Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Semináře k problematice e-podatelen Kraje v ČR 18. září 2006 – 23. listopadu 2006.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Semináře k problematice e-podatelen Kraje v ČR 18. září 2006 – 23. listopadu 2006."— Transkript prezentace:

1 Semináře k problematice e-podatelen Kraje v ČR 18. září 2006 – 23. listopadu 2006

2 Program vystoupení Úvod Úvod Elektronická podatelna Elektronická podatelna –obecně –některé konkrétní situace Elektronická úřední deska Elektronická úřední deska Ověřené výpisy z informačních systémů veřejné správy Ověřené výpisy z informačních systémů veřejné správy Finanční zabezpečení Finanční zabezpečení Kontaktní místa – Czech Point Kontaktní místa – Czech Point Prostor pro dotazy Prostor pro dotazy

3 Úvod eGovernment eGovernment eČesko2006 eČesko2006 i2010 – evropská IS pro růst a zaměstnanost, 1. 6. 2005 KOM(2005) 229 v konečném znění i2010 – evropská IS pro růst a zaměstnanost, 1. 6. 2005 KOM(2005) 229 v konečném znění Akční plán eGovernment v rámci iniciativy i2010: Urychlování zavádění elektronické veřejné správy v Evropě ve prospěch všech, 25.04.2006 KOM(2006) 173 Akční plán eGovernment v rámci iniciativy i2010: Urychlování zavádění elektronické veřejné správy v Evropě ve prospěch všech, 25.04.2006 KOM(2006) 173

4 Elektronická podatelna Právní úprava („svatá trojice“): Právní úprava („svatá trojice“): –Zákon o elektronickém podpisu č.227/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů –Vyhláška č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách –Nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č.227/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 500/2004 Sb. (Správní řád) Zákon č. 500/2004 Sb. (Správní řád) Gesce Ministerstva informatiky Gesce Ministerstva informatiky

5 Elektronická podatelna Nařízení vlády obsahuje: Pokud ze zvláštních právních předpisů vyplývá pro orgány veřejné moci povinnost přijímat a odesílat datové zprávy se zaručenými elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaných certifikátech vydaných akreditovanými poskytovateli certifikačních služeb, orgány veřejné moci přijmou k zajištění postupů uplatňovaných při přijímání a odesílání datových zpráv prostřednictvím elektronické podatelny tato organizačně technická opatření: Pokud ze zvláštních právních předpisů vyplývá pro orgány veřejné moci povinnost přijímat a odesílat datové zprávy se zaručenými elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaných certifikátech vydaných akreditovanými poskytovateli certifikačních služeb, orgány veřejné moci přijmou k zajištění postupů uplatňovaných při přijímání a odesílání datových zpráv prostřednictvím elektronické podatelny tato organizačně technická opatření: a) provozují jednu nebo více elektronických podatelen; to se považuje za splněné rovněž v případě, kdy orgán veřejné moci dohodne s jiným orgánem veřejné moci, že bude přijímat a odesílat datové zprávy prostřednictvím jím provozované elektronické podatelny, a) provozují jednu nebo více elektronických podatelen; to se považuje za splněné rovněž v případě, kdy orgán veřejné moci dohodne s jiným orgánem veřejné moci, že bude přijímat a odesílat datové zprávy prostřednictvím jím provozované elektronické podatelny,

6 Elektronická podatelna b) vybaví elektronickou podatelnu, pokud ji provozují, technickým a programovým vybavením, které slouží k zajištění postupů orgánu veřejné moci uplatňovaných při přijímání a odesílání datových zpráv prostřednictvím elektronické podatelny podle zvláštního právního předpisu a b) vybaví elektronickou podatelnu, pokud ji provozují, technickým a programovým vybavením, které slouží k zajištění postupů orgánu veřejné moci uplatňovaných při přijímání a odesílání datových zpráv prostřednictvím elektronické podatelny podle zvláštního právního předpisu a c) vybaví zaměstnance, kteří jsou oprávněni činit právní úkony v oblasti orgánů veřejné moci, kvalifikovanými certifikáty vydanými akreditovanými poskytovateli certifikačních služeb c) vybaví zaměstnance, kteří jsou oprávněni činit právní úkony v oblasti orgánů veřejné moci, kvalifikovanými certifikáty vydanými akreditovanými poskytovateli certifikačních služeb

7 Elektronická podatelna Je třeba rozlišovat komunikaci s úřadem: Je třeba rozlišovat komunikaci s úřadem:  prostý mail, webový formulář –bez elektronického podpisu nebo značky –bez náležitostí nutných pro e-podatelnu  elektronická podatelna pro příjem elektronických podání podle správního řádu –datová zpráva mailem, na technickém nosiči –webový formulář Podání opatřené zaručeným elektronickým podpisem nebo značkou zaručuje identitu obsahu odeslané a přijaté datové zprávy!! Podání opatřené zaručeným elektronickým podpisem nebo značkou zaručuje identitu obsahu odeslané a přijaté datové zprávy!!

8 Elektronická podatelna Elektronická podatelna není jen SW, je to také soubor organizačně technických opatření (definování postupů, včetně opatření personálních) Elektronická podatelna není jen SW, je to také soubor organizačně technických opatření (definování postupů, včetně opatření personálních) Její základní funkce podle zákona č. 227/2000 Sb., a podle vyhlášky č. 496/2004 Sb., NV, v platném znění: Její základní funkce podle zákona č. 227/2000 Sb., a podle vyhlášky č. 496/2004 Sb., NV, v platném znění: –Přijmout datovou zprávu, označit identifikátorem el. podatelny (= podací razítko), i se zaručeným elektronickým podpisem nebo značkou ‾ Ověřit – náležitosti - technické parametry, podpis nebo značku… ‾ Evidovat datové zprávy a předat je k dalším opatřením v souladu s vnitřními předpisy pro práci s písemnostmi (spisový řád) –Odeslat neprodleně potvrzení o přijetí el. podání –Zkontrolovat a odeslat elektronicky podepsanou odpověď (i se zaručeným elektronickým podpisem), evidovat, uložit do úložiště odeslaných datových zpráv

9 Elektronická podatelna Údaje potřebné k doručování datových zpráv (podle nařízení vlády č. 495/2004 Sb.): Údaje potřebné k doručování datových zpráv (podle nařízení vlády č. 495/2004 Sb.): –Elektr. adresa podatelny + charakteristika (co přijímá) –Kontaktní údaje pro příjem zpráv na technických nosičích –Případné další možnosti doručování (tech. zařízení v sídle) –Pravidla potvrzování doručení dat. zpráv –Technické parametry přijímaných zpráv a technických nosičů –Postup při zjištění chyby či „SW škůdce“ (taková zpráva není dostupná elektronické podatelně, viz vyhláška !) –Způsob vyřizování dotazů –Aktuální seznam oprávněných zaměstnanců podatelny –Seznam právních předpisů, podle kterých lze činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů

10 Elektronická podatelna Proč nebývá doporučen klient např. Outlook a další Proč nebývá doporučen klient např. Outlook a další –Především není běžně zřejmé, co vše podepisuji (systém automaticky podepíše to, co jsem přikázal „Odeslat“, nikoliv přímo dokument) –Nemá zpravidla vazbu na spisovou službu –Nemá zpravidla vazbu na časové razítko –Nemá spolehlivý archiv Obecné poznámky Obecné poznámky –Je doporučeno upřednostňovat formáty zpráv, kde je zřejmé, co podepisuji (rtf, HTML, XML …, na rozdíl např. od Slovenska není upraveno zákonem, co může být podáno) –Pozor na nutnost ověřit podpis v době přijetí zprávy (případně v době platnosti časového razítka!), nikoli až v době, kdy s dokumentem pracuje úředník (podpis již nemusí být v definovaných případech platný, ale nevadí to!!!)

11 Několik příkladů elektronických podatelen I

12 Několik příkladů elektronických podatelen II

13 Několik příkladů elektronických podatelen III

14 Několik příkladů elektronických podatelen IV

15 Několik příkladů elektronických podatelen V

16 Několik příkladů elektronických podatelen VI

17 Několik příkladů elektronických podatelen VII

18 Elektronická podatelna Ministerstvo informatiky vydalo certifikát již třem firmám, které mohou vydat zaručený elektronický podpis Ministerstvo informatiky vydalo certifikát již třem firmám, které mohou vydat zaručený elektronický podpis Ministerstvo informatiky na jeho webu (www.micr.cz) zveřejňuje často kladené dotazy a další informace k e-podatelnám Ministerstvo informatiky na jeho webu (www.micr.cz) zveřejňuje často kladené dotazy a další informace k e-podatelnámwww.micr.cz Ministerstvo informatiky vede seznam zaručených elektronických podatelen (k zaslání informací k této evidenci má samostatnou elektronickou podatelnu) Ministerstvo informatiky vede seznam zaručených elektronických podatelen (k zaslání informací k této evidenci má samostatnou elektronickou podatelnu)

19 Příklady informací MI o e-podatelnách I

20 Příklady informací MI o e-podatelnách II

21 Příklady informací MI o e-podatelnách III

22 Titulní stránka první z certifikačních autorit

23 Seznam registračních autorit I.CA v území

24 Situace na trhu e-podatelen Na trhu je řešení dostatek Na trhu je řešení dostatek Jsou nabízena řešení jak jednoduchá, tak velmi propracovaná Jsou nabízena řešení jak jednoduchá, tak velmi propracovaná Množství dodavatelů nabízí e-podatelnu jako součást balíku pro radnice (úřady) Množství dodavatelů nabízí e-podatelnu jako součást balíku pro radnice (úřady) Jsou nabízena řešení, která umožní využití jednoho produktu více subjekty (zde je třeba dbát na právo, tedy odesilatelem musí být „úřední osoba“) Jsou nabízena řešení, která umožní využití jednoho produktu více subjekty (zde je třeba dbát na právo, tedy odesilatelem musí být „úřední osoba“)

25

26

27

28

29

30

31 Některá nová úskalí pro dosažení cílového stavu funkčních e-podatelen ve VS Neexistence definovaných rozhraní mezi systémy (například mezi spisovými službami) nutí řešitele k nesystémovým krokům: Neexistence definovaných rozhraní mezi systémy (například mezi spisovými službami) nutí řešitele k nesystémovým krokům: –REP, systém policejního presidia PČR pro zasílání oznámení o spáchání dopravního přestupku (oznámení je doručeno na obec specielním systémem, mimo e-podatelnu a mimo spisovou službu) –Podobné nesystémové řešení připravuje i MPSV …

32 Elektronické úřední desky Problém je jednodušší, než u e-podatelen Problém je jednodušší, než u e-podatelen –Systém musí zajistit zveřejňování obsahu „kamenné“ úřední desky také způsobem umožňujícím vzdálený přístup, tedy zpravidla na internetu (dig. TV … ) –Na elektronické úřední desce musí být zveřejněn celý obsah všech dokumentů (nikoli jen výtahy či rešerše) –Zveřejnění (vyvěšení) dokumentu musí provést „úřední osoba“ obce, to musí zajistit i případně outsorsovaný systém Ministerstvo vnitra již vydalo metodiku Ministerstvo vnitra již vydalo metodiku –Metodika (v říjnu?) vyjde oficiálně ve Věstníku pro orgány krajů a obcí

33 Ověřené výpisy z informačních systémů veřejné správy Obce s rozšířenou působností již mají tuto možnost od pololetí tohoto roku podle novely zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy Obce s rozšířenou působností již mají tuto možnost od pololetí tohoto roku podle novely zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy Ministerstvo vnitra je zmocněno vydat vyhlášku, kterou se stanoví seznam dalších obcí, které budou moci vydávat ověřené výpisy z ISVS Ministerstvo vnitra je zmocněno vydat vyhlášku, kterou se stanoví seznam dalších obcí, které budou moci vydávat ověřené výpisy z ISVS Vyhláška je nyní v meziresortním připomínkovém řízení Vyhláška je nyní v meziresortním připomínkovém řízení Předpokladem je, že jmenována ve vyhlášce bude každá obec, která projeví zájem a prohlásí, že je schopna tuto službu občanům zabezpečit (HW, SW, připojení, pracovník, Kč) Předpokladem je, že jmenována ve vyhlášce bude každá obec, která projeví zájem a prohlásí, že je schopna tuto službu občanům zabezpečit (HW, SW, připojení, pracovník, Kč) Vyhláška má platit od 1. ledna 2007 Vyhláška má platit od 1. ledna 2007

34 Finanční zabezpečení (alespoň jedna dobrá zpráva na závěr) Pro rok 2007 se kolegům z odboru pana ředitele Maršíka (MV) podařilo vyjednat: Pro rok 2007 se kolegům z odboru pana ředitele Maršíka (MV) podařilo vyjednat: –Příspěvek na přenesenou státní správu bude navýšen všem obcím (i nejmenším) –Každé obci bude příspěvek navýšen minimálně o 2000 Kč –Z tohoto navýšení bude možné uhradit službu za provozování e-podatelny a e-úřední desky (ceny na trhu se této částce již blíží)

35 Kontaktní místa – Czech Point Usnesením vlády ze dne 20. září t.r. uloženo ministru vnitra a informatiky předložit vládě do 30. září t.r. návrh zákona, který povede k vytvoření jednotného kontaktního místa občana s úřady – projekt Czech Point Usnesením vlády ze dne 20. září t.r. uloženo ministru vnitra a informatiky předložit vládě do 30. září t.r. návrh zákona, který povede k vytvoření jednotného kontaktního místa občana s úřady – projekt Czech Point

36 Prostor pro vaše dotazy (pokud je ještě čas …)

37 Děkuji za pozornost Ing. Jaroslav Svoboda MV, odbor informatizace veřejné správy mail: jsvoboda@mvcr.cz jsvoboda@mvcr.cz


Stáhnout ppt "Semináře k problematice e-podatelen Kraje v ČR 18. září 2006 – 23. listopadu 2006."

Podobné prezentace


Reklamy Google