Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář pro příjemce OP LZZ Praha, Brno. 1.Úvodní informace 2.Monitorovací zprávy z hlediska obsahuMonitorovací zprávy z hlediska obsahu 3.Vyplňování.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář pro příjemce OP LZZ Praha, Brno. 1.Úvodní informace 2.Monitorovací zprávy z hlediska obsahuMonitorovací zprávy z hlediska obsahu 3.Vyplňování."— Transkript prezentace:

1 Seminář pro příjemce OP LZZ Praha, Brno

2 1.Úvodní informace 2.Monitorovací zprávy z hlediska obsahuMonitorovací zprávy z hlediska obsahu 3.Vyplňování MZ a ŽoP v Benefit7Vyplňování MZ a ŽoP v Benefit7 4.Finanční část Monitorovací zprávy a ŽoPFinanční část Monitorovací zprávy a ŽoP 5.Změny v projektech a jejich administraceZměny v projektech a jejich administrace 6.Zadávání zakázekZadávání zakázek 7.Kontroly a nesrovnalostiKontroly a nesrovnalosti 8.PublicitaPublicita Program semináře

3 Typy monitorovacích zpráv Zpráva o zahájení realizace projektu Průběžná monitorovací zpráva Závěrečná monitorovací zpráva

4 Náležitosti monitorovacích zpráv Termíny předložení Jak se vyplňuje?Obsahuje žádost o platbu? ZZRPdo 15 dnů třetího měsíce realizace Ve wordu, vzor na www.esfcr.cz www.esfcr.cz NE Průběžná MZ do 30 dnů po skončení monit. období 1. část v Benefit7 2. část ve wordu, vzor na www.esfcr.czwww.esfcr.cz zpravidla ANO Závěrečná MZ Do 2 měsíců od ukončení projektu 1. část v Benefit7 2. část ve wordu, vzor na www.esfcr.czwww.esfcr.cz ANO

5 Náležitosti monitorovacích zpráv Délka monitorovacího období je 6 měsíců, tj. nejméně za každých 6 měsíců realizace projektu předkládá příjemce průběžnou MZ Žádost o platbu musí být předložena vždy, pokud v daném monitorovacím období realizoval příjemce způsobilé výdaje Žádost o platbu nelze předložit samostatně bez monitorovací zprávy Povinnost archivace MZ a žádostí o platbu příjemcem

6 Předložení monitorovacích zpráv Rozhodující je datum doručení zprávy poskytovateli podpory Případná doplnění je třeba zaslat nejpozději do 15 pracovních dnů od vyžádání poskytovatelem (není-li stanoven jiný termín) Způsob předložení ZZRP1 x listinná podoba, elektronicky na CD nebo e-mailem Průběžná MZ1 x listinná podoba, elektronicky v Benefit7 – 2. část MZ je příloha v Benefit7 Závěrečná MZ1 x listinná podoba, elektronicky v Benefit7 – 2. část MZ je příloha v Benefit7

7 Zpráva o zahájení realizace projektu (1) 1.Údaje o projektu –Číslo oblasti podpory –Registrační číslo projektu –Název projektu –Celková výše finanční podpory v Kč –Skutečné datum zahájení realizace projektu –Skutečné datum ukončení realizace projektu –Sledované období –Datum vypracování zprávy

8 Zpráva o zahájení realizace projektu (2) 2.Údaje o příjemci a zhotoviteli zprávy –Název Příjemce –IČ –Statutární zástupce –Jméno, příjmení a kontaktní údaje zhotovitele zprávy 3.Zahájené klíčové aktivity –Číslo, název klíčové aktivity –Období realizace klíčové aktivity –Popis a zhodnocení realizaci klíčové aktivity

9 Zpráva o zahájení realizace projektu (3) 4.Informace o místě realizace projektu –místo, kde je Váš projekt realizován 5.Informace o uzavření smluv o partnerství s projektovými partnery –kdy a s jakými partnery byly uzavřeny smlouvy o partnerství –Doložte v příloze zprávy kopie smluv 6.Informace o obsazení realizačního týmu pracovníky –Jméno a příjmení pracovníka, funkce pracovníka v projektu, druh pracovně právního vztahu, úvazek, datum vzniku pracovně právního vztahu

10 Zpráva o zahájení realizace projektu (4) 7.Plánované klíčové aktivity projektu –Číslo klíčové aktivity, název klíčové aktivity, období realizace klíčové aktivity, popis plánované klíčové aktivity a jejího cíle 8.Výběrová řízení –Popis vyhlášených výběrových řízení 9.Nepodstatné změny projektu –Popis případných formálních a věcných změn projektu a změn v rozpočtu

11 Zpráva o zahájení realizace projektu (5) 10.Podstatné změny projektu –Popis případných podstatných změn ve sledovaném období, zda byly odsouhlaseny a čeho se týkaly 11.Další informace o realizaci projektu –Jakékoli jiné informace neuvedené výše a mající vliv na realizaci projektu 12.Čestné prohlášení příjemce podpory –Podpis statutárního zástupce nebo oprávněné osoby

12 1. část monitorovací zprávy Obsahuje následující údaje – informace o projektu a MZ, indikátory, výběrová řízení, veřejná podpora, publicita, rozpočet projektu, zdroje financování, finanční plán, prioritní téma, harmonogram realizace, kontroly na místě, přílohy Vyplňuje se přímo v aplikaci Benefit7 – bude podrobně prezentováno dále

13 2. část monitorovací zprávy (1) 1.Údaje o projektu a monitorovací zprávě –Registrační číslo a název projektu, číslo MZ, datum jejího vypracování, Hash MZ v Benefit7 2.Údaje o příjemci a zhotoviteli zprávy –Název Příjemce, IČ –Statutární zástupce –Jméno, příjmení a kontaktní údaje zhotovitele zprávy

14 2. část monitorovací zprávy (2) 3.Realizované klíčové aktivity projektu –Číslo klíčové aktivity, název klíčové aktivity, období realizace klíčové aktivity, popis realizované klíčové aktivity a její zhodnocení 4.Plánované klíčové aktivity projektu –Číslo klíčové aktivity, název klíčové aktivity, období realizace klíčové aktivity, popis plánované klíčové aktivity a jejího cíle

15 2. část monitorovací zprávy (3) 5.Problémy při realizaci projektu –Popis problémů při realizaci projektu a jejich řešení 6.Nepodstatné změny projektu –Popis případných formálních a věcných změn projektu a změn v rozpočtu 7.Podstatné změny projektu –Popis případných podstatných změn ve sledovaném období, zda byly odsouhlaseny a čeho se týkaly 8.Čestné prohlášení příjemce podpory –Podpis statutárního zástupce nebo oprávněné osoby

16 Přílohy monitorovací zprávy No.dokumentpočtyvzory 1Podpisové vzory – přikládáno k ZZRP1 x originálwww.esfcr.cz 2Soupiska účetních dokladů1 x originálwww.esfcr.cz 3Kopie účetních dokladů nad 10 tis. Kč1 x kopieNe 4Pracovní výkazy1 x originálwww.esfcr.cz 5Rozpis mzdových nákladů1 x originálwww.esfcr.cz 6Rozpis cestovních náhrad1 x originálwww.esfcr.cz 7Odpisy1 x originálwww.esfcr.cz 8Výpisy z bank. účtu1 x kopieNe 9Přehled čerpání1 x originálwww.esfcr.cz 10Auditorská zpráva1 x originálNe … Další přílohy – např. prezenční listiny, programy akcí, letáky, inzeráty, tisk. zprávy, publikace a jiné výstupy projektu 1 x originál nebo kopie Ne

17 Monitorovací indikátory Počet podpořených osob Počet podpořených organizací Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Počet úspěšných absolventů kurzů + případně další indikátory dle oblasti podpory – počet vytvořených partnerství, počet vytvořených pracovních míst, počet proškolených osob Nutno sledovat a vykazovat v podrobném členění (blíže Metodika monitorovacích indikátorů) Průběžné sledování naplňování těchto indikátorů – reportování v MZ Sankce při jejich nesplnění (dle Právního aktu o poskytnutí podpory)

18 Vyplňování MZ a ŽOP v Benefit7 technická část

19 Základní informace o Benefit7 Benefit7 - webová aplikace sloužící žadatelům pro předkládání žádostí o finanční podporu z OP LZZ, předkládání monitorovacích zpráv (dále jen „MZ“) a zjednodušených žádostí o platbu (dále jen „ZjŽoP“ nebo „ŽoP“) příjemci podpory. Kde formulář pro vyplnění monitorovací zprávy a žádosti o platbu z OP LZZ naleznete? www.eu-zadost.czwww.eu-zadost.cz nebo www.eu-zadost.euwww.eu-zadost.eu V případě technických problémů se obracejte na helpovou adresu řídícího orgánu benefit7@mpsv.cz.benefit7@mpsv.cz

20 Důležité informace pro příjemce Odstávky aplikace: Plánované i mimořádné odstávky aplikace Benefit7 naleznete na internetových stránkách www.esfcr.cz, odkaz na Výzvy a rovněž na titulní straně aplikace Benefit7 www.eu-zadost.cz.www.esfcr.czwww.eu-zadost.cz Plánované odstávky jsou vždy 1. pracovní den v měsíci. V případě, že tento den připadne na pátek je odstávka a instalace nové verze Benefitu7 provedena až v pondělí. Nenechávejte si proto finalizaci a odevzdání MZ a ZjŽoP na poslední chvíli. Důležité dokumenty: Pokyny pro vyplnění monitorovacích zpráv o realizaci projektu OP LZZ a jejich příloh (D10), revize 1.2. Cesta: Projekt  zál. Pokyny řídícího orgánu:

21 Monitorovací zpráva a přílohy

22 Konto projektů Na přehledu všech žádostí (Konto žádostí) klikněte na záložku Konto projektů. Otevře se přehled projektů. Vyberte projekt a pak funkci, kterou s projektem budete provádět: –Monitorovací zprávy – Hlášení –Žádost o platbu

23 Přehled záložek Monitorovací zprávy Postupně příjemce vyplní všechny povinné záložky. Popis jednotlivých záložek a polí je uveden v Pokynech pro vyplnění monitorovacích zpráv o realizaci projektu OP LZZ a jejich příloh (D10). Je nutné vyplňovat jednotlivé záložky a pole postupně. Jednotlivá data na sebe navazují. Povinná pole v Benefitu7 jsou podbarvena žlutou barvou.

24 Informace o projektu a MZ (I.) Po otevření této záložky jsou pole neaktivní a podbarvené šedivou barvou. Zmáčkněte tlačítko Nový záznam a záznam uložte pomocí tlačítka Uložit. V přehledové tabulce se po uložení záznamu vyplní řádek (podbarvený šedivou barvou) založené monitorovací zprávy (sloupec Kód hlášení a Stav). Uložením záznamu se zaktivní tlačítko Načíst data z MONIT7+ a příp. tlačítko Načíst náklady z MONIT7+. Zmáčknutím tlačítka Načíst data z Monit7+, se automaticky naplní informace o Vašem projektu a právě založené monitorovací zprávě (viz další list). Nutno vytvořit ŽoP – zatrhávací checkbox, který příjemce informuje, zda-li je nutné s MZ předložit i žádost o platbu (v tomto případě – NE).

25 Informace o projektu a MZ (II.) Po úspěšném načtení dat z MONIT7+ se automaticky vyplní část záložky - Informace o projektu a Informace o monitorovací zprávě. V případě, že bude příjemce potřebovat změnit Typ zprávy, musíte požádat příslušného poskytovatele podpory, aby typ zprávy změnil v IS Monit7+. Pak musí příjemce původně založenou MZ v B7 smazat, pomocí tlačítka Nový záznam vytvořit novou MZ, uložit a znovu načíst data z Monit7+.

26 Informace o projektu a MZ (III.) Dále vyplníte následující povinná pole: –Předkládané datum předložení ŘO/ZS - vyplňte datum, kdy bude MZ podána (např. 11.05.2009). –Plán výdajů za příští období - uveďte předpokládanou částku výdajů na další monitorovací období. –Skutečnost výdajů za uplynulé období - uveďte skutečně vynaložené celkové výdaje za poslední monitorovací období, kdy vyplňujete tuto monitorovací zprávu. V případě, kdy příjemce bude potřebovat přepracovat rozpočet projektu nebo harmonogram realizace projektu, musí zatrhnou příslušný checkbox. V případě, že Vám bude MZ vrácena k přepracování/zamítnutá, v poli Důvody k vrácení/zamítnutí MZ/ výhrady ke schválení nalezne příjemce zdůvodnění proč se tak stalo. Informace se načte z Monit7+.

27 Harmonogram MZ Jedná se o záložku, na které se příjemci, po zmáčknutí tlačítka Načíst harmonogram ze systému Monit7+, načte přehledová tabulka všech MZ, které předložil nebo má založené.

28 Indikátory Tato záložka slouží k průběžnému vykazování indikátorů v rámci realizovaných aktivit projektu. Do pole Dosažená hodnota bude příjemce vyplňovat hodnoty, kterých bylo dosaženo v rámci realizace projektu v posledním monitorovacím (sledovaném) období. V poli Popis popište dosažení indikátoru v daném sledovaném období. V období srpen – září 2009 zde příjemce uvidí i detailní členění indikátorů dle přílohy č. XXIII ES (ve stádiu přípravy).

29 Výběrová řízení V případě, že příjemce v žádosti o finanční podporu uvedl, že plánuje, či již má vyhlášené výběrové řízení, toto se automaticky přenese do MZ na záložku Výběrová řízení. Příjemce doplní a popíše změnu v procesu vyhlášení nebo realizace VŘ. Pro založení nového VŘ použijte tlačítko Nový záznam.

30 Veřejná podpora Na záložce Veřejná podpora příjemce vyplní vyčerpanou veřejnou podporu nebo podporu de minimis v průběhu posledního monitorovacího období, a to v rozdělení na jednotlivé roky. Jestliže je příjemcem VP/podpory de minimis jiný (třetí) subjekt než příjemce/partner, založte jej nejprve v seznamu uvedeném na obrázku. Přes tlačítko Nový záznam příjemce založí řádek nové organizace, vyplní IČ a Validací ARES se doplní příslušné záznamy o třetím subjektu.

31 Publicita Zde příjemce nalezne načtené Nástroje publicity, které uvedl v žádosti o finanční podporu. Dle požadavku Řídícího orgánu OP LZZ nelze na této záložce ani přidávat, ani mazat Nástroje publicity, načtené z IS Monit7+. V povinném poli Popis příjemce uvede, jak plnil publicitu projektu v rámci monitorovacího období. Vzorek propagačních aktivit může příjemce připojit k MZ (např. leták, inzerát, apod.)

32 Rozpočet projektu (I.) Pokud příjemce nenačetl náklady z Monit7+ (tlačítko ), záložka zůstane ve stavu neaktivní bez možnosti náhledu na rozpočet projektu. Pokud ale příjemce načte náklady z rozpočtu projektu z Monit7+, pomocí výše uvedeného tlačítka, načte se rozpočet v náhledu. Nelze jej editovat.

33 Rozpočet projektu (II.) Pokud příjemce na záložce Informace projektu a MZ zatrhl checkbox, záložka se zaktivní. Následně pak je potřeba zmáčknout tlačítko na téže záložce a načte se rozpočet projektu. Rozpočet je poslední aktuální a v tomto případě jej lze editovat. Rozpočet aktivujete stejným způsobem jako v žádosti o finanční podporu, tj. dvojklikem na některou z podkapitol (např.: 07.01 Mzdové příspěvky). Ke každé zadané/upravené položce ne nutné vybrat i Režim podpory.

34 Zdroje financování Míra spolufinancování z prostředků EU je v programovém období 2007 – 2013 vztahována pouze ke způsobilým veřejným výdajům. Pole Příjmy projektu NEVYPLŇOVAT!!! Položky Celkové způsobilé výdaje, Celkové nezpůsobilé výdaje a Celkové výdaje projektu se vyplňují automaticky po vyplnění záložky Rozpočet projektu. Všechna pole (nepovinná) se generují automaticky po zmáčknutí tlačítka Rozpad financí. Po vyplnění povinného pole příjemce klikne na tlačítko Rozpad financí a dojde k automatickému doplnění částek v části Veřejné spolufinancování.

35 Finanční plán Záložka není příjemci zpřístupněná pro editaci. V případě, že plán není v pořádku, obraťte se na poskytovatele podpory. Finanční plán průběžně aktualizuje poskytovatel podpory v IS Monit7+.

36 Prioritní téma Na této záložce příjemce vyplní pole Částka ze zdrojů financování za prioritní téma – povinné pole, do kterého příjemce vyplní částku ze zdrojů financování, z pole Příspěvek ze strukturálních fondů. Aktuální stav – povinné pole, do kterého příjemce vyplní vyčerpanou částku za prioritní téma za sledované období. Pole Název prioritního tématu, Číslo prioritního tématu a Stav před podáním monitorovací zprávy se naplní automaticky z IS Monit7+. V přehledové tabulce příjemce nalezne prioritní témata (vždy minimálně jedno), ke kterým se zavázal v žádosti o finanční podporu.

37 Harmonogram realizace Data na záložce Harmonogram realizace jsou aktivní v případě, že příjemce na záložce Informace o projektu a MZ zatrhl checkbox. Pokud ne, záložka zůstane neaktivní, tzn. bez možnosti editace harmonogramu KA. Pokud příjemce na záložce Informace o projektu a MZ tento checkbox zatrhl, záložka se zaktivní a lze ji editovat. Novou klíčovou aktivitu zadat nelze. NEAKTIVNÍ AKTIVNÍ

38 Kontroly na místě Na této záložce příjemce může zadat kontrolu, která byla na jeho projektu či organizaci prováděna jiným subjektem, než poskytovatelem podpory (např. NKÚ, EK, FÚ, atd.). Pomocí tlačítka Nový záznam zadá příjemce novou kontrolu. Kontroly na místě pořádané poskytovatelem podpory zadává člen kontrolní skupiny do IS Monit7+. Po načtení dat z IS Monit7+ do MZ, by se takováto kontrola načetla právě sem, na záložku Kontroly na místě. Příjemce má možnost se k takovéto kontrole vyjádřit. Slouží k tomu pole Vyjádření příjemce.

39 Přílohy Všechny povinné přílohy jsou uvedeny v kapitole 9 PŘÍLOHY MONITOROVACÍ ZPRÁVY v příručce D10. Seznam povinných příloh nalezne příjemce v souhrnné tabulce, přímo na záložce Přílohy. Maximální velikost jedné přílohy přiložené k MZ v elektronické podobě je 1MB. Maximální velikost celé MZ je 5MB.

40 Kontrola MZ Po ukončení práce na MZ příjemce pomocí tlačítka Kontrola provede kontrolu vyplněných dat. V případě, že nejsou vyplněné některé povinné údaje nebo systém při finalizaci či kontrole zjistil nesoulad v zadaných údajích, objeví se na obrazovce hlášení se seznamem chyb, které je nutné odstranit. U každé chyby je uvedeno, na které záložce je nutné provést opravu. Když je na MZ všechno v pořádku, Benefit7 ohlásí, že kontrola proběhla v pořádku. Příjemce může finalizovat MZ.

41 Finalizace MZ Finalizaci žádosti příjemce provede pomocí tlačítka Finalizace. Finálně uzavřená MZ má na záložce Informace o projektu a MZ (přehledová tabulka v dolní části obrazovky) stav Předaný (pouze v případě, že proběhla i finalizace ZjŽoP). Automaticky pak dojde k zaregistrování MZ do IS Monit7+, což příjemce pozná podle stavu dle Monit7 P2 – Zaregistrována. V zápatí náhledu MZ je uveden Unikátní klíč (12-ti místní kód), který je složen ze čtyř částí: –HHHHHH... Hash projektu; –M... M (string pro identifikaci monitorovací právy). U ZjŽoP je identifikace označená „0“; –aaa... pořadové číslo monitorovací; zprávy, dotažené z M7+ doplněné zleva nulami do 3 pozic; –BB... verze monitorovací zprávy doplněná zleva nulou do 2 pozic, začínající od 01. Bude-li MZ vrácena k přepracování, objeví se na panelu ovládacích tlačítek příjemci tlačítko Storno finalizace. Pomocí tohoto tlačítka příjemce otevře MZ, provede opravu, znova finalizuje a předloží v opravené podobě poskytovateli podpory.

42 Tisk a předložení MZ Pomocí tlačítka Tisk příjemce MZ vytiskne. MZ včetně příloh předkládá příjemce poskytovateli podpory v listinné podobě v jednom vyhotovení. Listy monitorovací zprávy i listy jednotlivých příloh musí být spolu pevně spojeny (tzn. sešít, přelepit a opatřit podpisem a razítkem). Doporučená forma: pevně sešít 1. (z Benefit7) a 2. část MZ (ve wordu). Rozhodujícím datem pro splnění termínu předložení MZ je datum doručení MZ poskytovateli podpory, nikoliv datum podání zásilky na poště, tzn. nejpozději do 30 dnů od skončení sledovaného období v případě průběžné monitorovací zprávy. Listinná podoba žádosti včetně příloh musí být doručena v zalepené obálce, označené dle stanovené struktury.

43 Zjednodušená žádost o platbu

44 Přehled záložek ZjŽoP Na Kontě projektů si příjemce vybere záložku Žádost o platbu. Postupně příjemce vyplní všechny povinné záložky. Popis jednotlivých záložek a polí je uveden v Pokynech pro vyplnění monitorovacích zpráv o realizaci projektu OP LZZ a jejich příloh (D10). Povinná pole v Benefitu7 jsou podbarvena žlutou barvou.

45 Žádost o platbu (I.) Na této záložce příjemce nalezne všeobecné informace o projektu, příjemci a žádosti o platbu. Založením nové ŽoP (přes tlačítko Nový záznam a pak Uložit) se zobrazí v přehledové tabulce nový řádek (podbarvený šedou barvou). Pomocí tlačítka Načíst data z Monitu7+ se na ŽoP načtou data do části Informace o projektu. Pole Číslo monitorovací zprávy/hlášení příjemce bude moci vybrat po provedení finalizace MZ. V poli Typ žádosti o platbu jsou na výběr dvě varianty: ex-ante a ex- post. V poli Výběr účtu příjemce vybere účet, na který mu bude zaslána schválená platba. Číslo účtu je stanoveno právním aktem.

46 Žádost o platbu (II.) V částech: Předpokládané výdaje a Vyúčtování vynaložených celkových způsobilých výdajů vyplňte příslušná povinná pole. Popis polí naleznete v Pokynech řídícího orgánu. Zde se také soustřeďte na pole Příjmy. Jedná se o příjmy vykázané v aktuálním monitorovacím období (příjmy uvedené v příloze č. 2 – Soupiska účetních dokladů MZ) Do pole Zdůvodnění platby může příjemce uvést popis použití vynaložených prostředků v rámci realizace projektu v daném monitorovacím období.

47 Přílohy žádosti o platbu Poskytovatelem podpory nejsou stanoveny povinné přílohy k žádosti platbu. Pomocí tlačítka Nový záznam může příjemce založit nepovinnou přílohu k žádosti o platbu. Maximální velikost jedné přílohy přiložené ke ZjŽoP v elektronické podobě je 1MB. Maximální velikost celé ZjŽoP je 5MB.

48 Tisk a předložení ZjŽoP Kontrolu a finalizaci ZjŽoP příjemce provádí stejně, jako v případě MZ. Pomocí tlačítka Tisk příjemce ZjŽoP vytiskne. V tomto případě je postup stejný jako u MZ.

49 Pravidla pro MZ a ŽoP (I.) V případě, že se jedná o Monitorovací zprávu se ŽoP, musí provést příjemce finalizaci MZ, poté mu Benefit7 umožní finalizovat zjednodušenou žádost o platbu. Následně bude automaticky MZ a ŽoP zaregistrována v Monit7+. V případě, že příjemce neprovede finalizaci ZjŽoP v Benefit7, může ještě provést STORNO FINALIZACE MZ a opravit nedostatky. Obráceně to nefunguje. Aplikace Benefit7 upozorní příjemce na skutečnost, že nelze provést finalizaci ZjŽoP, pokud není finalizována MZ. Po finalizaci MZ a ZjŽoP se obě zaregistrují do Monit7+. Postup je pro příjemce následující: 1.finalizace MZ 2.finalizace ZjŽoP Nelze založit MZ/ZjŽoP v Benefit7 dříve, než bude předchozí MZ/ZjŽoP v Monit7+ administrována (schválena/zamítnutá)! Za předpokladu, že dojde v IS Monit7+ ze strany poskytovatele podpory k doplnění (zadání) nového záznamu (např. doplnění nového indikátoru na projektu, kontroly, apod.), poskytovatel podpory musí informovat příjemce, aby v Benefit7 načetl opět data z IS Monit7+ a následně se provede doplnění dat i v Benefit7 na této MZ. V případě ale, že v IS Monit7+ dojde k úpravě již zadaných dat, tyto změny se neprovedou v Benefit7 na již načtených datech. Příjemce bude muset MZ vymazat, vytvořit novou a znovu načíst data z Monit7+!

50 Pravidla pro MZ a ŽoP (II.) Kombinace MZ a ZjŽoP Odeslat do Benefit7 MZ i ZjŽoP ? Nutné provedení STORNA FINALIZACE MZ ? Nutné provedení STORNA FINALIZACE ZjŽoP ? 1. MZ je v pořádku ZjŽoP není v pořádku ANO NEANO 2. MZ je špatně ZjŽoP je v pořádku ANO 3. MZ je špatně ZjŽoP je špatně ANO Pokud jsou navázány MZ+ŽoP, vždy musí poskytovatel podpory odeslat obě, jak MZ, tak ZjŽoP. Poté bude možné provést v Benefit7 odfinalizování (STORNO FINALIZACE) MZ, nebo jen ZjŽoP, nebo obou (podle potřeby).

51 MONITOROVACÍ ZPRÁVA A ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU (MZ a ZjŽoP) finanční část

52 MONITOROVACÍ ZPRÁVA (MZ) finanční část - B2. Finanční část MZ B2. Finanční část MZ - Přílohy MZPřílohy MZ - Zjednodušená žádost o platbu (ZjŽoP)Zjednodušená žádost o platbu (ZjŽoP) - Vyúčtování dotace dle vyhlášky MF ČRVyúčtování dotace dle vyhlášky MF ČR

53 B2. Finanční část MZ sloupec „Požadováno“ Souhrn způsobilých výdajů předkládaných v žádosti o platbu (veřejné + soukromé) - součet částky z přílohy č. 2 MZ, buňky „VEŘEJNÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - CELKOVÉ“ a částky soukromého spolufinancování (v případě více soupisek jejich součet) - z toho neinvestiční výdaje (veřejné + soukromé) - součet částky z přílohy č. 2 MZ, buňky „VEŘEJNÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE – NEINVESTIČNÍ“ a částky soukromého spolufinancování (v případě více soupisek jejich součet) - z toho investiční výdaje (veřejné + soukromé) - součet částky z přílohy č. 2 MZ, buňky „VEŘEJNÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE – INVESTIČNÍ“ a částky soukromého spolufinancování (v případě více soupisek jejich součet)

54 Přílohy MZ 1.Podpisové vzoryPodpisové vzory 2.Soupiska účetních dokladůSoupiska účetních dokladů 3.Předkládané účetní dokladyPředkládané účetní doklady 4.Pracovní výkazyPracovní výkazy 5.Rozpis mzdových nákladůRozpis mzdových nákladů 6.Rozpis cestovních náhradRozpis cestovních náhrad 7.OdpisyOdpisy 8.Výpisy z bankovního účtuVýpisy z bankovního účtu 9.Přehled čerpání způsobilých výdajů projektuPřehled čerpání způsobilých výdajů projektu 10.Auditorská zprávaAuditorská zpráva

55 1. Podpisové vzory Statutární zástupce – podepisuje MZ a ZjŽoP Oprávněná osoba – osoba oprávněná podepisovat přílohy MZ, event. jednat jménem příjemce, tzn. přebírá oprávnění od statutárního zástupce (podepisuje MZ a ZjŽoP - nutno doložit notářsky ověřenou plnou mocí od statutárního zástupce) Osoba odpovědná za účetní případy – osoba odpovědná dle vnitřních postupů organizace

56 2. Soupiska účetních dokladů (1/2) Pořadové číslo dokladu – na každé soupisce vždy znovu od č. 1 Položka kapitoly rozpočtu projektu – musí být totožné s číslem a názvem kapitoly ze schváleného aktuálního rozpočtu projektu Popis výdaje – popis musí jednoznačně identifikovat, že daný výdaj lze hradit z příslušné kapitolu rozpočtu, resp. je způsobilý k financování z OP LZZ (v případě účasti partnerů s finančním příspěvkem vždy uvádět název subjektu, který výdaj uskutečnil nebo lze řešit samostatnou soupiskou vystavenou na každého z partnerů), uvedeny budou i příjmy a to s minusem Částka uvedená na dokladu v Kč – celková částka, na kterou je doklad vystaven (tzn. v případě, nárokování jedné položky z vícepoložkové faktury bude uvedena částka celé faktury) Částka zahrnutá k proplacení z OP LZZ v Kč (veřejné zdroje) – vyúčtovaná částka připadající na přidělenou dotaci (příjmy s minusem)

57 2. Soupiska účetních dokladů (2/2) Z toho částka připadající na investiční výdaje v Kč (veřejné zdroje) – vyplňováno pouze v případě, že se jedná o investiční výdaj (bude uvedena stejná částka jako ve sloupci předchozím) Datum úhrady výdaje – datum dle úhrady uvedené na výpisu z bankovního účtu nebo pokladním výdajovém dokladu Druh účetního dokladu – faktura, pokladní doklad, interní doklad Číslo účetního dokladu v účetnictví – interní označení dokladu dle evidence organizace (musí být jednoznačně identifikovatelný na projekt) Číslo smlouvy (objednávky), ke které se doklad vztahuje – uváděno v případě, že existuje písemná smlouvy či objednávka Křížové financování celkem – součet částek těch dokladů soupisky, které spadají do kapitol rozpočtu hrazených v rámci křížového financování (kapitola 7) Procento nepřímých nákladů % Nepřímých nákladů dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace 0%

58 Kapitola 01 – Osobní náklady –Výkazy práce –Rozpis mzdových nákladů (příloha č. 5 MZ) –Kopie výpisu z bankovního účtu (nutná identifikace plateb) Kapitola 02 – 08 –Pouze kopie dokladů na částku vyšší jak 10.000,00 Kč (i v případě, že je v rámci dokladu nárokována částka nižší) –Rozpis cestovních náhrad (příloha č. 6 MZ) –Odpisy (příloha č. 7 MZ) –Doklady v částce 10.000,00 Kč a nižší mohou být vyžádány při administrativní kontrole či kontrole na místě –Podklady k provedeným výběrovým řízením, smlouvy, objednávky (pouze jednou, při prvním nárokování) –Kopie výpisu z bankovního účtu (nutná identifikace plateb) 3. Předkládané účetní doklady (1/2) spolu se ZjŽoP

59 Veškeré podklady k jednoznačnému prokázání způsobilosti uskutečněného výdaje Kapitola 01 – Osobní náklady –Originály veškerých dokladů (zejména doklady, které nebyly součástí předložené ZjŽoP) –Pracovní smlouvy –Mzdové listy –Výplatní pásky Kapitola 02 – 08 –Originály veškerých dokladů (zejména doklady, které nebyly součástí předložené ZjŽoP – např. doklady v částce 10.000,00 Kč a nižší) –Cestovní příkazy, pozvánky, prezenční listiny, knihy jízd, účetní evidence atd. 3. Předkládané účetní doklady (2/2) na vyžádání či kontrole na místě

60 4. Pracovní výkazy (1/2) Pro každého pracovníka a měsíc jeden výkaz práce Role v projektu – název a číslo pozice dle rozpočtu projektu Druh pracovního poměru – pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce Výše úvazku – výše úvazku dle smlouvy/dohody (v hodinách či podílem) Úvazek v dalších projektech – úvazky na jiných projektech ESF vč. uvedení čísla projektu a úvazku připadající na každý z projektů Počet odpracovaných hodin – údaj týkající se pouze projektu (vč. poměrné části připadající na státní svátky, neuvádí se dovolená a nemoc) Popis vykonávaných aktivit – podrobně (nestačí pouze „administrativní práce“), musí být zřejmá souvislost s aktivitami projektu

61 4. Pracovní výkazy (2/2) Dovolená – Počet dní celkem – údaj vč. dovolené nepřipadající na projekt Počet hodin dovolené odpovídající zapojení do projektu – údaj o výši dovolené připadající na projekt (musí odpovídat poměrné výši úvazku pro projekt) Placená pracovní neschopnost – Počet dní celkem – údaj vč. pracovní neschopnosti nepřipadající na projekt (4-10 pracovní den) Počet hodin neschopnosti odpovídající zapojení do projektu – údaj o výši pracovní neschopnosti připadající na projekt (musí odpovídat poměrné výši úvazku pro projekt) Součet hodin související s projektem – automatický součet hodin připadajících na projekt (odpracované + dovolená + pracovní neschopnost), tento údaj bude dále uveden na rozpise mzdových nákladů – příloha č. 5 MZ, sloupec „Počet odpracovaných hodin na projektu …“

62 5. Rozpis mzdových nákladů (1/2) Pro každý měsíc jeden rozpis Číslo položky rozpočtu – musí odpovídat položce platného rozpočtu Druh pracovněprávního vztahu – rozlišeno dle toho, zda zaměstnavatel za zaměstnance hradí sociální a zdravotní pojištění (PS, DPČ x DPP) Zúčtovaná hrubá mzda v daném měsíci – dle výplatní pásky (tj. vč. odměn a příplatků, dovolené, nejsou zahrnuty nemocenské dávky) Měsíční fond pracovní doby v hodinách – časový fond u zaměstnavatele v daném měsíci celkem (vč. hodin mimo projekt) Hodinová mzda v Kč – orientační hodinová mzda vzhledem k hrubé mzdě a časovému fondu monitorovaného měsíce (automatický výpočet)

63 5. Rozpis mzdových nákladů (2/2) Počet odpracovaných hodin na projektu dle výkazu práce – údaj o počtu hodin připadajících na projekt (jedná se o údaj z výkazu práce „Součet hodin souvisejících s projektem“) Mzdový příspěvek – automatický výpočet zúčtované hrubé mzdy připadající na projekt (součinem průměrné hodinové mzdy v měsíci a počtu hodin připadajících na projekt) Pojistné na sociální a zdravotní pojištění – automatický výpočet pojistného hrazeného zaměstnavatelem (PS, DPČ) Jiné - výdaje, které nejsou zahrnuty v zúčtované hrubé mzdě (poměrná část nemocenských dávek, slevy na pojistném s minusem a další) Způsobilé osobní náklady – automatický výpočet „superhrubé“ mzdy připadající na projekt (tj. vč. odvodů na soc. a zdr. poj. hrazené zaměstnavatelem) Datum uskutečnění úhrady mzdy – dle výpisu z bankovního účtu, pokladny

64 6. Rozpis cestovních náhrad Číslo položky rozpočtu - musí odpovídat položce platného rozpočtu Účel pracovní cesty – popis musí jednoznačně prokázat souvislost cesty s aktivitami projektu (náklady spojené s vnitrostátními pracovními cestami patří do nepřímých nákladů – zde tedy nebudou vykazovány) Pracovní cesta – rozlišení tuzemské (T) a zahraniční (Z) služební cesty Skutečné výdaje na pracovní cestu – výše způsobilých výdajů vynaložených na pracovní cestu v souladu se zákoníkem práce a vyhláškou MPSV a MF upravující sazby náhrad pro aktuální rok. V případě zahraničních expertů v ČR se uplatňují náhrady, tzv. „per diems“. Eventuelně další prokázané nutné vedlejší výdaje (telefon, parkovné atd.). Výpočet bude vycházet z vyúčtování schváleného cestovního příkazu.

65 7. Odpisy Daňová odpisová skupina – dle zákona o dani z příjmu Pořizovací cena – částka pod kterou je majetek vedený v účetní evidenci (tj. cena včetně nákladů souvisejících s pořízením) Výše ročního odpisu – vypočet dle sazeb uvedených v zákoně o dani z příjmu Počet dní v roce, po které byl majetek v užívání – počet dní, po které byl majetek zařazen v účetní evidenci (bez ohledu na to, zda byl využíván pro projekt) Počet dní, po které byl majetek používán pro projekt – počet dní, po které byl majetek zařazen v účetní evidenci a zároveň využíván pro projekt (v případě částečného využívání je nutné počet dní alikvótně ponížit) Odpis, který přísluší projektu – automatický výpočet výše odpisu způsobilého pro projekt

66 8. Výpisy z bankovního účtu Minimálně 1 kopie výpisu měsíčně Elektronické výpisy musí být podepsány osobou uvedenou na podpisovém vzoru (příloha č. 1 MZ) Výdaje musí být jednoznačně identifikovatelné na soupisku dokladů (pořadové číslo dokladu event. jiné průkazné označení) Výdaje nesouvisející s projektem mohou být znečitelněny V případě speciálního účtu pro projekt je možné z tohoto účtu realizovat pouze výdaje související s projektem V případě speciálního účtu pro projekt jsou úroky příjmem projektu, které snižují způsobilé výdaje projektu

67 9. Přehled čerpání způsobilých výdajů (1/2) Druh výdajů rozpočtu – Položka rozpočtu (číslo + název) Platný rozpočet - Upravený příjemcem (přesun ze zdrojové kapitoly do 15-ti % původní výše rozpočtu kapitoly schválené v právním aktu o poskytnutí podpory) - Schválený poskytovatelem (přesun ze zdrojové kapitoly nad 15 % původní výše rozpočtu kapitoly schválené v právním aktu o poskytnutí podpory) Dosud prokázané výdaje (veřejné + soukromé) – Vyúčtované výdaje schválené poskytovatelem za předcházející ZjŽoP Aktuálně prokazované výdaje (veřejné + soukromé) – Vyúčtované výdaje předkládané v aktuální ZjŽoP Pořadová čísla účetních dokladů na soupisce – Čísla dokladů z aktuálně předkládané ZjŽoP (např. 52 – 68)

68 9. Přehled čerpání způsobilých výdajů (2/2) Přímé způsobilé náklady celkem – automatický součet plánovaných a vyúčtovaných přímých výdajů Celkové nezpůsobilé náklady – výdaje neoprávněně nárokované v dřívějších MZ, příjmy projektu (příjmy snižují způsobilé veřejné výdaje, resp. výši poskytnuté podpory) Vlastní zdroje žadatele – automatický výpočet Plánované příjmy projektu – údaj o příjmech (plánované a vykázané) Jiné spolufinancování žadatelem – případná výše soukromého spolufinancování příjemcem 08. Přímé způsobilé náklady celkem 9. Přímé způsobilé náklady bez křížového financování 10. Celkové nezpůsobilé náklady 11. Vlatní zdroje žadatele 11.1. Plánované příjmy projektu 11.2. Jiné spolufinancování žadatelem % nepřímých nákladů (dle právního aktu o poskytnutí podpory) 14%

69 10. Auditorská zpráva Povinně grantové projekty od 3 mil. CZK výše, nebo projekty, u kterých toto stanoví poskytovatel v právním aktu o poskytnutí podpory Předkládána pouze se závěrečnou monitorovací zprávou Nejpozději 7 měsíců před ukončením projektu uzavřít smlouvu s auditorem Náležitosti zprávy dle § 14, zákona č. 254/2000 Sb., o auditorech

70 Zjednodušená žádost o platbu (ZjŽoP) Předkládána za každých šest měsíců (1-6, 7-12, 13-18 atd.) Tvořena dvěma částmi - Vyúčtování předchozí části dotace – veškeré způsobilé výdaje vykázané v aktuálním monitorovacím období event. nevykázané v dřívějších ZjŽoP (způsobilé výdaje je nutné ponížit o příjmy projektu – úroky, motivační poplatky aj.) - Další část dotace – Nárok na další část dotace stanovená v právním aktu o poskytnutí podpory ponížená o dosud nevyúčtovanou výši předchozích částí dotace (závěrečná MZ, resp. ZjŽoP již neobsahuje částku další části dotace) Povinnost předložit ZjŽoP, resp. mimořádnou MZ při vyčerpání 90-ti % všech dříve poskytnutých částí dotace Nárok na předložení ZjŽoP, resp. mimořádnou MZ při vyčerpání minimálně 60-ti % poslední části dotace a všech již dříve poskytnutých částí dotace Bude proplacena do 35 pracovních dnů od dodání kompletní MZ a ZjŽoP

71 Vyúčtování dotace dle vyhlášky MF ČR Upraveno vyhláškou MF (aktuálně č. 52/2008 Sb.) Předkládáno po schválení závěrečné MZ (nejpozději však do data uvedeného ve vyhlášce MF) Zúčtování poskytnutých a vyúčtovaných finančních prostředků Podrobnější pokyny budou poskytnuty spolu s informací o schválení závěrečné MZ

72 To jest vše k finanční stránce MZ a souvisejícím dokumentům Děkuji za pozornost

73 Změny v projektech

74 Podstatné změny změny, které ovlivní cíle, obsah nebo zaměření projektu (pokud si příjemce není jistý, zda jeho zamýšlená změna je podstatná, doporučujeme konzultovat s poskytovatelem)  Změna data ukončení projektu  Jakákoliv změna týkající se monitorovacích indikátorů  Změny rozpočtu  Změna bankovního účtu organizace  Přesun mezi kapitolami vyšší než 15 % objemu původního rozpočtu kapitoly, z níž jsou finanční prostředky přesouvány  Změna právní formy příjemce

75 Změny v projektech Podstatné změny (zakládají na změnu právního aktu, tudíž je potřeba podat žádost o změnu: písemně na adresu: Ministerstvo práce a sociálních věcí PhDr. Iva Šolcová Odbor řízení pomoci z ESF Oddělení realizace OP LZZ – sociální integrace a mezinárodní spolupráce Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 NEBO osobně doručit na adresu: Ministerstvo práce a sociálních věcí PhDr. Iva Šolcová Odbor řízení pomoci z ESF Oddělení realizace OP LZZ – sociální integrace a mezinárodní spolupráce Kartouzská 4, 150 00 Praha 5 3. patro

76 Změny v projektech Nepodstatné změny (informovat poskytovatele v nejbližší monitorovací zprávě)  změna rozpočtu žádosti omezená na přesun prostředků v rámci jedné kapitoly rozpočtu nebo přesun prostředků mezi jednotlivými kapitolami do výše 15 % objemu původního rozpočtu kapitoly, z níž jsou finanční prostředky přesouvány  změna kontaktních údajů (informovat neprodleně), sídla a statutárního zástupce příjemce podpory  změna kontaktní osoby projektu (informovat neprodleně)  vytvoření nové položky v rozpočtu / příp. její zrušení za podmínky, že neznamená začátek nové aktivity, resp. zrušení či ukončení stávající klíčové aktivity  změny harmonogramu realizace, která neovlivní splnění cílů ani monitorovacích indikátorů projektu  uzavření a změny (formálního charakteru) smluv s partnery  změna auditora

77 Zadávání zakázek v projektech financovaných z ESF v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Seminář pro příjemce

78 Pravidla pro zadávání zakázek v OP LZZ příručka D9 v rámci Desatera – Metodický pokyn pro zadávání zakázek zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

79 Metodický pokyn pro zadávání zakázek – důležité pojmy zakázka / veřejná zakázka základní principy zadavatel předmět zakázky předpokládaná hodnota zakázky jednotlivé zadávací postupy

80 Zakázka / veřejná zakázka (1) pokud příjemce nebo jeho český partner nedisponuje dostatečným vybavením na realizaci projektu nebo není schopen zajistit veškeré činnosti spojené s realizací projektu pomocí vlastních zaměstnanců, může pořízení takového vybavení, služeb, případně stavebních prací uhradit z prostředků finanční podpory

81 Zakázka / veřejná zakázka (2) úplatné poskytnutí dodávek nebo úplatné poskytnutí služeb nebo úplatné provedení stavebních prací Veřejné zakázky jsou zakázky zadavatele určeného v § 2 zákona o veřejných zakázkách (veřejný, dotovaný, sektorový zadavatel). Postupy pro zadání veřejných zakázek v oblasti projektů OP LZZ jsou stanoveny zákonem o veřejných zakázkách a Metodickým pokynem pro zadávání zakázek OP LZZ. Zakázky bez označení „veřejné“ jsou ostatní zakázky tj. zakázky, které nespadají do okruhu působnosti zákona o veřejných zakázkách. Postupy pro jejich zadání jsou v oblasti projektů OP LZZ stanoveny Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ.

82 Druhy (veřejných) zakázek podle předmětu: –na dodávky –na služby –na stavební práce podle předpokládané hodnoty: –malého rozsahu: do 200 000,- Kč bez DPH od 200 000,- Kč do 800 000,- Kč bez DPH od 800 000,- Kč do 2 mil. Kč bez DPH –podlimitní –nadlimitní

83 Základní principy (1) plnění musí být pro projekt nezbytné (v opačném případě bude takový výdaj považován za nezpůsobilý) výdaje na pořízení určitého plnění musí splňovat pravidla hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti podle zákona č. 320/2001 Sb. při výběru vhodného dodavatele: –zásada transparentnosti = zadavatel je povinen zajistit co největší průhlednost řízení, která umožní přezkoumatelnost řízení a kontrolu postupu v řízení (o všech významných úkonech pořizovat a uchovávat písemnou dokumentaci v dostatečném rozsahu, který umožní úkony zadavatele nezávisle přezkoumat; jasně vymezit kritéria, dle kterých budou hodnoceny nabídky uchazečů vždy v dostatečném předstihu před samotným vypracováním nabídek; opatřit všechna rozhodnutí řádným odůvodněním) –zásada rovného zacházení = zadavatel je povinen již od okamžiku přípravy řízení (a v průběhu řízení) přistupovat stejným způsobem ke všem dodavatelům, kteří mohou podat či podávají nabídky –zásada zákazu diskriminace = zadavatel je povinen postupovat vždy tak, aby jeho jednáním nedošlo k diskriminaci žádného z dodavatelů

84 Základní principy (2) princip proporcionality = zajištění odpovídajícího stupně zveřejnění zadávacího řízení, které umožní účast každého uchazeče ze všech členských států, a to s dostatečným předstihem a dále odpovídajícího stupně formalizovanosti zadávacího řízení, tj. míry nároků kladených na úkony zadavatele akceptovat doklady z jiných členských států prokazující kvalifikaci další principy plynoucí ze Smlouvy o ES: –volný pohyb zboží –právo usazování –volný pohyb služeb zaměstnanci zadavatele ani členové realizačního týmu projektu se nesmí podílet na zpracování nabídky, nesmí podat nabídku a být tak uchazečem o zakázku či uchazečem ve sdružení ani působit jako subdodavatel (platí i pro osoby, které se ve prospěch zadavatele podíleli na přípravě nebo zadávání předmětné zakázky)

85 Povinnost uchovávat dokumentaci dokumentace o zakázce = souhrn všech dokumentů v listinné či elektronické podobě, jejichž pořízení v průběhu zadávacího řízení, popř. po jeho ukončení vyžaduje Metodický pokyn zadavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci vzniklou v souvislosti se zadáváním zakázky a záznamy o elektronických úkonech související s realizací zakázky  po dobu uvedenou v právním aktu o poskytnutí podpory, nejméně však po dobu 10 let od ukončení financování svého projektu a zároveň alespoň po dobu 3 let od ukončení programu dle článku 90 a násl. Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, a to zejména pro účely případné kontroly prováděné oprávněnými orgány dokumentaci, kterou má podle požadavků Metodického pokynu předat poskytovateli nebo třetí osobě je zadavatel povinen uchovávat formou stejnopisu příp. kopie předané dokumentace

86 Použití Metodického pokynu pravidla pro zadávání zakázek upravené Metodickým pokynem: –nastavují minimální požadavky na postupy při pořízení plnění, které musí být naplněny –nevylučují použití zadavatelových přísnějších interních pravidel pro zadávání zakázek (zadavatel (zejména pokud je zadavatelem Česká republika) se nemůže v případě nedodržení vlastních přísnějších interních pravidel pro zadávání zakázek odvolávat na úpravu zadávání zakázek v Metodickém pokynu)

87 Zadávání zakázek v rámci projektů OP LZZ se dělí na: zadávání zakázek, na které se nevztahují postupy upravené zákonem o veřejných zakázkách (kap. 2. MP) zadávání veřejných zakázek postupy podle zákona o veřejných zakázkách (kap. 3. MP)

88 Zadávání zakázek, na které se nevztahují postupy upravené zákonem o veřejných zakázkách (kap. 2. MP)

89 Zadavatel = příjemce nebo jeho český partner

90 Postupy pro výběr dodavatele upravené v kapitole 2. Metodického pokynu jsou závazné pro: zadavatele zakázky, který není zadavatelem ve smyslu § 2 zákona č. 137/2006 Sb., a tudíž není povinen postupovat dle zákona (zejména obchodní společnosti, družstva, obecně prospěšné společnosti, občanská sdružení, fyzické osoby aj., ledaže by tito zadavatelé současně naplňovali znaky veřejného zadavatele, sektorového zadavatele nebo dotovaného zadavatele podle § 2 odst. 3 zákona)

91 Postupy pro výběr dodavatele upravené v kapitole 2. Metodického pokynu jsou závazné pro: zadavatele ve smyslu § 2 zákona č. 137/2006 Sb. –veřejný zadavatel –sektorový zadavatel –dotovaný zadavatel  který zadává veřejnou zakázku malého rozsahu a  rozhodl se nepostupovat podle ustanovení § 26 odst. 5 zákona (zadavatel, který zahájí zadávání veřejné zakázky malého rozsahu postupem platným pro zadávání podlimitní veřejné zakázky, je povinen zadat tuto zakázku podle pravidel stanovených zákonem)

92 Předmět zakázky Předmětem jedné zakázky jsou všechna obdobná a spolu související plnění, která zadavatel zamýšlí zadat v rámci jednoho účetního období V případě, že mezi plněními existuje místní, věcná a časová souvislost jsou předmětem jedné zakázky všechna obdobná a spolu související plnění, která zadavatel zamýšlí zadat v rámci realizace projektu

93 Určení předmětu zakázky (1) při určení předmětu zakázky není možné uvádět ve výzvě k předložení nabídky nebo v zadávací dokumentaci: –požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, –patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků

94 Určení předmětu zakázky (2) to však neplatí, pokud: –by jinak nebylo možné dostatečně přesně a srozumitelně určit předmět zakázky (v tomto případě však musí zadavatel výslovně ve výzvě k podávání nabídek umožnit pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení) –by bylo poptávané plnění nekompatibilní s již používanými zařízeními či systémy a jeho přizpůsobení by pro zadavatele bylo mimořádně nákladné či by provozu zadavatele působilo mimořádné obtíže tyto skutečnosti je zadavatel povinen poskytovateli na vyžádání prokázat !!!

95 Předpokládaná hodnota zadavatel je povinen stanovit předpokládanou hodnotu zakázky, tj. určit předpokládanou výši peněžitého závazku vyplývající pro zadavatele z plnění zakázky při stanovení předpokládané hodnoty zakázky je vždy rozhodná cena bez DPH, a to cena ke dni odeslání či uveřejnění výzvy k podání nabídky zadavatel neurčuje PH, pokud neoslovuje dodavatele výzvou k podání nabídek, ale zasílá dodavateli přímo objednávku či nakupuje drobné položky v obchodě (upravuje kap. 2.3.1.)  pro účely kontroly se v tomto případě za předpokládanou hodnotu zakázky považuje sjednaná cena bez DPH

96 Určení předpokládané hodnoty (1) zadavatel je povinen postupovat hospodárně a zboží a služby pořizovat za cenu obvyklou v místě plnění zakázky zadavatel je povinen: –vycházet z ceny zakázek s obdobným plněním –nemá-li zadavatel k dispozici takové údaje, je nezbytné, aby před zahájením výběru dodavatele provedl průzkum cen v místě plnění zakázky (Průzkum trhu musí být proveden takovým způsobem, aby formulace dotazu zadavatele nezvýhodňovala oslovené dodavatelé oproti ostatním dodavatelům např. součástí dotazu nesmí být zadávací dokumentace, neboť zadávací dokumentaci smí zadavatel uchazečům poskytnout až po uveřejnění výzvy k podávání nabídek.)

97 Určení předpokládané hodnoty (2) zadavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci vážící se ke stanovení předpokládané hodnoty po stanovenou dobu zadavatel nemůže ve výzvě k podávání nabídek uvést jako PH částku z rozpočtu v žádosti, –pokud tato cena nebyla vytvořena popsaným způsobem, nebo –pokud došlo během doby od sestavení rozpočtu do zahájení zadávání zakázky k podstatné změně ceny poptávaného plnění (např. oblast výpočetní techniky)

98 Zákaz dělení předmětu zakázky (1) zadavatel je povinen postupovat tak, aby nedocházelo k dělení předmětu zakázky na menší zakázky s cílem snížit hodnotu zakázky pod stanovené limity pro jednotlivé postupy  zadavatel je povinen vzít v úvahu všechna obdobná, spolu související plnění, která zamýšlí pořídit v průběhu jednoho účetního období resp. realizace projektu, a tato plnění sečíst  také by měl posoudit, zda je vhodné zadat předmět zakázky jako jednu zakázku, a to s ohledem na věcné hledisko předmětu zakázky (tj. věcný obsah plnění) a hledisko geografické (tj. dostupnost dodavatelů v daném místě plnění zakázky)

99 Zákaz dělení předmětu zakázky (2) zakázky, které nejsou obdobné nebo spolu nesouvisí, není nutné sčítat  zadavatel není povinen sčítat předpokládané hodnoty zakázek, které budou pořizovány nahodile dle zcela aktuálních potřeb zadavatele a které nelze objektivně dopředu vůbec předvídat (např. dodávky a služby pořizované v krajně naléhavých případech jako důsledek nepředvídatelných poškození a zničení určitých dodávek apod.)  povinnost sčítání neplatí ani pro opakované zakázky, které zadavatel pořizuje nepravidelně tj. podle svých aktuálních potřeb, a jejichž jednotková cena je v průběhu účetního období proměnlivá (takovými zakázkami jsou zakázky na nákup zboží typu potravin, pohonných hmot či letenek; jednotlivé zakázky jsou v těchto případech považovány za zakázky samostatné)

100 Rozdělení zakázky na části pokud je předmět jedné zakázky tak rozsáhlý, že může panovat obava, že jejím zadáním jako nedílného celku dojde k omezení soutěže, tím že se výrazně zúží počet potenciálních dodavatelů, a připouští-li to povaha předmětu zakázky, je vhodné, aby zadavatel rozdělil veřejnou zakázku na více částí je zadávána jedna zakázka, která je vnitřně členěna do částí podle předmětu pro stanovení předpokládané hodnoty je rozhodující součet předpokládaných hodnot všech jednotlivých částí veřejné zakázky výsledkem řízení může být zadání jednotlivých částí zakázky různým dodavatelům je třeba odlišovat od zakázaného rozdělení předmětu veřejné zakázky !!!

101 Zadávací postupy podle předpokládané hodnoty zakázky

102 A) do 200 000,- Kč zadavatel nemusí provádět výběrové řízení postupuje však v souladu s principy transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace a při pořizování zboží a služeb musí postupovat hospodárně, efektivně a účelně dostačující je výzva k předložení nabídky jednomu vhodnému dodavateli k podání cenové nabídky (s vymezením požadovaného plnění a případně dalšími podmínkami plnění), příp. objednávka vhodnému dodavateli  zaslány doporučeným dopisem nebo elektronicky nebo doručeny osobně proti písemnému potvrzení o převzetí písemná smlouva nebo písemná objednávka písemně potvrzená dodavatelem v případě nákupu drobných položek v obchodě do 5 000,- Kč stačí stvrzenka o nákupu (paragon z obchodu) s doplněnými náležitostmi účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví nebo paragon z obchodu a výdajový pokladní doklad zadavatele, které spolu tvoří jeden účetní doklad

103 B) od 200 000,- Kč do 800 000,- Kč (1) písemná výzva k podání nabídky alespoň 3 dodavatelům zaslána doporučeným dopisem nebo elektronicky (e-mailem s doručenkou) podepsána zadavatelem nebo osobou oprávněnou jednat jménem zadavatele není-li to odůvodněno předmětem plnění veřejné zakázky či jinými zvláštními okolnostmi, zadavatel nesmí vyzývat opakovaně stejný okruh dodavatelů lhůta pro podání nabídky nesmí být kratší než 10 dní ode dne odeslání výzvy otevírání obálek, posouzení úplnosti a hodnocení nabídek –provádí osoba, která je vzhledem k uchazečům nestranná (podmínku nestrannosti nesplňuje ten, kdo se podílel na zpracování nabídky uchazeče nebo jej s uchazečem spojuje osobní, pracovní či jiný obdobný poměr nebo má z jiných důvodů osobní zájem na zadání zakázky některému z uchazečů)  potvrdí písemným ČP  zadavatel, osoba oprávněná jednat jménem zadavatele nebo jimi pověřená osoba

104 B) od 200 000,- Kč do 800 000,- Kč (2) zápis o posouzení a hodnocení nabídek  jako doklad o provedení zadávacího řízení musí být předložen poskytovateli nejpozději společně s první žádostí o platbu po ukončení výběru obsahující prokazované způsobilé výdaje, které se k zadávacímu řízení vztahují písemná smlouva nebo písemná objednávka písemně potvrzená dodavatelem všichni uchazeči, jejichž včas podaná nabídka nebyla vyřazena při posuzování úplnosti, musí být o výsledku výběru informováni doporučeným dopisem, elektronicky (e-mailem s doručenkou) nebo osobně s písemným potvrzením uchazeče o předání informace vzor čestného prohlášení a zápisu o posouzení a hodnocení nabídek je k dispozici na www.esfcr.cz v záložce „Zadávací řízení/formuláře“www.esfcr.cz

105 C) od 800 000,- Kč do 2 mil. Kč (1) výzva na webových stránkách www.esfcr.cz alespoň po dobu 15 dnůwww.esfcr.cz doporučuje se zveřejnit výzvu na jiných dostupných místech (v tisku, na dalších webových stránkách) a oslovit alespoň 3 dodavatele lhůta pro podávání nabídek nesmí skončit před uplynutím minimální doby pro uveřejnění (zadavatel by měl při stanovení lhůty pro podávání nabídek počítat se lhůtou 2 pracovní dnů od okamžiku doručení, kterou má MPSV na uveřejnění výzvy na www.esfcr.cz)www.esfcr.cz otevírání obálek, posouzení úplnosti a hodnocení nabídek provádí hodnotící komise  jmenuje zadavatel  musí mít alespoň tři členy z nichž alespoň jeden musí mít odbornou kvalifikaci nebo odborné zkušenosti odpovídající povaze předmětu zakázky

106 C) od 800 000,- Kč do 2 mil. Kč (2)  vzhledem k zakázce nestranní – každý člen potvrdí písemným čestným prohlášením (podmínku nestrannosti nesplňuje ten, kdo se podílel na zpracování nabídky uchazeče nebo jej s uchazečem spojuje osobní, pracovní či jiný obdobný poměr nebo má z jiných důvodů osobní zájem na zadání zakázky některému z uchazečů)  minimálně jednoho náhradníka, pro případ nepřítomnosti některého z členů pro otevírání nabídek a posouzení jejich úplnosti může zadavatel ustavit komisi pro posouzení nabídek, která se nebude účastnit samotného hodnocení (podmínka nestrannosti platí i pro členy komise pro posouzení nabídek) není-li stanoveno zadavatelem jinak, jsou komise usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina řádně pozvaných členů, popř. náhradníků, a rozhodují na principu většiny přítomných zápis o posouzení a hodnocení nabídek

107 C) od 800 000,- Kč do 2 mil. Kč (3) písemná smlouva s podpisy na jedné listině všichni uchazeči, jejichž včas podaná nabídka nebyla při posuzování úplnosti vyřazena, musí být o výsledku výběru informováni doporučeným dopisem, elektronicky (e-mailem s doručenkou) nebo osobně s písemným potvrzením uchazeče o předání informace bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy výsledek uveřejnit na www.esfcr.cz www.esfcr.cz formulář pro uveřejnění výzvy, vzor čestného prohlášení, zápisu o posouzení a hodnocení nabídek a formulář pro uveřejnění výsledku výzvy je k dispozici na www.esfcr.cz v záložce „Zadávací řízení/formuláře“www.esfcr.cz Zápis o posouzení a hodnocení nabídek, Výzva a Výsledek výzvy k podání nabídek musí být jako doklad o provedení zadávacího řízení předloženy poskytovateli nejpozději společně s první žádostí o platbu po ukončení výběru obsahující prokazované způsobilé výdaje, které se k zadávacímu řízení vztahují

108 D) od 2 mil. Kč (1) písemná výzva k podání nabídky alespoň 5 dodavatelům zaslána doporučeným dopisem nebo elektronicky (e-mailem s doručenkou) podepsána zadavatelem nebo osobou oprávněnou jednat jménem zadavatele není-li to odůvodněno předmětem plnění veřejné zakázky či jinými zvláštními okolnostmi, zadavatel nesmí vyzývat opakovaně stejný okruh dodavatelů výzva na webových stránkách www.esfcr.cz alespoň po dobu 15 dnůwww.esfcr.cz doporučuje se zveřejnit výzvu na jiných dostupných místech (v tisku, na dalších webových stránkách) lhůta pro podávání nabídek nesmí skončit před uplynutím minimální doby pro uveřejnění (zadavatel by měl při stanovení lhůty pro podávání nabídek počítat se lhůtou 2 pracovní dnů od okamžiku doručení, kterou má MPSV na uveřejnění výzvy na www.esfcr.cz)www.esfcr.cz

109 D) od 2 mil. Kč (2) otevírání obálek, posouzení úplnosti a hodnocení nabídek provádí hodnotící komise  jmenuje zadavatel  musí mít alespoň pět členů z nichž alespoň jeden musí mít odbornou kvalifikaci nebo odborné zkušenosti odpovídající povaze předmětu zakázky  vzhledem k zakázce nestranní – každý člen potvrdí písemným čestným prohlášením (podmínku nestrannosti nesplňuje ten, kdo se podílel na zpracování nabídky uchazeče nebo jej s uchazečem spojuje osobní, pracovní či jiný obdobný poměr nebo má z jiných důvodů osobní zájem na zadání zakázky některému z uchazečů)  minimálně jednoho náhradníka, pro případ nepřítomnosti některého z členů pro otevírání nabídek a posouzení jejich úplnosti může zadavatel ustavit komisi pro posouzení nabídek, která se nebude účastnit samotného hodnocení (podmínka nestrannosti platí i pro členy komise pro posouzení nabídek)

110 D) od 2 mil. Kč (3) není-li stanoveno zadavatelem jinak, jsou komise usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina řádně pozvaných členů, popř. náhradníků, a rozhodují na principu většiny přítomných prokazatelně zaslat poskytovateli písemnou nebo elektronickou pozvánku na jednání hodnotící komise, a to nejpozději 7 kalendářních dnů před jeho konáním (poskytovatel dle vlastního uvážení rozhodne, zda se jeho zástupce jednání hodnotící komise bude účastnit; pokud ano, vystupuje v roli pozorovatele bez oprávnění hodnotit podané nabídky) zápis o posouzení a hodnocení nabídek písemná smlouva s podpisy na jedné listině všichni uchazeči, jejichž včas podaná nabídka nebyla při posuzování úplnosti vyřazena, musí být o výsledku výběru informováni doporučeným dopisem, elektronicky (e-mailem s doručenkou) nebo osobně s písemným potvrzením uchazeče o předání informace

111 D) od 2 mil. Kč (4) bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy výsledek uveřejnit na www.esfcr.cz www.esfcr.cz formulář pro uveřejnění výzvy, vzor čestného prohlášení, zápisu o posouzení a hodnocení nabídek a formulář pro uveřejnění výsledku výzvy je k dispozici na www.esfcr.cz v záložce „Zadávací řízení/formuláře“www.esfcr.cz Zápis o posouzení a hodnocení nabídek, Výzva a Výsledek výzvy k podání nabídek musí být jako doklad o provedení zadávacího řízení předloženy poskytovateli nejpozději společně s první žádostí o platbu po ukončení výběru obsahující prokazované způsobilé výdaje, které se k zadávacímu řízení vztahují

112 Náležitosti výzvy k předložení nabídky (1) Je-li zadavatel povinen vyzvat potenciální dodavatele k podání nabídek (od 200tis. Kč) musí výzva k předložení nabídek obsahovat alespoň tyto údaje: –Název zakázky –Název / obchodní firmu zadavatele –Sídlo zadavatele –Osobu oprávněnou jednat jménem zadavatele –IČ a DIČ zadavatele (bylo-li přiděleno) –Kontaktní osobu zadavatele, její telefon a e-mailovou adresu –Lhůtu pro podávání nabídek (musí být dostatečná vzhledem k povaze předmětu zakázky, aby potenciální dodavatelé byli schopni zpracovat a doručit svou nabídku zadavateli) –Místo pro podávání nabídek –Popis předmětu zakázky –Požadavek na písemnou formu nabídky a podpis nabídky osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče –Informaci o tom, v jakém jazyce může být nabídka podána

113 Náležitosti výzvy k předložení nabídky (2) –Požadavky na prokázání kvalifikace uchazeče povinně alespoň čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči příslušnému finančnímu úřadu a příslušnému úřadu sociálního zabezpečení (dále je možné požadovat např. čestné prohlášení o bezúhonnosti uchazeče (fyzické osoby) či statutárního orgánu uchazeče (právnické osoby) apod.) u zakázek s předpokládanou hodnotou od 800tis. Kč do 2mil. Kč navíc výpis z obchodního rejstříku nebo jiný obdobný doklad o právní subjektivitě a doklad o oprávnění k podnikání (ověřenou kopii) u zakázek s předpokládanou hodnotou 2mil. Kč a vyšší musí být požadavky stanoveny alespoň v rozsahu § 53 a 54 zákona, údaje podle § 53 zákona lze prokázat formou čestného prohlášení –Předpokládanou hodnotu zakázky bez DPH –Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče do nabídky, a to včetně kontaktní adresy a e-mailové adresy –Lhůtu dodání / časový harmonogram plnění / dobu trvání zakázky –Místo dodání / převzetí plnění –Hodnotící kritéria, z nichž jedním kritériem musí být vždy cena

114 Náležitosti výzvy k předložení nabídky (3) –Povinnost dodavatele umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) –Informaci o tom, že se nejedná o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. –Informační povinnost dle Manuálu pro publicitu OP LZZ (tj. loga ESF, EU a OP LZZ a prohlášení „Podporujeme vaši budoucnost“) zadavatel může dále do výzvy uvést: platební podmínky, možnost navýšení ceny v objektivně daných případech (inflační doložka nebo změna ceny v závislosti na případné změně výše DPH), výši smluvní pokuty, formální požadavky na formu nabídky (znění v českém jazyce, požadovaný počet kopií, podání nabídky na elektronickém médiu atd.), požadavky na specifikaci případných subdodavatelů pokud zadavatel požaduje, aby uchazeč předložil se svou nabídkou také písemný návrh smlouvy včetně obchodních podmínek, musí výslovně ve výzvě uvést, že tento návrh musí být uchazečem podepsán připouští-li zadavatel variantní řešení nabídek, musí tuto skutečnost ve výzvě uvést spolu s vymezením možných variant

115 Posouzení a hodnocení nabídek (1) od 200tis. Kč po uplynutí lhůty pro podávání nabídek => otevřít obálky s včas doručenými nabídkami => nabídkám přiřadit čísla a do Zápisu o posouzení a hodnocení nabídek uvést datum a čas doručení nabídek nabídka doručena po uplynutí lhůty pro podávání nabídek se neotevírá a nehodnotí (o tom zadavatel vyrozumí uchazeče dopisem nebo elektronicky) po otevření obálek se provede posouzení úplnosti nabídek –provádí zásadně hodnotitel resp. hodnotící komise –pokud nabídka nesplňuje všechny požadavky stanovené zadavatelem, jedná se o nabídku neúplnou (úplnost je posuzována z hlediska formálního i věcného, např. neúplnou nabídkou je nabídka, která není podána v požadovaném jazyce, na níž chybí podpis osoby oprávněné jednat jménem uchazeče, neobsahuje nabídka požadované dokumenty prokazující splnění kvalifikace)

116 Posouzení a hodnocení nabídek (2) –neúplnou nabídkou ale není nedodržení čistě formálních požadavků zadavatele, které nemají vliv na transparentnost výběrového řízení (např. požadavek na počet kopií nabídky, požadavek na pořadí jednotlivých částí nabídky) –zadavatel může za předpokladu dodržení principů transparentnosti a zejména nediskriminace požádat uchazeče o její doplnění v dodatečné 48 hodinové lhůtě (takto ale nelze doplňovat či měnit nabízené plnění, nabídkovou cenu nebo složení realizačního týmu) nabídka nebude předmětem hodnocení jestliže: –je neúplná, –marně uplyne dodatečná lhůta pro doplnění, –marně uplyne lhůta pro objasnění nebo není objasnění dostatečné, a nesmí být ani základem pro uzavření smlouvy (o tomto vyrozumí zadavatel uchazeče dopisem nebo elektronicky) nabídky, které byly doručeny včas a jsou úplné z hlediska požadavků zadavatele, postupují do fáze hodnocení jednotlivých nabídek

117 Posouzení a hodnocení nabídek (3) hodnocení se provádí pomocí hodnotících kritérií, kterým jsou přiřazeny váhy vyjádřené v procentech podle jejich důležitosti, přičemž součet vah musí tvořit 100 –buď pomocí jednoho kritéria, kterým je cena (vhodné spíše u pořizování zboží) nebo –pomocí více kritérií (jedním z nich musí být vždy cena) zápis o posouzení a hodnocení nabídek (podepisují osoby, které se účastnili otevírání obálek a posouzení nabídek nebo hodnocení nabídek) uvedením souhlasu s doporučením hodnotící komise (resp. doporučením pověřené osoby, nehodnotil-li zadavatel nebo osoba oprávněná jednat jménem zadavatele sama) a podpisem oprávněné osoby na zápisu rozhoduje zadavatel o výběru dodavatele pokud nesouhlasí, zdůvodní své rozhodnutí v Zápise o posouzení a hodnocení nabídek a sama, nebo prostřednictvím ustanovení jiné pověřené osoby, resp. jiné hodnotící komise nově posoudí a zhodnotí předložené nabídky (pořídí nový Zápis o posouzení a hodnocení nabídek)

118 Smlouva s dodavatelem (1) = s uchazečem, který podal vítěznou nabídku zadavatel nesmí uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídka je podána v rozporu s požadavkem, že zaměstnanci zadavatele ani členové realizačního týmu projektu se nesmí podílet na zpracování nabídky, nesmí podat nabídku a být tak uchazečem o zakázku či uchazečem ve sdružení ani působit jako subdodavatel (což platí i pro osoby, které se ve prospěch zadavatele podíleli na přípravě nebo zadávání předmětné zakázky. musí mít písemnou formu (neplatí pro nákup drobných položek v obchodě) a musí obsahovat alespoň tyto náležitosti: –Identifikační údaje stran smlouvy –Předmět plnění (pořizovaného zboží, služby nebo stavební práce) –Cenu s DPH a sazbu DPH (příp. informaci, že dodavatel není plátcem DPH) –Platební podmínky

119 Smlouva s dodavatelem (2) –Lhůtu dodání nebo harmonogram plnění –Místo dodání / převzetí zboží nebo výstupu plnění –Povinnost dodavatele umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů (dále např. smluvní pokutu, povinnost poskytnout zadavateli podklady pro zpracování monitorovací zprávy, povinnost mlčenlivosti, atd. Smluvní podmínky nesmí být v rozporu s výzvou, se zadávací dokumentací, ani s nabídkou vybraného dodavatele !!!

120 Zrušení zadávacího řízení (1) zadavatel zruší –nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky –byly ve stanovené lhůtě podány pouze neúplné nabídky –byly zjištěny vážné nesrovnalosti nebo chyby ve výzvě, nebo –smlouvu se zadavatelem odmítl uzavřít i třetí uchazeč v pořadí, s nímž bylo možné smlouvu uzavřít, resp. tento uchazeč neposkytl potřebnou součinnost k uzavření smlouvy zadavatel může zrušit –důvody zvláštního zřetele hodné, pro které nelze po zadavateli objektivně požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval –vybraný uchazeč, popřípadě uchazeč druhý v pořadí, odmítl uzavřít smlouvu nebo neposkytl zadavateli k jejímu uzavření dostatečnou součinnost, nebo –zadavateli byla doručena pouze jedna nabídka

121 Zrušení zadávacího řízení (2) nejpozději do okamžiku uzavření smlouvy všichni uchazeči, jejichž včas podaná nabídka nebyla při posuzování úplnosti vyřazena, musí být o zrušení zadávacího řízení bezodkladně informováni doporučeným dopisem, elektronicky (e-mailem s doručenkou) nebo osobně s písemným potvrzením uchazeče o předání informace v případě, že ke zrušení řízení dojde během lhůty k podání nabídek a jedná se o zakázku nad 800tis. Kč bez DPH, je zadavatel povinen uveřejnit tuto informaci na www.esfcr.cz pomocí formuláře pro uveřejnění výsledku, přičemž uvede důvod zrušeníwww.esfcr.cz

122 Zvláštní způsoby zadání zakázky nedostatečný počet dodavatelů zadavateli byla doručena pouze jedna nabídka elektronické tržiště dříve uzavřené smlouvy zakázky odpovídající výjimkám ze zákona (např. nájem existujících nemovitostí) opce

123 Zadávání veřejných zakázek postupy podle zákona o veřejných zakázkách (kap. 3. MP)

124 Veřejné zakázky podle zákona zadavatel ve smyslu § 2 zákona č. 137/2006 Sb. –veřejný zadavatel (např. organizační složky státu, příspěvkové organizace, obce, kraje) –sektorový zadavatel –dotovaný zadavatel je povinen řídit se postupy podle zákona + dodržet následující povinnosti: –zveřejnit oznámení o zahájení zadávacího řízení na www.esfcr.czwww.esfcr.cz –zveřejnit výsledek zadávacího řízení na www.esfcr.czwww.esfcr.cz –zadávací dokumentace a následně i smlouva uzavřená s dodavatelem musí obsahovat povinnost dodavatele umožnit kontrolu dokladů –zaslání formulářů poskytovateli (oznámení o zahájení, výsledek a zpráva o posouzení a hodnocení) nejpozději společně s první žádostí o platbu po ukončení řízení, která obsahuje prokazované způsobilé výdaje vztahující se k zadávacímu řízení

125 Důsledky porušení pravidel zadávání zakázek porušení pravidel ale nedošlo k čerpání veřejných prostředků –poskytovatel výdaje neproplatí => nezpůsobilé výdaje použití poskytnutých veřejných prostředků v rozporu s některým z pravidel uvedených v MP –porušení rozpočtové kázně (není-li v právním aktu o poskytnutí podpory stanoveno jinak) => předává se k rozhodnutí příslušnému finančnímu úřadu => následkem porušení je odvod ve výši porušení rozpočtové kázně příp. odvod ve výši procenta z celkové částky poskytnutých prostředků určeného v právním aktu o poskytnutí podpory

126 Kontroly na místě a nesrovnalosti u projektů realizovaných v rámci OP LZZ Seminář pro příjemce

127 Cíle kontroly na místě ověřit, zda uplatňované výdaje byly skutečně vynaloženy, a to v souladu s rozhodnutím o poskytnutí dotace, s vnitrostátními pravidly a pravidly Společenství předejít vzniku vážných problémů pomocí včasné identifikace nedostatků, které by mohly ovlivnit úspěšnou realizaci projektu zajistit zpětnou vazbu poskytovateli prostředků v průběhu realizace programu

128 Legislativní rámec kontroly na místě článek 13 nařízení Evropské komise č. 1828/2006 zákon č. 320/2001 Sb o finanční kontrole ve veřejné správě zákon č. 552/1991 Sb. o státní kontrole

129 Obsah kontroly na místě Procedurální kontrola Kontrola obsahové části projektu Finanční kontrola Kontrola výběrových řízení

130 Procedurální část kontroly Správnost a úplnost vedení dokumentace k projektu Archivace projektové dokumentace Řízení projektu Vztahy s partnery Dodržování podmínek právního aktu

131 Obsahová část kontroly Plnění indikátorů stanovených v právním aktu Úplnost dokumentace k prováděným kurzům nebo seminářům Úplnost dokumentace k vyvíjeným modulům, metodikám Úplnost dokumentace k poradenství Úplnost dokumentace k vytvořeným pracovním místům atd.

132 Finanční část kontroly Nastavení systému finanční kontroly projektu Aplikace nepřímých nákladů Způsobilost nákladů Oddělené účetnictví Soulad čerpání s rozpočtem Kontrola vzorku účetních dokladů z každé kapitoly rozpočtu Kontrola vykazování DPH Evidence projektových příjmů

133 Kontrola výběrových řízení Dle typu a výše zakázky, kontroluje se: typ procedury v závislosti na finanční hodnotě zakázky dodržení náležitostí zveřejnění nastavení výběrových kritérií odpovídající složení hodnotící komise zápis hodnotící komise

134 Průběh kontroly na místě Zahájení kontroly na místě předložení pověření k provedení kontroly seznámení kontrolované osoby s právy a povinnostmi během kontroly seznámení kontrolované osoby s průběhem kontroly Provedení kontroly vlastní kontrola vytypovaných oblastí projektu výzva k odstranění nedostatků, které lze odstranit ještě před uzavřením kontroly Ukončení kontroly předání protokolu z kontroly, jeho podpis oběma stranami v případě podání námitek – vypořádání námitkového řízení v případě podezření na porušení rozpočtové kázně či trestný čin – hlášení podezření na nesrovnalost Řídícímu orgánu V případě neposkytnutí součinnosti může kontrolní orgán uložit pořádkovou pokutu až do výše 50 000 Kč.

135 Protokol z kontroly vypracovává vedoucí kontrolní skupiny ve spolupráci se všemi kontrolními pracovníky a předává jej kontrolované osobě k podpisu obsahuje seznam zjištění, které nebylo možno odstranit během trvání kontroly obsahuje seznam uložených nápravných opatření, vč. lhůty k jejich odstranění převzetí protokolu z kontroly stvrzuje statutární zástupce kontrolované osoby nebo jím pověřená osoba svým podpisem v případě odmítnutí podpisu protokolu při převzetí je kontrolovaná osoba poučena o tom, že tím ztrácí možnost podat námitky proti protokolu

136 Námitky proti protokolu z kontroly - možnost podat písemné a zdůvodněné námitky, a to ve lhůtě 5 dnů ode dne seznámení s protokolem, není-li stanoveno jinak - o řádně podaných námitkách rozhoduje vedoucí kontrolního orgánu - vydané rozhodnutí o námitkách je součástí protokolu z kontroly - proti rozhodnutí o námitkách není opravný prostředek přípustný

137 Nesrovnalost = porušení právních předpisů ES nebo českých předpisů, včetně podmínek stanovených příjemci právním aktem o poskytnutí podpory Typy nesrovnalostí: porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, tj. neoprávněné použití prostředků, poskytnutých ze státního rozpočtu trestný čin systémová nesrovnalost Vznikne-li v průběhu kontroly (či v jiném případě) podezření na nesrovnalost, je povinností kontrolora tuto skutečnost nahlásit pověřenému pracovníku Řídícího orgánu. Ten posoudí opodstatněnost podezření a v případě jeho potvrzení skutečnost nahlásí příslušnému orgánu (místně příslušný finanční úřad v případě porušení rozpočtové kázně, v ostatních případech např. orgán činný v trestním řízení apod.), který o případu pravomocně rozhodne.

138 Publicita v projektech financovaných z ESF v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

139 Pravidla pro provádění propagačních a informačních aktivit Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 Manuál vizuální identity ESF v ČR 2007 – 2013 (určuje zásady správného používání loga ESF a vlajky EU) Manuál vizuální identity OP LZZ (určuje zásady správného používání loga OP LZZ) Manuál pro publicitu OP LZZ (stanovuje povinné minimum publicity a vizuální identity projektů podpořených z OP LZZ)

140 Povinnosti vyplývající z Nařízení č.1828/2006 informovat příjemce podpory a širokou veřejnost o tom, že daný projekt je spolufinancován z EU - dodržovat povinné minimum publicity poskytnout souhlas se začleněním na veřejně přístupný seznam příjemců

141 Povinné minimum publicity OP LZZ a) logo Evropského sociálního fondu b) text „Evropský sociální fond v ČR“ - text může být součástí loga Evropského sociálního fondu nebo může být umístěn samostatně c) logo Evropské unie s textem „Evropská unie“ d) logo Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost e) motto „Podporujeme vaši budoucnost“ f) odkaz na webové stránky ESF www.esfcr.cz Na drobné propagační předměty je nutné umístit minimálně body a), c) a d)

142 Dodržování povinného minima publicity OP LZZ Každá akce spolufinancovaná z prostředků OP LZZ musí být uvedena informací o tom, že je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Prvky povinného minima musí být umístěny na přední straně tištěných materiálů. Školící místnosti – samolepky nebo cedulka v místnosti.

143 Používání loga ESF, vlajky EU, loga OP LZZ Manuál vizuální identity ESF v ČR 2007 - 2013 Manuál vizuální identity OP LZZ

144 Řazení log logo ESF v ČR s vlajkou EU a nápisem „Evropská unie“, za ním (pod ním) logo OP LZZ, a nakonec lze použít logo realizátora projektu loga dodavatelů se nesmí na materiálech financovaných z projektu používat! při používání log nezapomínejte na ostatní body povinného minima OP LZZ!

145 Barevnost loga ESF a vlajky EU Barevná varianta Použití barev: –modrá, hvězdičky – žlutá

146 Barevnost loga ESF a vlajky EU Černobílá varianta použití barev: –logo ESF: text ESF – černá, hvězdičky – barva podkladu –vlajka EU: text, hvězdičky a outline – černá, vnitřní prostor obdélníku – barva podkladu

147 Barevnost loga ESF a vlajky EU Černobílá vlajka EU může být používána pouze v níže uvedené podobě (tedy nelze barevnou variantu tisknout černobíle): Černobílé logo ESF se užívá jen s černobílou vlajkou EU!

148 Barevnost loga OP LZZ Barevná varianta použití barev: –červená, modrá Černobílá varianta použití barev: –černá

149 Závazný balíček provádění propagačních a informačních aktivit dodržování povinného minima publicity OP LZZ označení školících místností projektu nebo označení všech věcí spolufinancovaných z OP LZZ prvky povinného minima publicity OP LZZ vložení stručné prezentace projektu na webové stránky www.esfcr.czwww.esfcr.cz

150 Vkládání informací na www.esfcr.czwww.esfcr.cz Se spuštěním nově zrekonstruovaných stránek www.esfcr.cz je nutné vkládat nová zadávací řízení, projekty, výsledky zadávacích řízení a další dokumenty samostatně: www.esfcr.cz  Nejprve je nutné se zaregistrovat na stránkách www.esfcr.cz. www.esfcr.cz  V záložce Realizované projekty jděte na odkaz Vložit projekt a pokračujte dle návodu.  Následně v záložce Zadávací řízení pod odkazem Přidat zadávací řízení naleznete formulář a návod, jak vkládat zadávací řízení a jeho výsledky on-line.

151 Kontroly zda příjemce dodržel veškeré podmínky informačních a publikačních opatření související s pomocí z ESF, které uvedl v projektové žádosti zda příjemce dodržuje vše, co plyne z Nařízení Evropské komise, Právního aktu o poskytnutí podpory a také povinnosti plynoucí z Manuálu pro publicitu OP LZZ – dodržování povinného minima publicity OP LZZ,,,závazného balíčku“ atd. Příjemce podpory je povinen uchovat veškeré doklady související s propagací projektu pro potřeby kontroly. Všechny předměty a materiály související s projektem si proto archivujte !!

152 Zdroje informací o publicitě www.esfcr.cz záložka „Publicita“www.esfcr.cz Nařízení ES č. 1828/2006 Manuál vizuální identity ESF v ČR 2007 – 2013 Manuál vizuální identity OP LZZ Manuál pro publicitu (Desatero OP LZZ)

153 Děkuji Vám za pozornost! Další informace: www.esfcr.cz Odbor řízení pomoci z ESF Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR


Stáhnout ppt "Seminář pro příjemce OP LZZ Praha, Brno. 1.Úvodní informace 2.Monitorovací zprávy z hlediska obsahuMonitorovací zprávy z hlediska obsahu 3.Vyplňování."

Podobné prezentace


Reklamy Google