Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Diplomacie (mezinárodní vztahy) Mgr. Blanka Chocová 2011-12.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Diplomacie (mezinárodní vztahy) Mgr. Blanka Chocová 2011-12."— Transkript prezentace:

1 Diplomacie (mezinárodní vztahy) Mgr. Blanka Chocová

2 Mezinárodní vztahy Široký soubor aktivit a projektů, které přesahují hranice jednotlivých států Vztahy politické, ekonomické, kulturní, diplomatické, právní, vojenské,… Diplomacie = věda o mezinárodních vztazích (počátek 20. Století) Interdisciplinární charakter

3 Formy mezinárodních vztahů
Mezinárodní smlouvy (dohody Upravují vztahy mezi státy a vytvářejí základ pro mezinárodní spolupráci Obsahují přesné formulace Bilaterální multilaterální Mezinárodní organizace Vyšší forma spolupráce mezi státy – nabývá institucionální podobu Státy postupují část svých pravomocí společným orgánům

4 Integrace a kooperace Mezinárodní integrace
Proces prohlubování spolupráce mezi jednotlivými státy Cílem je vyšší stabilita a prosperita integrujících se zemí Mezinárodní kooperace Spolupráce mezi státy

5 Evropská unie

6 Evropská unie Regionální uskupení, které sdružuje evropské státy, jehož cílem je politická a hospodářská integrace členských zemí Vznikla v roce 1993 ČR vstoupila v roce 2004 Má 26 členů -      

7 Vznik EU Evropská unie je výsledkem dlouhodobého integračního procesu (Jiří z Poděbrad) Podmínky pro integraci se však utvořily až po 2. světové válce, kdy bylo třeba řešit hospodářskou obnovu Evropy a nalézt prostředek pro to, aby se ničivý konflikt na evropské půdě již neopakoval Hospodářskou integraci západoevropských států odstartovalo založení Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO) v roce 1952 V roce 1957 vzniklo také Evropské společenství pro atomovou energii (EURATOM) a Evropské hospodářské společenství (EHS) Tato tři společenství se v roce 1967 na summitu v nizozemském Haagu spojila v Evropská společenství, základ budoucí Unie Evropská unie vznikla na základě Maastrichtské smlouvy k 1. listopadu 1993

8 Členské státy EU Finsko Švédsko Dánsko Německo Rakousko Nizozemsko
Belgie Lucembursko Velká Británie Irsko Francie Španělsko Portugalsko Itálie Řecko Estonsko Lotyšsko Litva Polsko Česká Republika Slovensko Maďarsko Slovinsko Malta Kypr Rumunsko Bulharsko

9 Symboly EU Motto: JEDNOTA V ROZMANITOSTI
Hymna: Beethovenovo finále 9. Symfonie s textem Schillerovi Ódy na radost

10 Princip solidarity a subsidiarity
Existují společné finanční fondy, do kterých přispívají všechny členské země a ze kterých je financována pomoc nejchudším regionům Unie Princip subsidiarity Rozdělení pravomocí – co může dělat nižší, ať nedělá vyšší

11 Cíle EU Hospodářská unie Měnová unie Politická unie Volný pohyb lidí
Volný pohyb zboží Volný pohyb kapitálu Měnová unie Politická unie

12 Orgány EU Evropská rada Rada EU Evropská komise Evropský parlament
Evropský soudní dvůr Evropský účetní dvůr Evropská ústřední banka Evropská investiční banka Evropský ombudsman Hospodářský a sociální výbor Výbor regionů

13 Evropská rada Hlavní rozhodovací orgán, který schvaluje všechny legislativní akty Určuje základní směřování a strategie EU Je tvořena nejvyššími představiteli členských států (předsedy vlád a hlavami států) a předsedou Evropské komise Schází se dvakrát ročně a dává podněty Evropské komisi

14 Čeští členové Evropské rady

15 Rada EU Sídlí v Bruselu Je tvořena ministry členských států toho rezortu, kterého se týkají probíraná témata Schvaluje právní akty mající platnost zákonů Může rozhodovat o všech otázkách integrace

16 Evropská komise Sídlí v Bruselu Nahrazuje evropskou vládu
Je nejvyšším orgánem výkonné moci EU Má 27 členů, kteří jsou jmenováni vládami jednotlivých členských států na 5 let Společně s Evropskou radou rozhodují o všech záležitostech Unie Komise pracuje nepřetržitě a je subjektem mezinárodního práva – má vlastní diplomatická zastoupení Předkládá návrhy právních předpisů Evropskému parlamentu a Radě EU V oblasti hospodářské soutěže a dopravní politiky má právo ukládat sankce

17 Český eurokomisař Štefan Füle

18 Evropský parlament Sídlí ve Štrasburku Výbory v Bruselu
Je nejvyšším zákonodárným orgánem EU Má 736 poslanců, kteří jsou voleni přímo obyvateli jednotlivých států na dobu 5 let Křesla jsou rozdělena na základě kompromisu mezi principem svrchované rovnosti a principem proporcionality Parlament hlasuje o rozpočtu, má právo podávat Evropské komisi návrhy právních aktů a také má kontrolní právo vůči Evropské komisi

19 Evropský soudní dvůr Sídlí v Lucemburku
Je nejvyšším soudním orgánem EU Dohlíží na jednotnost výkladu a aplikace evropského práva Řeší spory mezi státy, institucemi, podniky i soukromými osobami podle tohoto práva Dbá na to, aby příslušná ustanovení práva EU měla v případě konfliktu přednost před zákony členských států Tvoří ho 27 soudců (1 soudce z každého členského státu) jmenovaných na 6 let

20 Evropský účetní dvůr Sídlí v Lucemburku
Je tvořen sborem 27 nezávislých účetních kontrolorů jmenovaných Radou EU – 1 kontrolor za každý členský stát EU Přezkoumávají všechny příjmy a výdaje EU

21 OSN Organizace spojených národů

22 OSN Posláním je udržení světového míru, bezpečnosti a spravedlivých vztahů mezi státy Zastřešuje řadu jiných institucí Založena roku 1945 v USA Hlavní sídlo v New Yorku ČR členem od roku 1993 193 členských států (červenec 2011)

23 Členské státy OSN

24 Vlajka OSN

25 Sídlo OSN (New York)

26 Orgány OSN Rada bezpečnosti Valné shromáždění Mezinárodní soudní dvůr
Hospodářská a sociální rada Poručenská rada Sekretariát

27 Rada bezpečnosti Je nejvyšším výkonným orgánem OSN se základní odpovědností za udržení míru Její rezoluce jsou právně závazné - těmi vyzývá členské země ke změně jejich politiky V pravomoci Rady je mimojiné uvalení mezinárodních sankcí na státy a schválení mezinárodních mírových operací, případně přímých vojenských akcí Má 15 členů, 10 členů je volených Valným shromážděním na 2 roky (5 je stálých)

28 Členské státy Rady bezpečnosti OSN (1. 1. 2010 – 31. 12. 2011)
Stálí členové: USA, Rusko, ‚Čína, Francie, Velká Británie Nestálí členové: Bosna a Hercegovina, Brazílie, Gabon, Libanon, Nigérie,

29 Valné shromáždění Je po Radě bezpečnosti druhým vrcholným politickým orgánem OSN, ve kterém jsou zastoupeny všechny členské země Při hlasování se řídí principem jedna země = jeden hlas Shromáždění volí generálního tajemníka OSN a nestálé členy Rady bezpečnosti Na rozdíl od Rady bezpečnosti Valné shromáždění nedisponuje žádnými donucovacími prostředky

30 Mezinárodní soudní dvůr
Založen roku a sídlí v Haagu Je soudním orgánem OSN Řeší mezinárodní obchodní spory mezi státy a firmami Jeho rozhodnutí jsou sice právně závazná, ale exekutivně nevynutitelná Problémem je také fakt, že soud může rozhodovat jen tehdy, pokud mu sporné strany své problémy k posouzení předloží Je tvořen sborem 15 soudců volených na 9 let Valným shromážděním a Radou bezpečnosti

31 Hospodářská a sociální rada
Monitoruje celkovou hospodářskou situaci v regionech, vytváří prognózy dalšího vývoje a navrhuje příslušným vládám opatření Není zaměřena jen na finance a měnu, sleduje i vedlejší aspekty hospodářského rozvoje

32 Poručenská rada Vykonávala dozor nad správou poručenských území
Formálně ukončila svou činnost a může se znovu sejít pouze v případě, kdy to bude situace vyžadovat

33 Sekretariát Výkonný orgán OSN
Je tvořen generálním tajemníkem, který je nejvyšším správním úředníkem, a dalšími zaměstnanci Generální tajemník OSN Pan Ki-mun

34 Mezinárodní trestní tribunály
Stíhají pachatele novodobých zločinů proti míru a lidskosti Soudy posuzují vinu i nejvyšších politických představitelů zemí zúčastněných na konfliktu a jsou oprávněny vynášet tresty Jako nejvyšší možný trest mohou udělit doživotní vězení, na které se nikdy nebude vztahovat žádná amnestie Tři hlavní zločiny: zločiny proti míru válečné zločiny zločiny proti lidskosti

35 Mezinárodní trestní soud
Je oprávněn vyšetřovat a trestat osoby zodpovědné na genocidu, zločiny proti lidskosti a válečné zločiny Sídlí v nizozemském Haagu

36 Mírové síly OSN (modré barety)
Vojenské jednotky, které členské státy na základě příslušné rezoluce poskytnou OSN k udržování míru v nestabilních částech světa Každý stát může sám rozhodnout, kam své vojáky vyšle V rámci plnění úkolů spadají pod kompetenci OSN a jednotlivé vlády už na ně nemají přímý vliv

37 Opatření při ohrožení míru
Rezoluce Požadavky Rady bezpečnosti adresovány členským státům OSN, které hrubě porušují její nejzákladnější principy Většinou požadují ukončení vojenských agresí a mezinárodního násilí Embargo Členské státy nesmějí vyvážet zbraně ani vojenský materiál do států, vůči nimž je embargo vyhlášeno Sankce Státy ignorující mírové úsilí a rezoluce jsou sankcemi hospodářsky izolovány od zbytku světa S tímto státem nesmí státy OSN obchodovat Bojkot Státu je dočasně pozastaveno členství v mezinárodních organizacích Vojenský zásah Ofenzivní vojenská akce vedená buď přímo vojsky OSN nebo některým z pověřených vlivných států pod patronací OSN

38 Mírové a pozorovatelské mise
Mírová mise Válečný konflikt je ukončen nebo se chýlí ke konci Vojska nestojí na žádné straně konfliktu a pouze udržují mír v oblasti Mají právo zasáhnout v omezené míře proti jeho narušitelům Předpokladem pro mírovou operaci OSN je souhlas všech bojujících stran Pozorovatelská mise Posláni do místa napětí nebo konfliktu Nesmějí do konfliktu zasahovat

39 Mezinárodní organizace začleněné do systému OSN
Mezinárodní měnový fond Světová banka Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu Dětský fond Organizace spojených národů pro výživu a rozvoj Světová zdravotnická organizace Světová organizace pro duševní zdraví

40 Mezinárodní měnový fond (MMF)
Založen v roce 1944 v Bretton Woods a sídli ve Washingtonu Podporuje stabilitu měnových systémů ve světě a poskytuje za tímto účelem členským státům úvěry

41 Světová banka Založena v roce 1944 v Bretton Woods a sídlí ve Washingtonu Úzce spolupracuje s Mezinárodním měnovým fondem Poskytuje členským zemím dlouhodobé úvěry určené ke změnám struktury jejich ekonomiky a ke zvýšení jejich hospodářského potenciálu

42 Země rozdělené Světovou bankou podle příjmů (2006) Modrá – vysoký příjem Zelená – středně vysoký příjem Fialová – středně nízký příjem Červená – nízký příjem

43 Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO)
Založena v roce 1946 a sídlí v Paříži Podporuje členské státy finančními příspěvky i odbornou pomocí při rozvoji vzdělanosti a péče o děti, zejména v chudších státech Rovněž pečuje o kulturní hodnoty v členských zemích V ČR je 12 památek

44 České památky v seznamu UNESCO
Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži Český Krumlov Historické jádro Kutné Hory s chrámem sv. Barbory a katedrálou Nanebevzetí Panny Marie Historické jádro Prahy Holašovice – selské baroko Lednicko-Valtický areál Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci Telč – historické centrum Třebíč – bazilika sv. Prokopa a židovská čtvrť Vila Tugendhat v Brně Zámek Litomyšl

45 Dětský fond (UNICEF) Založen v roce 1946 a sídlí v New Yorku
Pomáhá zlepšovat život dětí

46 Organizace spojených národů pro výživu a rozvoj (FAO)
Založena v roce 1943 a sídlí v Římě Poskytuje odbornou pomoc při plánování zemědělské výroby Zabývá se přímou pomocí chudším státům v oblasti výživy

47 Světová zdravotnická organizace (WHO)
Založena v roce 1948 a sídlí v Ženevě Sleduje stav lékařské péče a zdravotní vývoj populace ve všech státech světa, navrhuje opatření a poskytuje širokou pomoc chudším státům

48 Světová organizace pro duševní vlastnictví (WIPO)
Založena v roce 1967 a sídlí v Ženevě Vykonává dozor v oblasti ochrany autorských práv

49 Vojensko – bezpečnostní mezinárodní organizace

50 Vojensko – bezpečnostní mezinárodní organizace
Severoatlantická aliance Partnerství pro mír Západoevropská unie Mezinárodní kriminální polici Varšavská smlouva (neexistuje)

51 NATO Severoatlantická aliance

52 NATO Nejvýznamnější vojensko-politická organizace na světě
Její členové plánují společnou obrannou politiku a armády členských států podléhají společnému vedení Členské státy si vzájemně garantují územní celistvost a státní suverenitu Vstupem do aliance každý stát přijímá závazek podílet se na společné obraně a v případě potřeby pomoci jinému členskému státu, pokud bude napaden třetí stranou Byla založena roku 1949 ve Washingtonu Sídlo NATO je v Bruselu ČR od 12. března 1999

53 Členské státy NATO Má 28 členů  USA, Kanada, Velká Británie, Německo, Francie, Španělsko, Itálie, Norsko, Dánsko, Island, Nizozemsko, Belgie, Lucembursko, Portugalsko, Řecko, Turecko, Polsko, Maďarsko, Česká republika, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Slovensko, Slovinsko, Rumunsko a Bulharsko, Chorvatsko, Albánie

54 Orgány NATO Rada NATO Nejvyšším politickým orgánem obranného paktu
Jsou v ní zastoupeny všechny členské země (svými ministry, předsedy vlád, hlavami států, příp. velvyslanci) Přijímá rozhodnutí o společné zahraniční politice a společném postupu členských zemí Generální tajemník NATO Je nejvyšším reprezentantem Jeho pravomoci jsou však omezené, je v podstatě nejvýše postaveným úředníkem Rady NATO Vojenský výbor a Výbor pro plánování Rozhodují o vojenských záležitostech Politicky jsou podřízeny Radě NATO

55 Generální tajemník NATO
Anders Fogh Rasmussen

56 Partnerství pro mír Západoevropská unie Mezinárodní kriminální policie Varšavská smlouva

57 Partnerství pro mír Založeno v lednu 1994
Instituce pro vojenskou spolupráci mezi členskými státy NATO a ostatními státy v celém euroasijském prostoru Cílem je posílení bezpečnosti a stability v Evropě Svými aktivitami sbližuje bývalé nepřátele a napomáhá k monitoringu vojenských aktivit, ke kontrole zbrojení, zprůhledňování hospodaření jednotlivých armád, apod.

58 Západoevropská unie (ZEU)
Založena 1954 v Paříži a sídlí v Bruselu Vojensko-bezpečnostní organizace sdružující vyspělé země západní Evropy působící vedle NATO a EU Sdružuje pouze evropské země (Francie, Itálie, Německo, Nizozemsko, Belgie, Lucembursko, Velká Británie, Řecko, Španělsko a Portugalsko) a nemá takový vliv jako NATO

59 Mezinárodní kriminální policie (INTERPOL)
Založena v roce 1923 a sídlí v Lyonu Organizace ke společnému potírání mezinárodního zločinu a výměně informací mezi kriminálními policiemi členských zemí V posledních letech se zaměřuje mj. na boj proti mezinárodnímu terorismu

60 Varšavská smlouva Dnes již neexistující vojenský blok komunistických zemí ve východní Evropě Založena 1955 ve Varšavě a sídlila v Moskvě Zanikl po pádu socialistických režimů v roce 1991 Členy byly všechny evropské socialistické státy kromě Jugoslávie, Albánie Varšavská smlouva a NATO byly během tzv. studené války nepřátelskými vojenskými bloky Jedinou vojenskou akcí Varšavské smlouvy byl v roce 1968 vstup spojeneckých vojsk na území Československa

61 Další významné mezinárodní organizace

62 Další významné mezinárodní organizace
Světová obchodní organizace G8 Mezinárodní červený kříž Mezinárodní olympijský výbor Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj Rada Evropy Evropský soud pro lidská práva Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě Organizace států vyvážejících ropu Britské společenství národů Společenství nezávislých států Evropské sdružení volného obchodu

63 Světová obchodní organizace (WTO)
Založena 1995 se sídlem v Ženevě Prosazuje zjednodušení výměny zboží i služeb mezi státy a odstranění obchodních bariér ve světovém obchodě

64 G8 Volné politické sdružení osmi hospodářsky nejvyspělejších průmyslových států světa  USA, Kanada, Rusko, Japonsko, Německo, Velká Británie, Francie a Itálie Na výročních setkáních se snaží sladit hospodářskou politiku Spolupracují přitom s OECD Spolupráce nemá institucionální podobu

65 Mezinárodní červený kříž
Založen 1863 a sídlí v Ženevě Je nejstarší nepřetržitě fungující mezinárodní organizací zaměřenou pouze na poskytování humanitární pomoci státům postiženým válkou či přírodními katastrofami Funguje v těsné součinnosti, ale mimo strukturu OSN Několikrát obdržel Nobelovu cenu za mír v Československu byl založen v roce 1919

66 Mezinárodní olympijský výbor
Založen 1894 a sídlí v Lausanne Podpora rozvoje sportu a přispívání k míru a přátelství mezi národy Připravuje konání zimních i letních olympijských her Členy výboru mohou být pouze státy, na které nejsou uvaleny sankce OSN

67 Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD)
Založen 1961 a sídlí v Paříži Sdružuje hospodářsky vyspělé státy a prosazuje liberalizaci obchodu Každoročně vydává ekonomickou analýzu a hodnocení hospodářských výsledků jednotlivých států

68 Rada Evropy Založena 1949 a sídlí ve Štrasburku
Monitoruje stav lidských práv v evropských zemích Podporuje rozvoj demokracie

69 Evropský soud pro lidská práva
Ustanoven 1955 a sídlí ve Štrasburku Občané EU se obrací se stížnostmi na porušování lidských práv ve své zemi Jeho rozhodnutí jsou závazná

70 Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE)
Vznikla v roce 1955 a sídlí ve Vídni Prosazuje principy kolektivní bezpečnosti přijaté na Konferenci o bezpečnosti a spolupráci v Evropě Vysílá vlastní pozorovatelské mise do míst konfliktů Zelená – členské státy Oranžová – partnerské státy pro spolupráci

71 Organizace států vyvážejících ropu (OPEC)
Založena v roce 1960 a sídlí ve Vídni Hospodářsko-politická organizace sdružující největší světové producenty ropy Reguluje ceny ropy a její těžbu v jednotlivých státech

72 Britské společenství národů (Commonwealth of Nation)
Vzniklo v roce 1931 jako svazek tvořený Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska a jejich bývalých kolonií Členy je přibližně 50 zemí, které udržují těsné hospodářské vztahy

73 Společenství nezávislých států (SNS)
Vzniklo v roce 1991, sídlí v Minsku Politicko-hospodářská organizace sdružující republiky bývalého Sovětského svazu a usilující o vojenskou spolupráci Fialová – členské státy Růžová – Přidružení členové

74 Evropské sdružení volného obchodu (ESVO)
Vzniklo v roce 1960 Je obdobou Evropské unie Sdružuje vyspělé západoevropské země, které nejsou členy Evropské unie Je pouze hospodářskou mezinárodní organizací, která neusiluje o politickou integraci ani o volné sjednocení trhu Dnes jsou členy Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Norsko a Island v současné době dochází ke sbližování organizace s EU


Stáhnout ppt "Diplomacie (mezinárodní vztahy) Mgr. Blanka Chocová 2011-12."

Podobné prezentace


Reklamy Google