Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PUBLICITA PROJEKTU Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PUBLICITA PROJEKTU Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj."— Transkript prezentace:

1 PUBLICITA PROJEKTU Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti

2 Pravidla publicity pravidla publicity je příjemce povinen dodržovat v případě, že získá finanční prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím ROP JV jejich smyslem je zvýšit povědomí veřejnosti o poskytnuté podpoře dodržování publicity je kontrolováno a v případě nedodržení požadavků se příjemce vystavuje riziku odebrání dotace u projektů zakládajících veřejnou podporu podle blokové výjimky pro vnitrostátní regionální investiční podporu jsou způsobilé pouze investiční výdaje Příjemce dotace odpovídá za informování veřejnosti o podpoře, kterou obdržel z fondů Evropské unie. Hlavním poselstvím je informace, že projekt byl realizován s finanční spoluúčastí EU, resp. Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), a to prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod (zkráceně ROP Jihovýchod).

3 Pravidla publicity pravidla se týkají: příjemce musí dále zvážit:
grafických norem časových limitů příjemce musí dále zvážit: vhodnost umístění propagačních materiálů velikost a četnost propagačních materiálů formu jednotlivých nástrojů publicity výdaje na publicitu musí být adekvátní ke zvolené formě publicity a předpokládanému dopadu na cílové skupiny projektu informační a prezentační materiály musí prezentovat daný projekt Informační a prezentační materiály musí prezentovat daný projekt, tzn. je v nich například uveden název projektu, jeho zaměření, výše poskytnuté dotace, cíl projektu a další projektové údaje. Informační a prezentační materiály dle těchto Pravidel nejsou určeny k marketingové prezentaci subjektu předkládajícího daný projekt.

4 Obecné zásady publicity
symbol Evropské unie + odkaz na Evropskou unii + odkaz na ERDF + Investice do vaší budoucnosti Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti značka ROP Jihovýchod u malých propagačních předmětů se neuvádí: Evropský fond regionálního rozvoje symbol EU i logotyp ROP Jihovýchod musí být viditelné a text čitelný. Symbol Evropské unie, stejně jako logotyp ROP Jihovýchod, nesmí být menší než ostatní zobrazené symboly. Písmena použitá pro uvedení spoluúčasti EU nesmí být menší než písmena pro národní, resp. projektové údaje, typ písma může být jiný. Příjemce je dále povinen na všech informačních a propagačních materiálech projektu uvádět rovněž logo příslušného kraje, na jehož území je projekt realizován,

5 Typy propagačních prostředků
Velkoplošné reklamní panely (billboardy) veřejný příspěvek překročil EUR financování infrastruktury nebo stavebních prací doporučen je standardní euroformát 5,1 x 2,4 m (velikost a počet musí odpovídat velikosti akce, min. 2 x 2 m) nahrazení velkoplošného reklamního panelu stálou vysvětlující tabulku (pamětní deskou) Stálá vysvětlující deska (pamětní tabulka) veřejný příspěvek překročil EUR nákup hmotného předmětu, financování infrastruktury nebo stavebních prací minimální velikost 300 x 400 mm visí nejméně po dobu udržitelnosti Pokud celkový veřejný příspěvek na projekt překročil EUR a projekt spočívá ve financování infrastruktury nebo stavebních prací, příjemce je povinen během realizace umístit v místě realizace projektu velkoplošný reklamní panel. Příjemce může využít této formy publicity svého projektu i v případě, že projekt neodpovídá uvedeným podmínkám. Informace musí zabírat nejméně 25% plochy billboardu či pamětní tabulky. Velkoplošný reklamní panel je třeba umístit bezprostředně po zahájení fyzické realizace projektu. V případě, že fyzická realizace projektu byla zahájena již před podáním žádosti o dotaci, je nutno reklamní panel umístit bezprostředně po podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace. Panel musí být zachován po celou dobu průběhu realizace projektu. Nejpozději do šesti měsíců po dokončení operace příjemce nahradí velkoplošný reklamní panel stálou vysvětlující tabulkou

6 Typy propagačních prostředků
plakáty (min. A4), inzerce informační materiály (brožury, letáky, oznámení, obaly na CD/DVD apod.) informační akce (konference, semináře, veletrhy, výstavy, soutěže apod. – náležitosti na dokumentech např. pozvánce, prezenční listě či předávaných materiálech a dále vlajka v místě konání akce) internetové stránky propagační předměty (jsou chápány jako doplnění publicity) platí obecné zásady publicity NEZAPOMEŇTE FOTODOKUMENTACÍ DOLOŽIT SPLNĚNÍ PRAVIDEL PUBLICITY

7 Logo EU Vždy se ujistěte, zda logo EU používáte správně!
Povolené varianty: jednobarevné použití zobrazení na barevném pozadí

8 Nepovolené varianty loga EU
Emblém je obrácený Hvězdy nejsou vzpřímené Hvězdy nemají správnou pozici v kruhu

9 Příklad použití

10 Příklad použití

11 Příklad použití V černobílém tisku a v případě, kdy není z technických důvodů možné aplikovat značku barevně, používá se její černobílé provedení prioritně ve svém pozitivním a pouze okrajově v negativním provedení.

12 Příklad použití

13 Příklad použití V případě, kdy billboard je aktivitou projektu, musí být výše uvedené informace dobře viditelné a jasně čitelné pro ty uživatele, kterým je informace určena. Doporučujeme, aby informace zabíraly na billboardu 25% tabulky.  V případě realizací billboardů ze strany příjemců v této oblasti podpory je povinnost informovat oddělení publicity a technické pomoci předáním návrhů těchto billboardů k posouzení optimální velikosti. Návrhy mohou být předávány prostřednictvím elektronické pošty.

14 Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod Kounicova 13, 602 00 Brno www.jihovychod.cz
Kontakty: Ing. Kateřina Kurková vedoucí oddělení publicity a technické pomoci tel


Stáhnout ppt "PUBLICITA PROJEKTU Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj."

Podobné prezentace


Reklamy Google