jde o to, že projekt je pouze do 30/9, tedy 3/4 roku. Proto nás zajímá, zda můžeme uplatňovat jako uznatelné výdaje projektu pouze 3/4 dovolené, 3/4 hodin vzdělávání pracovníků atd., nebo toto pravidla projektu neříkají a není toto nikde omezeno, proto nebude vadit, když někteří pracovníci v rámci projektu vyčerpají např. celou roční dovolenou. Odpověď: za dobu realizace projektu je třeba přepočítat nárok na dovolenou v poměru ¾ z celkového nároku na dovolenou za rok ( a s ohledem na výši úvazku) Dotaz: Odkaz na link na stránky JMK, kde bych našla vše o navazujícím projektu "Vybrané služby sociální prevence v Jihomoravském kraji", tzv. IP3. Ráda bych se na stránky podívala a stáhla potřebné dokumenty ke kvartálnímu vyúčtování. Odpověď: Webové stránky – odpověď v prezentaci.

16 DISKUSE

17 DĚKUJEME VÁM ZA POZORNOST Přejeme vám příjemný den


Stáhnout ppt "Seminář k projektu „ Vybrané služby sociální prevence v Jihomoravském kraji“ 27. března 2015 Tento seminář je financován z Evropského sociálního fondu."

Podobné prezentace


Reklamy Google