Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 I. informativní schůzka k předkládání návrhů projektů do programu Výzkumná centra Praha, 1. března 2004.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 I. informativní schůzka k předkládání návrhů projektů do programu Výzkumná centra Praha, 1. března 2004."— Transkript prezentace:

1 1 I. informativní schůzka k předkládání návrhů projektů do programu Výzkumná centra Praha, 1. března 2004

2 2 Program 1. Obecné informace 2. Projekt výzkumných center 3. Vyplňování formulářů 4. Vznesené dotazy 5. Závěr

3 3 1

4 4 Způsoby podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků Veřejné prostředky Účelová podpora Institucionální podpora Mezinárodní spolupráce ve VaV Specifický výzkum na VŠ Výzkumné záměry Grantové projekty Programové projekty Veřejná zakázka

5 5 Legislativa účelové podpory Zákon č. 130/2002 Sb. Nařízení vlády č. 461/2002 Sb. Nařízení vlády č. 267/2002 Sb.

6 6 Uchazeči o účelovou podporu projektu Právnická osoba se sídlem v ČR veřejná vysoká škola; příspěvková organizace zřízená; další právnická osoba zřízená podle zvláštních zákonů (obchodní zákoník, zákon o obec. prosp. spol., …) Organizační složka ČR Organizační složka ÚSC pokud předmětem jejich činnosti je výzkum nebo vývoj

7 7 Náležitosti pro předložení návrhu projektu –splnění podmínek způsobilosti podle §18 zákona (3.1) – podpisy, razítka –prokázání odborné způsobilosti (3.2) –zdůvodnění potřebnosti vzniku centra (4.3) –předpokládané výsledky centra v obd. 5-7 let (4.5) –rozsah zahraniční spolupráce (4.6) –specifikace položek uznaných nákladů … –smlouvy upravující vztahy mezi zakl. subjekty –prohlášení uchazeče o specifikaci zdrojů financování, souhlasu se zpřístupněním výsledků veřejnosti, ….

8 8 Přijímání a hodnocení návrhů projektů Komise pro přijímání návrhů projektů kontroluje splnění podmínek veřejné soutěže (5.1-5.9 a 6.1-6.11) Odborný poradní orgán hodnotí bodově a slovně podle kriterií : –Věcný soulad návrhu projektu s cílem programu –Splnění základních podmínek (část 3,4 a 5) –Prokázání odborných předpokladů (3.2) včetně srovnání s RIV –Význam, potřebnost a užitečnost centra a jeho přínosu pro uživatele jeho výsledků –Adekvátnost finančních nákladů projektu, zdůvodnění položek uznaných nákladů –Výše finančního podílu uchazeče na realizaci projektu –Oprávněnost požadované účelové podpory ve vztahu k významu a výsledkům projektu –Zabezpečení projektu uchazečem

9 9 Uznané náklady - 1 osobní náklady zaměstnanců uchazeče –podle platných mzdových předpisů uchazeče –tarifní i nadtarifní složky platu/mzdy –povinné zákonné odvody, příděl do FKSP náklady na pořízení majetku –nákup strojů, přístrojů, zařízení, pozemků, budov, … náklady na odpisy –odpisy majetku používaného pro řešení projektu provozní náklady –nákup materiálu, zásob, drobného hmotného majetku, služeb, … cestovní náhrady náklady na mezinárodní spolupráci náklady na zveřejnění výsledků, zajištění práv k výsledkům doplňkové (režijní) náklady

10 10 Uznané náklady - 2 Uznané náklady mohou být navrhovány pouze v přímé souvislosti s řešením výzkumného projektu a musí být uchazečem vykalkulovány a zdůvodněny. Navržené uznané náklady nemusí být zadavatelem akceptovány. účelová podpora = max. 90% uznaných nákladů

11 11 Použití schválených finančních prostředků tj. uznaných nákladů vč. podpory pouze v přímé souvislostiProstředky lze užít pouze v přímé souvislosti –s popisem projektu –se schválenými uznanými náklady Veškeré nákupy nutno provést postupem podle zákona o zadávání veřejných zakázek (fakultativní podmínka)Veškeré nákupy nutno provést postupem podle zákona o zadávání veřejných zakázek (fakultativní podmínka) Vést oddělenou evidenci uznaných nákladůVést oddělenou evidenci uznaných nákladů

12 12 2

13 13 Výzkumné centrum Jak by mohlo fungovat ……

14 14 Zakládající subjekty navrhují předložení projektu Uchazeč/příjemce spolupříjemce Subjekty, které předpokládají využívat výsledky výzkumu v centru Výzkumná pracoviště Centrum Jeden subjekt musí mít akreditaci pro PGS

15 15 Řízení činnosti centra Centrum Rada centra min. 11 členů usměrňuje činnost centra Zástupce příjemce řešitel Subjekty, které předpokládají využívat výsledky výzkumu v centru

16 16 Spolupříjemc e Financování činnosti centra - 2 Spolupříjemc e Centrum Subjekty, které předpokládají využívat výsledky výzkumu v centru Spolupříjemce Stát ExB ExC min.10 % ExA max. 90% Příjemce 0 až 90% x odp. roku řešení

17 17 Financování činnosti centra - 1 Náklady  Osobní  Kapitálové  Provozní  Cestovní  Mezinárodní sp.  Na zveřejnění  Doplňkové příjemce spolupříjemce ++= uznané náklady dotace na řešení projektu + z ostatních veřejných zdrojů + z neveřejných finančních zdrojů =Zdroje financí

18 18 Spolupříjemc e Využití výsledků centra Spolupříjemc e Centrum Subjekty, které předpokládají využívat výsledky výzkumu v centru Spolupříjemce Stát Příjemce = veřejnost

19 19 3 Vyplňování formulářů

20 20 Formuláře – 1a  Textový formulář  Je ve formátu Word *.doc  Má verzi v českém jazyce a anglickém jazyce  Zasílá se oponentům  Slouží odborným poradním orgánům k hodnocení  V českém znění bude přílohou smlouvy  Vyplňuje se do rámečků

21 21 Formuláře – 1b  Hodnoty do tabulek E finanční zabezpečení řešení činnosti centra lze kopírovat z tabulek *.xls  Uznané náklady příjemce/vykonavatele (E3) + uznané náklady spolupříjemce S1 (E4) + uznané náklady spolupříjemce S2 (E5) + … = uznané náklady projektu (E1) a to ve všech vzájemně odpovídajících položkách !!!

22 22 Formuláře – 2a  Tabulkový formulář  Je ve formátu Excel *.xls  Slouží k získání dat do informačního systému VaV  Provádí výpočet návrhu uznaných nákladů  Dává informaci o personálním zabezpečení řešení projektu

23 23 Formuláře – 2b  Předkládá informaci o možných oponentech projektu  Umožňuje poskytovateli korekci a úpravu uznaných nákladů  Nepředkládá se oponentům  Nutno dodržet doporučený postup vyplňování tabulek souvisejících s uznanými náklady

24 24 Formuláře – 2c  Nejprve vyplnit tabulku D Materiálně technické zabezpečení řešení projektu  Následně vyplnit tabulku C Mzdové náklady projektu v roce 2005  Doplnit tabulku B Kalkulace návrhu uznaných nákladů projektu v roce 2005 v položkách Další provozní náklady  Nakonec doplnit nevyplněná pole v části E Uznané náklady projektu (po jednotlivých letech)

25 25 Formuláře ?

26 26 Vznesené dotazy Byly vzneseny dotazy nejrůznějšího druhu Mnoho dotazů se opakovalo Na některé dotazy pro jejich formulační stručnost lze odpovědět velmi těžko Zde prezentované dotazy budou zveřejněny na webu MŠMT

27 27 II. informativní schůzka se uskuteční dne 2. dubna 2004 od 14:00 hodin zde se uskuteční dne 2. dubna 2004 od 14:00 hodin zde slouží k zodpovězení případných dotazů uchazečů ke zpracování a předložení návrhu projektu slouží k zodpovězení případných dotazů uchazečů ke zpracování a předložení návrhu projektu Přihlášení na informativní schůzku se provádí e-mailem do 26.3.2004 K e-mailu je možné přiložit případný dotaz

28 28 Děkuji za pozornost Ing. Václav Hanke, CSc. Ing. Václav Kuchař + kolektiv odboru programů výzkumu a vývoje


Stáhnout ppt "1 I. informativní schůzka k předkládání návrhů projektů do programu Výzkumná centra Praha, 1. března 2004."

Podobné prezentace


Reklamy Google