Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AKADEMIK 06 Nařízení vlády č. 462/2002 Nařízení vlády č. 28/2003 Pokyn prorektora č. 5P/2003.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AKADEMIK 06 Nařízení vlády č. 462/2002 Nařízení vlády č. 28/2003 Pokyn prorektora č. 5P/2003."— Transkript prezentace:

1 AKADEMIK 06 Nařízení vlády č. 462/2002 Nařízení vlády č. 28/2003 Pokyn prorektora č. 5P/2003

2 Nařízení vlády č. 462/2002 o institucionální podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a hodnocení výzkumných záměrů a Nařízení vlády č. 28/2003, kterým se mění nařízení vlády č. 462/2002Sb.

3 Nařízení vlády 462/2002 a nařízení vlády č. 28/2003 Institucionální podpora: - určena pro jednu instituci, která již má řadu výsledků - není vyhlášená veřejnou soutěží, protože jsou již některé organizace vyjmuty z účasti dle vyhlášení - podpora přidělena na základě Rozhodnutí 1. Výzkumné záměry 2. Specifický výzkum na VŠ 3. Mezinárodní spolupráce např. programy COST, EUPRO, KONTAKT

4 Účelová podpora: - určena pro více spolupracujících institucí - je vyhlášená veřejnou soutěží - určena na výzkum určitého cíle - podpora přidělena na základě Smlouvy 1.Grantové projekty (GA ČR, GA AV ČR, AV ČR) 2.Veřejné zakázky 3.Programové projekty (MŠMT např. 1M, LC)

5 Nařízení vlády 462/2002 a nařízení vlády č. 28/2003 §1 (k §4 odst. 7 zákona č. 130/2002 Sb.) Náležitosti způsobu poskytování a užití institucionální podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků (1)rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory VaV výzkumného záměru (VZ) poskytovatel vydá na celou dobu řešení VZ a to v prvním roce poskytování institucionální podpory VZ nejpozději do 30 kalendářních dnů od začátku kalendářního roku. (2)institucionální podporu lze užít výhradně v souladu s uznanými náklady VZ (5)podrobné podmínky užití institucionální podpory VZ nebo specifického výzkumu na vysokých školách (VŠ) stanoví poskytovatel příjemci jako součást rozhodnutí

6 Nařízení vlády 462/2002 a nařízení vlády č. 28/2003 §4 (k §8 odst. 1 zákona) Vymezení položek uznaných nákladů Do uznaných nákladů lze zahrnout: a)osobní náklady (např. mzdy a odměny) na výzkumné zaměstnance, techniky a další pomocný personál příjemce podílející se na řešení VZ, zahrnující i povinné zákonné odvody b)náklady nebo výdaje na přístroje, stroje, zařízení, pozemky a budovy a další hmotný a nehmotný majetek používaný výhradně a trvale pro výzk.činnost v přímé souvislosti s řešením VZ (tzv. INVESTICE nebo kapitálové náklady)

7 Nařízení vlády 462/2002 a nařízení vlády č. 28/2003 c) další provozní náklady vzniklé v přímé souvislosti s řešením VZ, např. náklady na materiál, zásoby a drobný hmotný majetek d) náklady na služby využívané v přímé souvislosti s řešením VZ e) cestovní náhrady a náklady na mezin.spolupráci v přímé souvislosti s řešením VZ a náklady na zveřejnění výsledků včetně nákladů na zajištění práv k výsledkům výzkumu f) doplňkové (režijní) náklady nebo výdaje vzniklé v přímé souvislosti s řešením VZ např. administrativní náklady, náklady na pomocný personál, energii a služby neuvedené v písmenech a) a c). (viz. Rozhodnutí rektora č. 13R/2006)

8 Nařízení vlády 462/2002 a nařízení vlády č. 28/2003 § 5 (k §27 odst. 1 zákona) Náležitosti nezbytné pro předložení návrhu VZ §6 (k §9 odst. 7 zákona) Postup při změně výše uznaných nákladů nebo výše institucionální podpory (1) O změnu výše uznaných nákladů nebo výše instit. podpory může příjemce požádat poskytovatele písemně nejpozději 60 kalendářních dnů před koncem kalendářního roku, který předchází roku požadované změny výše uznaných nákladů nebo výše institucionální podpory.

9 Nařízení vlády 462/2002 a nařízení vlády č. 28/2003 (2) Pokud nastane podstatná změna okolností týkajících se řešení VZ, kterou nemohl příjemce předvídat ani ji nezpůsobil, požádá o změnu výše uznaných nákladů nebo změnu výše institucionální podpory nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy se o takové skutečnosti dozvěděl. (3) Žádost o změnu výše uznaných nákladů nebo výše institucionální podpory musí obsahovat náležitosti podle §5 odst. 2 písm. b) až e) tohoto nařízení.

10 Nařízení vlády 462/2002 a nařízení vlády č. 28/2003 §5 odst. 2 b) podrobný popis VZ včetně popisu těchto skutečností: …. c) popis personálního zabezpečení realizace VZ obsahující: ……. d) popis prostorového a materiálně technického zabezpečení řešení VZ, včetně popisu těchto skutečností: …… e) popis finančního zabezpečení řešení VZ, včetně uvedení: …..

11 Nařízení vlády 462/2002 a nařízení vlády č. 28/2003 (4) Poskytovatel žádost podanou podle odstavce 1 posoudí do konce kalendářního roku, který předchází roku požadované změny výše uznaných nákladů nebo výše institucionální podpory. Žádost podanou podle odst. 2 posoudí poskytovatel do 60 kalendářních dnů ode dne, kdy ji obdržel.

12 Nařízení vlády 462/2002 a nařízení vlády č. 28/2003 (5) Na změnu výše uznaných nákladů nebo výše institucionální podpory podle odstavců 1 a 2 nemá příjemce právní nárok. Hodlá-li poskytovatel žádosti o změnu výše uznaných nákladů vyhovět, rozhodně o změně rozhodnutí, vydaného podle §9 odst. 7 zákona, do 30 kalendářních dnů ode dne posouzení žádosti. Nehodlá-li poskytovatel žádosti o změnu výše uznaných nákladů nebo výše institucionální vyhovět, oznámí to do 30 kalendářních dnů ode dne posouzení žádosti příjemci sdělením; rozhodnutí o žádosti se nevydává.

13 Nařízení vlády 462/2002 a nařízení vlády č. 28/2003 (6) V případě zvýšení roční míry inflace o více než 5%, může poskytovatel upravit výši uznaných nákladů a výši institucionální podpory bez podání žádosti a rozhodnout o změně rozhodnutí z vlastního podnětu. (7) Shledá-li poskytovatel důvody pro odnětí institucionální podpory nebo její části, zahájí neprodleně řízení o odnětí podpory nebo její části podle správního řádu.

14 Nařízení vlády 462/2002 a nařízení vlády č. 28/2003 §7 (k §27 odst.6 zákona) Způsob převzetí návrhu VZ a jeho evidence §8 (k §29 odst. 2 zákona) Složení hodnotící komise a podmínky nepodjatosti jejích členů §9 (k §29 odst. 2 zákona) Způsob činnosti hodnotící komise, způsob nakládání s údaji obsaženými v návrzích VZ a další náležitosti

15 Nařízení vlády 462/2002 a nařízení vlády č. 28/2003 §10 (k §29 odst. 3 zákona) Podmínky nepodjatosti oponentů vůči návrhu VZ a uchazeči a způsob nakládání s údaji obsaženými v návrzích VZ §11 (k §29 odst. 5 zákona) Způsob ustavení meziresortní hodnotící komise pro hodnocení obdobných VZ podporovaných z různých kapitol státního rozpočtu, způsob její činnosti a další náležitosti

16 Nařízení vlády 462/2002 a nařízení vlády č. 28/2003 §12 (k §3 odst. 4 zákona) Ocenění za mimořádné výsledky ve výzkumu a vývoji, podporovaném institucionální podporou

17 VZ s termínem zahájení 1.1.2005 VZ č. MSM4977751301,řešitel: prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc., FAV VZ č. MSM4977751302, řešitel: prof. RNDr. Jaroslav Vlček, CSc., FAV VZ č. MSM4977751303, řešitel: prof. Ing. Vladimír Zeman, DrSc., FAV (zcela financován) VZ č. MSM4977751310, řešitel: prof. Ing. Václav Mentlík, CSc., FEL VZ č. MSM4977751314, řešitel: Mgr. Pavel Vařeka, Dr., FF

18 Navrhované VZ s poč. řešení 1. 1. 2007 VZ č. MSM4977751315, navrhovatel: prof. Ing. Josef Psutka, CSc., FAV - KKY VZ č. MSM4977751316, navrhovatel: prof. Ing. Jiří Šafařík, CSc., FAV - KIV VZ č. MSM4977751317, navrhovatel: doc. Ing. Milan Hrdý, Ph.D., FEK - KEU VZ č. MSM4977751318, navrhovatel: prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D., FF - KSA VZ č. MSM4977751319, navrhovatel: doc. Ing. Josef Hrušák, CSc., FEL – KAE VZ č. MSM4977751320, navrhovatel: prof. Ing. Stanislav Hosnedl, CSc., FST - KKS

19 Pokyn prorektora č. 5P/2003 Evidence publikační činnosti a dalších odborných aktivit

20 Pokyn prorektora č. 5P/2003 jedním z hlavních dokladů tvůrčí výkonnosti univerzity, jejich organizační částí i jednotlivců jsou informace o publikační činnosti a dalších odborných aktivitách PUBL evidence těchto aktivit se provádí v elektronickém systému PUBL, který je přístupný na webové adrese: http://publikace.zcu.cz povinnosti evidence podléhají všechny práce v oblasti VaV, pedagogické práce a práce populárně - naučného nebo uměleckého charakteru u nichž je autorem (jedním z autorů) zaměstnanec, student či pracoviště ZČU a to:

21 Pokyn prorektora č. 5P/2003 takové, které existují v tištěné formě nebo na fyzickém nosiči (disketa,CD-ROM, videokazeta) a jde o: - monografická (odborná) publikace = druh výsledku B - kapitola v knize = druh výsledku C, - článek (stať) ve sborníku, článek v časopisu =druh výsledku D, - prototyp, poloprovoz, ověřená technologie = druh výsledku T - vysokoškolské kvalifikační práce nebo ostatní např.: výstavy = druh výsledku E, workshopy = druh výsledku W, konference = druh výsledku M, prezentace výsledků VaV = druh výsledku A U druhů výsledků A, V, E, M, W je Metodikou hodnocení VaV a jejich výsledků v r. 2005 stanovena váha = 0 (tzv. neuznané výsledky).

22 Pokyn prorektora č. 5P/2003 za průběžné přihlašování prací k evidenci je zodpovědný autor, vedoucí autor. kolektivu nebo vedoucí katedry či realizačního týmu a to nejpozději do 30 dnů od vydání práce (POZOR! Nesoulad databáze CEP a CEZ s databází PUBL resp. RIV) autor je zároveň povinen vedle přihlášení předat Univerzitní knihovně ZČU plný text práce. Bez předání plného textu knihovně nebudou data zařazena do potřebných výstupů (databáze RIV, ročenky atd.) práce knihovna uchovává a zpřístupňuje k prezenčnímu studiu. Data o pracech jsou zpřístupňována v systému PUBL a po zpracování v knihovnicko-informačním systému Aleph a dále jsou prováděny z těchto databází potřebné výstupy (SIGLE, RIV, apod.)

23 Databáze PUBL - přihlášení

24 Databáze PUBL – nový záznam

25 Databáze PUBL – výběr výsledku a výběr střediska

26 Databáze PUBL – po stisknutí tlačítka „pokračovat“

27 Databáze PUBL – zaznamenání výsledku do RIV, záložka RIV

28 Databáze PUBL – záložka Abstrakt

29 Databáze PUBL – záložka Info

30 Databáze PUBL – záložka Knihovna

31 Pokyn prorektora č. 5P/2003 RIV Rejstřík informací o výsledcích http://www.vyzkum.cz/ obdobný rejstříku PUBL součástí RIV jsou všechny výsledky ukončených projektů, grantů či záměrů VaV, které byly financované z účelových prostředků na VaV, nebo institucionálních prostředků v rámci VZ, tj. evidovaných v CEP a CEZ.

32 Informační systém výzkumu a vývoje: IS VaV má tyto datové oblasti: CEP (Centrální evidence projektů výzkumu a vývoje) CEP CEZ (Centrální evidence výzkumných záměrů) CEZ RIV (Rejstřík informací o výsledcích) RIV VES (Evidence veřejných soutěží ve výzkumu a vývoji) VES

33 http://www.vyzkum.cz/

34 Informační systém výzkumu a vývoje

35 Informační systém VaV – databáze RIV

36 Informační systém VaV – databáze CEP

37 Informační systém VaV – databáze CEZ

38 Pokyn prorektora č. 5P/2003 do RIV se zařazují tyto výsledky: - monografická (odborná) publikace = druh výsledku B - kapitola v knize = druh výsledku C, - článek (stať) ve sborníku, článek v časopisu =druh výsledku D, - prototyp, poloprovoz, ověřená technologie = druh výsledku T - vysokoškolské kvalifikační práce nebo ostatní např.: - výstavy = druh výsledku E, workshopy = druh výsledku W, konference = druh výsledku M, prezentace výsledků VaV = druh výsledku A U druhů výsledků A, V, E, M, W je Metodikou hodnocení VaV a jejich výsledků v r. 2005 stanovena váha = 0 (tzv. neuznané výsledky). o výběru prací splňujících podmínky pro zařazení do RIV rozhoduje autor na základě stanovených kritérií.

39 Databáze PUBL – po stisknutí tlačítka „pokračovat“

40 Databáze PUBL – výsledek do RIV

41 záložka RIV

42 42 Pokyn prorektora č. 5P/2003 příjemce (ZČU) je povinen do 30. 5. každého kalendářního roku předat zadavatelům (poskytovatelům- MŠMT, MPO, GAČR, MŽP, GAAV) údaje (výstupy) do RIV. na fakultách existují kontaktní osoby pro spolupráci s knihovnou zajišťující evidenci prací a vyplňování dat do systémů PUBL a RIV.

43 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "AKADEMIK 06 Nařízení vlády č. 462/2002 Nařízení vlády č. 28/2003 Pokyn prorektora č. 5P/2003."

Podobné prezentace


Reklamy Google