Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nákazy a jejich zdolávání – povinnosti chovatelů skotu, ovcí, koz a prasat při tlumení některých chorob zvířat Prezentace byla připraveny pro přednášku.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nákazy a jejich zdolávání – povinnosti chovatelů skotu, ovcí, koz a prasat při tlumení některých chorob zvířat Prezentace byla připraveny pro přednášku."— Transkript prezentace:

1 Nákazy a jejich zdolávání – povinnosti chovatelů skotu, ovcí, koz a prasat při tlumení některých chorob zvířat Prezentace byla připraveny pro přednášku v rámci atestačního studia I. stupně MVDr. Radek Axmann

2 Tato oblast je součástí zákonných požadavků na chov hospodářských zvířat z hlediska veterinární legislativy. Tyto požadavky zahrnují 2 složky křížové shody: Standardy dobrého zemědělského a enviromentálního stavu jako podmínky pro poskytování přímých plateb (standardy); a Zákonné požadavky na hospodaření (požadavky).

3 Zákonné požadavky Zákonné požadavky tvoří 19 právních předpisů Evropských společenství (směrnic a nařízení) Předpisy jsou rozděleny do 3 oblastí: Ochrana životního prostředí (5 předpisů) Ochrana zdraví člověka, zvířat a rostlin (11 předpisů) Welfare a pohoda hospodářských zvířat (3 předpisy)

4 Ochrana zdraví člověka, zvířat a rostlin
Označování a evidence hospodářských zvířat Tlumení nákaz hospodářských zvířat Rostlinolékařská péče Potravinová bezpečnost

5 Nákazy a jejich zdolávání
Definování řady nebezpečných nákaz Povinnosti chovatelů a dalších osob ve smyslu k nákazám Náhrada nákladů a ztrát vzniklých v souvislosti s nebezpečnými nákazami Pravidla pro prevenci a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií Související právní předpisy

6 KAPITOLA I. Definování nebezpečných nákaz

7 Nákazy Důležité pojmy Zvířata podezřelá z nákazy jsou zvířata u nichž se projevují klinické příznaky vyvolávající podezření, že jde o určitou nákazu zvířat, anebo zvířata, o nichž je podle výsledků vyšetření nutno mít za to, že jsou podezřelá z určité nákazy Výsledkové databáze jsou databázové soubory s pevnou strukturou. Snímek ukazuje základní filosofii výsledkových databází.

8 Nákazy Důležité pojmy Zvířata podezřelá z nákažení jsou zvířata, u nichž se neprojevují klinické příznaky vyvolávající podezření, že jde o určitou nákazu zvířat, anebo zvířata, o nichž však lze mít za to, že přišla přímo nebo nepřímo do styku s jejím zdrojem Výsledkové databáze jsou databázové soubory s pevnou strukturou. Snímek ukazuje základní filosofii výsledkových databází.

9 Nákazy Důležité pojmy Ohnisko nákazy je hospodářství nebo jiné místo, na němž jsou shromážděna zvířata, kde byl zjištěn jeden nebo více případů nákazy Výsledkové databáze jsou databázové soubory s pevnou strukturou. Snímek ukazuje základní filosofii výsledkových databází.

10 Které nákazy jsou dle platné legislativy považovány za nebezpečné nákazy:
Jsou vyjmenovány v zákoně č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů – v příloze č. 2

11 Příloha č. 2 je členěna: a) nákazy společné více druhům zvířat, b) nákazy skotu, c) nákazy ovcí a koz, d) nákazy koní, e) nákazy prasat, f) nákazy drůbeže, g) nákazy zajícovitých, h) nákazy včel, i) nákazy ryb, j) nákazy měkkýšů, k) nákazy korýšů, l) ostatní nákazy, m) další nákazy.

12 Nákazy společné více druhům zvířat:
1. Aujeszkyho choroba 2. brucelóza (B. abortus, B. melitensis, B. suis) 3. echinokokóza (hydatidóza) 4. horečka Údolí Rift 5. hydroperikarditida přežvýkavců 6. japonská encefalitida 7. katarální horečka ovcí 8. krymsko-konžská hemoragická horečka 9. leptospiróza 10. listerióza 11. mor skotu 12. myiáza (Cochliomya hominivorax, Chrysomya bezziana) 13. paratuberkulóza 14. Q horečka 15. salmonelóza (invazivní sérovary - jejich původci) 16. slintavka a kulhavka 17. sněť slezinná 18. transmisivní spongiformní encefalopatie (TSE) 19. trichinelóza 20. tuberkulóza (M. bovis, M. suis, M. avium, M. tuberculosis) 21. tularémie 22. verotoxigenní E. coli 23. vezikulární stomatitida 24. vzteklina 25. západonilská horečka

13 Nákazy skotu: 1. anaplasmóza skotu 2. babesióza skotu 3. bovinní virová diarrhoea (BVD) 4. enzootická leukóza skotu 5. hemoragická septikémie (pasteurelóza) 6. hlavnička 7. infekční rinotracheitida skotu (IBR, IBR/IPV) 8. modulární dermatitida skotu 9. plicní nákaza skotu 10. theilerióza 11. trichomonáza 12. trypanosomiáza (přenášená mouchou tse-tse) 13. venerická kampylobakterióza skotu

14 Nákazy ovcí a koz: 1. artritida a encefalitida koz 2. enzootické zmetání ovcí (chlamydióza ovcí) 3. epididymitida beranů (B. ovis) 4. klusavka 5. Maedi-Visna 6. mor malých přežvýkavců 7. nakažlivá agalakcie 8. nakažlivá pleuropneumonie koz 9. nemoc Nairobi 10. neštovice ovcí a neštovice koz

15 Nákazy koní: 1. encefalomyelitida koní (východní) 2. encefalomyelitida koní (západní) 3. hřebčí nákaza 4. infekční anémie koní (nakažlivá chudokrevnost koní) 5. infekční arteritida koní 6. influenza koní (chřipka koní) 7. mor koní 8. nakažlivá metritida koní 9. piroplasmóza koní 10. rinopneumónie koní 11. Surra (Trypanosoma evansi) 12. venezuelská encefalomyelitida koní 13. vozhřivka

16 Nákazy prasat: 1. africký mor prasat 2. cysticerkóza prasat 3. encefalitida způsobená virem Nipah 4. klasický mor prasat 5. vezikulární choroba prasat 6. virová gastroenteritida (transmisivní gastroenteritida prasat)

17 Nákazy drůbeže: 1. aviární influenza (vysoce patogenní a nízkopatogenní) 2. chlamydióza drůbeže 3. cholera drůbeže 4. infekční bronchitida drůbeže 5. infekční burzitida (nemoc Gumboro) 6. infekční laryngotracheitida drůbeže 7. Markova choroba 8. mykoplasmóza drůbeže (M. gallisepticum, M. synoviae) 9. newcastleská choroba 10. pulorová nákaza (S. pullorum) 11. rinotracheitida krůt 12. tyf drůbeže 13. virová hepatitida kachen

18 Nákazy zajícovitých: 1. hemoragické onemocnění králíků 2. myxomatóza králíků

19 Nákazy včel: 1. hniloba včelího plodu (evropská hniloba včelího plodu) 2. mor včelího plodu (americká hniloba včelího plodu) 3. nosemová nákaza včel 4. roztoč Tropilaelaps (infestace včel roztočem Tropilaelaps) 5. roztočíková nákaza včel 6. tumidóza (Aethina tumida) 7. varroáza včel

20 Nákazy ryb: 1. epizootická nekróza krvetvorné tkáně 2. epizootický vředový syndrom 3. gyrodaktylóza (G. salaris) 4. herpesviróza Koi (herpesviróza kapra Koi) 5. infekční anémie lososů (nakažlivá chudokrevnost lososů) 6. infekční nekróza krvetvorné tkáně 7. infekční nekróza pankreatu 8. jarní virémie kaprů 9. red sea bream iridoviral disease 10. renibakterióza (R. salmoninarum) 11. virová hemoragická septikémie

21 Nákazy měkkýšů: 1. bonamióza (B. ostreae, B. exitiosa) 2. marteilióza (M. refringens) 3. mikrocytóza (M. mackini) 4. perkinsóza (P. marinus, P. olseni) 5. xenohaliotióza (X. californiensis)

22 Nákazy korýšů: 1. běloskvrnitost 2. infectious hypodermal and haematopoietic necrosis 3. infectious myonecrosis 4. mor raků 5. necrotising hematopancreatitis 6. spherical baculovirosis (Penaeus mondon-type baculovirus) 7. syndrom Taura 8. tetrahedral baculovirosis (Baculovirus penaei) 9. žlutohlavost

23 Ostatní nákazy: 1. epizootické hemoragické onemocnění (jelenovitých) 2. leishmanióza 3. neštovice velbloudů

24 Další nákazy: nákazy, o jejichž povinném hlášení rozhodnou orgány Evropské unie.

25 Zdraví zvířat

26

27

28 KAPITOLA II. Povinnosti chovatelů a dalších osob ve smyslu k nákazám

29 Povinnosti chovatelů a dalších osob ve smyslu hlášení nákaz:
Chovatel, jím zaměstnávané osoby při chovu, přepravě, svodu a prodeji zvířat, jakož i další osoby, které přicházejí do styku se zvířaty a živočišnými produkty a které vzhledem ke svému povolání, kvalifikaci a zkušenostem mohou rozpoznat příznaky nasvědčující podezření z výskytu nebezpečné nákazy nebo nemoci přenosné ze zvířat na člověka, jsou povinni neprodleně uvědomit krajskou veterinární správu nebo zajistit její uvědomění o tomto podezření. Ohlašovací povinnost osob zaniká, jakmile podezření z výskytu nebezpečné nákazy nebo nemoci přenosné ze zvířat na člověka bylo nahlášeno úřednímu veterinárnímu lékaři anebo soukromému veterinárnímu lékaři. (§ 11 veterinárního zákona).

30 Povinnosti chovatelů a dalších osob ve smyslu hlášení nákaz:
Chovatel, na jehož zvířatech se projevují příznaky nasvědčující podezření z výskytu nebezpečné nákazy, je povinen (§ 12 odst. 1 veterinárního zákona): a) do příchodu úředního veterinárního lékaře zajistit, aby 1. zvířata podezřelá a vnímavá na příslušnou nákazu neopustila svá stanoviště, 2. živočišné produkty, které pocházejí od podezřelých zvířat, nebyly používány, jakkoli zpracovávány nebo uváděny do oběhu a aby byly ukládány odděleně, 3. předměty, které mohou být nositeli původců nákaz, nebyly vynášeny nebo vyváženy a používány jinde, 4. stanoviště podezřelých zvířat byla dezinfikována, 5. osoby, které ošetřují podezřelá zvířata, nepřicházely do styku s jinými zvířaty a aby do prostorů sloužících chovu podezřelých zvířat nevstupovaly jiné osoby bez vážného důvodu, b) po příchodu úředního veterinárního lékaře postupovat podle jeho pokynů a poučení.

31 Povinnosti chovatelů a dalších osob ve smyslu hlášení nákaz:
Soukromý veterinární lékař, který při výkonu své činnosti zjistí podezření z výskytu nebezpečné nákazy (§ 12 odst. 2 veterinárního zákona): (a) předběžně vyšetří podezřelá zvířata, popřípadě i těla uhynulých, nedonošených, mrtvě narozených nebo utracených zvířat (dále jen "kadávery"), a hrozí-li nebezpečí z prodlení, odebere vzorky k laboratornímu vyšetření, (b) uvědomí neprodleně krajskou veterinární správu o podezření z výskytu nebezpečné nákazy, (c) poskytne chovateli potřebné poučení včetně poučení o povinnosti učinit neodkladná opatření a (d) vyžadují-li to povaha nebezpečné nákazy nebo místní podmínky, setrvá na místě do příchodu úředního veterinárního lékaře a sleduje zdravotní stav zvířat.

32 Povinnosti chovatelů a dalších osob ve smyslu hlášení nákaz:
Vyžadují-li to povaha nákazy, rizika jejího šíření, nebezpečí hrozící zdraví lidí nebo zvířat nebo místní podmínky, nařídí krajská veterinární správa tato mimořádná veterinární opatření na místě (§ 13 odst. 3 veterinárního zákona). Chovatel je povinen se těmto opatřením podrobit a poskytnout k jejich provedení nezbytnou součinnost. V opatřeních nařízených podle § 13 odst. 3 veterinárního zákona se neuplatní správní řád (§ 76 odst. 5 veterinárního zákona). Tato opatření oznámí veterinární inspektor povinné osobě ústně. O svých zjištěních a nařízených opatřeních pořídí zápis, jehož opis předá povinné osobě, která může podat námitky (do zápisu nebo do 3 dnů ode dne sepsání zápisu). Podané námitky nemají odkladný účinek.

33 Povinnosti chovatelů a dalších osob ve smyslu hlášení nákaz:
Krajská veterinární správa: a) prověří neodkladná opatření provedená chovatelem, b) neprodleně nařídí mimořádná veterinární opatření (§ 13 veterinárního zákona) za účelem potvrzení nebo vyloučení podezření a za účelem ochrany proti možnému šíření nákazy, zejména vyšetří podezřelá zvířata a kadavery, případně odebere vzorky k laboratornímu vyšetření, zahájí epizootologické šetření, nařídí chovateli zákaz přemísťování, oddělené držení zvířat vnímavých na určitou nákazu, pravidla pro nakládání s živočišnými produkty a konfiskáty živočišného původu a použití vhodných dezinfekčních prostředků.

34 Povinnost hlášení při podezření z nákazy
Nebezpečné nákazy Povinnost hlášení při podezření z nákazy chovatel soukromý veterinární lékař krajská veterinární správa zadavatel (chovatel, veterinář) schválená laboratoř SVS ČR státní veterinární správa Evropská komise a členské státy Výsledkové databáze jsou databázové soubory s pevnou strukturou. Snímek ukazuje základní filosofii výsledkových databází.

35 KVS - individuelně určeným fyzickým a právnickým osobám
Při potvrzení nákazy musí být vydána mimořádná veterinární opatření (§ 15 veterinárního zákona): KVS - individuelně určeným fyzickým a právnickým osobám - v rámci kraje na území větším než obec OBEC - na území obce za podmínek stanovených KVS SVS - vydává mimořádná veterinární opatření která mají celostátní povahu nebo se týkají území dvou a více krajů Mze - mění nebo ruší mimořádná veterinární opatření vydaná SVS Výsledkové databáze jsou databázové soubory s pevnou strukturou. Snímek ukazuje základní filosofii výsledkových databází.

36 Mimořádná veterinární opatření (ochranná a zdolávací opatření) obsahují (§ 54 veterinárního zákona):
a) nařízení veterinárního vyšetření a očkování zvířat, b) vymezení ohniska nákazy, ochranných pásem a pásem dozoru, výstražné označení, popřípadě i střežení ohniska nákazy, c) nařízení karantény nebo odděleného umístění (izolace), popřípadě nutné porážky nebo utracení zvířat, d) omezení nebo zákaz přemísťování, prodeje, obchodování, volného pohybu, porážení a plemenitby zvířat a provádění pokusů na zvířatech, e) omezení nebo zákaz pastvy, používání zdroje vody a krmiva, f) omezení nebo zákaz konání svodů zvířat, honů, odchytu zvěře a lovu ryb, g) omezení nebo zákaz prodeje zvířat a živočišných produktů v tržnicích a na tržištích anebo uzavření tržnice nebo tržiště, h) pozastavení nakládání se živočišnými produkty nebo krmivy do skončení potřebného vyšetření, nařízení odděleného uložení (uskladnění) zdravotně závadných nebo podezřelých živočišných produktů nebo krmiv, i) omezení nebo zákaz výroby, zpracovávání, přepravy nebo uvádění do oběhu zdravotně závadných nebo podezřelých živočišných produktů nebo krmiv, stanovení zvláštních podmínek pro jejich výrobu, zpracovávání a přepravu anebo nařízení jejich zničení, j) stanovení zvláštních podmínek provozu, popřípadě jeho omezení nebo zastavení, k) omezení, zákaz nebo stanovení zvláštních podmínek dovozu, vývozu a tranzitu veterinárního zboží, l) nařízení očisty, omezení nebo zákaz používání anebo zničení zařízení a předmětů, které mohou být nositeli původců nákaz, m) nařízení zvláštního ošetření hnoje, kejdy, močůvky a odpadních vod, n) stanovení zvláštních podmínek pro ukládání, sběr, svoz, neškodné odstraňování a další zpracovávání konfiskátů živočišného původu, popřípadě nařízení sběru, svozu, neškodného odstranění a dalšího zpracování konfiskátů živočišného původu i mimo určený územní obvod (svozovou oblast), o) nařízení úpravy hygienického a sanitačního provozu nebo technologických a pracovních postupů, dezinfekce, deratizace a dezinsekce, p) omezení nebo zákaz volného pohybu a styku osob a jejich shromažďování, omezení nebo zákaz pohraničního styku osob, r) nařízení zneškodnění, popřípadě omezení výskytu zdrojů nákaz zvířat s přírodní ohniskovostí.

37 Navíc v případě slintavky a kulhavky může být nařízena uzávěra obce nebo její části (§ 55 veterinárního zákona): a) uzavření příjezdových a přístupových cest do obce, jejich opatření závorami a výstražným označením a jejich střežení, b) zákaz průjezdu obcí a určení objížďky, c) zřízení dezinfekčních pásů na příjezdových a přístupových cestách do obce, d) zákaz přemísťování, prodeje a volného pohybu hospodářských a zájmově chovaných zvířat, e) zákaz opouštění prostorů, v nichž jsou umístěna nemocná a podezřelá zvířata, a zákaz vstupu do těchto prostorů bez vážného důvodu, f) zákaz shromažďování osob, g) stanovení pravidel pro pohyb osob v obci, h) zákaz vstupu do obce a zákaz jejího opouštění, i) stanovení zvláštních podmínek pro zásobování obce, pro výjimečný vjezd dopravních prostředků a pro vstup osob do obce z naléhavých důvodů, jakož i stanovení dezinfekčních opatření, jimž musí být tyto dopravní prostředky a osoby podrobeny před opuštěním obce, j) stanovení zvláštních podmínek provozu odpadového hospodářství.

38 Pohotovostní plány SVS ČR
Vypracovává návrhy zásad pro vypracování pohotovostních plánů. Předkládá tyto plány ke schválení Mze. KVS Vypracovává a aktualizuje krajské pohotovostní plány Kontroluje jejich plnění. Provozovatelé jatek Vypracovává a předkládá KVS ke schválení vlastní pohotovostní plány. Chovatel, který jako podnikatel chová hospodářská zvířata (§ 5 odst. 2 písm. d) veterinárního zákona) Zpracovává a aktualizuje pohotovostní plán a předkládá jej KVS ke schválení je povinen postupovat podle tohoto plánu. Výsledkové databáze jsou databázové soubory s pevnou strukturou. Snímek ukazuje základní filosofii výsledkových databází.

39 Pohotovostní plány Obsahují
Ochranná a zdolávací opatření pro případ výskytu nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka Informace o chovatelích, hospodářstvích a zpracovatelských provozech, jejich budovách a zařízeních Ostatní informace nezbytné k účinné a rychlé k likvidaci ohniska nákazy Výsledkové databáze jsou databázové soubory s pevnou strukturou. Snímek ukazuje základní filosofii výsledkových databází.

40 První rozsáhlou epizootologickou aplikací je Prevence nákaz zvířat.

41 První rozsáhlou epizootologickou aplikací je Prevence nákaz zvířat.

42 p ř i p o d e z ř e n í n e b o p o t v r z e n í n á k a z y
P o v i n n o s t i c h o v a t e l ů p ř i p o d e z ř e n í n e b o p o t v r z e n í n á k a z y První rozsáhlou epizootologickou aplikací je Prevence nákaz zvířat.

43 První rozsáhlou epizootologickou aplikací je Prevence nákaz zvířat.

44 Činnosti prováděné do příchodu veterináře
První rozsáhlou epizootologickou aplikací je Prevence nákaz zvířat.

45 Údaje o hospodářství První rozsáhlou epizootologickou aplikací je Prevence nákaz zvířat.

46 KAPITOLA III. Náhrada nákladů a ztrát vzniklých v souvislosti s nebezpečnými nákazami

47 Náhrada nákladů a ztrát
Poskytuje se v případě MVO nařízených ke zdolávání některé z nebezpečných nákaz dle přílohy č. 2 veterinárního zákona a nemocí přenosných ze zvířat na člověka a k ochraně před jejím šířením, a to za podmínky, že tato opatření obsahují nejméně izolaci zvířat v hospodářství a zákaz jejich přemísťování. Výsledkové databáze jsou databázové soubory s pevnou strukturou. Snímek ukazuje základní filosofii výsledkových databází.

48 Náhrada nákladů a ztrát
Náhrada zahrnuje náhradu za a) náklady na utracení nebo porážku nemocných a podezřelých zvířat vnímavých druhů a za neškodné odstranění jejich kadáverů; v odůvodněných případech se poskytne i náhrada za neškodné odstranění jejich produktů, b) utracené nebo poražené zvíře, c) očistu, dezinfekci, dezinsekci a deratizaci hospodářství a jeho zařízení (vybavení), d) nařízené očkování, e) dodržování opatření v ochranných pásmech, pásmech dozoru a dalších pásmech s omezením, f) dodržování opatření ve stanovené pozorovací době před ukončením mimořádných veterinárních opatření a opětovným zástavem zvířat do hospodářství.

49 Náhrada nákladů a ztrát
Jde-li o nákazu nebo nemoc přenosnou ze zvířat na člověka, která je uvedena v předpisech Evropských společenství upravujících výdaje ve veterinární oblasti, poskytuje se také náhrada za zničení kontaminovaných krmiv a kontaminovaného zařízení hospodářství, které nemůže být dezinfikováno, b) za prokázané ztráty způsobené výpadkem produkce hospodářského zvířete v době provádění nařízených mimořádných veterinárních opatření a v souvislosti s nimi.

50 Náhrada nákladů a ztrát
V případě nařízení očkování v rámci MVO, nehradí chovatel vynaložené náklady. Nikdy se chovateli neposkytuje náhrada za uhynulá zvířata.

51 Náhrada nákladů a ztrát
Náhrada se poskytuje z prostředků státního rozpočtu, a to na základě žádosti chovatele nebo osoby uvedené v § 69. Žádost může být podána nejdříve první den následující po dni utracení nebo poražení zvířat, a nedochází-li k utracení nebo poražení zvířat, nejdříve první den následující po ukončení nařízených ochranných a zdolávacích opatření, a nejpozději do 6 týdnů ode dne utracení nebo poražení zvířat, a nedochází-li k utracení nebo poražení zvířat, nejpozději do 6 týdnů ode dne skončení nařízených ochranných a zdolávacích opatření.

52 Náhrada nákladů a ztrát
Žádost nutné stanovisko KVS, žádost se předkládá MZe na předepsaném formuláři, součástí žádosti jsou faktury a účty.

53 Formulář žádosti

54 KAPITOLA IV. Pravidla pro prevenci a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií

55 Základní právní předpis v oblasti prevence TSE:
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií

56 čl. 6 – systém dohledu čl. 7 - zákaz krmení přežvýkavců bílkovinami získanými ze savců čl. 8 – definice specifikované rizikového materiálu čl opatření při podezření na TSE čl opatření při potvrzení výskytu TSE čl. 15 – uvádění produktů na trh

57 KAPITOLA V. Související právní předpisy

58 Předpisy vztahující se k tlumení nákaz hospodářských zvířat
Směrnice Rady 92/119/EHS zavádějící všeobecná opatření Společenství pro tlumení určitých nákaz zvířat, jakož i specifická opatření ve vztahu k vezikulární chorobě prasat Směrnice Rady 2000/75/ES stanovující zvláštní ustanovení pro tlumení eradikaci katarální horečky ovcí a koz Směrnice Rady 2003/85/ES kterou se stanoví opatření Společenství pro tlumení slintavky a kulhavky, zrušující směrnice 85/511/EHS a rozhodnutí 89/531/EHS a mění směrnici 92/46/EHS Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci , tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií

59 Vyhledávání podle čísla Vyhledávání podle čísla předpisu
Možnost změny jazyka Vyhledávání podle čísla Úředního věstníku Vyhledávání podle čísla předpisu

60 Předpisy vztahující se k tlumení nákaz hospodářských zvířat
Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.

61 Předpisy vztahující se k tlumení nákaz hospodářských zvířat
Vyhláška č. 296/2003 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností Vyhláška č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka Vyhláška č. 202/2004 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání afrického moru prasat Vyhláška č. 356/2004 Sb., o sledování (monitoringu) zoonóz a původců zoonóz a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka Vyhláška č. 389/2004 Sb., o opatřeních pro tlumení slintavky a kulhavky a k jejímu předcházení a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění vyhlášky č. 356/2004 Sb. Vyhláška č. 36/2007 Sb., o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů

62 Jak je vykonáván dozor v oblasti prevence nákaz ?
Orgány veterinární správy: Státní veterinární správa, Místně příslušné krajské veterinární správy a Městská veterinární správa v Praze (KVS). První rozsáhlou epizootologickou aplikací je Prevence nákaz zvířat.

63 Víceletý národní plán kontrol ČR
Podle čl. 41 a 43 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/ na období od 1. ledna do 31. prosince 2009 Kapitola – Celkové národní strategické cíle uvedené v bodech – 12 pro oblast ochrany zdraví zvířat

64 Kontroly u schvalovaných subjektů
Plemenářská zařízení Shromažďovací střediska Obchodníci podle § 9 veterinárního zák. Kontrolní stanoviště Karanténní zařízení pro dovoz ptáků Závody s produkcí násadových vajec

65 Kontroly soukromých veterinárních lékařů
Kontrola vedení evidence … Kontrola praktické činnosti při provádění úkonů u chovatelů Školení SVL ve vztahu k novým požadavkům legislativy a veterinárního dozoru

66 Kontrola dodržování provádění zdravotních zkoušek u chovatelů
V případě statusů země prosté V případě dodatečných garancí V případě získávání dodatečných garancí Administrativní kontrola provádění úkonů a vakcinace v rámci NOP od IBR Vyhodnocení průběhu ozdravování od IBR

67 Kontrola dodržování Metodiky kontroly zdraví zvířat u chovatelů
Administrativní kontrola provádění a evidence úkonů v rámci IS SVS ČR Kontrola vyšetřování zmetalek

68 Kontrola vystavování veterinárních osvědčení v rámci ČR
Provádění kontrol údajů vyplněných SVL a chovatelem Kontrola provedených zdravotních zkoušek

69 Kontrola a ověřování údajů při vystavování vet. osvědčení TRACES
Provádění kontroly údajů sdělených odesílatelem před a i po potvrzení veterinárního certifikátu Kontrola provedených zdravotních zkoušek

70 Kontrola aktualizace pohotovostních plánů
U chovatelů hospodářských zvířat Aktualizace pohotovostních plánů KVS Projednávání pohotovostních plánů s okresní organizací KVL Projednávání pohotovostních plánů se zástupci obcí, krajských úřadů

71 Kontrola dodržování pravidel biologické bezpečnosti
U chovatelů hospodářských zvířat a podnikatelů s chovem vnímavých zvířat Kontrola dodržování preventivních protinákazových opatření, snižování rizika zavlečení a šíření nákaz formou vyhodnocování nemocnosti, úhynů, poklesu produkce, spotřeby krmiva, vody

72 Povinnosti chovatelů - § 4 a § 5
Chovatelem je každý, kdo zvíře nebo zvířata vlastní nebo drží, anebo je pověřen se o ně starat, ať již za úplatu nebo bezúplatně, a to i na přechodnou dobu. První rozsáhlou epizootologickou aplikací je Prevence nákaz zvířat.

73 Pojem hospodářské zvíře
Hospodářským zvířetem jsou zvířata využívaná převážně k chovu, výkrmu, práci a jiným hospodářským účelům, zejména skot, prasata, ovce, kozy, koně, osli a jejich kříženci, drůbež, běžci, králíci, kožešinová zvířata, zvěř ve farmovém chovu, ryby a včely První rozsáhlou epizootologickou aplikací je Prevence nákaz zvířat.

74 Povinnosti chovatelů - § 4 a § 5
Chovatel musí Sledovat zdravotní stav zvířat, chovat zvířata ve vhodných podmínkách První rozsáhlou epizootologickou aplikací je Prevence nákaz zvířat.

75 Povinnosti chovatelů - § 4 a § 5
Chovatel musí Bránit vzniku a šíření nákaz, poskytnout součinnost při provádění odborných veterinárních úkonů Podávat zvířatům léčivé přípravky na předpis podle pokynů veterinárního lékaře První rozsáhlou epizootologickou aplikací je Prevence nákaz zvířat.

76 Povinnosti chovatelů Chovatel musí
Dodržovat povinnosti plynoucí z předpisů Evropských společenství První rozsáhlou epizootologickou aplikací je Prevence nákaz zvířat.

77 Povinnosti chovatelů - § 4 a § 5
Chovatel hospodářských zvířat musí Zabezpečit provádění vyšetření, zdravotních zkoušek a povinných preventivních a diagnostických zkoušek v rámci kontroly zdraví zvířat Předkládat výsledky KVS ve lhůtách stanovených Ministerstvem zemědělství Výsledky zdravotních zkoušek uchovávat po dobu 1 roku a na požádání je předložit orgánům vykonávajícím státní veterinární dozor První rozsáhlou epizootologickou aplikací je Prevence nákaz zvířat.

78 Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2008
I. Úkony hrazené ze státního rozpočtu Vakcinace proti nákazám Kontrola zdraví II. Úkony hrazené chovatelem První rozsáhlou epizootologickou aplikací je Prevence nákaz zvířat.

79 Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2008
III. Národní programy tlumení salmonel Reprodukční chovy Chovy nosnic k produkci konzumních vajec IV. Povinné akce vyhlášené EK Program sledování aviární influenzy První rozsáhlou epizootologickou aplikací je Prevence nákaz zvířat.

80 Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2007
V. Národní program od IBR Vakcinace Sérologické vyšetřování VI. Výše výdajů na preventivní a diagnostické úkony Příspěvek na úkony /např. odběr krve/ Příspěvek na materiál /např. hemosky/ Příspěvek na vakcíny První rozsáhlou epizootologickou aplikací je Prevence nákaz zvířat.

81 Chovatel (podnikatel) hospodářských zvířat musí
Povinnosti chovatelů Chovatel (podnikatel) hospodářských zvířat musí Zpracovat a aktualizovat podle schválených zásad /§ 44 odst. 1 písm. c)/ pohotovostní plán pro případ výskytu nebezpečných nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, jakož i pro případ vzniku mimořádné situace pohotovostní plán První rozsáhlou epizootologickou aplikací je Prevence nákaz zvířat.

82 Povinnosti chovatelů - § 4 a § 5
Chovatel hospodářských zvířat musí Označit a evidovat vyjmenovaná hospodářská zvířata podle zvláštních předpisů – zákona č. 154/2000 Sb., plemenářský zákon a umožnit soukromému veterinárnímu lékaři přistup k datům při vystavování zdravotního potvrzení První rozsáhlou epizootologickou aplikací je Prevence nákaz zvířat.

83 State Veterinary Administration of the Czech Republic has in its Information System the other web sites. It is web portal, which is available only for district veterinary administrations and other units of state veterinary supervision in the Czech Republic. Access is protecte by user names and password.

84 On this slide you can see answer of central server – data about such cattle animal. The last date about the slo…………… There is information about movement of the animal from date to date. You can change or choose it. Animal was in connection with other animals Siblinks Offsprings

85 Identifikace zvířat pomocí editoru
KLIENT CZ CZ On this slide you can see answer of central server – data about such cattle animal. The last date about the slo…………… There is information about movement of the animal from date to date. You can change or choose it. Animal was in connection with other animals Siblinks Offsprings

86 This is main page of web sites of Czech and Moravian Breeding Association, which is technical administrator of central cattle database in the Czech Republic. On this web sites breeders can find instructions for animal movement reports and more other information. Competent authority for the field of animal identification and registration is Ministry of Agriculture.

87

88 Klient – Report manager
– Datový sklad

89 Sestavy – nákazy zvířat, preventivní akce, laboratorní vyšetřování

90 Navržené kontrolní body SVS ČR – hygiena potravin:
Kontrolovaný požadavek 1 Chovatel chová nebo dodal na jatka zvířata nebo uvedl do oběhu produkty pocházející ze zvířat, kterým podal látky skupiny A přílohy I. směrnice Rady 96/23/EHS (nařízení EP a Rady č.178/2002, článek 14; zákon č.166/1999 Sb., § 5, odst. 2, písm. b) ) 2 Chovatel dodal na jatka zvířata nebo uvedl do oběhu produkty pocházející ze zvířat u kterých nebyla dodržena ochranná lhůta u veterinárních léčivých přípravků skupiny B1 a B2 směrnice Rady 96/23/EHS nebo v jejichž produktech byla zjištěna rezidua nad stanovený maximální reziduální limit (nařízení EP a Rady č.178/2002, článek 14; zákon č.166/1999 Sb., § 5, odst. 2, písm. b) ) 3 Chovatel dodal mléko do mlékárny bez souhlasu krajské veterinární správy v době, kdy měl pozastavený nebo odebraný status hospodářství úředně prostého brucelózy skotu nebo úředně prosté brucelózy ovcí a koz (nařízení EP a Rady č.178/2002, článek 14; zákon č.166/1999 Sb., § 18, odst. 2, písm. a) ) 4 Chovatel dodal mléko do mlékárny bez souhlasu krajské veterinární správy v době, kdy měl pozastavený nebo odebraný status hospodářství úředně prostého tuberkulózy skotu (nařízení EP a Rady č.178/2002, článek 14; zákon č.166/1999 Sb., § 18, odst. 2, písm. a) ) 90

91 Navržené kontrolní body SVS ČR – zdraví zvířat:
Kontrolovaný požadavek 1 Chovatel nahlásil krajské veterinární správě výskyt slintavky a kulhavky a to neprodleně při závažném podezření nebo pozitivním zjištění (směrnice Rady 85/511/EHS, článek 3; zákon č.166/1999 Sb., §11, odst. 1) 2 Chovatel nahlásil krajské veterinární správě výskyt následujících nákaz a to neprodleně při závažném podezření nebo pozitivním zjištění: 1. vezikulární stomatitida 2. vezikulární choroba prasat 3. mor skotu 4. mor malých přežvýkavců 5. nodulární dermatitida skotu 6. horečka údolí Rift 7. katarální horečka ovcí 8. neštovice ovcí a koz 9. africký mor prasta 10. enzootická hemoragická choroba jelenovitých (směrnice Rady 92/119/EHS, článek 3; zákon č.166/1999 Sb., §11, odst. 1) 3 Chovatel nahlásil krajské veterinární správě výskyt katarální horečky ovcí a to neprodleně při závažném podezření nebo pozitivním zjištění (směrnice Rady 2000/75/ES, článek 3; zákon č.166/1999 Sb., §11, odst. 1) 91

92 Navržené kontrolní body SVS ČR – welfare zvířat:
Kontrolovaný požadavek 1 Zvířata nemají přístup ke krmivu a vodě (směrnice Rady 98/58/ES, příloha, bod 15 a 16; zákon č. 246/1992 Sb., § 12b, písm. a) a b)) 2 Zvířata jsou chována ve výbězích a na pastvinách oplocených ostnatým drátem (směrnice Rady 98/58/ES, příloha, bod 9; zákon č. 246/1992 Sb., § 12, odst. 1) Zvířata starší dva týdny nemají přístup k vodě (směrnice Rady 91/629/EHS, příloha, bod 13; zákon č. 246/1992 Sb., § 12b, písm. b)) Zvířata nemají přístup ke krmivu (směrnice Rady 91/629/EHS, příloha, bod 12; zákon č. 246/1992 Sb., § 12b, písm. a) ) 3 Telata starší osmi týdnů jsou uzavřena v individuálním kotci (směrnice Rady 91/629/EHS, článek 3, odst. 3, písm. a); zákon č.246/1992 Sb., § 12, odst. 1 ) Zvířata starší dva týdny nemají přístup k vodě (směrnice Rady 91/630/EHS, příloha, Kapitola 1 bod 7; zákon č. 246/1992 Sb., § 12b, písm. b)) Zvířata nemají přístup ke krmivu (směrnice Rady 91/630/EHS, příloha, Kapitola 1, bod 6; zákon č. 246/1992 Sb., § 12b, písm. a) ) Selata jsou odstavena před 21 dnem stáří (směrnice Rady 91/630/EHS, příloha, Kapitola 2 C, bod 3; zákon č. 246/1992 Sb., § 12b, písm. a) ) 92

93 Navržené kontrolní body SVS ČR – NR (ES) č. 999/2001:
Kontrolovaný požadavek 1 Podezření/potvrzení nákazy - Chovatel nahlásil krajské veterinární správě výskyt následujících nákaz a to neprodleně při závažném podezření nebo pozitivním zjištění TSE (nařízení EP a Rady 999/2001, článek 11; zákon č.166/1999 Sb., §11, odst. 1) 2 Podezření z nákazy - Chovatel nepřemísťoval zvířata podezřelá z infekce TSE, která byla úředně omezena v pohybu do doby kdy byly známy výsledky klineického vyšetření a epizootologického šetření provedené příslušnou KVS (nařízení EP a Rady 999/2001, článek 12, odst.1; zákon č.166/1999 Sb., §4, odst. 1), písm. i) ) 3 Podezření z nákazy - Chovatel nepřemísťoval zvířata podezřelá z infekce TSE, která měla být za úředního dohledu usmrcena pro laboratorní vyšetření (nařízení EP a Rady 999/2001, článek 12, odst.2; zákon č.166/1999 Sb., §4, odst. 1), písm. i) ) 4 Podezření z nákazy - Chovatel nemanipuloval s částmi těla zvířete podezřelého z infekce, které se ponechali pod úředním dozorem do doby stanovení diagnózy (nařízení EP a Rady 999/2001, článek 12, odst.3; zákon č.166/1999 Sb., §4, odst. 1), písm. i) ) 5 Podezření z nákazy - Chovatel nemanipuloval s částmi těla zvířete podezřelého z infekce, které se měli neškodně odstranit v souladu s nařízením (ES) č. 1774/2002 (nařízení EP a Rady 999/2001, článek 12, odst.3; zákon č.166/1999 Sb., §4, odst. 1), písm. i) ) 6 Potvrzení nákazy - Chovatel nemanipuloval s částmi těla zvířete podezřelého z infekce, které se měli neškodně odstranit v souladu s nařízením (ES) č. 1774/2002 (nařízení EP a Rady 999/2001, článek 13, odst.1, písm. a); zákon č.166/1999 Sb., §4, odst. 1), písm. i) ) 7 Potvrzení nákazy - Chovatel nemanipuloval s ohroženými zvířaty a produkty z nich, která byla identifikována šetřením a měla být usmrcena a neškodně odstraněna v souladu s nařízením (ES) č. 1774/2002 (nařízení EP a Rady 999/2001, článek 13, odst.1, písm. c); zákon č.166/1999 Sb., §4, odst. 1), písm. i) ) 8 Potvrzení nákazy - Chovatel nepřemísťoval zvířata vnímavá k TSE a produkty živočišného původu, které z nich byly získány na hospodářství, na kterém bylo infikované zvíře přítomno, nebo do něj přemístěno se schválením přísušné KVS (nařízení EP a Rady 999/2001, článek 13, odst.2; zákon č.166/1999 Sb., §4, odst. 1), písm. i) ) 9 Chovatel uvádí na trh živá zvířata a jejich embrya a vajíčka v období přesahující dobu dvou let před nálezem zjištění prvních klinických příznaků nákazy TSE, a tyto jsou doprovázena příslušným veterinárním osvědčením (nařízení EP a Rady 999/2001, článek 15, odst.1; zákon č.166/1999 Sb., §4, odst. 1), písm. i) ) 10 Chovatel uvádí na trh první generace potomstva, sperma, embrya a vajíčka z hospodářství, ve kterém byla zvířata podezřelá z TSE nebo u kterých byla TSE prokázána, v období přesahující dobu dvou let před objevením se prvních klinických příznaků nákazy TSE (nařízení EP a Rady 999/2001, článek 15, odst.2; zákon č.166/1999 Sb., §4, odst. 1), písm. i) ) 93

94 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Nákazy a jejich zdolávání – povinnosti chovatelů skotu, ovcí, koz a prasat při tlumení některých chorob zvířat Prezentace byla připraveny pro přednášku."

Podobné prezentace


Reklamy Google