Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vykonavatelé majetkových práv obcí a krajů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vykonavatelé majetkových práv obcí a krajů"— Transkript prezentace:

1 Vykonavatelé majetkových práv obcí a krajů

2 Právní úprava právní úprava je mezerovitá, schází (na rozdíl od majetku státu) obecný předpis relevantní normy jsou obsaženy ve 3 zákonech zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění (malá rozpočtová pravidla)

3 Úvodem lze rozlišit 3 způsoby výkonu majetkových práv obce/kraje
přímý (bezprostřední): majetková práva jsou vykonávána orgány obce/kraje jménem a na účet obce/kraje organizačně zprostředkovaný: majetková práva jsou vykonávána organizačními složkami obce/kraje jak zařízeními bez právní subjektivity právně zprostředkovaný: majetková práva jsou vykonávána příspěvkovými organizacemi obce/ kraje jako svébytnými právními subjekty, a to jejich jménem a na jejich účet

4 Organizační složky obcí/krajů
relativní novinka v právním řádu OZř a KZř jim věnují jen okrajovou pozornost - § 35a OZř/§ 14 odst. 3 – možnost zřizovat organizační složky pro výkon samostatné působnosti podrobnosti stanovuje RPÚR - § 24 a násl.

5 Organizační složky obcí/krajů - pokračování
organizační složky obce/kraje vstupují do 3 druhů vztahů klasických vnějších majetkoprávních vztahů – s FO a PO mimo danou obec/kraj specifických vnějších majetkoprávních vztahů – se subjekty, které vlastním jménem vykonávají majetková práva dané obce/kraje specifických vnitřních majetkových vztahů – k jiným organizačním složkám téže obce/kraje vznik, změn a zánik vztahů 1. a 2. jsou vázány na běžné soukromoprávní smluvní typy vztahy 3. nejsou zákonem upraveny

6 Organizační složky obcí/krajů - pokračování
nejsou účetními jednotkami vznik vázán na rozhodnutí zastupitelstva (§ 24 odst. 1 RPÚR, § 84 odst. 2 písm. d) OZř, § 35 odst. 2 písm. j) KZř) mají být zřizovány pro činnosti, které nevyžadují velký počet zaměstnanců nepotřebují složité a rozsáhlé strojní nebo jiné technické vybavení nejsou vnitřně odvětvově či jinak organizačně členěné nevstupují do složitých ekonomických nebo právních vztahů (§ 24 odst. 1 RPÚR) zřizovatel povinně vydává zřizovací listinu, stanoveny obsahové náležitosti (§ 26 RPÚR)

7 Organizační složky obcí/krajů - pokračování
jednají jménem obce/kraje pracovníci organizační složky jsou zaměstnanci zřizovatele právní úkony za složku činí vedoucí organizační složky jmenovaný zřizovatelem, radou obce/kraje další zaměstnanci – rozhodující je místo výkonu práce a ustanovení zřizovací listiny právní úprava neřeší překročení oprávnění – zřejmě bude nutné aplikovat předpisy obecné občanskoprávní úpravy

8 Příspěvkové organizace obcí/krajů
OZř a KZř je zmiňují jen okrajově podrobnější úpravu přináší RPÚR obce/kraje mohou zřizovat příspěvkové organizace (§ 27 odst. 1 RPÚR)

9 Příspěvkové organizace obcí/krajů - pokračování
charakteristika právnické osoby, jednají vlastním jménem vlastnická nezpůsobilost – nemají vlastní majetek, pouze mají ve „správě“ vymezený majetek zřizovatele, někdy zpochybňováno – údajně mohou vlastnit, schizofrenie Ministerstva financí jsou účetními jednotkami zřizují se pro činnosti které jsou zpravidla neziskové a jejichž rozsah, struktura a složitost vyžadují samostatnou právní subjektivitu (§ 27 odst. 1 RPÚR)

10 Příspěvkové organizace obcí/krajů - pokračování
vstupují do 2 druhů právních vztahů klasických vnějších majetkoprávních vztahů – s FO a PO mimo danou obec/kraj specifických vnějších majetkoprávních vztahů – s dalšími subjektu, které vykonávají majetková práva téže obce/kraje s danou obcí/krajem s jinými příspěvkovými organizacemi téže obce/kraje

11 Příspěvkové organizace obcí/krajů - pokračování
vznik vázán na rozhodnutí zastupitelstva obce/kraje (§ 84 odst. 2 písm. d) OZř, § 35 odst. 2 písm. j) KZř) zřizovatel povinně vydává zřizovací listinu, stanoveny obsahové náležitosti (§ 27 RPÚR) údaje ze zřizovací listiny se zveřejňují v Ústředním věstníku České republiky příspěvková organizace se zapisuje do obchodního rejstříku, návrh na zápis podává zřizovatel

12 Příspěvkové organizace obcí/krajů - pokračování
jménem příspěvkové organizace jedná statutární orgán – vedoucí další zaměstnanci pokud to stanoví vnitřní předpisy organizace pokud je to obvyklé vzhledem k jejich pracovními zařazení zmocněnec

13 Svazky obcí právnické osoby, sdružení obcí
z majetkoprávního hlediska představují smíšený typ – hospodaří s majetkem obcí, který do něj obce ze svého majetku vložily může získávat majetek vlastní činností jsou účetní jednotkou k vytvoření je nutné uzavřít smlouvu, povinnou přílohou svou stanovy

14 Svazky obcí - pokračování
právní subjektivitu nabývají zápisem do registru sdružení vedeného krajským úřadem zanikají výmazem, požaduje se likvidace

15 Městské části/obvody aktuální u územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy nemají právní subjektivitu, výjimka – městské části hlavního města Prahy právní subjektivitu mají zřizovány obecně závaznou vyhláškou zastupitelstva - statutem

16 Městské části/obvody - pokračování
z hlediska hospodaření s majetkem města jsou klíčové tyto otázky povinně upravené statutem zdroje peněžních příjmů a výdaje městských částí/obvodů vymezení majetku města, který se jim svěřuje do správy rozsah oprávnění při nakládání s majetkem

17 Městské části/obvody - pokračování
zákon nestanovuje, který orgán městské části/obvodu bude oprávněn o jednotlivých majetkoprávních úkonech rozhodovat – analogie? majetek, který byl městským částem/obvodům svěřen, jim může být odňat pouze v taxativně stanovených případech – za účelem, pro který lze majetek vyvlastnit podle zvláštního právního předpisu se souhlasem městského části/obvodu jestliže městský část/obvod při nakládání porušuje právní předpisy o odnětí vždy rozhoduje zastupitelstvo rozsah působnosti (práv při nakládání s majetkem) městských částí/obvodů lze měnit bez omezení


Stáhnout ppt "Vykonavatelé majetkových práv obcí a krajů"

Podobné prezentace


Reklamy Google