Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kapitoly z rodinného a trestního práva

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kapitoly z rodinného a trestního práva"— Transkript prezentace:

1 Kapitoly z rodinného a trestního práva
přednáška

2 Pojmy Rodinné právo = souhrn právních norem, které regulují manželské a rodinné vztahy. Osoby blízké = osobou blízkou je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel, partner; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, jestliže by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Předmětem právní úpravy rodinného práva jsou: vztahy mezi manžely; vztahy mezi rodiči a dětmi a vztahy mezi dalšími příbuznými; vztahy náhradní rodinné výchovy.

3 Principy rodinného práva
Princip blaha dítěte Princip rovnosti subjektů Princip vzájemné pomoci

4 Prameny rodinného práva
Listina základních práva a svobod (č. 2/1993 Sb.) Úmluva o právech dítěte (č. 104/1991 Sb.) Nařízení Rady č. 2201/2003, o soudní příslušnosti a uznávaní a výkonu rozsudků ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti (tzv. Brusel II.) Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí Zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním Zákon č Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů

5 Vztah občanského zákoníku a zákona o rodině
§ 104 ZR – ustanovení občanského zákoníku se použijí tehdy, nestanoví-li zákon o rodině něco jiného. Zákon o rodině je lex specialis k občanskému zákoníku (např. obč. z. upravuje způsobilost k právům a povinnostem, způsobilost k právním úkonům). § 105 ZR - Úprava společného jmění manželů a společného nájmu je stanovena v § 143 až 151 a § 703 až 709 občanského zákoníku. Právní úprava obsažen v zákoně o rodině je v některých ohledech základem z něhož vychází úprava občanskoprávní (např. určení příbuzenství).

6 Systematika zákona o rodině
Manželství (§ ) Vztahy mezi rodiči a dětmi (§ ) Výživné (§ 85 – 103) Závěrečná ustanovení (§ )

7 Specifické rysy rodinněprávních vztahů
Osobní, emocionální prvek v těchto vztazích; Řada ustanovení zákona o rodině jsou tzv. morální normy – tj. sice stanoví konkrétní práva a povinnosti, ale ty nejsou vynutitelné a není stanovena sankce za jejich porušení; Fakticita vztahů – ve většině případů regulují normy rodinného práva vztahy již vzniklé; Dlouhodobost vztahů – je významným rysem rodinně právních vztahů.

8 Subjekty rodinněprávních vztahů
Subjekty rodinněprávních vztahů jsou fyzické osoby. Způsobilost k právům a povinnostem (§ 7 OZ) Způsobilost fyzické osoby mít práva a povinnosti vzniká narozením. Tuto způsobilost má i počaté dítě, narodí-li se živé = NASCITURUS. Způsobilost k právním úkonům (§ 8 – 10 OZ) Způsobilost fyzické osoby vlastními právními úkony nabývat práv a brát na sebe povinnosti (způsobilost k právním úkonům) vzniká v plném rozsahu zletilostí. Zletilosti se nabývá dovršením osmnáctého roku. Před dosažením tohoto věku se zletilosti nabývá jen uzavřením manželství. Takto nabytá zletilost se neztrácí ani zánikem manželství ani prohlášením manželství za neplatné. Nezletilí mají způsobilost jen k takovým právním úkonům, které jsou svou povahou přiměřené rozumové a volní vyspělosti odpovídající jejich věku.

9 Způsobilost a zákon o rodině
Zákon o rodině dále upravuje: způsobilost k rodinněprávním úkonům v případě nezl. rodiče: Soud může přiznat rodičovskou zodpovědnost ve vztahu k péči o dítě i nezletilému rodiči dítěte, který dosáhl věku šestnácti let, má-li potřebné předpoklady pro výkon práv a povinností z rodičovské zodpovědnosti vyplývajících. sňatečnou způsobilost: Obecně sňatečnou způsobilosti dle § 13 ZR nabývá osoba společně s dosažením zletilosti. .ZR ovšem upravuje i dřívější nabytí sňatečné způsobilosti (tj. možnost snížení věku pro vstup do manželství). Výjimečně, jestliže to je v souladu se společenským účelem manželství, může soud z důležitých důvodů povolit uzavření manželství nezletilému staršímu než šestnáct let. Výjimka!!!: v tomto případě nezletilý nabude plné způsobilosti k právním úkonům již v okamžiku uzavření sňatku, nikoliv tedy až dovršením 18 let věku. právo dítěte vyjádřit se k podstatným okolnostem, které se dotýkají jeho právního postavení: Dítě, které je schopno s ohledem na stupeň svého vývoje vytvořit si vlastní názor a posoudit dosah opatření jeho se týkajících, má právo obdržet potřebné informace a svobodně se vyjadřovat ke všem rozhodnutím rodičů týkajících se podstatných záležitostí jeho osoby a být slyšeno v každém řízení, v němž se o takových záležitostech rozhoduje. Je-li dítě schopno posoudit dosah osvojení, je třeba také jeho souhlasu, k osvojení, ledaže by tím byl zmařen účel osvojení.

10 Manželství Manželství je trvalé společenství muže a ženy založené zákonem stanoveným způsobem. Hlavním účelem manželství je založení rodiny a řádná výchova dětí. Manželství: Uzavírá se před příslušným orgánem pověřeným vést matriky nebo před orgánem registrované církve nebo náboženské společnosti. Může vzniknout pouze mezi mužem a ženou. Může vzniknout pouze mezi jedním mužem a jednou ženou = princip monogamie. Je rovnoprávným svazkem. Vzniká na základě dobrovolného souhlasného projevu vůle snoubenců. Vzniká a zaniká zákonem předepsaným způsobem.

11 Zasnoubení Naše právní úprava tento institut neupravuje.

12 Vznik manželství Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy o tom, že spolu vstupují do manželství učiněným před obecním úřadem pověřeným vést matriky, popřípadě úřadem, který plní jeho funkci, (dále jen "matriční úřad") nebo před orgánem církve nebo náboženské společnosti, oprávněné k tomu zvláštním předpisem. Prohlášení se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků.

13 Vznik manželství Vedle souhlasného prohlášení o vstupu do manželství činí snoubenci ještě další prohlášení. Snoubenci jsou povinni prohlásit: že jim nejsou známy okolnosti vylučující uzavření manželství; že znají svůj zdravotní stav; že zvážili úpravu budoucích majetkových vztahů, uspořádání budoucího bydlení a hmotné zajištění rodiny po uzavření manželství. Dále musí učinit prohlášení o příjmení: příjmení jednoho z nich bude příjmením společným, nebo si ponechají svoje dosavadní příjmení a současně prohlásí, které z těchto příjmení bude příjmením jejich společných dětí, nebo spolu s příjmení společným bude jeden z nich užívat na druhém místě příjmení předchozí.

14 Předoddavkové řízení Provádí matriční úřad, v jehož obvodu má být manželství uzavřeno. Snoubenci předkládající stanovené doklady (např. občanský průkaz, rodný list, doklad o tom, že předchozí manželství zaniklo, pravomocný rozsudek, kterým bylo povoleno uzavřít manželství aj.) Cizinec musí navíc doložit doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství vydaný jeho domovským státem a potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR vydané Policií ČR a ne starší než 7 pracovních dnů. Je-li život toho, kdo chce uzavřít manželství, přímo ohrožen, není třeba předložit doklady jinak k uzavření manželství potřebné. I v takovém případě však snoubenci musí prohlásit, že jim nejsou známy okolnosti, které by uzavření manželství vylučovaly. Předoddavkové řízení končí: stanovením termínu sňatku nebo vydáním osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření církevního sňatku.

15 Občanský sňatek (§ 4 ZR) Od do bylo možné uzavírat manželství pouze před orgánem státu. Náboženské sňatkové obřady nebyly povoleny před uzavřením sňatku. V § 4 odst. 1 ZR jsou vymezeny osoby, které jsou oprávněné k přijetí souhlasného prohlášení snoubenců (prohlášení o uzavření manželství lze např. učinit před starostou, místostarostou, pověřeným členem zastupitelstva). Prohlášení o uzavření manželství lze učinit i před starostou, nebo místostarostou obce, která není matričním úřadem, je-li jeden ze snoubenců přihlášen k trvalému pobytu v jejím správním obvodu. Je-li život snoubence přímo ohrožen, může se manželství uzavřít před kterýmkoli obecním úřadem. Prohlášení o uzavření manželství musí být vždy učiněno v přítomnosti zaměstnance místně příslušného matričního úřadu.

16 Církevní sňatek (§ 4b-4c ZR)
Uzavírání manželství formou církevního sňatku je upraveno v ZR od Prohlášení o uzavření manželství učiní snoubenci před příslušným orgánem církve, a to před osobou pověřenou oprávněnou církví nebo náboženskou společností (církevní sňatek lze uzavírat pouze před církví nebo náboženskou společností registrovanou u Ministerstva kultury ČR). Církevní sňatek může být uzavřen až poté, kdy snoubenci předloží oddávajícímu osvědčení vydané příslušným matričním úřadem, od jehož vydání neuplynuly více než tři měsíce, o tom, že splnili všechny požadavky zákona pro uzavření platného manželství. Toto osvědčení má platnost tři měsíce. Orgán státem registrované církve, nebo náboženské společnosti, před kterým došlo k uzavření manželství, je povinen do 3 pracovních dnů od uzavření manželství doručit protokol o uzavření manželství příslušnému matričnímu úřadu.

17 Občanský X církevní sňatek
Byl-li uzavřen občanský sňatek, nemají následné náboženské obřady právní následky. Byl-li uzavřen církevní sňatek, nelze následně uzavřít občanský sňatek.

18 Uzavření manželství zástupcem
Zákon o rodině připouští z důležitých důvodů prohlášení o vstupu do manželství prostřednictvím zástupce za splnění těchto podmínek: Povolení příslušného krajského úřadu nebo obecního úřad obce s rozšířenou působností, aby prohlášení jednoho ze snoubenců, že vstupuje do manželství, učinil jeho zástupce. Plná moc musí být písemná a podpis na ní musí být úředně ověřen. Druhý snoubenec, se kterým má být manželství uzavřeno, musí být v ní přesně označen, jinak manželství nevznikne.V plné moci musí být obsažena všechna prohlášení, která činí snoubenci při uzavření manželství, včetně prohlášení o příjmení. Zástupcem snoubence může být pouze zletilá fyzická osoba, která není zbavena způsobilosti k právním úkonům, jejíž způsobilost k právním úkonům není omezena, a která je stejného pohlaví jako snoubenec, kterého zastupuje. Na základě plné moci může být zastoupen pouze jeden ze snoubenců.

19 Manželství uzavíraná v cizině
Forma uzavření manželství se řídí právem místa, kde se manželství uzavírá. Občan ČR takto může uzavřít sňatek před orgánem cizího státu ale i před zastupitelským úřadem ČR (= konzulární sňatek). V případě, že život toho, kdo chce uzavřít manželství, je přímo ohrožen, může v cizině přijmout prohlášení snoubenců, je-li alespoň jeden z nich státním občanem České republiky, i kapitán lodi plující pod vlajkou České republiky, kapitán letadla registrovaného v České republice a velitel vojenské jednotky České republiky v zahraničí.

20 Neplatnost a neexistence manželství
Neplatnost manželství (matrimonium nullum)= manželství, které vzniklo, má právní důsledky, a to až do doby, dokud jej soud neprohlásí za neplatné. Dojde-li k prohlášení manželství za neplatné, pohlíží se na ně jako na neuzavřené. (rozhodnutí soudu má konstitutivní účinek a působí ex tunc).

21 Důvody neplatnosti manželství
Dvojí manželství - bigamie (§ 11 ZR) Příbuzenský vztah (§ 12 ZR) Nedostatek věku (§ 13 ZR) Duševní choroba (§ 14 ZR) Vada právního úkonu (§ 15a ZR)

22 add a) Manželství nemůže být uzavřeno se ženatým mužem ani vdanou ženou, rovněž nemůže být uzavřeno s osobou, která uzavřela registrované partnerství. Trestní zákon zná v § 210 TZ trestný čin dvojího manželství: „Kdo za trvání svého manželství uzavře manželství jiné, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.Stejně bude potrestán, kdo uzavře manželství s osobou, která již je v manželství jiném.

23 Add c) Obecně se sňatečná způsobilost nabývá současně s nabytím plné způsobilosti k právním úkonům. Zákon zcela výjimečně umožňuje přiznat sňatečnou způsobilost i nezletilému staršímu 16 let, pokud: k uzavření manželství je důležitý důvod (např. těhotenství snoubenky). Uzavření manželství povoluje soud péče o nezl. (účastníky řízení jsou nezl. a jeho zákonní zástupci; v řízení má být vyslechnut druhý snoubenec). nezl. musí být starší 16 let; Uzavřením manželství nabývá nezl. plnou způsobilost k právním úkonům (a to i v případě, že by uzavřel manželství bez povolení soudu, tj. neplatné manželství).

24 add e) vady právního úkonu
Bezprávné výhrůžky (jde o jednání, kdy vůle jednající osoby není svobodná, např. jeden z partnerů je ke sňatku donucován výhružkou); Omyl, týkající se totožnosti jednoho ze snoubenců (sňatek s osobou, která předložila cizí nebo padělaný doklad totožnosti, např. sňatky s cizinci, uprchlíky); Omyl týkající se povahy právního úkonu uzavření manželství (např. snoubenec se domnívá, že jde o jiný církevní úkon než uzavření manželství). Právo manžela uplatnit neplatnost manželství zanikne uplynutím jednoho roku ode dne, kdy se o rozhodné skutečnosti dozvěděl.

25 Konvalidace manželství
= právní následky neplatnosti manželství v některých případech nenastanou, pokud do doby, než soud o neplatnosti manželství rozhodne dojde k odstranění okolnosti (vady), která původně neplatnost způsobovala. Konvalidace manželství nastává „ex nunc“, tj.až od okamžiku, kdy byly splněny podmínky konvalidace.

26 Jednotlivé případy konvalidace manželství
Dvojí manželství (§ 11 odst. 2 ZR) Příbuzenský vztah – nemůže konvalidovat) Nedostatek věku (§ 13 odst. 2 ZR) Duševní porucha (§ 14 odst. 4,5 ZR) Vada právního úkonu (§ 15a ZR – prekluzivní lhůta k podání návrhu)

27 Právní následky prohlášení manželství za neplatné
Manželství prohlášené za neplatné se považuje za neuzavřené (§ 17 odst. ZR) Důsledky: Osobní vztahy mezi manžely: zanikají všechna práva a povinnost manželů, mění se osobní stav na „svobodný(á)“, jsou povinni používat předchozí příjmení. Majetkové vztahy mezi manžely: platí zde obdobně ustanovení o vypořádání SJM. Vztahy k nezl. dětem: soud musí rozhodnout o úpravě poměrů k nezl. dětem stejně jako u rozvodu.

28 Zdánlivé manželství (non matrimonium)
§ 17a ZR Nevyvolává žádné právní následky. V případě pochybností rozhodne soud o tom, zda tu manželství je nebo není (deklaratorní účinek rozsudku). Nemůže konvalidovat.

29 Jednotlivé případy zdánlivého manželství
Manželství nevznikne jestliže: by ho „uzavřeli“ dvě osoby téhož pohlaví; k prohlášení o uzavření manželství snoubenci donuceni fyzickým násilím (§ 17a odst. 1 ZR); bylo uzavřeno osobou mladší 16 let (§ 17a odst. 2 ZR); oba snoubenci neprojevili souhlasně svou vůli vstoupit do manželství; církevnímu sňatku nepředcházelo předoddavkové řízení (nebylo vydáno osvědčení, popř. bylo starší 3 měsíců); prohlášení o vstupu učinil zástupce bez platné plné moci; bylo uzavřeno před nepříslušným orgánem.


Stáhnout ppt "Kapitoly z rodinného a trestního práva"

Podobné prezentace


Reklamy Google