Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Právo na duševní a tělesnou integritu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Právo na duševní a tělesnou integritu"— Transkript prezentace:

1 Právo na duševní a tělesnou integritu
Ochrana osobnosti Právo na duševní a tělesnou integritu © Vladimír Plecitý, 2012

2 Obecné otázky Zákon klade důraz na nedotknutelnost duševní a tělesné integrity – Člověk je nedotknutelný (§ 91). Integrita člověka je základní hodnota. Pokud tuto problematiku upravují i jiné zákony, platí pro ně přednost před touto obecnou úpravou (např. zákon o zdravotnických službách) – lex specialis! Tam, kde není činnost, při které se zasahuje do tělesné a duševní integrity regulována zákonem, platí ustanovení obecná, tj. občanského zákoníku.

3 Obecně platí čtyři zásady spojené s ústavním principem nedotknutelnosti člověka:
nelze zasáhnout do integrity člověka bez jeho souhlasu, lidské tělo ani jeho části jako takové nesmí být zdrojem majetkového prospěchu, i po smrti člověka je jeho tělo pod právní ochranou, nikdo nesmí být usmrcen ani na vlastní žádost.

4 Nakládání s lidskými ostatky způsobem pro
zemřelého nedůstojným se zakazuje! Právo na vydání lidských ostatků: Osoba, kterou člověk před svou smrtí výslovně určil, Manžel, Dítě, Rodič a není-li žádný z nich nebo odmítnou-li ostatky převzít Dědic.

5 Zásah do integrity Vychází se ze zásady, že do integrity člověka lze zasáhnout jen na základě jeho souhlasu, daného po poučení o povaze zásahu a jeho možných následcích (srov. § 93 odst. 1). Za osobu, která není schopna dát souhlas může udělit souhlas zákonný zástupce, pouze je-li to k přímému prospěchu takové osoby (srov. § 93 odst. 2). V určitých případech se pro souhlas vyžaduje písemná forma. I zde má speciální právní úprava přednost.

6 Při zákroku na člověku je třeba srozumitelného
vysvětlení. Vysvětlení je podáno řádně, jestliže: lze rozumně předpokládat, že druhá strana pochopila způsob a účel zákroku, včetně očekávaných následků i možných nebezpečí pro své zdraví, jakož i to, že přichází v úvahu případně i jiný postup. Vysvětlení se podává zákonnému zástupci, uděluje-li souhlas za jiného, jakož i tomu, kdo má být zákroku podroben (je-li schopen úsudku).

7 Posíleno postavení nezletilých, kteří nejsou ještě
plně svéprávní (srov. § 95): V obvyklých záležitostech může nezletilý udělit souhlas sám k zákroku na svém těle, Je-li to přiměřené rozumové a volní vyspělosti nezletilých jeho věku, Jedná-li se o zákrok nezanechávající trvalé nebo závažné následky. Udělený souhlas může být odvolán v jakékoliv formě, i když se pro udělení souhlasu vyžaduje písemná forma!

8 Písemná forma souhlasu k zásahu to integrity
člověka se vyžaduje: Má-li být oddělena část těla, která se již neobnoví, K lékařskému pokusu na člověku, K zákroku, který zdravotní stav člověka nevyžaduje (neplatí pro kosmetické operace nezanechávající trvalé nebo závažné následky). Nevyžaduje-li se pro souhlas písemná forma, má se za to, že byl udělen. Při nejistotě, zda byl souhlas odvolán v jiné než písemné formě, se má za to, že k odvolání nedošlo.

9 Je-li život člověka v náhlém a patrném nebezpečí a nelze-li souhlas ve stavu nouze získat ani v jiné než stanovené formě, lze okamžitě zakročit, pokud to je ve prospěch zdraví dotčené osoby nezbytné (§ 99). Má-li být zasaženo do integrity nezletilého, který: Dovršil čtrnácti let, Nenabyl plné svéprávnosti a Zákroku vážně odporuje, třebaže zákonný zástupce se zákrokem souhlasí  nelze zákrok provést bez souhlasu soudu!!! – viz § 100 odst. 1

10 Nesouhlasí-li zákonný zástupce se zásahem do
integrity nezletilého, který dovršil čtrnácti let, nenabyl plné svéprávnosti, ač si jej tato osoba přeje, lze zákrok provést na její návrh nebo na návrh osoby blízké jen se souhlasem soudu!!! – viz § 100 odst. 2 Má-li být zasaženo do integrity člověka: Neschopného úsudku, Způsobem zanechávajícím trvalé, neodvratitelné a vážné následky, Nebo způsobem spojeným s vážným nebezpečím pro jeho život nebo zdraví  lze zákrok provést jen s přivolením soudu (§ 101).


Stáhnout ppt "Právo na duševní a tělesnou integritu"

Podobné prezentace


Reklamy Google