Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příprava budoucí kohezní politiky EU v podmínkách ČR Daniela Grabmüllerová Ministerstvo pro místní rozvoj Konference „Municipality“ Praha, 8. září 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příprava budoucí kohezní politiky EU v podmínkách ČR Daniela Grabmüllerová Ministerstvo pro místní rozvoj Konference „Municipality“ Praha, 8. září 2011."— Transkript prezentace:

1 Příprava budoucí kohezní politiky EU v podmínkách ČR Daniela Grabmüllerová Ministerstvo pro místní rozvoj Konference „Municipality“ Praha, 8. září 2011

2 Municipality v ČR  1 město s více než 1 milionem obyvatel  5 měst s více než 100 tisíci obyvateli  22 měst s více než 50 tisíci obyvateli  63 měst s více než 20 tisíci obyvateli Celkem – 6 250 municipalit 80 % obyvatel ČR žije ve městech …

3 Zdroje inovací, znalostí, dovedností a kreativity. Hlavní „hybatelé“ v aktivitách zaměřených na úspory energetické spotřeby – městská doprava, vytápění budov. Centra kulturních aktivit a rozvoje. „Nositelé“ architektonického a historického dědictví. Ale také: … místa s rizikem sociálního vyloučení, deprivace a dalších negativních jevů … Význam municipalit

4 „Hlavní město je to, v němž žiješ.“ (japonsk é př í slov í )

5 376 mld. EUR na KP EU pro období 2014-2020; z toho: - 162,6 mld. EUR na Konvergenci (< 75 % ø HDP EU) - 38,9 mld. EUR pro přechodné regiony (75–90 %) - 53,1 mld. EUR pro Konkurenceschopnost (> 90 %) - 11,7 mld. EUR pro Územní spolupráci - 68,7 mld. EUR na Fond soudržnosti - 926 mil. EUR pro vzdálené regiony + 40 mld. EUR na Nástroj k propojení Evropy (+ 10 mld. EUR vyhrazených ve Fondu soudržnosti na dopravní projekty). Výkonnostní prémie na úrovni EU – 5 % rozpočtu kohezní politiky vyhrazeno předem jako odměna za plnění cílů Strategie Evropa 2020. Kohezní politika v rámci víceletého finančního rámce

6 Zachování silné kohezní politiky EU v rámci rozpočtu EU (včetně zachování objemu prostředků pro ČR), zaměřené na snižování rozdílů mezi regiony a členskými státy. Zachování současné architektury kohezní politiky a nepodporuje proto vytvoření nově navrhované kategorie přechodných regionů pro všechny regiony v rozmezí 75-90 % prům.HDP/obyv. EU (v PPS) – to by pouze snižovalo koncentraci podpory a nejzaostalejší oblasti EU (Konvergence). Silnější zaměření kohezní politiky na výsledky a souhlasí s případným zavedením ex-ante kondicionalit s přímou vazbou na kohezní politiku (ČR však nepodporuje zavedení ex-post makroekonomických nebo strukturálních kondicionalit navázaných na strukturální reformy). Pozice - co ČR podporuje

7 Vytvoření výkonnostní prémie na úrovni EU - je velmi složité objektivně hodnotit dosahování pokroku na úrovni států nebo regionů. Vznik navrhovaného Nástroje k propojení Evropy; nástroj by měl být samostatný, aby nemohlo docházet k „přelévání“ již jednou alokovaných prostředků. Preskriptivní stanovení minimálních podílů na jednotlivé nástroje a oblasti na úrovni EU - poměry jednotlivých nástrojů a oblastí intervencí by měly vycházet z potřeb členských států a regionů a být výsledkem dialogu mezi členským státem a Evropskou komisí. ČR je zásadně proti vyčlenění 10 mld. EUR z Fondu soudržnosti na dopravní projekty v přímém řízení Evropské komise - tak může dojít k tomu, že některé členské státy o jednou alokované prostředky následně přijdou. Pozice – co ČR nepodporuje

8 Hierarchie dokumentů pro budoucí období Společný strategický rámec – má převádět úkoly a cíle Strategie Evropa 2020 na investiční priority kohezní politiky, bude vymezovat obecné principy kondicionalit; širší záběr (+ venkov, rybářství …). Smlouva o partnerství pro rozvoj a investice - má určovat investiční priority, programy; podmínky (kondicionality) a měřitelné cíle; přímá návaznost na Národní program reforem. Operační programy - nástroje řízení, převádějící strategické dokumenty na konkrétní priority; měřitelné cíle; mají přispívat k plnění cílů stanovených v rámci Strategie Evropa 2020; zároveň se Smlouvou o partnerství pro rozvoj a investice.

9 Potřeby měst Analýza zpracovaná (pro ministerstvo pro místní rozvoj) Svazem měst a obcí ČR. Stále trvá potřeba potřeba financovat především tzv. „tvrdé“ infrastrukturní projekty (doprava, sítě …). Dlouhodobá pomoc zlepšování stávající infrastruktury - důležitý regionální ekonomický nástroj, který podporuje všeobecné zlepšení kvality území a zvyšuje dostupnost služeb. Jako další „bolesti“ - města nejčastěji zmiňují úroveň veřejné dopravy ve městech, potřebu její modernizace a související zajištění nabídky parkování. V oblasti životního prostředí – pokračující důraz na čištění odpadních vod, šetření energií a tepelné zásobování.

10 Potřeby měst Z „měkkých“ aktivit – města zdůrazňují význam modernizace veřejné správy a moderní metody řízení veřejné správy, vnitřní a vnější komunikace města, zavádění a využití moderních informačních a komunikačních technologií (rozvoj digitální agendy a implementace modelu „chytrých měst“). V důsledku demografických změn – zvyšující se důraz na sociální a zdravotní služby. Zajímavé město potřebuje investovat do cestovního ruchu a do péče o památky … A s tím souvisí propagace města.

11 Národní rozvojové priority: zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky; rozvoj páteřní infrastruktury; zvýšení kvality a efektivnosti veřejné správy; podpora sociálního začleňování, boje s chudobou a systému péče o zdraví; integrovaný rozvoj území. Národní rozvojové priority Vláda projednala dne 31. srpna 2011 souhrnný návrh zaměření budoucí kohezní politiky EU v podmínkách ČR obsahující i návrh rozvojových priorit pro čerpání fondů EU po roce 2013 a přijala usnesení č. 650:

12 Aktivity předsednictví EU 2011: Polské předsednictví – diskuse o návrhu nových nařízení – včetně politické diskuse na neformálním setkání ministrů EU (listopad) a poté na GAC (prosinec). 2012: Dánské předsednictví – ambice dokončit hlavní aspekty vyjednávání víceletého finančního rámce, pokračování diskuse nad novou legislativou – koncentrace spíše na implementační část (zjednodušení apod.). Kyperské předsednictví – dokončení vyjednávání o víceletém finančním rámci i o návrzích legislativy včetně dohody s Evropským parlamentem. 2013: Irsko, Lotyšsko …?

13 Další postup … Zveřejnění návrhů nových nařízení – říjen 2011. Vyjednávání víceletého finančního rámce (do konce 2012). Vyjednávání o návrzích nařízení (do konce 2012– během 2013). Příprava rozvojových cílů ČR – srpen 2011 (MMR předložilo vládě). Návrh Smlouvy o partnerství pro rozvoj a investice – leden 2012 + vyjednávání s Evropskou komisí (2012-2013). Vymezení struktury operačních programů – leden 2012 (MMR předloží vládě) + vyjednávání s Evropskou komisí (2012-2013). Start nových operačních programů – 1. leden 2014.

14 Děkuji za pozornost. www.mmr.cz www.strukturalni-fondy.cz Děkuji za pozornost. daniela.grabmullerova@mmr.cz www.mmr.cz www.strukturalni-fondy.cz www.mmr.cz www.strukturalni-fondy.cz daniela.grabmullerova@mmr.cz www.mmr.cz www.strukturalni-fondy.cz


Stáhnout ppt "Příprava budoucí kohezní politiky EU v podmínkách ČR Daniela Grabmüllerová Ministerstvo pro místní rozvoj Konference „Municipality“ Praha, 8. září 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google