Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zapojení MPO v chemické legislativě Konkurenceschopnost REACH Ing. Pavlína Kulhánková Praha, 18. května 2011 © 2011 Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zapojení MPO v chemické legislativě Konkurenceschopnost REACH Ing. Pavlína Kulhánková Praha, 18. května 2011 © 2011 Ministerstvo průmyslu a obchodu."— Transkript prezentace:

1

2 Zapojení MPO v chemické legislativě Konkurenceschopnost REACH Ing. Pavlína Kulhánková Praha, 18. května 2011 © 2011 Ministerstvo průmyslu a obchodu

3  2011  Ministerstvo průmyslu a obchodu 3 Nařízení REACH nařízení REACH - nařízení (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek související nařízení CLP – nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí cílem – zajistit vysokou úroveň ochrany lidského zdraví a životního prostředí, současně zvýšit konkurenceschopnost a inovace

4  2011  Ministerstvo průmyslu a obchodu 4 Významné termíny 30. listopad 2010 – povinnost registrace všech látek vyráběných nebo dovážených v množství nad 1000 t/rok, CMR látek nad 1 t/rok látek nebezpečných pro životní prostředí N (R 50/53) nad 100 t/rok Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) obdržela 24 675 registračních dokumentací pro 4300 látek z toho cca 14 % registračních dokumentací předložily malé a střední podniky (MSP) prvními povinnostmi z CLP: povinnost klasifikace a označování látek od 1.12. 2010 povinnost oznámení klasifikace látek do Seznamu klasifikací a označení (vede ECHA)

5  2011  Ministerstvo průmyslu a obchodu 5 Povinnosti z REACH a CLP další povinnosti budou nabíhat postupně – registrační termín v roce 2013 (dále 2018) povinnost registrace látek vyráběných nebo dovážených v množství od 100 do 1000 t/rok na výrobce/dovozce (2018 nad 1 t) u nových látek (nově vyráběných/dovážených) platí povinnost registrace ihned z nařízení CLP povinnost překlasifikovat a označit chemické směsi od 1.6.2015 vysoké náklady pro chemický průmysl ČR výsledkem – postupný pokles konkurenceschopnosti proti rozvíjejícím se ekonomikám třetích zemí (Čína, Indie, Jižní Amerika). největší dopad pociťují MSP odhad nákladů na registraci jedné chemické látky cca 1,5 mil Kč

6  2011  Ministerstvo průmyslu a obchodu 6 Aktivity MPO v legislativě REACH zastupuje ČR v orgánech ECHA člen Výboru členských států (MSC), zajišťuje činnost národního experta pomoc průmyslu při prosazování výjimek u látek navržených na povolování (HBCDD) – příloha XIV nařízení REACH spolupracuje s MŽP (národní kompetentní autorita) příprava vyhlášky k novému chemickému zákonu (nyní projednáván PSP ČR) nový zákon nahradí zákon č. 356/2003 Sb. nový zákon zruší stávající vyhlášku č. 232/2004 Sb.

7  2011  Ministerstvo průmyslu a obchodu 7 Návrh VYHLÁŠKA ze dne …… 2011 kterou se provádějí některá ustanovení chemického zákona, týkající se klasifikace nebezpečných chemických látek a klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických směsí Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 6 odst. 3, § 11 odst. 3 a § 12 odst. 6 zákona č. …/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), (dále jen „zákon“) Nová vyhláška MPO

8  2011  Ministerstvo průmyslu a obchodu 8 Spolupráce s MŽP MPO poskytuje poradenství podnikatelské sféře i široké veřejnosti k nařízení REACH a CLP pracovní skupina pro chemický průmysl při MPO MPO informuje širokou veřejnost o rizicích látek, pokud je to nezbytné pro ochranu zdraví nebo životního prostředí informační podpora MPO: zveřejňování nejdůležitějších zpráv a upozornění na webu MPO, www.mpo.cz, sekce „Průmysl a stavebnictví“, oddíly „Legislativa REACH“ a „Legislativa GHS“ www.mpo.cz v roce 2011 zveřejněno již 28 zpráv, přednášky, spolupráce s SCHP, zodpovídání dotazů, individuální konzultace

9  2011  Ministerstvo průmyslu a obchodu 9 Aktivity pro MSP MSP – finanční problémy s půjčkami od bank a placením „na etapy“ MPO oslovilo v roce 2010 Českomoravskou záruční a rozvojovou banku – pomoc MSP nemůže poskytnout další problém MSP – finanční náklady na REACH v kalendářním roce – mohou je dostat do ztráty, pak problém se získáním úvěru potřeba rozložit náklady do delšího časového období (časové rozlišení nákladů) MF připravuje nyní metodický pokyn na základě jednání s SCHP, MPO a MŽP

10  2011  Ministerstvo průmyslu a obchodu 10 Další pokles konkurenceschopnosti(1) další pokles konkurenceschopnosti v souvislosti s autorizací (povolováním) látek látky v příloze XIV REACH bude možno používat jen na povolení (látky samotné, obsažené ve směsích a v předmětech) povolení se nevztahuje na dovoz předmětů ze třetích zemí (předměty obsahující látky z přílohy XIV) výsledek – velké znevýhodnění a snížení konkurenceschopnosti výrobců v EU zvýhodnění dovozců ze třetích zemí

11  2011  Ministerstvo průmyslu a obchodu 11 příklad – polystyrenové izolační desky k zateplení domů desky obsahují hexabromcyklododekan (HBCDD) - zpomalovač hoření látka uvedena v příloze XIV nařízení REACH – na povolení výrobci z EU povolení + poplatek 50 000 EUR dovozci ze třetích zemí bez povolení, bez poplatku ochrana životního prostředí v tomto případě ??? (látka je klasifikovaná jako PBT) Další pokles konkurenceschopnosti(2)

12  2011  Ministerstvo průmyslu a obchodu 12 Ochrana lidského zdraví problém – nařízení REACH se nevztahuje na zdravotnické prostředky, léčiva a materiály určené pro přímý styk s potravinami problém v souvislosti s ftaláty – v příloze XIV REACH bis(2-ethylhexyl)-ftalát (DEHP) benzyl butyl-ftalát (BBP) dibutyl-ftalát (DBP) ftaláty – látky toxické pro reprodukci – REACH reguluje v podlahovinách, hadicích, kabelech používání těchto látek ve zdravotnických prostředcích, předmětech určených pro přímý styk s potravinami a léčivech není dostatečně regulováno

13  2011  Ministerstvo průmyslu a obchodu 13 DG Enterprise při EK zadalo studii pro zhodnocení dopadů nařízení REACH na konkurenceschopnost, jednotný trh, hospodářskou soutěž a spotřebitelské zájmy cílem je identifikovat existující bariéry a překážky pro optimalizaci uplatňování nařízení REACH dotazník pro národní autority (27 otázek) dotazník pro národní průmyslové asociace (33 otázek) Dotazník – do 20.5.2011

14  2011  Ministerstvo průmyslu a obchodu 14 úloha a odpovědnost MPO ve vztahu k implementaci nařízení REACH v ČR – spolupráce s MŽP MPO zastupuje ČR v Member State Committee ECHA MPO poskytuje poradenství k povinnostem vyplývajícím z nařízení REACH a CLP prováděcí předpis k novému chemickému zákonu – vyhláška týkající se klasifikace nebezpečných chemických látek, klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických směsí kompetentní autorita v ČR - MŽP spolupracující orgány: MZ a MPO Dotazník – národní autority(1)

15  2011  Ministerstvo průmyslu a obchodu 15 snížení konkurenceschopnosti chemického průmyslu EU nařízení REACH – vysoké náklady postupná harmonizace vnitřního trhu nedostatky v oblasti ochrany zdraví – neprovázanost s další legislativou (ftaláty) V ČR zpracováno několik studií k hodnocení dopadů REACH před jeho zavedením – náklady na realizaci nařízení REACH cca 4 – 6 mld. Kč přísnější požadavky oproti minulosti Dotazník – národní autority(2)

16  2011  Ministerstvo průmyslu a obchodu 16 Dotazník – národní autority(3) hlavní náklady – registrace látek (registrační dossier + poplatek za registraci) náklady na provádění nařízení REACH nejsou jednorázové – hlavní poplatek za registraci látky (po dosažení vyšší tonáže další náklady) další náklady na provádění nařízení CLP – nová klasifikace, označování, bezpečnostní listy velký vliv na konkurenceschopnost očekáván při procesu autorizace (povolování) látek – pokles u výrobců z EU – povolení se nevztahuje na dovoz předmětů ze třetích zemí

17  2011  Ministerstvo průmyslu a obchodu 17 Dotazník – národní autority(4) kontrolní a dozorová činnost – ČIŽP časté dotazy k nařízení REACH ze třetích zemí dopad na odstranění překážek obchodu v rámci jednotného trhu nelze posoudit vliv nařízení REACH na obchod a investice ve třetích zemí nedokážeme posoudit dotčené subjekty obeznámeny s povinnostmi k problematice REACH organizovány semináře, konference, školení – ministerstva, SCHP, VÚOS, soukromé firmy aktuální informace na stránkách MPO www.mpo.cz, sekce Průmysl a stavebnictví www.mpo.cz

18  2011  Ministerstvo průmyslu a obchodu 18 Dotazník – národní autority(5) hodnocení účinnosti podpůrných akcí se neprovádí zastoupení ČR ve výborech ECHA MPO –Výbor členských států (MSC) MŽP –Výbor pro socioekonomickou analýzu (SEAC) MZ –Výbor pro hodnocení rizik (RAC) ČIŽP -Fórum pro výměnu informací (SIEF) spolupráce s ECHA na velmi dobré úrovni podpora v otázkách identifikace SVHC látek podpora při řešení povolování a omezování látek účinnost Komise a ECHA – organizace postupů, podpora a koordinace aktivit (MŽP)

19  2011  Ministerstvo průmyslu a obchodu 19 Dotazník – národní autority(6) nařízení REACH přijato v ČR jako povinnost informace získané podle nařízení REACH velmi užitečné ochrana zdraví ochrana životního prostředí regulace v současné době udržitelná – dotčeny zejména velké podniky problémy lze očekávat u malých a středních podniků v letech 2013 a 2018 úloha MPO v následujících 3 - 5 letech stejná – zaměření na pomoc a větší informovanost MSP

20  2011  Ministerstvo průmyslu a obchodu 20 Děkuji za pozornost ! kulhankovap@mpo.cz Tel. 224 852 689 Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32, Praha 1 Další informace: www.mpo.cz www.mpo.cz, sekce Průmysl a stavebnictví


Stáhnout ppt "Zapojení MPO v chemické legislativě Konkurenceschopnost REACH Ing. Pavlína Kulhánková Praha, 18. května 2011 © 2011 Ministerstvo průmyslu a obchodu."

Podobné prezentace


Reklamy Google