Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OP ŽP 2014 - 2020 Anna Limrová Samostatný odbor OP ŽP.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OP ŽP 2014 - 2020 Anna Limrová Samostatný odbor OP ŽP."— Transkript prezentace:

1 OP ŽP Anna Limrová Samostatný odbor OP ŽP

2 OP ŽP 2014 - 2020 současný stav a další plán
19. 5 – zahájena neformální jednání s EK k podobě OP ŽP veřejné projednání programu v rámci SEA hodnocení předložení 6. verze PD MMR Úprava dle připomínek EK, mezirezortních připomínek a externí platformy OPŽP 9. 7. OP ŽP schváleno vládou 17.7. schválený OP ŽP vládou zaslán EK EK schválena Dohoda o partnerství– strategický dokument OP pro ČR 9.10. doručeny připomínky EK k programu Podzim/zima 2014 dopracování závazných dokumentů /2015 předpoklad vyhlašování prvních výzev

3 OP ŽP 6 prioritních os (5 věcných, 1 pro financování adminstrace programu) PO 1 Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní PO 2 Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech PO 3 Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizik PO 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu PO 5 Energetické úspory PO 6 Technická pomoc

4 PO 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu
5 specifických cílů = současné oblasti podpory 4.1 Posílit biodiverzitu na majetku ČR, ve správě rezortních organizací MŽP žadatelé AOPK ČR, Správy NP, Správa jeskyní ČR administrace SFŽP, odborný posudek sekce 600 4.2 Posílit biodiverzitu současná oblast podpory 6.2 péče o vzácné druhy a stanoviště, péče o ZCHÚ a území NATURA 2000, prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů, škody způsobené ZCHD, budování a údržba NI v ZCHÚ a NATURA 2000

5 PO 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu
4.3 Posílit přirozené funkce krajiny současná oblast podpory 6.3 a 6.4 vytváření, regenerace krajinných prvků a struktur, zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (mimo státní majetek) zařízených LHP mimo ZCHÚ, zprůchodnění migračních bariér pro vodní a suchozemské živočichy, přírodě blízké revitalizace vodních toků, obnova ekostabilizačních funkcí v. ekosystému, přírodě blízká opatření vyplývající s komplexních studií 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech současná oblast podpory 6.5 revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně

6 4.5 Snížit environmentální rizika způsobená geofaktory
PO 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu 4.5 Snížit environmentální rizika způsobená geofaktory současná oblast podpory 6.6 stabilizace a sanace sesuvů (z registru svahových nestabilit), sanace a stabilizace objektů úložných míst těžebního odpadu (z inventarizace nebo registru ú.míst) Přesunu do:Osa 1 – SC 1.3, Osa 3 –SC 3.4

7 Alokace na jednotlivé PO doposud finálně neschválena
ALOKACE OP ŽP Alokace na jednotlivé PO doposud finálně neschválena Celková alokace programu: cca 70 mld. Kč Alokace PO 4: 9,6 mld. Kč (cca 13,7 %) 4.1 – 20% 4.2 – 20% 4.3 – 40% 4.4. – 20%

8 Role AOPK ČR v OP ŽP DÍLČÍ ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT PO4 (KROME 4.1) x dodavatelský subjekt v současném období Přímá odpovědnost ŘO, MŽP Rozdělení rolí mezi AOPK ČR a SFŽP AOPK ČR: Příjem žádostí Formální kontrola a kontrola přijatelnosti Nastavení způsobilých výdajů Hodnocení dle ekologicko – technických kritérií (vč. nákladovosti) Výběr projektů, seznam dle bodů předložen ŘO/TP, ŘV Vydání registračního listu Kontroly, schvalování změn, stanoviska ZVA

9 Role AOPK ČR v OP ŽP 2014 - 2020 SFŽP
Vydávání rozhodnutí o poskytnutí dotace Kontroly finanční části realizace Financování Vydání ZVA

10 Děkujeme za pozornost Anna Limrová


Stáhnout ppt "OP ŽP 2014 - 2020 Anna Limrová Samostatný odbor OP ŽP."

Podobné prezentace


Reklamy Google