Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KATECHEZE A EVANGELIZACE

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KATECHEZE A EVANGELIZACE"— Transkript prezentace:

1 KATECHEZE A EVANGELIZACE
Současné přístupy katechetiky k roli katecheze v procesu evangelizace Marie Zimmermannová, 2009

2 Struktura přednášky Úvod Vztah mezi katechezí a evangelizací
vývoj pojetí katecheze obsah pojmu evangelizace vzájemný vztah mezi katechezí a evangelizací podle současného chápání Směry obnovy katecheze jako nástroje evangelizace

3 VÝVOJ POJETÍ KATECHEZE
evangelizační působení v rámci velkého misijního poslání církve celistvá formace služba Božímu slovu výchova víry ke zralosti činnost církve VDK, 1997 církevní činnost k výchově dětí ke křesťanské dospělosti, a to učením, bohoslužbou a řízením se církevní kázní 1922

4 OBSAH POJMU EVANGELIZACE
Tři typy: veškeré působení církve, vše, čím je, co hlásá a co koná křesťanské svědectví skutkem a slovem probouzející zájem o víru jednorázová aktivita Začleňování lidí do hlásané skutečnosti, přivtělování k Ježíši Kristu a k jeho spasitelnému dílu tak, aby na něm všichni měli účast a mohli užívat jeho plody

5 Aktuální otázka evangelizace dnes
Tomáš Halík: Máme-li dnes evangelizovat tento svět, tak musíme naplnit to, co řekl Pavel VI. ve své hluboké a prorocké encyklice o evangelizaci: že totiž Tomáš Halík v rozhovoru s Janem Regnerem pro Radio Vatikán, Evangelizace bez opravdového dialogu s kulturami zůstává pouhou náboženskou agitací. Tam, kde je hlásání evangelia monologické, tam je lidé chápou jako indoktrinaci. Prostředí, které by měly církve vytvořit, je prostředí svobodného a otevřeného dialogu plného úcty. Dialogu, v kterém se nejprve budeme učit naslouchat otázkám lidí, a pak teprve formulovat naši křesťanskou zvěst jako odpověď. Hlásat evangelium jako hotové odpovědi a nevstupovat do dialogu je sice jednodušší, ale zároveň to není účinné. Je samozřejmě mnohem obtížnější podněcovat upřímnou dialogickou atmosféru: K tomu, abychom mohli vést dialog, toho musíme více znát, musíme být duchovně odvážnější, musíme v sobě pěstovat opravdové ctnosti úcty k druhým lidem a tváří v tvář novým otázkám musíme také naši zvěst znovu a hlouběji promýšlet a také nově formulovat. Zároveň se musíme snažit, abychom byli autentičtí a abychom to, co je podstatné, zachovali a autenticky předali. evangelizace znamená inkulturaci, že je to vtělení hodnot evangelia do žité kultury, do stylu myšlení a života lidí. (2002)

6 Povolání a povinnost hlásat evangelium od samého Ježíše Krista
„Duch Páně je nade mnou; proto mě pomazal, abych přinesl chudým evangelium.“ (Lk 4,18; Iz 61,1) Povolání a povinnost hlásat evangelium od samého Ježíše Krista E V A N GE L IzA C E JEŽÍŠ CÍRKEV ... splnění slibu a úmluvy, kterou sám Bůh nabídl svému lidu. (EN, čl. 6) ... zárodek Božího království a „všeobecná svátost spásy“. (LG, čl. 5 a 8) vtělení * zázraky * vyučování * povolání učedníků * rozeslání apoštolů * kříž a zmrtvýchvstání vše, co církev je * koná * vyučuje * jak působí ve společnosti * co dosvědčuje svou Tradicí

7 Vztah mezi katechezí a evangelizací
Evangelii nuntiandi (čl. 21 – 24) Catechesi tradendae (III. část) Všeobecné katechetické direktorium (1. kap) Dnes: misijní dimenze katecheze a hlásání víry v kontextu kultury svědectví první evangelizace křesťanská iniciace katechumenát trvalá výchova víry apoštolát obrácení přilnutí

8 Katecheze jako služba Božímu slovu v procesu evangelizace
Zasévat * nechat růst * vytvářet podmínky k růstu

9 Poznávat srdce člověka postmoderní doby
Kultura rychlosti Interface Pluralitní vidění skutečnosti Člověk krátkodobého prožitku Člověk emancipovaný Člověk osamělý Člověk ohrožený Člověk bez eschatologické perspektivy a vědomí přesahu L. Dřímal

10 Rozkoly ve společnosti způsobené sekularizací
mezi racionalitou a poznatelností víry ... zkušenost lásky mezi schopnostmi člověka a vědomím jeho slabosti a odkázanosti na Boží pomoc ... pomoc Ducha Svatého mezi svobodou a odpovědností ... rozlišování dober a pravdy José da Cruz POLICARPO Portugalsko kardinál, Lisabon Návrat katecheze k misijnímu poslání, 2008 výzvy pro evangelizaci

11 Rozkoly ve společnosti způsobené sekularizací
mezi vědeckou mentalitou a morálkou ... mravní síla člověka mezi přítomností a konečnou budoucností člověka ... naše přítomnost ústí do budoucnosti José da Cruz POLICARPO Portugalsko kardinál, Lisabon Návrat katecheze k misijnímu poslání, 2008 výzvy pro evangelizaci

12 Evangelizovat evangelijním způsobem
Vnímat současnou krizi kultury a její zánik jako výzvu pro církev a přispět k budování nové kultury Pastorační přístup ke zrodu nové kultury Preferovat a osvojit si přístupy, které pomáhají k obrodě církve André Fossion, SJ Belgie ředitel Mezinárodního centra Lumen Vitae How to evangelize in a evangelic way, Lumen Vitae, 2008

13 Přístupy církve ke své obrodě a k přerodu kultury
Rozpoznání, že evangelium je adresováno nám Slyšet pozvání následovat Krista kdekoliv On je Riskovat být hostií: být přijat nebo také nepřijat druhými André Fossion, SJ Belgie ředitel Mezinárodního centra Lumen Vitae How to evangelize in a evangelic way, Lumen Vitae, 2008

14 Přístupy církve ke své obrodě a k přerodu kultury
Postoje, které podporují setkání a dialog: Upřednostňovat spolupráci mezi lidmi před sólovým působením Rozlišovat mezi Ježíšovým učením a učením o Ježíši Udržovat a živit naše křesťanské tradice André Fossion, SJ Belgie ředitel Mezinárodního centra Lumen Vitae How to evangelize in a evangelic way, Lumen Vitae, 2008

15 Přístupy církve ke své obrodě a k přerodu kultury
Postoje, které podporují a povzbuzují jiné k převzetí iniciativy: Přijmout odpor vůči evangeliu jako výzvu Uvažovat nad rozdílem věřit „v“ a věřit „jako“ Dovolit si žádat o pomoc a důvěřovat i v to, co nemůžeme řídit André Fossion, SJ Belgie ředitel Mezinárodního centra Lumen Vitae How to evangelize in a evangelic way, Lumen Vitae, 2008

16 Boží slovo v katechezi Spojení Bible se třemi oblastmi přítomnosti a prožívání slova: Nauka Liturgie Láska k bližnímu Tři kompetence katechety: Exegetická Duchovní Komunikativní Dřímal Ludvík katechetik CMTF UP Olomouc Přístup k Bibli v katechezi, 2009

17 Boží slovo v katechezi EXEGETICKÁ KOMPETENCE Katecheta si osvojuje nejen všeobecné poznatky o Bibli, ale zejména jádro jejího poselství jako celku, kterým je: Bible zachycuje Boží plán spásy s jeho specifickými etapami Bible je svědectvím o vztahu mezi Bohem a člověkem Dřímal Ludvík katechetik CMTF UP Olomouc Přístup k Bibli v katechezi, 2009

18 Boží slovo v katechezi K. se učí komunikovat s Bohem skrze Jeho slovo
DUCHOVNÍ KOMPETENCE K. se učí komunikovat s Bohem skrze Jeho slovo bere vážně aktivní přítomnost Ducha Svatého v Bibli Bible se mu stává knihou k meditaci Dřímal Ludvík katechetik CMTF UP Olomouc Přístup k Bibli v katechezi, 2009

19 Boží slovo v katechezi KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE
Vychází z cíle umožnit biblickému textu, aby se stal slovem, které osloví i druhé Význam pro katechizované: pomoci správně porozumět, o co jde pomoci odhalit důležitost poselství textu pro každého osobně (najít odpověď na své aktuální otázky) nechat vstoupit aktualizované poselství do osobní situace Dřímal Ludvík katechetik CMTF Univerzity Palackého, Olomouc Přístup k Bibli v katechezi, 2009

20 Katecheze jako výchova víry v procesu evangelizace
Pedagogika (vycházející z) iniciace

21 Národní text pro orientaci katecheze ve Francii
Říjen 2006 O směřování katecheze v dnešní době, KNA 2008

22 Základní teze K. je nedílnou součástí evangelizace
K. je vedena příkladem Ježíše Krista – vychovatelem víry K. je záležitostí společenství, jež je svou povahou misijní

23 Tematické celky Katecheze se uskutečňuje v komunitě, která má misijní ráz Středem iniciace je velikonoční tajemství – pojem iniciace a její pedagogika Stěžejní body pedagogiky iniciace v katechezi Logo pro orgán FBK pro katechezi a katechumenát. Má 12 členů.

24 Stěžejní body pedagogiky iniciace
PI vyžaduje svobodu člověka Bezpodmínečné přijetí Vstupní brány Bratrský přístup

25 Stěžejní body pedagogiky iniciace
Iniciační cesta je pečlivě připravená a chápaná jako následování Krista pod vedením Ducha

26 Stěžejní body pedagogiky iniciace
Pramenem PI je Písmo svaté Nechat působit Boží slovo Umožnit dialog s Bohem Uvádění do křesťanské modlitby

27 Stěžejní body pedagogiky iniciace
PI vyžaduje zprostředkování živou tradicí

28 Stěžejní body pedagogiky iniciace
PI je inspirována katechumenátem

29 Stěžejní body pedagogiky iniciace
PI vychovává ke křesťanskému jednání, jež vyrůstá z Boží milosti jako vděčná odpověď na absolutní Boží dar

30 Stěžejní body pedagogiky iniciace
PI vyžaduje otevřenost vůči různosti kultur

31 Service National de la Catécheze et du Catéchuménat
Service National de la Catécheze et du Catéchuménat 1. Katecheze pro nedělní shromáždění podle liturgického roku 2. Katecheze katechumenátního typu – svátosti 3. Výzva: první hlásání v místech, kde se žije (hlásání je prvkem evangelizace, různá místa hlásání, přístup k hlásání…) 4. Moduly katecheze podle životních etap (přizpůsobení životní etapě) – přejít z pozice, kde dospělý ví, co je pro druhé dobré, k pozici – pracuji s těmi, koho mám před sebou, co právě potřebuje – moduly pro děti, středoškoláky a dospělé

32 Katecheze jako činnost církve, která je evangelizována, aby byla schopna evangelizovat
Katechetické projekty pro celé farní společenství – mezigenerační sdílení víry

33 Současné směry výchovy víry společenství
Trvalá katecheze: odpovídá trendu nepřetržitého celoživotního vzdělávání a formace Zacílení na růst společenství: vrcholem je vyznání víry o Velikonocích Podpora rozvoje specifických a různorodých typů a obsahů katechezí

34 Závěr Katecheze je rozhodujícím činitelem evangelizace:
uvádí člověka do důvěrného vztahu s Kristem utváří křesťanské společenství a je jím utvářena z láskyplného poznání Krista se rodí touha evangelizovat (KKC, čl. 429).

35 Závěr Katecheze vyžaduje kněze a katechety otevřené Duchu Svatému, kteří se nechají vést: „Biblický člověk je nesen spíše překvapením z iniciativy Boží, než Jeho požadavky a očekáváními. Je volán a vyzýván opustit své projekty.“ (Salvatore Currò, 2007)


Stáhnout ppt "KATECHEZE A EVANGELIZACE"

Podobné prezentace


Reklamy Google