Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky"— Transkript prezentace:

1 Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky
Ing. Vladimír Tošovský ministr průmyslu a obchodu Praha, 13. října 2009 © 2009 Ministerstvo průmyslu a obchodu

2 Energetický mix v roce 2050 Do roku 2050 se předpokládá posun k vyrovnanému a diverzifikovanému energetickému mixu, který bude dosažen snižováním podílu tuhých a kapalných paliv při postupném zvyšování podílu jaderné energie, zemního plynu a obnovitelných zdrojů

3 2050: Snížení energetické náročnosti
Energetická náročnost tvorby hrubé přidané hodnoty (HPH) se bude postupně trvale snižovat. Proti roku 2005 se předpokládá její pokles o cca 40 % do roku 2020, o cca 55 % do roku 2030 a o cca 70 % do roku V roce 2020 by se ČR měla dostat na úroveň ekonomicky vyspělých zemí EU

4 2050: o 50 % méně emisí CO2 Do roku 2050 dosáhne ČR významného snížení všech základních druhů emisí (CO2, NOx a SO2 ). Snížení emisí CO2 v roce 2050 (73 mil. tun) proti roku 1990 (165 mil. tun) se předpokládá o více než 50 %, což lze považovat za důležitý vzkaz ČR před připravovanou prosincovou konferencí o změně klimatu v Kodani

5 2050: snížení emisí NOx a SO2 Do roku 2050 dosáhne ČR významného snížení všech základních druhů emisí (CO2, NOx a SO2 ). Snížení emisí CO2 v roce 2050 (73 mil. tun) proti roku 1990 (165 mil. tun) se předpokládá o více než 50 %, což lze považovat za výrazný příspěvek ČR k připravované světové konferenci o změně klimatu v prosinci 2009 v Kodani

6 2050: Bezpečná a spolehlivá energetika
Obnova a rozvoj výrobních zdrojů a zajištění optimálního palivového mixu široký zdrojový mix s akcentem na využití tuzemských zdrojů soběstačnost ve výrobě elektřiny snižování energetické náročnosti, zvyšování úspor energií diverzifikace zdrojů z hlediska druhů i teritorií posilování rezervních kapacit a zásobníků energií Rozvoj sítí a diverzifikace přepravních tras obnova a další rozvoj sítí – přeshraniční propojení usnadnění výstavby liniových staveb (administrativní) posílení finanční podpory – stát, EU, finanční instituce rozvoj systémů a nástrojů řízení elektrizační soustavy využívající nové technologie (inteligentní sítě) regionální spolupráce v oblasti řízení soustav a rezerv

7 2050: Energetika zaměřená na vývoz
Vzhledem k očekávanému nedostatku zdrojů v okolních zemích má ČR za cíl zabezpečit trvale přebytkovou bilanci výroby elektřiny

8 Primární energetické zdroje do 2050
Maximální využití všech dostupných tuzemských energetických zdrojů (uhlí, uran, OZE) s nezbytným dovozem zemního plynu a kapalných paliv Využití domácích zásob černého a hnědého uhlí i za územními ekologickými limity s přednostním zajištěním dodávek pro teplárenství, což předpokládá určitou změnu pohledu z hlediska legislativy na pokračování těžby těchto komodit Využití domácích zásob uranu pro rozvoj jaderné energetiky ČR Rozvoj OZE (biopaliva, biomasa, vodní, větrná, solární a geotermální energie) dle podmínek ČR a při zachování konkurenceschopnosti na trhu s energiemi Rozvoj jaderné energetiky pro trvalé snižování emisí a postupný rozvoj vodíkového hospodářství Zvyšování energetické účinnosti a větší podpora státu v oblasti energetických úspor Investice do výzkumu nových technologií

9 Elektroenergetika do 2050 Liberalizace a integrace trhu s elektřinou – regionální integrace a harmonizace pravidel trhu, cenotvorných a tarifních mechanismů a zjednodušení přístupu na trh Zajištění dostatečných výrobních kapacit Obnova a rozvoj výrobních zdrojů a zajištění optimálního palivového mixu Monitorování a řízení energetické bezpečnosti Rozvoj přenosové a distribuční soustavy: výstavba vedení a obnova soustav řízení provozu soustav a mezinárodní spolupráce připojení nových zdrojů a spotřeby zabezpečit schopnost distribučních soustav v případě rozpadu přenosové sítě pracovat střednědobě v ostrovních provozech

10 Teplárenství do 2050 Podpora rozvoje centrálního zásobování teplem (CZT) Zajištění dlouhodobé dostupnosti uhlí pro teplárny a preference dodávky uhlí do systémů CZT legislativní cestou Podpora využití biomasy, dalších OZE a druhotných zdrojů pro centrální zásobování teplem, zejména u středních a menších zdrojů Podpora rozvoje vícepalivových systémů se zásobníky hlavně u zdrojů využívajících zemní plyn Podpora rozvoje vysoce účinné kombinované výroby elektřiny a tepla Podpora využití tepla z provozu jaderných elektráren v dlouhodobé perspektivě (po r. 2030)

11 Výzkum, vývoj a školství do 2050
Zajistit generační obměnu pracovníků v energetice a energetickém průmyslu a dostatek kvalifikovaných pracovníků pro jejich další rozvoj Zvýšit zájem o studium oborů, vhodných pro přípravu odborných pracovníků v energetice a souvisejících odvětvích a podpořit zájem o uplatnění v těchto odvětvích mezi mladými lidmi Zlepšit strukturu znalostí a dovedností absolventů, aby lépe vyhovovaly měnícím se požadavkům zaměstnavatelů a zajistit rozvoj nových studijních oborů podle potřeb průmyslu Snížit hrozbu odlivu kvalifikovaných pracovníků do zemí západní Evropy a zajistit množství kvalitních odborníků pro generační obměnu technické inteligence v energetice a průmyslu do roku 2020 Zavést celoživotní vzdělávání o udržitelné energetice Podporovat vysoce inovativní výzkum a vývoj v energetice směřovaný do oblastí, kde má ČR konkurenční výhodu

12 Aktualizace Státní energetické koncepce definuje podmínky pro to, aby se do roku 2050 mohla česká energetika postupně transformovat na nízkoemisní a bezpečnou energetiku s trvale přebytkovou bilancí. Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky"

Podobné prezentace


Reklamy Google