Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/"— Transkript prezentace:

1 Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/54.0055
Učíme se podnikat Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/

2 SWOT analýza Gymnázium a Obchodní akademie Orlová, p. o.
Ing. Pavlína Palová a Ing. Hana Jiříčková

3 SWOT vychází z počátečních písmen anglických slov
strenghts (silné stránky) weaknesses (slabé stránky) opportunities (příležitosti) threats (hrozby)

4 metoda, pomocí které identifikujeme silné a slabé stránky podniku (interní záležitosti podniku) ve vztahu k příležitostem a hrozbám (externí záležitost) slouží k hodnocení fungování firmy pomáhá nalézt problematické oblasti či nové možnosti pro rozvoj firmy je součástí strategického řízení firmy

5 účelem není určit jakýkoliv druh silných nebo slabých stránek, příležitostí a ohrožení, ale zaměřit se na vyzdvižení těch, které mají strategický význam

6 SWOT analýza Silné stránky Příležitosti Slabé stránky Ohrožení

7 SW analýza zabývá se vnitřním prostředím firmy
toto prostředí může firma ovlivnit silné stránky – skutečnosti, které přinášejí výhody zákazníkům i firmě slabé stránky – skutečnosti, které firma nedělá dobře nebo ty, ve kterých si ostatní firmě vedou lépe Silné a slabé stránky je možné hodnotit vnitropodnikovými analýzami, stanovenými kritérii …

8 Vnitřní prostředí Zaměstnanci Management Finanční situace firmy
Výrobní program Technické vybavení firmy Image firmy

9 Zaměstnanci Struktura – věk, pohlaví… Kvalifikace Loajalita Odměňování
Motivace

10 Management Organizační struktura Kontrolní procesy Komunikace ve firmě

11 Finanční situace ve firmě
Kapitál Výnosnost a návratnost kapitálu Zadluženost Přístup k cizím zdrojům

12 Výrobní program Jaké výrobky (služby) firma nabízí
Jaké je postavené výrobků na trhu

13 Technické vybavení Stáří a kapacita strojů Univerzálnost strojů
Používané materiály Dostupnost materiálů

14 Image firmy Postavení firmy na trhu
Obraz firmy v očích zákazníků, obchodních partnerů, veřejnosti

15 Silné stránky - příklady
Nabídka unikátního výrobku Vlastní zdroje financování Vybudovaná základna zákazníků Nízké náklady na produkci Pozitivní vnímání značky Dobré obchodní výsledky Image na veřejnosti Dobré pracovní klima Dobré postavení na trhu Využití nových technologií

16 Slabé stránky - příklady
Nespokojenost zákazníků s doplňkovými službami Malá propagace Nízká produktivita práce Vysoké personální náklady Malé portfolio produktů Nedostatečné flexibilita v reakcích na změnu na trhu Dlouhé distribuční cesty nekvalifikovaní zaměstnanci dodací podmínky špatná komunikace vedení firmy směrem dolů

17 OT analýza zabývá se vnějším prostředím firmy
firma ho nemůže ovlivnit, ale musí ho znát a respektovat příležitosti – skutečnosti, které mohou zvýšit poptávku nebo mohou lépe uspokojit zákazníka a přinést úspěch hrozby – skutečnost, událost, trendy, které mohou snížit poptávku nebo zapříčinit nespokojenost zákazníků, zaměstnanců Příležitosti a hrozby se hodnotí různými metodami marketingového průzkumu.

18 Vnější prostředí Ekonomické prostředí Politicko-právní prostředí
Podnikatelské prostředí Přírodní prostředí Technický pokrok Demografický vývoj

19 Ekonomické prostředí Nezaměstnanost Kupní síla obyvatelstva Inflace
Fáze hospodářského cyklu

20 Politicko-právní prostředí
Změny zákonů Podpora podnikání

21 Podnikatelské prostředí
Dodavatelé Konkurence Nové firmy

22 Přírodní podmínky Poloha Klimatické podmínky Nerostné suroviny

23 Technický pokrok Vývoj v daném oboru
Vývoj informačních a komunikačních technologií

24 Demografický vývoj Složení obyvatelstva z hlediska věku, národností, náboženství, vzdělání Změny ve složení obyvatelstva

25 Příležitosti - příklady
Spolupráce s novými dodavateli Vznik dalších distribučních řetězců Vzrůstající poptávka po produktech Zmenšení překážek pro vstup na zahraniční trh Vznik nových zákaznických segmentů Mezery na trhu, kterých může firma využít

26 Hrozby - příklady Nepříznivé podnikatelské prostředí
Nedostatek kvalifikovaných pracovníků na trhu práce Zvyšování cen energií Vstup nové konkurence na trh Časté legislativní změny v odvětví Tržní bariéry pro vstup na nový trh Cenové války a nekalá konkurence Zpomalení světové ekonomiky

27 Zdroje ŠVARCOVÁ, Jena. Ekonomie: stručný přehled: teorie a praxe aktuálně a v souvislostech


Stáhnout ppt "Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/"

Podobné prezentace


Reklamy Google