Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nabídka personálních služeb - detail

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nabídka personálních služeb - detail"— Transkript prezentace:

1 Nabídka personálních služeb - detail
Ing. Olga Marečková Mobile: WWW:

2 Personální audit Proč? Co je předmětem nabídky?
Nabízený personální audit představuje nezávislé a objektivní posouzení veškerých personálních činností a procesů ve Vaši firmě. Audit odhalí oblasti možného zlepšení personálních procesů, ukáže na možnosti úspor a na odstranění případných nedostatků, které by mohly způsobit problémy v oblasti dodržování pracovně právní legislativy a z ní vyplývajících sporů. Co je předmětem nabídky? Provedení posouzení všech již zavedených a probíhajících personálních činností a procesů ve firmě. Identifikace silných a slabých stránek, identifikace možných rizik. Doporučení na zlepšení v oblasti řízení lidských zdrojů, motivace zaměstnanců a využití potenciálu zaměstnanců. Podpora při implementaci změn. Příprava materiálu s vymezením jednotlivých kroků k dosažení požadovaného cíle. Zpracování harmonogramu postupu a časové linky. Komunikace se zaměstnanci a poskytování zpětné vazby managementu firmy. Ověření funkčnosti implementované změny a vymezení dosaženého efektu.

3 Organizační struktura, organizační řád
Proč? Organizační řád je základní dokument, který definuje organizační strukturu, působnost jednotlivých útvarů a vztahy mezi nimi, vymezuje kompetence a zodpovědnosti. Pokud má firma dobře zpracovaný organizační řád, je jasné poslání každého útvaru a funkce, jsou vymezeny komunikační linky, zodpovědnosti a zastupování společnosti Celý systém řízení se tak stává průhledným. Je to jeden z nejdůležitějších dokumentů, který je předkládán kontrolním orgánům. Co je předmětem nabídky? Zpracování organigramů. Ve vazbě na organizační strukturu firmy zpracování organizačního řádu s vymezením jasných kompetencí, zodpovědností a komunikační linie, vymezením oblasti zastupování firmy navenek a zastupováním uvnitř firmy.

4 Analýza pracovních pozic, popisy práce
Proč? Každý zaměstnanec ví, jaká je jeho pracovní náplň a zodpovědnost, jaké jsou kladeny požadavky na funkci, kterou zastává. Zaměstnavatel tak má možnost kontroly, v případě neplnění úkolů, může situaci jednoduše řešit, v případě vzniku škody způsobené zaměstnancem vyvodit kroky definované zákonem. V rámci definované odborné způsobilosti, případně její periodické obnovy, je možné stanovit plán vzdělávání a lze definovat náklady. V případě náboru nového zaměstnance jsou známy požadavky na uchazeče. Co je předmětem nabídky? Komplexní analýza stávajícího stavu. Příprava podkladů pro tvorbu popisů pracovních funkcí. Stanovení odborných způsobilosti a profesních znalostí. Specifikace klíčových kompetencí – hlavní zodpovědnosti, hlavní činnosti. Vypracování profilů pracovních pozic.

5 Hodnocení zaměstnanců
Proč? Zavedením a správně nastaveným hodnocením zaměstnanců dosáhneme zvýšení pracovního výkonu zaměstnanců, získáme podklady pro odměňování zaměstnanců za dobrou práci a možností postihu za práci špatnou, vytvoření motivačních nástrojů, nastavení komunikace mezi nadřízeným a zaměstnancem, neboť zaměstnanec často neví, zda je vedoucí s jeho prací spokojen. Řízené hodnocení zaměstnanců je klíčovým momentem jak pro hodnoceného zaměstnance, tak i pro hodnotitele (nadřízeného). Řízené znamená jednotné a strukturované, sledovatelné a doložitelné. Co je předmětem nabídky? Zpracování systému hodnocení zaměstnanců na míru firmy. Příprava komunikačního plánu pro firmy, kde hodnocení zaměstnanců ještě není zavedeno. Příprava hodnotících manuálů formou příručky pro hodnotitele a hodnoceného. Proškolení hodnotitelů. Zpracování výstupu hodnocení, návrhy opatření a návrh další práce se zaměstnanci.

6 Výběr zaměstnanců Proč? Co je předmětem nabídky?
Výběr nového zaměstnance je často časově náročný a nákladný proces. V současné době se na jednu pozici hlásí desítky uchazečů, z nichž je velmi málo těch, kteří alespoň částečně splňují požadavky zaměstnavatele. Co je předmětem nabídky? Analýza požadavků Na základě analýzy Vašich potřeb, požadavků a očekávání stanovení kompetenčního modelu kandidáta. Výběr kandidátů z dostupných externích databází. Předběžné pohovory Provedení pohovorů s uchazeči, posouzení s kompetenčním modelem a výběr uchazečů do dalšího kola výběrového řízení. Pohovory s užším okruhem zájemců Příprava pohovorů se zástupcem firmy, spolupráce na posouzení výsledků a doporučení uchazeče. Nastavení náborového procesu nebo optimalizace stávajícího.

7 Odměňování zaměstnanců
Proč? Průhledný, jasně stanovený jednotný systém odměňování motivuje zaměstnance, zvyšuje výkonnost a přispívá k vytváření pozitivního firemního klimatu. Osobní náklady tvoří obvykle vysoký podíl na nákladech společnosti. Měli bychom vědět, zda je vynakládáme účelně, zda máme systém, který umožní odlišit výborné zaměstnance od těch průměrných a jak si stojíme s úrovní mezd ve srovnání s naším okolím. Co je předmětem nabídky? Analýza současného systému odměňování. Návrh motivace. Zpracování mzdového předpisu s vymezením pravidel odměňování. Zpracování podnikového katalogu pracovních funkcí podle „velikosti“ funkce a míry zodpovědnosti. Provedení benchmarku srovnatelných funkcí v regionu a v ČR. Návrh systému odměňování pro vedoucí funkce.

8 Benefity pro zaměstnance
Benefity jsou odměny za pracovní úsilí zaměstnanců, poskytované zaměstnavatelem navíc k jejich pravidelné mzdě. Jedná se o navýšení mzdy formou odměn s určitým daňovým zvýhodněním (např. osvobození od odvodů zdravotního a sociálního pojištění). Taková odměna je výhodnější pro zaměstnavatele i zaměstnance, než navýšení mzdy. Zaměstnavatel může zahrnout některé výdaje (benefity) na přilepšení zaměstnancům do nákladů. Vhodně zvolené benefity jsou zároveň významným motivátorem výkonnosti zaměstnanců. Co je předmětem nabídky? Návrh systému benefitů, který zaměstnavatele nezatíží odvody. Posouzení nákladů spojených s poskytováním jednotlivých zaměstnaneckých výhod, jejich reálnou potřebu, poptávku po nich, dostupnost v místě firmy apod.

9 Identifikace vzdělávacích potřeb
Proč? Firmy často vynakládají částky na vzdělávání a nemají zpětnou vazbu, jaká byla efektivita vynaložených nákladů. Co je předmětem nabídky? Příprava systému profesního vzdělávání a nastavení způsobu kontroly jeho plnění. Návrh vzdělávání v oblasti manažerských dovedností s použitím výstupů z hodnocení. Nastavení systému sledování a kontroly vzdělávání vyžadované legislativou. Analýza možností využívání interních nebo sdílených lektorů. Doporučení osvědčených na trhu vzdělávacích firem.

10 Kolektivní vyjednávání(firmy s odborovou organizací)
Proč? Kolektivní vyjednávání je pravidelně se opakující proces, spojený často s nereálnými požadavky ze strany odborů a snahou zaměstnavatele o dosažení určitého přijatelného konsensu. Firmy často do kolektivních smluv vkládají vše, co není zakotveno v podnikových normách (oblast pracovní doby, mzdová data, oblasti spadající do pracovního řádu atd). Tím pro zaměstnavatele vzniká do budoucna problém, podnikovou normu si zaměstnavatel změní kdykoli dle svého uvážení, ale kolektivní smlouvu jen se souhlasem odborů. Co je předmětem nabídky? Posouzení kolektivní smlouvy, zpracování návrhu doporučení, které oblasti zakotvené v kolektivní smlouvě lze řešit jiným způsobem, pro zaměstnavatele výhodnějším.

11 Kariérní růst a adaptace
Proč? V současné době je na trhu práce mnoho uchazečů o zaměstnání, ale velmi malý počet opravdových odborníků a specialistů. Pokud takové ve firmě máme, měli bychom s nimi pracovat. Každý zaměstnanec, který je pro zaměstnavatele důležitý a významný svou kvalifikací, odborností, svými schopnostmi a zkušenostmi, by měl vědět, jakou má perspektivu uplatnění a seberealizace. Co je předmětem nabídky? Analýza současného stavu. Zpracování adaptačního plánu pro nově nastupující zaměstnance. Definování klíčových zaměstnanců. Příprava kariérních a motivačních plánů pro klíčové zaměstnance.

12 Pracovně právní vztahy
Proč? Oblast vzniku a skončení pracovního poměru bývá často předmětem řady sporů, které jsou spojeny se zbytečně vynaloženými náklady. Co je předmětem nabídky? Vznik pracovního poměru – jaký typ pracovního vztahu zvolit, právní náležitosti vzniku pracovního poměru. Převody zaměstnanců a změny pracovního vztahu. Skončení pracovního vztahu a správná definice důvodů, kdy a jak definovat organizační změny, kdy je nutné vyplácet odstupné. Řešení kázeňských přestupků – neuspokojivé pracovní výsledky, porušení povinností ze strany zaměstnance. Povinnosti zaměstnavatele. Revize stávajících pracovněprávních dokumentů.

13 Pracovní doba a doba odpočinku
Proč? Rozvržení pracovní doby, řešení přestávek v práci, přesčasová práce a čerpání náhradního volna působí často problémy, zejména pokud pravidla nejsou nikde stanovena. Jasně stanovenými pravidly tak zamezíme případným sporům se zaměstnanci. Co je předmětem nabídky? Zpracování firemní normy, která vymezí oblast pracovní doby vč. kontroly dodržování těchto pravidel.

14 Pracovní řád Proč? Co je předmětem nabídky?
Pracovní řád stanovuje vnitřní řád organizace, systém organizace práce, pracovní kázeň a vymezuje pracovní povinnosti zaměstnanců a jejich práva vůči zaměstnavateli. Pokud jsou firemní pravidla zakotvena v pracovním řádu, pak v případě možných sporů usnadňuje jejich řešení a prokázání porušení pravidel ze strany zaměstnance. Co je předmětem nabídky? Vypracování pracovního řádu dle podmínek firmy.

15 Předávání zkušeností Proč? Co je předmětem nabídky?
Potýkáte se s problémy, kde by pomohla konzultace se zkušeným odborníkem? Chtěli byste mít ve své firmě nastaven systém „best practice“ a neztrácet čas obdobím hledání cesty k tomu nejlepšímu? Víte, že nechcete zaměstnávat specialistu, protože náklady na něho jsou pro Vás příliš vysoké? Co je předmětem nabídky? Zajištění specialistů seniorů, kteří mají bohaté zkušenosti ve svém oboru a jsou ochotni se o své zkušenosti podělit. Rovněž je možné zajistit kvalitní manažerský koučink.

16 Programy outplacementu
Chcete pomoci propouštěným zaměstnancům, ne pouze vyplatit odstupné? Co je předmětem nabídky? Vypracování přehledu povinností propouštěných zaměstnanců formou informační brožury. Schůzky s propouštěnými zaměstnanci s cílem předání informací o možnostech využití vzdělání a získaných zkušeností ve své profesi na trhu práce. Předání informací o tom jak  a kde hledat další pracovní uplatnění, jak se připravit na pohovor a jak se u něj chovat, jaké povinnosti a nároky mají ze strany úřadů. Součástí je praktická příprava a trénink.


Stáhnout ppt "Nabídka personálních služeb - detail"

Podobné prezentace


Reklamy Google