Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název vzdělávacího materiálu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název vzdělávacího materiálu"— Transkript prezentace:

1 Název vzdělávacího materiálu
Tematická oblast Občanské právo Datum vytvoření Ročník 4. ročník čtyřletého gymnázia a 8. ročník osmiletého gymnázia Stručný obsah Dědické právo Způsob využití Prezentaci používáme jako podpůrný prostředek k zopakování si základních pojmů z oblasti práva. Snímky obsahují shrnutí výkladu, otázky a správné odpovědi na zadané otázky. Autor Mgr. Oldřiška Burešová Kód VY_32_INOVACE_19_ZBUR08 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín

2 Dědické právo

3 Obecné pojmy Dědické právo upravuje přechod majetku zemřelé osoby (...) na dědice. ...zůstavitele... Dědit mohou (...) ... FO i PO. Dědit lze třemi možnými způsoby: (...) ...podle dědické smlouvy, ze závěti, ze zákona V této posloupnosti podle jejich síly, v praxi je však četnost opačná, mohou působit i vedle sebe. Vlastnické právo přechází na dědice (...) ...dnem úmrtí zůstavitele. Odkazem zůstavitel odkazuje určitou věc z majetku konkrétní osobě – odkazovníku. Odkazovník není dědicem. Dědic je (...) odkazovníku tuto věc z dědictví vydat ještě před rozdělením dědictví. ...povinen...

4 Nesouhlas s dědictvím Dluhy přecházejí na dědice, pokud zákon nestanoví jinak. Zřeknutí se dědictví – jen za života zůstavitele, veřejnou listinou Odmítnutí dědictví – po smrti zůstavitele, výslovným prohlášením u soudu, pouze celého Vzdání se dědictví – po smrti zůstavitele, před soudem, ve prospěch jiného konkrétního dědice Neuplatnil-li dědic výhradu soupisu, hradí dluhy v plném rozsahu. Více dědiců platí dluhy nerozdílně. Pokud uplatnil výhradu soupisu (před rozdělením dědictví), platí dluhy jen do výše svého dědického podílu.

5 Dědická smlouva Pořízení pro případ smrti
Zapisuje se mezi žijícími osobami formou veřejné listiny. Lze jí odkázat majetek i sousedovi. Nelze ji bez souhlasu druhé strany zrušit. Nelze jí odkázat celou pozůstalost, ¼ majetku musí zůstat volná pro zákonné dědice. Má přednost před dalšími formami dědění, odkazem i případným prodejem za života zůstavitele. Dědická smlouva mezi manželi povolává druhého za dědice nebo odkazovníka. Lze ji uzavřít i mezi snoubenci, ani po rozvodu se její platnost neruší.

6 Závěť Odvolatelný projev vůle pro případ smrti, odkazuje jedné či více osobám část či celé dědictví. Lze ji vytvořit odchylně od zákona. Závěť je zapsána nejčastěji formou (...) ...notářského zápisu... nebo jiného zápisu, vždy však s (...) ...vlastnoručním podpisem. V krajní nouzi stačí pouze (...) za účasti 3 svědků, kteří však neuplatňují dědický nárok. ... ústní forma... Závěť má (...) děděním ze zákona, nabývá však platnosti až po (...), nesmí s ní být v rozporu. ...přednost před dědické smlouvě... Nepominutelnými dědici jsou (...) ...potomci. Pokud jsou opomenuti v závěti, dědí alespoň povinný díl podle zákona.

7 Dědictví ze zákona Pokud se nedědí ze závěti, dědí se podle předem stanoveného pořadí (...) ...v 6 dědických skupinách. V 1. skupině dědí (...) ...zůstavitelovy děti a manžel či partner, všichni stejným dílem. Pokud nedědí některé dítě, připadá jeho podíl jeho (...) ...dětem. Manžel/partner zde sám dědit (...) ...nemůže. V 2. skupině dědí (...) ...manžel, zůstavitelovi rodiče a spolužijící osoby. Manžel dědí nejméně (...) ... polovinu majetku, spolužijící osoby dědí až po (...) společného života v domácnosti. ...1 roce...

8 Dědictví ze zákona V 3. skupině připadne dědictví stejným dílem (...) a osobám spolužijícím. ...zůstavitelovým sourozencům či jejich dětem... Ve 4. skupině dědí stejným dílem zůstavitelovi prarodiče či jejich děti, tedy zůstavitelovy (...) ...tety a strýci. V 5. skupině dědí prarodiče rodičů zůstavitele – stejným dílem od matky i od otce. V 6. skupině pak děti dětí sourozenců zůstavitele a děti prarodičů zůstavitele nebo jejich děti. Pokud nedědí nikdo ani v poslední skupině, připadne dědictví (...) ...státu jako odúmrť.

9 Vydědění Dědice lze vyloučit z dědění nebo zkrátit jeho právo (...)
...Listinou o vydědění. Oprávněnost vydědění (...) ...se dokazuje. Nezpůsobilými dědit jsou osoby, které (...) ...neposkytly zůstaviteli a jeho rodině pomoc v nouzi, neprojevují o něj opravdový zájem, byly odsouzeny za úmyslný čin svědčící o zvrhlé povaze, nebo vedou nezřízený život. Mohou dědit, jen pokud jim zůstavitel odpustil.

10 Nepominutelný dědic Nepominutelnými dědici jsou (...), nedědí-li, dědí jejich (...) ...děti zůstavitele děti. Náleží jim povinný díl. Nezletilému alespoň (...), zletilému (...) zákonného dědického podílu. ...3/ /4... Tento díl nesmí být zatížen (břemenem, podmínkou). Právo ztrácí ten, kdo se zřekl dědictví, kdo je nezpůsobilý dědit nebo byl (...) ...vyděděn. Byl-li vyděděn neprávem, má právo na povinný díl. Pokud byl zcela opomenut z důvodu nevědomosti zůstavitele, podíl mu náleží a ostatní dědici mu jej poměrně vyrovnají ze svého dědictví.

11 Právo na zaopatření Pozůstalý manžel, těhotná vdova, matka zůstavitelova dítěte (i neprovdaná) mají právo na slušnou výživu z pozůstalosti po stanovenou (odlišnou) dobu, pokud sdíleli se zůstavitelem (...) ...společnou domácnost. Pozůstalý manžel má vlastnické právo k movitým věcem ze společné domácnosti. Pozůstalý manžel (i rodič), kterému byl zákonný díl odepřen, má právo na nutné zaopatření, pokud se nemůže sám živit, ale jen do výše 1/2 (1/3) nutného podílu ze zákona. Pokud byli vyděděni nebo se dědictví zřekli, nic z toho neplatí.


Stáhnout ppt "Název vzdělávacího materiálu"

Podobné prezentace


Reklamy Google