Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hodnocení způsobilosti procesů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hodnocení způsobilosti procesů"— Transkript prezentace:

1 Hodnocení způsobilosti procesů
způsobilost procesu (Process Capability) je schopnost procesu trvale poskytovat produkty splňující požadovaná kritéria jakosti znalost způsobilosti procesu je u výrobce důležitým podkladem pro plánování a zlepšování jakosti informace o způsobilosti procesu zákazníkovi poskytují důkaz o tom, že produkt vzniká ve stabilních podmínkách zabezpečujících pravidelné dodržování předepsaných kritérií jakosti k hodnocení způsobilosti procesu se používají indexy způsobilosti

2 Indexy způsobilosti procesů
Indexy způsobilosti porovnávají předepsanou maximálně přípustnou variabilitu hodnot danou tolerančními mezemi se skutečnou variabilitou sledovaného znaku jakosti dosahovanou u statisticky zvládnutého procesu. Před vyhodnocením způsobilosti procesu pomocí indexů způsobilosti musí být splněny dvě základní podmínky: proces musí být statisticky zvládnutý, využití regulačního diagramu rozdělení sledovaného znaku jakosti musí odpovídat normálnímu rozdělení. přibližné posouzení normality lze provést na základě sestrojeného historgramu a exaktně se normalita ověřuje použitím některého z testů dobré skody (např. test chí-kvadrát, Kolmogorov-Smirnův test, Shapiro-Wilkův test) Nejčastěji jsou využívány indexy Cp a Cpk, které posuzují potenciální a skutečnou schopnoct procesu trvale poskytovat výrobky vyhovující tolerančním mezím. V současné době se obvykle považuje proces za způsobilý, když hodnota indexů způsobilosti dosahuje minimálně hodnoty 1,33 (Cp ≥ 1,33, Cpk ≥ 1,33).

3  … směrodatná odchylka  … střední hodnota
Index způsobilosti Cp tento index je mírou potenciální schopnosti procesu zajistit, aby hodnota sledovaného znaku jakosti ležela uvnitř tolerančních mezí hodnota tohoto indexu je poměrem maximálně přípustné variability a skutečně dosahované variability sledovaného znaku jakosti bez ohledu na jejich umístění v tolerančním poli hodnota tohoto indexu je poměrem maximálně přípustné variability a skutečně dosahované variability sledovaného znaku jakosti bez ohledu na jejich umístění v tolerančním poli LSL … dolní toleranční mez USL … horní toleranční mez USL – LSL … toleranční pole  … směrodatná odchylka  … střední hodnota

4 Index způsobilosti Cpk
tento index charakterizuje skutečnou způsobilost procesu dodržovat předepsané toleranční meze tento index, na rozdíl od indexu Cp , zohledňuje nejen variabilitu sledovaného znaku jakosti, ale i jeho polohu vůči tolerančním mezím hodnota tohoto indexu je poměrem vzdálenosti střední hodnoty sledovaného znaku jakosti od bližžší toleranční meze k polovině skutečné variability hodnot hodnota tohoto indexu je poměrem vzdálenosti střední hodnoty sledovaného znaku jakosti od bližžší toleranční meze k polovině skutečné variability hodnot LSL … dolní toleranční mez USL … horní toleranční mez USL – LSL … toleranční pole  … směrodatná odchylka  … střední hodnota

5 Proč využívat kombinaci indexů způsobilosti pro komplexnější vyhodnocení způsobilosti procesů?
 Protože každý z indexů charakterizuje způsobilost procesu jiným způsobem a jejich výsledná hodnota nemusí vždy jednoznačně odrážet způsobilosti, doporučuje se uvádět jejich kombinace a rovněž grafické zobrazení sledovaného znaku jakosti (např. pomocí historgramu) vůči tolerančním mezím.

6 Proč využívat kombinaci indexů způsobilosti pro komplexnější vyhodnocení způsobilosti procesů?
Zatímco na základě hodnot indexu Cp by bylo v obou případech rozohdnuto o tom, že proces je potenciálně způsobilý, u indexu Cpk by na základě jeho hodnot (0,33) byl proces vyhodnocen jako nezpůsobilý. To je způsobeno tím, že index Cp porovnává pouze maximálně přípustnou variabilitu procesu (rozdíl USL a LSL) se skutečně dosahovanou variabilitou (6) a neposuzuje polohu vůči tolerančním mezím. Proto v obou případech vyšla stejná hodnota indexu Cp i když z parvého obrázku je vidět, že proces není uvnitř tolerančního pole, tzn. že je nezpůsobilý.

7 Postup hodnocení způsobilosti procesů
Volba znaku jakosti. Analýza systému měření zvoleného znaku jakosti. Viz. hodnocení způsobilosti výrobních zařízení. Shromáždění údajů z probíhajícícho procesu. Zobrazení rozdělení sledovaného znaku pomocí histogramu. Viz. histogram. Posouzení statistické zvádnutosti procesu. Viz. regulační diagram. Ověření normality sledovaného znaku jakosti. Viz. histogram a testy dobré shody. Výpočet indexů způsobilosti a jejich porovnání s požadovanými hodnotami. Případný návrh a realizace opatření ke zlepšení procesu.


Stáhnout ppt "Hodnocení způsobilosti procesů"

Podobné prezentace


Reklamy Google