Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STAROVĚKÝ ŘÍM.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STAROVĚKÝ ŘÍM."— Transkript prezentace:

1 STAROVĚKÝ ŘÍM

2 Římské dědictví = písmo (latinské), jazyk (latina), římské právo, založili mnoho měst v jižní a západní Evropě a na britských ostrovech, silnice

3 Přírodní podmínky Apeninský poloostrov pohoří = jaké?
mnoho různých kmenů – hlavně indoevropské kmeny (italické): Latinové, Etruskové

4 ETRUSKOVÉ A OBDOBÍ ŘÍMSKÝCH KRÁLŮ
4

5 Etruskové příchod Etrusků na AP asi v 10. století př. n. l.
vyspělé zemědělství výborní stavitelé nekropole – co to je? 5

6 Dějiny Etrusků Etrurie = název území x nikoliv název státu
městské státy – v čele králové 6. století př. n. l. ovládali Etruskové třetinu AP 5. století př. n. l. ztráta dominantního postavení Etrurie ve Středomoří 6

7 Řím v době královské podle pověsti byl Řím založen roku 753 př. n. l. – prvním králem : kdo? X ve skutečnosti se postupně vytvářel na březích řeky Tiberu – sedm pahorků 8. století spojení několika osad v město = Řím = centrum Latia obývaného italickým kmenem Latinů patricijové = urozené obyvatelstvo plebejové = neurozené obyvatelstvo otroci = nesvobodné obyvatelstvo 510 př. n. l. byl poslední král sesazen = z Ř se stala republika, v jejímž čele stáli 2 konzulové

8 OBDOBÍ ŘÍMSKÉ REPUBLIKY (510-31 PŘ. N. L.)

9 republika = veřejná záležitost
v čele 2 volení konzulové senát – tvořilo 300 starších mužů plebejové chtěli stejná práva jako patricijové => 494 př. n. l. = hrozili vytvořením vlastního města => zřízení úředníka = tribuna lidu 449 př. n. l. sepsány římské zákony = stejné pro patricijce i plebejce

10 ŘÍMSKÉ VÝBOJE 10

11 Ovládnutí Itálie Římané ovládli ostatní kmeny na AP a roku 265 př. n. l. Řím ovládl celou Itálii 11

12 Punské války 3 punské války mezi Kartágem a Římem (264-146 př. n. l.)
1. punská válka: Řím získal Sicílii, Sardinii a Korsiku = první italské provincie 2. punská válka: v čele stál punský vojevůdce Hannibal Ř zaútočil na Kartágo, které bylo poraženo 3. punská válka:obranná válka Kartága X Ř mu vypověděl válku 146 př. n. l. bylo Kartágo Římany dobyto a srovnáno se zemí 12

13 Ovládnutí Makedonie 146 př. n. l. se Řecko dostalo pod nadvládu Říma => celé západní Středomoří bylo ovládnuto Římem

14 Krize republiky z provincií - dovoz levného obilí
drobní zemědělci odchod do Říma X velkostatkáři bohatli bratři Gracchové – tribuni lidu vydali pozemkový zákon >< oba zavražděni 2 politické strany: populáři (reformy, lidové shromáždění) >< optimáni (odmítání reforem, senát) Sulla (optimát) roku 83. př. n. l. ovládl Řím a stal se diktátorem

15 První triumvirát 60 př. n. l. první triumvirát = M. L. Crassus (východní provincie), G. Pompeius (Hispánie), G. I. Caesar (Galie) 54. př. n. l. Crassus zabit = konec triumvirátu 49 př. n. l. vypukla občanská válka mezi Caesarem a Pompeiem >< Pompeius uprchl a Caesar se stal diktátorem

16 Caesarova samovláda = diktátor, konzul, tribun lidu = republikánské tituly podporoval armádu, řemesla, lékaře, učitele, uděloval občanství reforma kalendáře = juliánský kalendář měl odpůrce = 44 př. n. l. zavražděn

17 Druhý triumvirát Marcus Antonius + Gaius Octavianus + Lepidus = 2. triumvirát Lepidus šel do ústraní Antonius >< Octaviánovi – 31. př. n. l. bitva u Actia = Antonius + Kleopatra poraženi a spáchali sebevraždu Egypt se stal římskou provincií Octavianus samovládcem = titul Augustus -konec římské republiky

18 CÍSAŘSKÝ ŘÍM (31 PŘ. N. L. – 476 N. L.)

19 Principát Augustus se nechal nazývat princeps = první muž v říši = principát neomezená moc pax Romana = římský mír zastavil morální úpadek společnosti před smrtí jmenoval za svého nástupce svého adoptivního syna Tiberia monarchie = vláda jednoho panovníka, jehož postavení je dědičné Tiberius, Caligula, Claudius, Nero

20 Adoptivní císaři = císaři, kteří vládli ve 2. století n. l.
císař adoptoval nějakého nástupce, který ho nahradil = schopní a rozumní panovníci Traianus ( n. l.) – největší územní rozmach Říma limes Romanus = ochranné opevnění římské hranice Hadrianus – Hadriánův val Marcus Aurelius – politik, voják, filozof, odrazil útok Germánů

21 Počátky křesťanství vznik v polovině 1. století n. l. v římské provincii Judeji monoteistické náboženství = víra v 1 všemohoucího Boha zakladatel: Ježíš Kristus Desatero Božích přikázání před Bohem jsou si všichni rovni víra v lepší posmrtný život křesťané odmítli uctívat císaře jako boha

22 DOMINÁT

23 roku 284 nastupuje na trůn Diocletianus
neomezená vláda = pán všech poddaných = dominát (dominus=pán) pronásledování křesťanů spolucísař – spravoval západní část ŘŘ 306 – Constantinus = přenesl sídlo do Byzance a založil město Konstantinopol 313 – edikt milánský = zrovnoprávnil křesťanství s ostatními náboženstvími 380 – křesťanství jediné povolené náboženství

24 ZÁNIK ZÁPADOŘÍMSKÉ ŘÍŠE
24

25 roku 395 se ŘŘ rozpadla na západořímskou a východořímskou říši
4 – 5. století – velké kmenové posuny = stěhování národů (Hunové – v čele Attila, germánské kmeny – Ostrogóti, Vizigóti, Vandalové…) do VB kmeny Anglů a Sasů = Anglie germánský velitel Odoaker sesadil roku 476 posledního římského císaře Romula Augusta = zánik západořímské říše = konec starověku a začátek středověku 25


Stáhnout ppt "STAROVĚKÝ ŘÍM."

Podobné prezentace


Reklamy Google