Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SOČ NIDM = Národní institut dětí a mládeže

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SOČ NIDM = Národní institut dětí a mládeže"— Transkript prezentace:

1 SOČ 2011-2012 NIDM = Národní institut dětí a mládeže
Oddělení NIDM: Talentcentrum - zabezpečuje 14 soutěží vyhlašovaných MŠMT podílí se na přípravě a výjezdech delegací ČR na mezinárodní soutěže koordinují soutěže vyhlašované a doporučované MŠMT (mj. legislativa, ekonomické zabezpečení) zavádí nové postupy práce s talentovanými dětmi (např. TALNET – distanční formy vzdělávání doplňované prezenčními formami ve fyzice, matematice, chemii, biologii a geografii) 34. ROČNÍK STŘEDOŠKOLSKÉ ODBORNÉ ČINNOSTI SOČ GENERÁLNÍ PARTNER HLAVNÍ PARTNER: NOKIA, PARTNEŘI: INTEL, MICROSOFT

2 INTEL-ISEF, EU CONTEST, IMAGINE CUP, SOČ SR
Prakticky každý má zájem o vlastní uplatnění v nějakém oboru lidské činnosti. Někdo je zaměřen více prakticky, někoho láká dosud neobjevené, jiný rád přemýšlí o souvislostech mezi jednotlivými jevy a událostmi. Málokdo se chce spokojit s tím, čeho již dosáhl, co ví a umí. A právě takovým může k dosažení jejich cílů a záměrů přispět Středoškolská odborná činnost – SOČ. Vítáme i Vás mezi „sočkaře“ a doufáme, že Vám následující stránky pomohou při startu do světa odborníků, kteří nejen vědí a dovedou, ale kteří jsou i ochotni a schopni podělit se o své vědomosti a dovednosti s ostatními. SOČ je dobrovolná zájmová činnost žáků všech typů středních škol Soutěže se mohou zúčastnit žáci denního studia střední školy, studenti prvního ročníku denního studia vyšší odborné školy a výjimečně i talentovaní žáci základní školy. Soutěžit mohou v kterémkoliv z oborů na základě vlastního zájmu s individuální nebo kolektivní prací (kolektiv může mít max. tři členy).Přihlásit se mohou ve škole, klubu, DDM nebo samostatně. výsledkem je vypracovaná práce, výrobek, učební pomůcka atd., kterou řešitelé předkládají k odbornému posouzení a následně ji obhajují před porotou SOČ INTEL-ISEF, EU CONTEST, IMAGINE CUP, SOČ SR

3 INTEL-ISEF, EU CONTEST, IMAGINE CUP, SOČ SR
Posláním SOČ je: rozvíjet a podporovat odborné zájmy studentů prohlubovat jejich odborné vědomosti, zkušenosti a individuální schopnosti, napomáhat při rozvoji jejich studijní a odborné aktivity a vést je k samostatnému tvořivému myšlení a aktivnímu řešení úloh napomáhat k vyhledávání talentovaných žáků a podporovat jejich další odborný růst přispívat k účelnému využívání volného času žáků Organizace SOČ Vyhlašovatelem SOČ je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Od roku 1990 je z pověření vyhlašovatele soutěže hlavním garantem SOČ Národní institut dětí a mládeže MŠMT. Celoročně soutěž metodicky řídí Ústřední komise SOČ. Soutěž je organizována na několika úrovních – školní kolo, okresní kolo, krajské kolo a celostátní přehlídka. SOČ INTEL-ISEF, EU CONTEST, IMAGINE CUP, SOČ SR

4 INTEL-ISEF, EU CONTEST, IMAGINE CUP, SOČ SR
každý řešitel SOČ může účastí v soutěži získat: příležitost prezentovat své nápady a objevy před odborníky a dozvědět se jejich kritický a nestranný názor na svou práci nové kontakty pro budoucí vědeckou práci často první zkušenost s kontaktem s odbornou komisí-porotou před maturitou a přijímacími zkouškami na VŠ úspěšní řešitelé celostátního kola SOČ mohou získat: účast na soutěži EU Contest v některém z evropských měst účast na veletrhu Intel ISEF v USA/Kanadě zapojit se do soutěže Imagine Cup v projektu „Microsoft – SOČ“ účast na celostátní přehlídce SOČ SR zvýhodnění (bonifikaci) při přijímacích zkouškách na některé VŠ SOČ INTEL-ISEF, EU CONTEST, IMAGINE CUP, SOČ SR

5 INTEL-ISEF, EU CONTEST, IMAGINE CUP, SOČ SR
se stejnou prací se SOČ lze účastnit pouze jednou, výjimkou je tzv. pokračující práce – zde musí být jasný pokrok od minulé verze po zvolení tématu... poznejte daný problém co nejvíce; zjistěte, kam až dospěl pokrok v této oblasti a co o problému bylo publikováno získejte o daném problému co nejhlubší teoretické znalosti navrhněte si osnovu práce (název, hlavní problémy, cíle...) vhodné je kontaktovat odborníky v této oblasti – konzultanty pro radu, ale i kvalitní oponenturu téma lze získat na VŠ, ČAV, v některých firmách a společnostech (Microsoft, Česká nukleární společnost..) lze se zúčastnit i s ročníkovou nebo maturitní prací, pokud splňuje všechny náležitosti SOČ SOČ INTEL-ISEF, EU CONTEST, IMAGINE CUP, SOČ SR

6 INTEL-ISEF, EU CONTEST, IMAGINE CUP, SOČ SR
jak se přihlásit : vyplněním částí A a B webového formuláře přihlášky SOČ na část A – základní identifikační údaje o práci a autorovi/autorech část B – vyplnění strukturované anotace práce (podstatné jádro práce formou stručné informace v rozsahu do 20 řádků – vymezení problému, předmět a cíle práce, rozsah výzkumu, metody a postupy, techniky, materiál, nejdůležitější zjištění a výsledky a jejich hodnocení) – připojení elektronické verze práce část C – vyplní škola po školním kole – hodnocení a postup nebo nepostup – je třeba vždy vyplnit, aby se postupující práce objevily v dalším kole!!!!!!!!!!!!!! – na základě přiděleného kódu předložit vytištěnou elektronickou verzi práce – 2x ! včetně vytištěné a podepsané webové přihlášky SOČ INTEL-ISEF, EU CONTEST, IMAGINE CUP, SOČ SR

7 INTEL-ISEF, EU CONTEST, IMAGINE CUP, SOČ SR

8 INTEL-ISEF, EU CONTEST, IMAGINE CUP, SOČ SR
struktura práce obal a titulní list s názvem a číslem oboru, názvem práce, jménem autora(ů), ročníkem studia, názvem a adresou školy a krajem místo zpracování, příp. způsob ověření v praxi, jméno konzultanta, příp. kdo práci či téma zadal čestné prohlášení autora o zveřejnění všech informačních zdrojů v seznamu použité literatury seznam použitých zkratek seznam použité literatury (citace) přílohy Práce nesplňující tyto náležitosti mohou být odmítnuty!!! Vzor součástí práce a další informace na . SOČ INTEL-ISEF, EU CONTEST, IMAGINE CUP, SOČ SR

9 INTEL-ISEF, EU CONTEST, IMAGINE CUP, SOČ SR
jak psát práci srozumitelně, ale na odpovídající úrovni, odborným jazykem (práci předkládáte odborné porotě; vysvětlujte tedy jen pojmy, o kterých se domníváte, že nejsou ani odborníkům všeobecně známé, které jsou specifické pro Váš problém atd.) dbejte nejen na věcnou a obsahovou správnost, ale také formální stránku – úpravu, vzhlednost, pečlivost, čistotu práce Obsah všech vědeckých a odborných prací se věcně i formálně dělí zhruba na tyto části: úvod, teoretickou část, metodiku, výsledky, závěr a diskusi. Dodržujte zásady kultury vědecké práce (prokažte spolehlivou orientaci a zběhlost v literatuře, a v práci s ní, dbejte na formu celé práce, své názory konfrontujte s jinými a závěry si ověřte). SOČ INTEL-ISEF, EU CONTEST, IMAGINE CUP, SOČ SR

10 INTEL-ISEF, EU CONTEST, IMAGINE CUP, SOČ SR
části práce úvod – vymezení problému, účelu a podstaty práce atd. metodika – pracovní postup, použité materiály, zkoumání atd. výsledky – vhodně doplněné tabulkami, grafy, mapami atd. závěr a diskuze – zejména přínos práce, odlišnosti od dosud známého, porovnání se známými fakty anotace (resumé) – souhrn logicky uspořádaných myšlenek, které práci charakterizují, podávají o ní rámcový přehled seznam použité literatury – dle ČSN přílohy (těmi budou např. i podrobné informace o Vašem výzkumu, tabulky měřených hodnot atd.) SOČ INTEL-ISEF, EU CONTEST, IMAGINE CUP, SOČ SR

11 INTEL-ISEF, EU CONTEST, IMAGINE CUP, SOČ SR
některé zásady práce přísně logická výstavba práce (tvrzení podpořená důkazy, komentáře si nemohou odporovat atd.) dodržování logických a stylistických pravidel pro dobré pochopení textu čtenářem psát výstižně, jasně a čtivě; bez mnohomluvnosti a neurčitosti vyvarovat se směšování subjektivních názorů a objektivních fakt etika práce – nevydávat cizí myšleny za své, výsledky jiných autorů nezkreslovat a nefalšovat; být si vědom odpovědnosti za svou práci (nedostatky nesvádět na vedoucího, konzultanty...) doporučený rozsah textu je stran, práce musí být svázána; v přihlášce je nutná anotace!!! dbejte na odpovídající vysokou jazykovou úroveň!!! SOČ INTEL-ISEF, EU CONTEST, IMAGINE CUP, SOČ SR

12 INTEL-ISEF, EU CONTEST, IMAGINE CUP, SOČ SR
elektronická verze – soubor PDF dle šablon úvodních listů ve formátu MS Word na po sepsání je nutné práci exportovat do formátu Adobe Acrobat (PDF) Potřebný freewarový software je na doporučená výsledná velikost souboru je MB přílohy jsou nepovinné, používejte ale, pokud je to možné, standardní multimediální formáty (zvuk – MP3, video –AVI/MP4, pro ostatní – ZIP) maximální povolená velikost všech připojených souborů je 40 MB Pokud se vše nevejde, může soutěžící připojit k vytištěné práci další CD po připojení budou soubory označeny referenčním kódem SOČ INTEL-ISEF, EU CONTEST, IMAGINE CUP, SOČ SR

13 INTEL-ISEF, EU CONTEST, IMAGINE CUP, SOČ SR
formální úprava je dána normou Úprava písemností zpracovaných textovými editory nebo psaných strojem (ČSN ) a normou upravující bibliografické citace. Některé výňatky: - formát A4 (210x297), tisknout lze oboustranně - jednoduché řádkování (1,0) - používat převážně stojaté písmo velikosti 10 a více bodů (pozn. aut. – pro souvislý text nejlépe patkové – např. Times; bezpatková písma, Arial aj., nejsou pro čtení delšího textu vhodná) - poznámky pod čarou číslovat v textu průběžně výše položenými arabskými číslicemi (použít funkci „horní index“) - stránky průběžně číslovat arabskými číslicemi v záhlaví či zápatí - důležité části lze zvýraznit (tučné písmo, kurzíva, podtržení aj.) - nepoužívat více než 3 řezy a velikosti písma - přehlednost zvyšovat odsazováním odstavců a jejich oddělování prázdnými řádky, stejně jako oddělováním nadpisů od textu bibliografické citace (ČSN ISO 690) - viz brožura SOČ INTEL-ISEF, EU CONTEST, IMAGINE CUP, SOČ SR

14 INTEL-ISEF, EU CONTEST, IMAGINE CUP, SOČ SR
co s napsanou prací Elektronicky se přihlásit ! ve stanoveném termínu práci odevzdat ve škole vyučujícímu, který má SOČ na starosti. Ten Vás pozve na obhajobu ve školním kole. Bez obhajoby nelze postoupit do vyšších kol. V případě postupu Vás příslušná porota pozve do dalšího kola. jak práci obhajovat obhajoba před odbornou porotou je veřejná; až do krajského kole se mohou zúčastnit obhajoby všichni autoři; v celostátním kole pouze jeden pověřený autor z kolektivu, další podle volných ubytovacích kapacit, náklady se hradí jen pověřenému autorovi struktura vlastní obhajoby (cca. 20 minut) úvodní slovo autora minut diskuze SOČ INTEL-ISEF, EU CONTEST, IMAGINE CUP, SOČ SR

15 INTEL-ISEF, EU CONTEST, IMAGINE CUP, SOČ SR
úvodní slovo autora lze využívat AV techniku, promítat schémata, předvést vlastní výrobek či učební pomůcku; domluvte si, prosíme, předem Vaše požadavky na techniku (zpětný projektor, dataprojektor...), zeptejte se na office!!!! pečlivě si své vystoupení nacvičte, vyzkoušejte a upravte jej tak, abyste v čase maximálně 10 minut vše stihli diskuze autor, případně další členové kolektivu, odpovídají na otázky poroty, případně ostatních přítomných (účastníků soutěže). doporučení - připravte si argumenty pro svá tvrzení mluvte srozumitelně, vyberte podstatné a zajímavé nechtějte říci všechno, vynechejte nefunkční detaily svůj projev nečtěte, přesto mějte při ruce poznámky připravte se na dotazy SOČ INTEL-ISEF, EU CONTEST, IMAGINE CUP, SOČ SR

16 INTEL-ISEF, EU CONTEST, IMAGINE CUP, SOČ SR
hodnocení práce práce je hodnocena v každém kole, to je uvedeno na přihlášce doporučí-li porota školního či okresního kola nějaké úpravy (zejm. formální), je vhodné je provést a práci včas vrátit zpět; nová verze by měla být označena jako opravená – nezapomeňte práci vyměnit i v elektronické podobě!!! kritéria hodnocení - obsahová a formální úroveň - využitelnost práce - přednes referátu, obhajoba při diskuzi - anotace z okresního do krajského kola postupují max. 2 práce, do celostátního kola obvykle pouze jedna práce do vyššího kola nemusí postoupit žádná práce, stejně tak nemusí být uděleno 1. místo! SOČ INTEL-ISEF, EU CONTEST, IMAGINE CUP, SOČ SR

17 INTEL-ISEF, EU CONTEST, IMAGINE CUP, SOČ SR
příklady některých (nejčastějších) nedostatků nejistý, neuspořádaný, nepřipravený projev zkoumání vyzkoumaného, práce bez nového přínosu nízká odborná úroveň (žáci si vybrali téma, o němž někdy neměli ani základní poznatky) - předpokládá se zvládnutí a zpracování tématu na odborné úrovni přesahující osnovy SŠ ! nízká jazyková úroveň (chyby i ve vyjmenovaných slovech atd.) nedostatky průzkumů, dotazníků, anket apod.: - příliš malý a/nebo nereprezentativní vzorek z populace - nevhodně zvolené sledované znaky - nedostatečné, neodborné statistické zpracování (např. špatně zvolené míry polohy, chyběly míry variability atd., aritmetický průměr není univerzální statistickou metodou!) nevhodné, nedůstojné oblečení SOČ INTEL-ISEF, EU CONTEST, IMAGINE CUP, SOČ SR

18 INTEL-ISEF, EU CONTEST, IMAGINE CUP, SOČ SR
Přehled oborů a příslušných porot pro okresy Pardubice a Chrudim a krajské kolo Pardubického kraje v roce 2010/2011 01. MATEMATIKA A STATISTIKA FYZIKA Petr Komárek, Jan Mocek, Martin Kantor 03. CHEMIE Ing. Ingrid Bauerová, PhD. Ing. Kateřina Týčová, PhD. Ing. Bc. Dagmar Holubcová 04. BIOLOGIE RNDr. Vladimír LEMBERK Mgr. Jan DOLANSKÝ Mgr. Lenka Šafářová 05. GEOLOGIE, GEOGRAFIE Jiří ŠURA Ing. Jan Stejskal SOČ INTEL-ISEF, EU CONTEST, IMAGINE CUP, SOČ SR

19 INTEL-ISEF, EU CONTEST, IMAGINE CUP, SOČ SR
06. ZDRAVOTNICTVÍ MUDr. Jan BYDŽOVSKÝ, DiS. MUDr. Jan TUREČEK 07. ZEMĚDĚLSTVÍ, POTRAVINÁŘSTVÍ, LESNÍ A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ OCHRANA A TVORBA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ing. Eva Pravdová 09. STROJÍRENSTVÍ, HUTNICTVÍ, DOPRAVA A PRŮMYSLOVÝ DESIGN Ing. Petr Novotný 10. ELEKTROTECHNIKA, ELEKTRONIKA A TELEKOMUNIKACE Jan Hurda Karel Půža 11. STAVEBNICTVÍ, ARCHITEKTURA A DESIGN INTERIÉRŮ 12. TVORBA UČEBNÍCH POMŮCEK, DIDAKTICKÁ TECHNOLOGIE SOČ INTEL-ISEF, EU CONTEST, IMAGINE CUP, SOČ SR

20 INTEL-ISEF, EU CONTEST, IMAGINE CUP, SOČ SR
EKONOMIKA A ŘÍZENÍ Ing. Zdeněk Štěpánek PEDAGOGIKA, PSYCHOLOGIE, SOCIOLOGIE A PROBLEMATIKA VOLNÉHO ČASU PaeDr. Jiří Knoll PhDr. Petra Novotná Mgr. Markéta Kotková 15. TEORIE KULTURY, UMĚNÍ A UMĚLECKÉ TVORBY HISTORIE Mgr. Jan Tevřev Mgr. Vladimír Velešík 17. FILOSOFIE A OSTATNÍ SPOLEČENSKÉ VĚDY SOČ INTEL-ISEF, EU CONTEST, IMAGINE CUP, SOČ SR

21 INTEL-ISEF, EU CONTEST, IMAGINE CUP, SOČ SR
INFORMATIKA Ing. Jiří Nováček, Martin Kantor původní práce zaměřené zejména na software, algoritmy, umělou inteligenci, databáze, počítačové sítě a komunikaci, zpracování grafiky, obrazu a zvuku, softwarové inženýrství, programovací jazyky, počítačové a operační systémy, Web, modelování a simulaci, počítačové hry, informační bezpečnost, e-služby, nekonvenční počítání Pomoc specialistů (včetně pomoci se zadáním tématu) nabízí: - Česká nukleární společnost - Microsoft – může být spojeno s výhodami jako poskytnutí SW… (blíže viz informační brožura) SOČ INTEL-ISEF, EU CONTEST, IMAGINE CUP, SOČ SR

22 INTEL-ISEF, EU CONTEST, IMAGINE CUP, SOČ SR
harmonogram 34. ročníku SOČ - školní kola únor-březen okresní kola do 15.dubna krajská kola do 15. května celostátní kolo června 2012 v Kutné Hoře práce ve všech oborech pro okres Pardubice a Chrudim se obhajují v okresním i krajském kole na: Gymnáziu Josefa Ressela, Chrudim, Olbrachtova 291 ředitelka Mgr. Klára Jelinková, tel.: , , ∙ okresní kolo pro okres Ústí nad Orlicí a Svitavy: DDM Česká Třebová, Sadová 1385, ředitelka Bc.Jana Endyšová, DiS.: tel , SOČ INTEL-ISEF, EU CONTEST, IMAGINE CUP, SOČ SR

23 Česká nukleární společnost (ČNS) nabízí studentům pomoc specialistů při řešení jejich úkolů
v oblasti mírového využívání jaderné energie. Odborníci z ČNS poradí studentům s výběrem témat a problémů, které mohou být řešeny z nejrůznějších pohledů téměř ve všech stávajících oborech Středoškolské odborné činnosti, počínaje přírodovědnými obory, přes technické až po obory humanitní. Poskytnou studentům konzultace, technické zázemí, případně další cenné kontakty či odkazy, kde získat informace a jak postupovat při řešení vytyčených problémů dál. Josef Bajgl, JE Dukovany palivový cyklus JE, reaktorová fyzika, matematika, fyzika Václav Hanus, JE Temelín chemie Zdenka Pávková, JE Temelín analytická chemie, radiochemie Studenti mohou požádat ČNS o úhradu části nákladů spojených se zpracováním práce na výše uvedené téma. Podrobnosti naleznete na S případnými dotazy se obracejte na Zdenku Pávkovou,

24 Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze nabízí možnost vedení prací SOČ v oblasti
věd o neživé přírodě v oborech geologie, paleontologie, mineralogie, petrologie, ložiskové geologie a geochemie. Podrobnosti naleznete na /temata

25 Ústav informatiky Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzityv Brně nabízí témata
prací SOČ a současně školitele. Při řešení vašeho tématu můžete využít i učebny nebo specializované pracoviště univerzity. Nabídka témat je zveřejněna na studium_informatiky/SOC. Kontinenty, sdružení pro spolupráci se zeměmi Asie, Afriky a Latinské Ameriky, vyhlašují témata pro práce středoškolských studentů. Podrobnosti na (nabídka pro školy).


Stáhnout ppt "SOČ NIDM = Národní institut dětí a mládeže"

Podobné prezentace


Reklamy Google