Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁKLADY SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ DIAGNOSTIKY

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁKLADY SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ DIAGNOSTIKY"— Transkript prezentace:

1 ZÁKLADY SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ DIAGNOSTIKY

2 DIAGNOSTIKA komplexní proces, jehož cílem je poznávání, posuzování a hodnocení vzdělávacího procesu a jeho aktérů zabývá se rozpoznáváním podmínek, prostředků i efektivity výchovy, vzdělávání, celkového rozvoje osobnosti, a také enkulturace klientů - tedy osob se postižením vhodná je i sebediagnostika, ale u lidí, kteří jsou ji schopni diagnostika by měla být vždy orientovaná pozitivně, tedy na to, co jedinec zvládá, na jeho schopnosti

3 ZÁKLADNÍ DĚLENÍ DIAGNOSTIKY
dle cíle: obsahová – diagnostika úrovně vědomostí, dovedností, návyků procesuální – diagnostika průběhu procesu výchovy, vzdělávání, rozvoje osobnosti podle způsobu hodnocení normativní – srovnání jedince s reprezentativním vzorkem kriteriální – hodnocení zvládání úkolů, dosahování stanovených mezí individualizovaná – hodnocení jedince ve vztahu k němu samému a k jeho vlastním možnostem (schopnostem) diferenciální – odlišení podobných symptomů podle skutečných příčin (MR a Sluch. post.) podle typu edumetrická – kvantitativně orientovaná kazuistická – kvalitativně

4 ZÁKLADNÍ DIAGNOSTICKÉ METODY
anamnéza pozorování rozhovor dotazníky, testy metody ověřování vědomostí a dovedností analýza výsledků činností přístrojové metody důraz na komplexní diagnostiku – komplexní přístup důraz na diferenciální diagnostiku – odlišení

5 ÚKOLY SPECPED. DIAGNOSTIKY DLE VĚKOVÝCH OBDOBÍ KLIENTA
Ranný a předškolní věk Včasné zachycení poruchy Zahájení speciálně výchovné péče Období školního věku Možnost odkladu školní docházky Návrh integrace Nabídka speciálního školství (na rozhodnutí rodičů) Příprava na volbu povolání a životní orientaci Skloubení zájmů a možností dítěte Otázky dospívání a zrání osobnosti Období dospělosti Většinou následek úrazu a případně poškození mozku, Respektování věkových zvláštností a psychického stavu, určení prognózy dalšího uplatnění, rekvalifikace, pracovní a sociální rehabilitace Období stáří Podíl více mozkových příhod, snížená schopnost adaptace, pocity sociální izolace, deprese, menší samostatnost, větší závislost, demence, jiné psychické choroby Respekt ke stáří a lidské důstojnosti, empatie, právo na klidné a plnohodnotné stáří

6 NEJČASTĚJŠÍ ÚKOLY SPECPED. DIAGNOSTIKY
školní zralost rozumové schopnosti komunikační schopnosti zraková percepce sluchová percepce hrubá a jemná motorika grafomotorika a kresba lateralita pravolevá, prostorová a časová orientace čtenářské dovednosti sociabilita

7 TEST ŠKOLNÍ ZRALOSTI

8 ROZUMOVÉ SCHOPNOSTI

9 KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOSTI
vyšetření sluchu vyšetření porozumění řeči vyšetření řečové produkce vyšetření motoriky vyšetření laterality získání informací o soc. prostředí

10 ZRAKOVÁ PERCEPCE

11 MOTORIKA A LATERALITA ohýbání drátu dle předlohy sbírání předmětů

12 VÝVOJ KRESBY

13 SOCIABILITA Vinelandská škála sociální zralosti: soběstačnost
obecná oblékání stravování komunikace samostanost zaměstnání sociální začleněnost motorika

14 SPECPED DIAGNOSTIKA A INTEGRACE
Výsledek speciálně pedagogického a psychologického vyšetření žáka spolu s případným doporučením odborného lékaře je podkladem pro správní rozhodnutí, východiskem pro zpracování IVP informace o druhu a stupni zdravotního postižení žáka a závěr výklad závěrů vyšetření návrh organizační formy vzdělávání žáka návrh obsahu péče žákovi návrh potřeby dalšího pedagogického pracovníka návrh potřebných kompenzačních pomůcek návrh na případné snížení počtu žáků ve třídě včetně zdůvodnění pro potřeby vzdělávání žáka ve středních školách nebo vyšších odborných školách obsahuje posudek konkrétní doporučení pro úpravu způsobu konání přijímacích zkoušek, stanovení doby platnosti posudku pro účely vzdělávání žáka a správního rozhodnutí

15 IVP vypracovává třídní učitel či pedagog, který bude pracovat s dítětem schvaluje ředitel školy spolu se zákonným zástupcem dítěte možnost kontroly ze strany odborného pracoviště pedagogicko-psychologické poradny speciálně-pedagogická centra střediska výchovné péče

16 STANDARDY PRO PEDAGOGICKÉ A PSYCHOLOGICKÉ TESTOVÁNÍ
spravedlivý přístup při testování a používání testů nepřítomnost zkreslení nestranné zacházení při testování testování osob s postižením přizpůsobení obsahu přizpůsobení administrování


Stáhnout ppt "ZÁKLADY SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ DIAGNOSTIKY"

Podobné prezentace


Reklamy Google