Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SWOT ANALÝZA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SWOT ANALÝZA."— Transkript prezentace:

1 SWOT ANALÝZA

2 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody
2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe

3 ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY
SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY

4 SWOT analýza – charakteristika
Jednoduchá a účinná METODA analýzy vnitřních a vnějších vlivů působících na podnik Metoda strategického plánování, která efektivně pomáhá zejména v počáteční fázi projektové přípravy Komplexní metoda kvalitativního hodnocení Bývá součástí programových dokumentů

5 SWOT analýza – základní informace
Název metody je odvozen od počátečních písmen anglických slov: Strenghts silné stránky, přednosti Weaknesses slabé stránky, nedostatky Opportunities příležitosti, možnosti Threats hrozby, rizika

6 SWOT analýza – základní informace

7 SWOT analýza – princip metody
Podstata metody spočívá v zamyšlení se, pojmenování, nalezení a ohodnocení jednotlivých faktorů, které ovlivňují podnik. Ty se rozdělují do čtyř skupin: Vnitřní vlivy – ovlivňují slabé a silné stránky Vnější vlivy – ovlivňují příležitosti a hrozby Díky SWOT analýze dokážete komplexně vyhodnotit fungování firmy, nalézt problematické oblasti či nové možnosti pro rozvoj firmy.

8 SWOT analýza – princip metody
SWOT analýza vychází z předpokladu, že projekt dosáhne strategického úspěchu maximalizací předností a příležitostí a minimalizací nedostatků a hrozeb. rozvojem silných stránek odstraněním slabých stránek využitím budoucích příležitostí vyhnutí se rizikům

9 SWOT analýza – princip metody
Výhody metody: rychlost a jednoduchost nízké náklady vysoká výstižnost důkladná a objektivní charakteristika vyvážený pohled na minulost a současnost a zároveň pohled na budoucnost

10 VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ FAKTORY
SWOT ANALÝZA II. VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ FAKTORY

11 SWOT analýza – vnitřní vlivy
Vnitřní prostředí určuje silné a slabé stránky firmy. Ty jsou v přímé kompetenci firmy a je tedy možné je – na rozdíl od příležitostí a hrozeb, jejich původcem je vnější prostředí firmy – poměrně snadno změnit. Účelem je budovat silné stránky a odstraňovat slabé stránky Slabé a silné stránky se posuzují vzhledem ke konkurenci – to, v čem jste lepší je vaše silná stránka, to, v čem vás konkurence předehnala, je vaše slabá stránka.

12 SWOT analýza – vnitřní vlivy silné stránky
Silné stránky představují konkurenční výhodu uvnitř organizace. Příklady: kvalita produktů spokojenost zákazníků image značky cenová politika manažerské schopnosti technické vybavení dostatek finančních prostředků personální schopnosti

13 SWOT analýza – vnitřní vlivy silné stránky
Při analýze silných stránek je třeba si položit následující otázky: Co funguje dobře? Jaké jsou naše výhody? Co ostatní považují za naše silné stránky? Jaké využitelné zdroje máme k dispozici?

14 SWOT analýza – vnitřní vlivy slabé stránky
Slabé stránky představují konkurenční nevýhodu uvnitř organizace. Příklady: vztahy se zákazníkem nevybudovaná image nedostatek vhodných zaměstnanců nedostatek finančních prostředků špatné firemní klima krátkodobé působení na trhu nízká úroveň propagace

15 SWOT analýza – vnitřní vlivy slabé stránky
Při analýze slabých stránek je třeba si položit následující otázky: Co nefunguje? Co funguje špatně? Co bychom měli zlepšit?

16 SWOT analýza – vnější vlivy
Cílem analýzy vnějších vlivů podniku je určení příležitostí pro rozvoj firmy a zároveň identifikaci hrozeb, které by mohly rozvoj podniku znemožnit. U příležitostí a hrozeb je možné pouze zvýšit nebo snížit jejich vliv na náš podnik. Mnoho vnějších vlivů je neovlivnitelných. Analýza pouze odráží situaci v daném sektoru.

17 SWOT analýza – vnější vlivy příležitosti
Příležitosti představují příznivou situaci v okolí organizace, která pro něj znamená vyšší prodej, technologické zlepšení atd. Příklady: technologický pokrok změny v zákonech podpora vývozu vyšší měnová stabilita nalezení nového tržního segmentu příznivý demografický vývoj

18 SWOT analýza – vnější vlivy hrozby
Hrozby představují riziko přicházející z vnějšího okolí podniku Příklady: silná konkurence měnící se potřeby zákazníků ekonomická krize nižší poptávka vstup velkého zahraničního investora

19 SWOT analýza – výsledky
SWOT analýza dává odpovědi na následující otázky: Jaké jsou silné stránky organizace a které z nich lze dále rozvíjet? Jaké byly zjištěny slabé stránky a je třeba je potlačit? Existují nějaké zvláštní příležitosti, kterých lze využít? Jaké hrozby byly rozpoznány a jak se jim vyhnout?

20 UŽITEČNÉ TIPY A PŘÍKLADY Z PRAXE
SWOT ANALÝZA III. UŽITEČNÉ TIPY A PŘÍKLADY Z PRAXE

21 SWOT analýza – užitečné tipy
Důležitá je důkladná příprava analýzy. Důkladné zpracování SWOT analýzy dává přehledný návod jak předejít rizikům, využít potenciály, odstranit nedostatky a včas podchytit příležitosti. Nevyplatí se podceňovat či zatajovat sebemenší problém, který není nutné aktuálně řešit. Z malé a podceněné komplikace se pak v budoucnu může stát poměrně velká a někdy neřešitelná situace.

22 SWOT analýza – užitečné tipy
Je důležité správně ohodnotit význam jednotlivých příležitostí a rizik. Ne všechny příležitosti a rizika působí na projekt stejnou silou a přináší stejně velká pozitiva a negativa. Některé hrozby jsou velmi závažné, jiné méně. Totéž platí i u příležitostí. Je důležité popisovat jednotlivé body konkrétně a vyhnout se příliš obecnému popisu. Na tvorbě SWOT analýzy by se mělo podílet co nejvíce pracovníků. Nejčastěji se používá forma brainstormingu.

23 SWOT analýza – příklady z praxe Silné stránky
Vybudovaná základna zákazníků Dlouhodobé vztahy se zákazníky Výborná lokace sídla podniku Unikátní produkt Dostatečná technická vybavenost Vlastní know-how a patentovaná technologie Nízké náklady na výrobu Databáze zákazníků (důraz na přímou komunikaci) Finanční kapacity na rozvoj Nastartovaný proces inovace produktů Dobré obchodní výsledky Pozitivní vnímání značky Vlastní zdroje financování

24 SWOT analýza – příklady z praxe Slabé stránky
Nespokojenost zákazníků s designem, doplňkovými službami, otevírací dobou, dodacími podmínkami aj. Malá prezentace na internetu Závislost na dodavatelích Nízká produktivita práce Vysoké personální náklady Nedostatečná kontrola činnosti zaměstnanců Nejasné vymezení kompetencí Nedostatečná flexibilita v reakcích na změny na trhu Nízké investice do reklamy Dlouhé distribuční cesty Malé portfolio produktů Nízké povědomí o značce

25 SWOT analýza – příklady z praxe Příležitosti
Příznivý demografický vývoj Spolupráce s novými dodavateli Vznik dalších distribučních řetězců Růst významu sektoru podnikání Nově vznikající mezírky na stávajícím trhu, které může firma obsluhovat Vzrůstající poptávka po produktech Tlak na diverzifikaci produktů Zmenšení překážek pro vstup na zahraniční trhy Vznik nových zákaznických segmentů Outsourcing některých podnikových procesů

26 SWOT analýza – příklady z praxe Hrozby
Nepříznivé podnikatelské klima Recese světové ekonomiky – zpomalení výkonu hospodářství Odliv pracovních sil ke konkurenci – odliv know-how Nedostatek kvalifikovaných pracovníků na trhu práce Zvyšování cen energií Nižší kupní síla obyvatel Časté legislativní změny v odvětví Tržní bariéry pro vstup na nový trh Vstup nové konkurence na trh Spojení hráčů na trhu Cenové války a nekalá konkurence Existence substitutů Ohrožení ze strany dodavatelů

27 Zdroje SWOT analýza. RVP.cz [online]. [cit ]. Dostupné z: Projektové techniky a dovednosti. SWOT analýza. [cit ]. Dostupné z: SWOT analýza odhalí pravdivou tvář vaší firmy a pomůže vám nahlédnout do buducnosti. [cit ]. Dostupné z: ROSENAU, Milton D. Řízení projektů. Vyd. 3. Brno: Computer Press, 2007, 344 s. ISBN


Stáhnout ppt "SWOT ANALÝZA."

Podobné prezentace


Reklamy Google