Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pojištění v ZOB. Cíl vytváří rezervní fondy pro úhradu vzniklých škod způsobených nahodilými událostmi nebo živelnými pohromami. chrání pojištěného před.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pojištění v ZOB. Cíl vytváří rezervní fondy pro úhradu vzniklých škod způsobených nahodilými událostmi nebo živelnými pohromami. chrání pojištěného před."— Transkript prezentace:

1 Pojištění v ZOB

2 Cíl vytváří rezervní fondy pro úhradu vzniklých škod způsobených nahodilými událostmi nebo živelnými pohromami. chrání pojištěného před finančními důsledky vzniklé škody, ke kterým došlo u pojištěných rizik. je jedním z dalších zdrojů devizových příjmů státu vytváří možnosti pro hladký a bezrizikový průběh obchodních operací se zahraničím

3 Základní pojmy Pojistitel = pojišťovna, která v pojistné smlouvě zavazuje nahradit škodu způsobenou nahodilou událostí Pojistník = fyzická nebo právnická osoba, která uzavře s pojistitelem pojistnou smlouvu Pojištěný = fyzická nebo právnická osoba,v jehož prospěch je uzavřena s pojistitelem pojistná smlouva Pojistný zájem = zájem pojistníka na uchování věci v takovém stavu, v jakém se nacházela před vznikem pojištění Pojistná smlouva = písemná dohoda mezi pojistitelem a pojistníkem

4 Zahraniční pojistné zájmy Zahraniční přeprava zboží – kargo Zahraniční havarijní pojištění – kasko vývozní úvěry investiční celky speciální rizika pojištění odpovědnosti

5 Pojistná smlouva Doklad o uzavření pojistné smlouvy mezi pojistitelem a pojistníkem – vždy písemná forma. Pojištění dopravy do zahraničí - náležitosti: – předmět pojištění, balení, hmotnost, signo – místo odeslání, druh dopravního prostředku, trasa a místo určení – v případě námořní dopravy jméno lodi a datum vyplutí – požadovaný rozsah pojistného krytí, pojistná částka – ostatní údaje týkající se pojištění, zvláštní požadavky

6 Pojistné podmínky nedílná součást pojistné smlouvy podmínky pojistitele, za kterých přebírá rizika pojistného zájmu vyjadřují též specifika jednotlivých pojišťoven

7 Pojistná hodnota hodnota pojištěné zásilky v okamžiku sjednání pojistné smlouvy kromě hodnoty zboží zahrnuje dopravné, náklady spojené s přepravou, náklady na pojištění, clo a očekávaný zisk.

8 Pojistná částka částka, na kterou je zásilka pojištěna měla by být totožná s pojistnou hodnotou při pojištění na hodnotu nižší, je pak pojistná náhrada krácena pojištění na vyšší hodnotu = pojistný podvod

9 Spoluúčast - franšíza Hodnota, kterou při poškození věci nehradí pojišťovna, ale náklady nese pojistník zainteresováni pojistníka, aby předcházel škodě

10 Rozsah pojistného krytí rozsah „proti všem nebezpečím“ (against all risks – AAR) – jsou pojištěna veškerá pojistitelná rizika, mimo rizika válečná a politická a škody způsobené dopravcem, pojištěným, vadou věci a vadou obalu, choulostivostí zboží. rozsah „včetně zvláštní havárie“ (with particular average – WPA) – vylučuje poškození věci, kdy příčinou byla její přirozená povaha (rozbití, únik tekutin, rez, shnití apod.) při normálním průběhu přepravy. Zahrnuje požár, havárii dopravního prostředku, živelné pohromy, společnou havárii. rozsah „s vyloučením zvláštní havárie“ (free of particular average – FPA) – pouze na ztrátu nebo zničení celé zásilky

11 Hromadná havárie Stává se zejména při námořní a říční dopravě, kdy se na příkaz kapitána z lodi vyhodí část nákladu, aby došlo k záchraně dopravního prostředku nebo zbylého nákladu. Majitelé zachráněného nákladu i majitelé zničeného nákladu se pak spolupodílí na úhradě škody

12 Hromadná pojistná smlouva Není stanovena na jednu přepravní akci, ale na určité časové období, kdy proběhne předem neurčité množství dopravních akcí. Hromadná pojistná smlouva je jedním z nejvíce používaných vzájemných ujednáních při pojišťování zahraničních přeprav v ČR.

13 Příčiny pojistné události Objektivní příčiny = mimořádné přírodní vlivy, například zemětřesení, požáry, bouře, povodně apod., které pojistník nemohl předvídat. Subjektivní příčiny = škody vzniklé nedostatečnou péčí dopravce při přepravě zboží

14 Likvidace škod Povinnost pojistníka: – zajistit pojištěnou věc tak, aby nadále nedocházelo k jejímu poškození a bylo zabráněno větším škodám – oznámit vznik pojistné události pojistiteli a zajistit zjištění příčiny a rozsah škody – zajistit postih vůči viníkům škody – předat pojistiteli tyto doklady: pojistku v originále fakturu, nebo jiný doklad osvědčující cenu zboží havarijní certifikát ověřující příčinu a rozsah škody přepravní doklady umožňující kontrolu průběhu pojistně cesty

15 Pojišťovací problémy Pojištění spediční Pojištění dvojné Pojištění lomené

16 Pojištění spediční Uzavírá jej ve vlastním zájmu speditér. Kryje škody vzniklé v důsledků činností nebo opomenutí, za něž odpovídá. Pokud speditéra pověříme pojištěním zásilky, mělo by být jasné, že jde o pojistný zájem náš, nikoli o pojistný zájem zasilatelský.

17 Pojištění dvojné Nedopatřením se může stát, že tutéž zásilku nebo tatáž rizika pojistí i druhá strana. Je nutné třeba si včas vyjasnit povinnosti zúčastněných stran. Ušetříme náklady a vyhneme se podezření z podvodných úmyslů.

18 Pojištění lomené Vyskytuje se často při dodacích podmínkách, kdy na cestě přecházejí náklady a rizika na odběratele. Dojde-li ke škodě, je v mnoha případech problematické zjistit, na kterém úseku k ní došlo. Proto se tento způsob pojištění nedoporučuje.


Stáhnout ppt "Pojištění v ZOB. Cíl vytváří rezervní fondy pro úhradu vzniklých škod způsobených nahodilými událostmi nebo živelnými pohromami. chrání pojištěného před."

Podobné prezentace


Reklamy Google