Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA"— Transkript prezentace:

1 ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA
Závazky z deliktů a z jiných právních důvodů (§ NOZ) JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

2 Závazky z deliktů a z jiných právních důvodů
Základní koncepce hradí se majetková újma (škoda) nemajetková újma se hradí, jen stanoví-li tak zákon, nebo bylo-li to ujednáno povinnost nahradit újmu způsobenou škůdcem zaviněně presumuje se nedbalost při porušení právní povinnosti; jde o presumpci - možnost vyvinění povinnost hradit škodu bez ohledu na zavinění musí vždy stanovit zákon terminologicky se pojem „odpovědnost“ nepoužívá JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

3 Závazky z deliktů a z jiných právních důvodů
Škůdce nemůže předem svou odpovědnost vyloučit – může jít jen o varování před nebezpečím (§2896 NOZ) Povinnost předcházet škodě (§2900 NOZ) – povinnost: a) sám si počínat tak, aby ke škodě nedošlo b) za uvedených situací zasáhnout na ochranu jiného c) varovat, že škoda může vzniknout (kdo sám porušil právní povinnost nebo může a má vědět, že ji poruší) nezakročí-li ten, komu hrozí škoda – nese ze svého škodu, jíž mohl zabránit Nutná obrana a krajní nouze – kdo odvracel: a) bezprostředně hrozící či trvající útok od sebe či jiného b) od sebe nebo od jiného bezprostř. hrozící nebezp. újmy nedopovídá za škodu, již tím způsobil odvracel-li újmu - nahradí mu náklady a jeho újmu ten, v jehož zájmu jednal JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

4 Závazky z deliktů a z jiných právních důvodů
Povinnost nahradit škodu a) úmyslným porušením dobrých mravů (§2909 NOZ) b) zaviněné porušení zákonné povinnosti (§2910 NOZ) zákon rozlišuje, zda zasaženo absolutní nebo jiné právo předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu a) porušení právní povinnosti b) vznik škody c) příčinná souvislost mezi ad a) a ad b) d) zavinění porušení zákonné povinnosti - zavinění (nedbalost) se presumuje c) porušení smluvní povinnosti (§2913 NOZ) nevyžaduje se zavinění (!) – možnost zprostit se povinnost hradit škodu (možnost liberace) – prokáže, že mu zabránila mimořádná nepředvídatelná překážka mimo jeho vůli JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

5 Závazky z deliktů a z jiných právních důvodů
d) škoda způsobená více osobami solidární odpovědnost škůdců (ve vztahu k poškozenému) mezi sebou podle podílů na výši škody a případně regres e) škoda způsobená tím, kdo nemohl posoudit následky svého jednání (§2920 NOZ) nezletilý či duševní porucha zaviněné porušení a) mohl posoudit následky b) nemohl posoudit následky – právo na náhradu, je-li to spravedlivé; solidárně s ním odpovídá i ten, kdo zanedbá povinný dohled f) škoda způsobená osobou s nebezpečnými vlastnostmi (§2923 NOZ) – vědomě se ujme osoby s nebezpečnými vlastnostmi JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

6 Závazky z deliktů a z jiných právních důvodů
g) škoda způsobená provozní činností provozuje závod nebo jiné zařízení sloužící k výdělečné činnosti zprostí se, prokáže-li, že vynaložil veškeré úsilí, kterou lze rozumně požadovat, aby ke škodě nedošlo h) škoda způsobená provozem zvlášť nebezpečným nelze vyloučit možnost vzniku závažné škody ani při vynaložení řádné péče i) škoda na nemovité věci provádí (byť oprávněně) práce, jimiž způsobí jinému j) škoda z provozu dopravního prostředku škoda způsobená zvláštní povahou provozu JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

7 Závazky z deliktů a z jiných právních důvodů
k) škoda způsobená zvířetem l) škoda způsobená věcí m) škoda způsobená vadou výrobku n) škoda na převzaté věci o) škoda na odložené věci (např. v restauraci) p) škoda způsobená na vnesené věci (v souvislosti s ubytovacími službami) q) škoda způsobená informací nebo radou JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

8 Závazky z deliktů a z jiných právních důvodů
Náhrada nemajetkové újmy JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

9 Závazky z deliktů a z jiných právních důvodů
Zneužití a omezení soutěže a) omezení účasti ostatních na hospodářské soutěži b) nekalá soutěž Nekalá soutěž (§2976 NOZ) 1) v hospodářském styku 2) rozpor s dobrými mravy soutěže 3) jednání způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům generální klauzule a demonstrativně uvedené skutkové podstaty JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

10 Závazky z deliktů a z jiných právních důvodů
Ochrana proti nekalé soutěži JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

11 Závazky z deliktů a z jiných právních důvodů
Bezdůvodné obohacení (§2991 NOZ) na úkor jiného se bez spravedlivého důvodu obohatí a) plnění bez právního důvodu b) plnění z právního důvodu, který odpadl c) protiprávním užitím cizí hodnoty d) bylo za něho plněno, co měl po právu plnit sám JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

12 Závazky z deliktů a z jiných právních důvodů
Nepřikázané jednatelství (§3006 NOZ) obstará, ač nebyl povolán, cizí věc, aby odvrátil škodu, hradí se účelně vynaložené náklady, ač se výsledek nedostavil Upotřebení cizí věci k prospěchu jiného (§3012 NOZ) JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::


Stáhnout ppt "ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA"

Podobné prezentace


Reklamy Google