Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0258.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0258."— Transkript prezentace:

1 Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0258 Název projektu Inovace a individualizace výuky na OA a HŠ Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení vzdělávacího materiálu VY_32_INOVACE_08_PEK_431_Kop Druh učebního materiálu Prezentace Autor Ing. Hana Kopicová Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 „EU peníze středním školám“ VY_32_INOVACE_08_PEK_431_Kop

2 Vzdělávací obor, pro který je materiál určen Obchodní akademie Předmět Písemná a elektronická komunikace Ročník 3. Název tematické oblasti (sady) Písemnosti fyzických a právnických osob, vnitropodnikové písemnosti Název vzdělávacího materiálu Zápis z porady Anotace Prezentace je určena pro obor Obchodní akademie. Jejím cílem je vysvětlit, co je zápis z porady. Dále jsou žáci seznámeni s tím, jaké zápisy z porad existují, co všechno by měly obsahovat a kdo je vyhotovuje. Součástí prezentace je i jedna názorná ukázka, jak může zápis z porady vypadat. Tyto písemnosti se píší na čistý list formátu A4. Zhotoveno, (datum/období) 20. října 2013 Ověřeno 25. března 2014

3 Zápis z porady musí být jasn ě formulovaný, pravdivý a p ř ehledný

4  vyhotovují se ve stejný den, kdy se konala porada  nejpozd ě ji druhý den po porad ě

5 1. Stru č ný zápis který stylizuje vedoucí porady, následn ě ho nadiktuje sekretá ř ce (asistence), která ho doru č í (rozešle) ú č astník ů m porady

6 2. Podrobný zápis ten píše zapisovatel b ě hem porady obsah je obdobný jako u zápisu stru č ného u jednotlivých bod ů jsou navíc podrobn ě jší záznamy, pop ř. doslovná zn ě ní n ě kterých p ř ipomínek

7 3. Doslovný zápis jedná se o doslovný záznam mluveného slova po ř izuje se p ř i d ů le ž itých poradách a jednáních, nap ř. v Parlamentu Č R (vyhotovuje ho komorní stenograf)

8  v záhlaví je název organizace, za kterou se zápis vyhotovuje  č íslo zápisu  druh porady  datum konání porady  údaje o p ř ítomných, omluvených a hostech (v zápise se vyjmenují nebo se p ř ilo ž í prezen č ní listina)  program porady

9  schválené zápisy se rozesílají ú č astník ů m porady, pop ř. dalším orgán ů m  zápisy se č íslují a zakládají  vedoucím pracovník ů m slou ž í ke kontrole pln ě ní úkol ů

10  stru č ný obsah jednotlivých bod ů jednání  ulo ž ené úkoly se jmény t ě ch, kte ř í odpovídají za jejich spln ě ní, a termíny spln ě ní úkol ů  datum a místo vyhotovení zápisu  jméno zapisovatele

11  píší se na papír formátu A4  pou ž ívá se jednoduché ř ádkování  d ů le ž ité v ě ci se píší na st ř ed papíru a mohou se zvýraznit  ostatní se píše od levé svislice  meziodstavcová mezera je 12 bod ů (jeden volný ř ádek)

12

13 Úprava písemností zpracovaných textovými editory: Č SN 01 6910. Praha: Č eský normaliza č ní institut, 2007. 45 s. PÍSEMNÁ A ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE 3: Písemnosti p ř i organizování a ř ízení firmy. Plze ň : Ing. Stanislava Štiková - KORESPONDENT, 2007. FLEISCHMANNOVÁ, Emílie. Písemná a elektronická komunikace: pro st ř ední školy a ve ř ejnost. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2005, 151 s. ISBN 80-716-8924-6. Materiály jsou ur č eny pro bezplatné pou ž ívání pro pot ř eby výuky a vzd ě lávání na všech typech škol a školských za ř ízení. Jakékoliv další vyu ž ití podléhá autorskému zákonu.


Stáhnout ppt "Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0258."

Podobné prezentace


Reklamy Google