Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy literární teorie

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy literární teorie"— Transkript prezentace:

1 Základy literární teorie
Dějiny literatury Základy literární teorie

2 Co je to literatura Důležité jazykové projevy lidé usilují uchovat,
fixují je, tak vznikají texty (textum = tkanina). Jsou-li texty fixované písmem, nazývají se literatura (littera = písmeno), písemnictví. Podle funkce textu dělíme literaturu na jednací odbornou krásnou, uměleckou

3 Z hlediska komunikace v textech nacházíme:
kontext vlastní sdělení mluvčí adresát kanál kód

4 Vedle textů fixovaných písmen existují i texty, které
se předávají ústně, jejich soubor nazýváme ústní lidová slovesnost. říkadla pohádky písně pověsti anekdoty pranostiky pořekadla

5 Literaturu můžeme dělit podle
funkce (umělecká, odborná, jednací) formy (psaná, ústní) podle doby vzniku podle země původu podle literárního druhu (genologické dělení, lyrika, epika, drama)

6 Funkce literatury poznávací funkce vyjadřovací funkce hodnotící funkce
literární dílo zachycuje určitou oblast světa, umění je bytostně jiný způsob poznávání světa vyjadřovací funkce literární dílo užívá a rozvíjí jazykové prostředky hodnotící funkce literární dílo vyjadřuje autorův hodnotový systém a rozvíjí a formuje hodnotový systém čtenáře

7 Struktura literárního díla
obsah skutečnosti a událostí, o nichž dílo vypovídá forma způsob, jakým je obsah vyjadřován umělecké prostředky, které vytvářejí strukturu téma kompozice jazyk

8 Téma literárního díla autor vybírá z neomezeného množství jevů světa přírodního, společenského, fantazijního v díle rozeznáváme: celkové téma díla (autorský záměr díla) hlavní téma (o čem, kom dílo pojednává) vedlejší téma motiv

9 k uchopení autorského záměru je nutná interpretace literárního díla
celkové téma čtenář může postihnout až po přečtení celého díla, postihne záměr, který autora vedl k napsání díla k uchopení autorského záměru je nutná interpretace literárního díla celkové téma není možné závazně určit, autorský záměr interpretuje čtenář na základě: osobních zkušeností a vlastní vnímavosti znalosti literárního kontextu znalosti dobového kontextu

10 Kompozice literárního díla
je způsob uspořádání jednotlivých tematických prvků - jevy jsou uspořádány v čase a prostoru chronologická kompozice popisuje jevy tak, jak za sebou následovaly retrospektivní kompozice popisuje jevy zpětným pohledem

11 Jednotlivé druhy kompozice
chronologická kompozice dodržuje důsledně časovou posloupnost v retrospektivní kompozici je časová posloupnost porušena (občasné vzpomínky = reminiscence) rámcová kompozice nese úvodní příběh, který navodí určitou situaci, ostatní příběhy s ním nějakým způsobem souvisejí řetězová kompozice vazby mezi jednotlivými příběhy jsou volné

12 v paralelní kompozici je několik příběhů vedle sebe, mohou se i prolínat
v roztříštěné kompozici se prolínají časové a místní roviny mozaika, koláž je tvořena izolovanými celky, drobnými úryvky, záběry, až dohromady vytvoří celkový obraz

13 Jazyk literárního díla
je dán autorovým uměleckým záměrem má vedle funkce sdělné i funkci estetickou základem jazyka literárních děl je národní spisovný jazyk; autoři dále užívají odborné termíny archaismy poetismy neologismů prostředky nespisovné, vulgární

14 Epika základem je děj, příběh, o kterém se vypravuje (tzv. fabule, syžet je pak způsob, jak se vypravuje) děj je budován na základě časové a příčinné souvislosti příznačným slovesným časem je minulost směšuje fikci s realitou (fiction, non-fiction) v dnešní době je většinou vázána na prózu objektivizuje

15 základem syžetu je vždy konflikt mezi postavami děje
konflikt má být motivovaný a má mít možnosti řešení expozice – uvádí postavy, prostředí, zárodek konfliktu kolize – objevuje se střetnutí vedoucí ke konfliktu krize – konflikt vrcholí a děj už nemůže pokračovat v dosavadním vývoji peripetie – přináší obrat děje katastrofa – přináší řešení konfliktu retardace – oddalují řešení, komplikují zápletku

16 Epické žánry bajka - veršovaný nebo prozaický alegorický příběh, ve kterém zvířata, rostliny nebo věci jednají jako lidé, často obsahuje mravní ponaučení báje, mýtus - příběh, do něhož lidé dávných dob vtiskli své představy o vzniku světa a člověka, o přírodních jevech, o životě pozemském i posmrtném

17 pohádka - původně lidové vyprávění založené na smyšleném příběhu nevázaném na konkrétní prostor a čas, hrdina překonává nástrahy, aby mnohdy s pomocí nadpřirozených bytostí splnil obtížný úkol,dobro v pohádkách vítězí nad zlem povídka = příběh s jednoduchým dějem a několika postavami, jejichž charakter se nevyvíjí, bývá zakončena pointou teorie někdy odlišuje novelu – drobná epika založená na jednom konfliktu povídku – střední epika se složitější výstavbou

18 román - příběh s bohatým dějem, četnými epizodami a mnoha postavami; hrdinové procházejí vývojem, často zachycuje celou historickou epochu, tzv. velká epika biografie - záznam vybraných faktů a událostí ze života jednotlivce, často významné osobnosti autobiografie - vlastní životopis autora epos - veršované vyprávění s bohatým dějem legenda - vyprávění o životě, skutcích, zázracích a mučednické smrti světců kronika, letopis - chronologický záznam historických událostí bez zřetele k významu zachycovaných dějů

19 Lyrika vyslovuje básníkovy pocity, úvahy, myšlenky, nálady
bývá většinou v první osobě (ich forma) má monologický charakter neobsahuje děj nevyrůstá z časových a příčinných souvislostí subjektivizuje

20 milostná lyrika přírodní lyrika úvahová, neboli reflexivní vlastenecká lyrika posměšná satirická lyrika historická lyrika náboženská lyrika politická lyrika subjektivní (intimní)

21 Lyrické žánry píseň - prostá, zpěvná báseň, vyznačuje se pravidelnou stavbou, rytmem a rýmem (lidová, umělá) óda – rozsáhlejší oslavná báseň hymnus - slavnostní píseň na počest hrdinů a jejich činů, oslavuje národ, vlast elegie – žalozpěv - truchlivá báseň vyjadřující smutek nad ztrátou blízké osoby, vlasti

22 epigram – krátká báseň, původně nápis na hrobě (epitaf), později satirický text
pásmo - báseň sestavená na základě asociací, zdánlivě volně spojené jednotlivé motivy nekontrolovaného myšlenkového toku kaligram – grafická báseň, její text vytváří obrazec

23 Lyrickoepické žánry balada – báseň s pochmurným, rychle plynoucím dějem a tragickým koncem, motivy viny a trestu romance – báseň rozmarného rázu, formálně připomíná baladu, má však konec šťastný poema – rozsáhlá básnická povídka, často je tvořena jednotlivými zpěvy

24 Drama předvádí děj v aktuálním času má dialogický ráz
příběh se vypráví prostřednictvím dialogů monologů má scénickou podobu

25 Struktura dramatu replika – promluva jedné postavy
dialog – promluva dvou postav monolog – promluva jedné postavy, zachycuje vnitřní dění postavy výstup – je dán příchodem či odchodem jedné z jednajících postav obraz – promění se všechny jednající postavy akt (dějství, jednání) – ucelený úsek děje

26 Klasické dramatické žánry
tragédie – původně čerpá téma z mytologie, nyní je hrdina v neřešitelném konfliktu s něčím obecně lidským, většinou končí špatně komedie – původně čerpá téma ze současnosti, nyní zobrazuje hrdinu v humorném nadhledu, většinou končí dobře hudební formy - melodrama, muzikál, opereta, opera


Stáhnout ppt "Základy literární teorie"

Podobné prezentace


Reklamy Google