Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zaměstnávání osob se zdravotním postižením"— Transkript prezentace:

1 Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Příručka pro zaměstnavatele K projektu OPR LZ 3.1 Aktivizační a vzdělávací centrum

2 Zaměstnávání osob se zdravotním postižením – příručka pro zaměstnavatele
Výstup projektu OPR LZ 3.1 Aktivizační a vzdělávací centrum, realizace v letech Návaznost na projekt Transition from School to Work (Přechod škola – povolání) řešený v rámci iniciativy EQUAL v letech

3 Zaměstnávání osob se zdravotním postižením – příručka pro zaměstnavatele
Zdůvodnění: Proces integrace/inkluze zasahuje do řady oblastí společenského soužití Je to i sféra zaměstnanosti, jejíž součástí je socializace znevýhodněných osob do pracovního procesu Poradenské služby v oblasti profesního poradenství jsou nezbytnou podmínkou pro zlepšení vstupu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na trh práce

4 Aktivizační a vzdělávací centrum projekt OPR LZ 3.1
Cíle projektu: Vytvořit nové možnosti dalšího vzdělávání žáků s mentálním, event. s tělesným a mentálním postižením, kteří ukončili základní vzdělání, vzhledem ke zdravotnímu postižení však nepokračují ve studiu Zlepšit informovanost zaměstnavatelů o výše uvedeném okruhu žáků

5 Zaměstnávání osob se zdravotním postižením – příručka pro zaměstnavatele
Obsah příručky: Zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Výzkum, vývoj, teorie a praxe Specifika v zaměstnávání osob s mentálním postižením. Příklad z praxe Zácvikové kurzy v Aktivizačním a vzdělávacím v centru

6 Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Výzkum, vývoj, teorie a praxe Marie Vítková
Obsah 1. kapitoly Model podporovaného zaměstnávání Přechod osob s mentálním postižením ze školy do profesního života Pracovní uplatnění žáků s mentálním postižením v Německu Výběr profese s ohledem na tělesné postižení Analýza přechodu ze školy do povolání neslyšících a sluchově postižených v Rakousku Analýza podmínek pracovního uplatnění osob s těžkým zrakovým postižením Managment kvality na přechodu škola - povolání

7 Model podporovaného zaměstnávání Jan Šiška
Význam práce pro člověka s postižením: Poskytuje ekonomickou nezávislost Pozitivně ovlivňuje sebeurčení člověka Status být zaměstnán ovlivňuje postoje společnosti k osobám s postižením Pracovní místo v integrovaném prostředí je prostředkem pro vytváření sociálních interakcí Zaměstnání je jedním z klíčových aspektů dosažení statusu dospělosti

8 Model podporovaného zaměstnávání
Je pružný systém podpory osob s mentálním postižením k zaměstnání v integrovaném prostředí Podpora se poskytuje jak jedinci s handicapem, tak jeho zaměstnavateli Přínosem je nejen zácvik pracovníka, ale i koordinace zájmů, potřeb, schopností a dovedností pracovníka s požadavky zaměstnavatele

9 Model podporovaného zaměstnávání
Efektivnost programu: Pracovník se zacvičuje přímo na pracovišti Kromě vlastního zácviku si osvojuje Sociální dovednosti potřebné pro styk se spolupracovníky Vyjadřování potřeb a zájmů Rozvíjení interpersonálních vztahů na pracovišti Hygienické návyky, dochvilnost, zvýšení sebedůvěry

10 Přechod osob s mentálním postižením ze školy do profesního života Konrad Bundschuh
Přechod mládeže a dospělých osob s mentálním postižením do profesního života je třeba podpořit pedagogickými nabídkami založenými na principech: Sebeurčení a autonomie Participace Individualizace Kvalita života

11 Přechod osob s mentálním postižením ze školy do profesního života
Důsledky pro školu: Školní příprava na pracovní život nemůže probíhat nezávisle na jiných životních oblastech (bydlení, volný čas, rodina) Profesní život představuje důležitý přínos ke zvládnutí života Jedná se o proces rozvoje osobnosti na bázi nezávislého vlastního utváření života a seberealizace v sociálních vztazích ve společenství s jinými lidmi

12 Pracovní uplatnění žáků s mentálním postižením v Německu Reiner Trost
Koncepce pro přechod ze školy pro mentálně postižené do povolání: Diskuse ke koncepci a její místo ve škole Dialog s rodiči a rodinou Příprava na život po skončení školy Vzdělání a kvalifikace (praktika) Plánování soustředěné na žáka Vybudování regionálních struktur kooperace Zajištění kvality managmentu

13 Výběr profese s ohledem na tělesné postižení Marie Vítková
Profesní orientace žáků s tělesným postižením se prolíná celým edukativním procesem od základní školy Je náročnou záležitostí a patří do kompetence Žáků Rodičů Školy Příslušných společenských institucí

14 Výběr profese s ohledem na tělesné postižení
Úkoly školy: Vytváření předpokladů pro možnost správného rozhodování při volbě povolání – konfrontace požadavků vybrané profese a předpokladů žáka vzhledem k jeho zdravotnímu stavu – postižení Vytváření speciálních výukových podmínek pro zvládnutí požadavků zvoleného oboru (rehabilitace) Poskytnutí širokých možností k rozvoji zájmu a sklonů žáků využitelných při řešení profesních otázek Dbát na vytváření předpokladů pro vytrvání ve zvoleném oboru

15 Výběr profese s ohledem na tělesné postižení
Kategorie povolání Složitými problémy se jeví otázky týkají se vztahu jednotlivých druhů činností a povolání k postižení a k osobnosti postiženého Vztah druhu povolání k osobnosti postiženého je určen změněnými schopnostmi a z nich vyplývajících osobnostních vlastností Fyzické a psychické schopnosti pak ovlivňují výkony postiženého v celku i v jednotlivých fázích a složkách Takto ovlivněné výkony postiženého jsou zpravidla kritériem jeho úspěšnosti a vhodnosti při té které činnosti

16 Specifika v zaměstnávání osob s mentálním postižením
Specifika v zaměstnávání osob s mentálním postižením. Příklad z praxe Rudolf Doležel Zvláštnosti osob s mentálním postižením Profesní příprava a alternativní možnosti profesní přípravy Sociální aspekty pracovní integrace Charakteristika sociálních služeb ve smyslu poradenství při vstupu na trh práce Vliv informovanosti na přístup zaměstnavatelů k zaměstnávání osob se zdravotním postižením Právní postavení a ochrana osob se zdravotním postižením

17 Zácvikové kurzy v Aktivizačním a vzdělávacím v centru Rudolf Doležel
Osnovy pomocných knihařských a kartonážních prací Osnovy pomocných prací při správě objektu a domácí údržbě Osnovy pomocných prací v prádelnách Osnovy pomocných prací v kuchyni Osnovy pro zácvik pomocných prací při ekologické demontáži Osnovy pomocných prací v ovocnářské a zelinářské zahradě Osnovy pomocných prací při výrobě papírových briket


Stáhnout ppt "Zaměstnávání osob se zdravotním postižením"

Podobné prezentace


Reklamy Google