Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář k závěrečné práci pro U3V Ucelený dvouletý studijní program KHAS (19. 3. 2012) počítačová učebna CDV PhDr. Luďka Hrabáková, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář k závěrečné práci pro U3V Ucelený dvouletý studijní program KHAS (19. 3. 2012) počítačová učebna CDV PhDr. Luďka Hrabáková, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Seminář k závěrečné práci pro U3V Ucelený dvouletý studijní program KHAS (19. 3. 2012) počítačová učebna CDV PhDr. Luďka Hrabáková, Ph.D.

2 1. Termín odevzdání práce LS končí 18. 5. v týdnu od 21.5 do 25. 5. počítáme s prezentacemi již hotových prací, proto je zapotřebí neprodleně začít intenzivně pracovat, shromažďovat materiál a postupovat v jeho zpracování

3 2. Volba tématu téma by mělo být vybráno na základě zájmu, případně již dostatečně prostudované lit. a shromážděného materiálu a co nejvíce vstupních informací – musíte si být jisti, že máte dost materiálu na zpracování práce poté by si měl(a) student(ka) ujasnit cíle ZP a na jejich základě téma specifikovat.

4 2. Volba tématu Základem ZP se může stát i problematika, kterou se student(ka) již zabýval(a) v seminární či ročníkové práci. Studenti by se měli rozhodně vyhnout volbě tématu, ke kterému nemají vztah a o němž nemají dostatečné vstupní informace na kvalitě ZP by se to mohlo negativně projevit.

5 3. Název ZP Titul práce musí být výstižný přesný jednoznačný pokud možno stručný musí korespondovat s obsahem práce pro zpřesnění je možné jej doplnit podtitulem, který blíže charakterizuje zaměření práce

6 4. Forma ZP Je dobré se rozhodnout podle množství textového a obrazového materiálu, který máte k dispozici a podle cílů ZP

7 Uspořádání ZP 1. Titulní list: název, jméno zhotovitele, účel (Závěrečná práce uceleného studia Kulturně historická a antropologická studia, 2012)

8 Uspořádání ZP a) Anotace: Stručné (max. několik vět) vystižení cílů a obsahu práce, Vystihuje záměr a obsah práce a její hlavní přínos, případně závěry. Vzniká až po dokončení práce. Je důležité, aby byla stručná a přesto co nejdokonaleji vystihovala podstatu práce.

9 TEXTOVÁ ZP

10 Uspořádání ZP b) Obsah: musí zcela souhlasit s rozvržením práce na kapitoly a podkapitoly – pracujeme se styly

11 Uspořádání ZP c) Úvod: objasňuje téma případně zdůvodňuje jeho volbu, naznačuje strukturu a členění práce, metody a postupy, objasňuje cíle práce

12 Uspořádání ZP d) Hlavní část: seznámí čtenáře s podstatou studovaného jevu, prezentuje výsledky vlastního zkoumání, poukazuje na nové souvislosti apod. Je velmi důležité pečlivě rozčlenit hlavní část na jednotlivé kapitoly a podkapitoly a případně na další pododdíly.

13 Uspořádání ZP Hlavní kapitoly začínají vždy na nové stránce. Výstižné pojmenování kapitol a podkapitol má velký význam. Každá kapitola by měla tvořit relativně samostatný myšlenkový celek, obsah jednotlivých kapitol by se neměl překrývat nebo opakovat, pouze doplňovat. Názvy kapitol a podkapitol se píší bez odsazení od levé části textového bloku, za názvem kapitol či podkapitol se nepíše tečka.

14 Uspořádání ZP Názvy kapitol se označují arabskými číslicemi, podle charakteru se člení dále. Mezi číslice označující nižší úrovně kapitol se vkládá tečka, na konci označení s více číslicemi se tečka neuvádí. Pro přehlednost se doporučuje oddělit nadpis od prvního odstavce mezerou 6 pt nebo 12 pt. Úvod a závěr práce se zpravidla nečísluje. Velkou pozornost věnujte také tomu, aby se kapitoly a podkapitoly výrazně neodlišovaly svou délkou, aby tedy jednotlivé oddíly práce byly pokud možno navzájem vyvážené.

15 Uspořádání ZP e) Závěr: autor(ka) v této části práce shrnuje získané poznatky, sumarizuje a zobecňuje je, stručně charakterizuje řešení a závěry, ke kterým dospěl(a) doporučuje se srovnat dosažené výsledky se záměrem vytyčeným na počátku práce lze se též zmínit o nedořešených problémech, jimiž by se mohl zabývat další výzkum

16 Uspořádání ZP f) Slovníček zkratek, značek, použitých odborných výrazů, atd. Není nezbytnou součástí práce, jeho zařazení je vhodné při častém výskytu specifických odborných výrazů v textu - např. určitých hudebních či výtvarných stylů, odborného názvosloví, apod.

17 TEXTOVÁ ZP I PREZENTACE:

18 g) Seznam literatury a použitých zdrojů Úplný seznam veškeré použité literatury a zdrojů informací zařazený na závěr je nezbytnou součástí práce. Při zpracování seznamu je nutno se řídit závaznou normou ČSN ISO 690. Nejčastěji je řazen abecedně podle příjmení autorů, práce téhož autora se uvádějí chronologicky vzestupně (od nejstarších k nejmladším) dle roku vydání.

19 Zdroje vyobrazení Pokud nejste autory vyobrazení a přebíráte je z jiných zdrojů, je nezbytné u každého vyobrazení přesně uvést, odkud jste čerpali. Tyto zdroje je pak nutné také uvést v seznamu použitých zdrojů.

20 TEXTOVÁ ZP:

21 Úprava textu ZP: Jazyková stránka ZP musí odpovídat současné jazykové normě. Formální úprava textu se řídí ČSN 016910, přičemž práce musí být dobře čitelná a bez překlepů. Požadavku čitelnosti podřiďte i výběr písma a jeho stylu; vyhněte písmům příliš ozdobným nebo kurzívě. Lze doporučit Times New Roman nebo Arial. Doporučený rozsah ZP je 10 stran vlastního textu (bez úvodních stránek, seznamů, příloh, použité literatury apod.) Listy se číslují na zápatí, vpravo nebo uprostřed stránky. Úvodní listy se nečíslují, ale započítávají se do celkového počtu stran.

22 Poznámky a bibliografické odkazy Odkazový a poznámkový aparát je nezbytnou součástí každé odborné práce.

23 Smyslem citování je: Poskytnout čtenáři přesné údaje potřebné k nalezení dokumentu, z něhož autor čerpal Uvést zdroje tezí, z nichž autor čerpal: z citací zdrojů lze odhadnout jejich odbornou kvalitu Uvést čtenáře do širších souvislostí dané problematiky – autor uvádí související literaturu Z důvodu informační etiky – není možné použít cizí intelektuální vlastnictví a vydávat je za vlastní myšlenky bez uvedení jejich původního autora

24 Ochrana duševního vlastnictví Duševní vlastnictví chrání Zákon o právu autorském (Autorský zákon) č.121/2000 Sb. Oddíl 3: Bezúplatné zákonné licence. §31 Citace.

25 Citace Pokud citujeme určitou pasáž textu doslova, je nezbytné dát tuto pasáž do uvozovek a v odkazu uvést konkrétní stránku či stránky, které jsme citovali. Jestliže tak neučiníme, dopouštíme se nepřípustného opisování a zneužití produktů cizí duševní práce! U odkazu je nutné přesně uvést nejen zdroj, ale i stranu (strany), z nichž je text převzat nebo na který se autor(ka) odvolává.

26 Bibliografická citace Bibliografická citace monografie: Jméno autora v pořadí příjmení, iniciála kř. jména. Název publikace. Pořadí vydání. Rok vydání. ISBN. Příklad: NAVRÁTILOVÁ, A. Narození a smrt v české lidové kultuře. 1. vyd. 2004. ISBN 80-7021-397-3.

27 Tvorba prezentace

28 Začínáme V aplikaci Microsoft Powerpoint si otevřeme prázdnou prezentaci Při úpravě textu musíme rozkliknout upravované pole, jinak se nabídka nezobrazí Na první snímek vložíme nadpis a jméno zhotovitele a další údaje o práci

29 Velikost a typ písma Velikost písma, jeho typ a barvu si můžeme upravit (máme nabídku v horní liště), záložka Domů Písmo volíme jednoduché (Arial, Tahoma, Calibri, Times New Roman), bude lépe čitelné Velikost písma volíme optimálně 32 (min. 28) Pro nadpisy snímků je doporučená velikost 44 Je to důležité kvůli čitelnosti a přehlednosti prezentace

30 Velikost a typ písma Pokud je text příliš obsáhlý, Doporučuje se spíše než zmenšovat písmo text redukovat a doplňující informace vložit do poznámky pod snímkem

31 Další snímky V záložce Domů vybereme nabídku Nový snímek Můžeme vložit pouze text (např. text naší anotace) Opět vložíme Nový snímek Ve volbě Rozložení si můžeme vybrat žádoucí uspořádání snímku

32 Vložení obrázku Můžeme vložit také obrázek: buď klikneme na ikonku obrázku, nebo jdeme přes záložku Vložení a vybereme Obrázek Vybereme umístění obrázku v našem počítači (jako když připojujeme přílohu k mailu) a klikneme na pokyn Vložit Vložený obrázek můžeme libovolně upravovat a přesunovat (pozor na zachování proporcí, zmenšujeme a zvětšujeme pouze tažením rohů) K obrázku můžeme dopsat komentář

33 Další úpravy prezentace Vlevo se nám zobrazuje řada již hotových snímků kliknutím na kterýkoliv z nich se k nim můžeme vrátit a dále je upravovat můžeme také měnit jejich pořadí tažením nebo je mazat (klikneme pravým tlačítkem myši a vybereme Odstranit snímek) Nebo mezi ně vložit snímek nový

34 Uložení Práci průběžně ukládáme: vlevo nahoře klikneme na modrou ikonu diskety (Uložit) soubor pojmenujeme a uložíme (zapamatujeme si, kam jsme si ho dali!!!)

35 Nastavení pozadí V záložce Návrh si vybereme některý z přednastavených stylů pozadí Nebo klikneme na Barvy a navolíme si žádoucí barevnou kombinaci Pravidlo: lépe je použít tmavší pozadí a světlé písmo než naopak Vždy musíme dodržet kontrast: např. tmavě modrá – šedá, tmavě zelená – oranžová, oranžová – modrá apod. Klikneme na volbu Použít u všech

36 Nastavení přechodu snímků V záložce Animace vybereme efekt přechodu, který se nám líbí buď bude platný jen pro vybraný snímek (pro další musíme nastavit individuálně jiný přechod) Nebo klikneme na Použít u všech V této záložce můžeme nastavit i zvuk a rychlost přechodu a automatický chod prezentace Nebo vložit vlastní animace (pro pokročilé)

37 Vložení zvuku V záložce Vložení můžeme využít nabídku Vložit zvuk – vybereme vlastní nahrávku a přidáme ji k prezentaci Nahrávku je pak vhodné také uvést v použitých zdrojích Stále průběžně práci ukládáme a případně zálohujeme

38 Prohlížení prezentace Hotovou prezentaci si prohlédneme tak, že v záložce Prezentace vybereme buď (Spustit prezentaci) Od začátku Nebo (Spustit prezentaci) Z aktuálního snímku Prohlížení přerušíme nebo ukončíme kliknutím pravým tlačítkem myši a výběrem možnosti Konec prezentace

39 Délka prezentace U prezentace obecně platí, že méně je více, ať se to týká množství textu, obrázků, zvuků animací nebo efektů Je na zhotoviteli, jak dlouhou a obsáhlou prezentaci chce mít Pro závěrečnou prezentaci by však měl zhotovit zkrácenou verzi tak, aby byl schopen svou práci představit v 5 max. 7 minutách

40 Seznam použitých zdrojů Nezbytnou částí prezentace je stejně jako u textové ZP Seznam použitých zdrojů: jak textů, tak obrazových materiálů, případně zvukového doprovodu Zdroje citujeme dle normy

41 Hodně radosti a tvůrčích nápadů při tvorbě vaší závěrečné práce Přeje L. Hrabáková Když si s něčím nebudete vědět rady, nepropadejte panice a nebojte se zeptat!


Stáhnout ppt "Seminář k závěrečné práci pro U3V Ucelený dvouletý studijní program KHAS (19. 3. 2012) počítačová učebna CDV PhDr. Luďka Hrabáková, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google