Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

18.1 Významové poměry, interpunkce

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "18.1 Významové poměry, interpunkce"— Transkript prezentace:

1 18.1 Významové poměry, interpunkce
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 18.1 Významové poměry, interpunkce Je jasné že správné používání interpunkce je opravdu důležité psaní čárek teček či uvozovek není pouhým výmyslem nás učitelů abychom měli čím trápit žáky Dobře použité interpunkční znaménko nám může pomoci pochopit správný význam věty je dobrým orientačním bodem při čtení textu a jeho porozumění Pokud tedy chceme aby se v našem textu dobře orientovali i ostatní už jen z tohoto důvodu bychom měli interpunkční znaménka používat Schválně zkuste si přečíst tento text ve znění bez použití interpunkce interpunkční znaménka tečka, čárka, otazník, vykřičník, dvojtečka, středník, pomlčka, tři tečky, uvozovky, závorky, lomítko, apostrof Autor: Mgr. Eva Zralá

2 18.2 Co již víme o větách a větných členech?
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 18.2 Co již víme o větách a větných členech? VĚTA JEDNODUCHÁ SOUVĚTÍ větné členy věta hlavní věta vedlejší základní rozvíjející souvětí podřadné - obsahuje pouze 1 větu hlavní souvětí souřadné - obsahuje 2 a více vět hlavních Koupila jsem si nový penál, sešity i tužky. souvětí podřadné (věta hlavní a věta vedlejší) Koupila jsem si vše, co jsem potřebovala do školy. několikanásobný větný člen Vydala jsem se do papírnictví a koupila jsem si nové školní pomůcky. souvětí souřadné (spojení dvou hlavních vět) Zopakuj si, co již víš o zásadách psaní čárek (interpunkce).

3 18.3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy?
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 18.3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy? Mezi souřadně spojenými větami (větnými členy) existují VÝZNAMOVÉ POMĚRY. mezi souřadně spojenými hlavními větami (v souvětí souřadném) mezi souřadně spojenými vedlejšími větami (stejného druhu, závisí na stejné řídící větě) mezi jednotlivými členy několikanásobného větného členu slučovací stupňovací odporovací vylučovací příčinný důsledkový PAMATUJ! i souřadně spojené věty (větné členy) oddělujeme čárkami čárku nepíšeme pouze před spojkami a, i, ani, nebo v poměru slučovacím Stavili se pro mě a já jsem šel. ve všech ostatních případech (např. a v poměru odporovacím, dvojice spojek ani - ani, spojení a tedy, a proto, a tak) čárku píšeme Stavili se pro mě, a já jsem nešel. poměr odporovací Stavili se pro mě, a tak jsem šel. poměr důsledkový jestliže se děje přímo nevylučují, ale označují jen dvě možnosti (které např. po sobě následují), pak se před spojkami nebo, či čárka nepíše Odpoledne chodím na hřiště nebo se dívám na televizi. Více o zásadách psaní čárek - viz elektronická učebnice ČJ58 a ČJ59.

4 příklad souřadného souvětí
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 18.4 Co si řekneme nového? VÝZNAMOVÉ POMĚRY vztah mezi větami spojovací výrazy příklad souřadného souvětí slučovací + věty se k sobě prostě přiřazují, jsou rovnocenné a, i, ani, přitom, také, též, (a) pak, (a) potom, (a) nakonec, ani - ani, jednak - jednak, hned - hned, dílem - dílem Mám horečku a také mě bolí v krku. stupňovací druhá věta stupňuje význam věty první, je významově závažnější ba, ba i, dokonce, dokonce i, nejen - ale i, nejen - nýbrž i, natož, přímo Bolí mě v krku, dokonce mám i horečku. odporovací druhá věta odporuje větě první nebo ji nějak omezuje ale, a, avšak, však, leč, než, jenže, nýbrž, a přece, sice - ale, nicméně Bolí mě v krku, ale horečku nemám. vylučovací jedna věta vylučuje platnost věty druhé (platí-li jedna, neplatí druhá) nebo, anebo, buď - buď, buď - anebo, či, zdali - či Stále mám buď horečku, nebo mě alespoň bolí v krku. příčinný druhá věta vyjadřuje příčinu věty první neboť, vždyť, totiž, však také Mám horečku, neboť jsem nachladl. důsledkový druhá věta vyjadřuje důsledek věty první proto, a proto, tudíž, a tudíž, tedy, a tak, a tedy Nachladl jsem, a proto mám nyní horečku.

5 GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ SOUVĚTÍ
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 18.5 Procvičení a příklady GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ SOUVĚTÍ vzorový příklad: 1.H H V Všichni se zastavili, neboť objevili hrad, který stál tam, 4.V V kde končilo křoví a kde začínal sráz. graf: 1.H, neboť 2.H který 3.V, přívlastková kde 4.V a kde 5.V příslovečné místní v poměru slučovacím Podle počtu přísudků ověříme počet vět v souvětí. Jednotlivé věty označíme číslicí a určíme, zda jde o věty hlavní (označíme H), či vedlejší (označíme V). Do grafu zakreslíme postupně všechny věty, zapisujeme rovněž spojovací výrazy a čárky. Věty hlavní zapisujeme vždy nahoru na první řádek (jsou rovnocenné). Vyznačíme významový poměr mezi hlavními větami (zde příčinný). Větou řídící se zeptáme tak, abychom si dokázali odpovědět určovanou větou vedlejší. Dle otázky (Jaký hrad? Kde stál?) určíme druh vedlejší věty - zapíšeme. Pokud najdeme dvě a více vedlejších vět stejného druhu závisejících na téže větě řídící (4.V, 5.V), určíme významový poměr i mezi nimi (zde slučovací - před a nepíšeme čárku).

6 Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 18.6 Něco navíc pro šikovné Nakresli grafy následujících souvětí, doplň interpunkci: Usoudili jsme že ten úkol dopsat nestihneme ale že se toho zase tolik nestane. Koupání se nám líbilo dokonce i jídlo bylo výborné a tak se nám dovolená vydařila. Nelíbí se mi jak čtete jak píšete jak se učíte i jak se chováte. Urči významové poměry mezi větami v následujících souvětích, odůvodni a doplň interpunkci: Buď ty slepice zavřete na dvorek nebo jich budete mít míň. Bolí mě hlava a navíc se mi chce spát. Je sucho a tak je třeba záhony pravidelně zalévat. Spíš či bdíš? Škola skočila prázdniny začínají. Nepřijel neboť se mu rozbilo auto. Z následujících dvojic vět utvoř nejprve souvětí souřadné s větami v poměru slučovacím, poté souvětí podřadné s vhodným druhem vedlejší věty. Zavřel vrátka. Pustil psa. Dojedli zákusky. Vypili kávu. Přiložil do kamen. Oheň se rozhořel. Rozliš, kdy jde o souvětí souřadné (S) a kdy o podřadné (P): Mám v diktátu mnoho chyb, protože jsem psal rychle. Úkoly píšu nejraději na počítači, neboť jsem líný psát perem. Protože mají vlaky často zpoždění, jezdím raději autobusem. Zítra do školy nepřijdu, musím totiž k lékaři. Už ten počítač vypni, vždyť se blíží půlnoc. P S Doplň interpunkci mezi jednotlivými členy několikanásobných větných členů a urči významový poměr: Prožil chudobné ale radostné dětství. Vždy přinese buď kytici nebo bonboniéru. Ani ty ani já tam nepůjdeme. Vyhledávám knížky plné vzruchu napětí a zábavy. Maminka dokonce i tatínek se na tebe zlobí.

7 18.7 CLIL (Semantic relationships, punctuation)
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Czech language and literature Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace 18.7 CLIL (Semantic relationships, punctuation) Types of the English sentences In written English, punctuation is vital to disambiguate the meaning of sentences. For example, "woman, without her man, is nothing" and "woman: without her, man is nothing" have greatly different meanings. simple sentence – věta jednoduchá sentence - souvětí main clause – hlavní věta subordinate (dependent) clause – vedlejší věta punctuation - interpunkce punctuation marks - interpunkční znaménka

8 18.8 Test znalostí Významové poměry neurčujeme mezi:
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace 18.8 Test znalostí Významové poměry neurčujeme mezi: a/ souřadně spojenými hlavními větami b/ souřadně spojenými vedlejšími větami c/ jednotlivými složkami několikanásobného větného členu d/ základními větnými členy Ve kterém souvětí je správně doplněna interpunkce? a/ Stavili se pro mě, já jsem však nešel. b/ Stavili se pro mě já jsem, však nešel. c/ Stavili se, pro mě já jsem však nešel. d/ Stavili se pro mě já jsem však nešel. Urči významový poměr v souvětí: Má mě ráda, nemá mě ráda? a/ odporovací b/ vylučovací c/ příčinný d/ důsledkový Ve kterém souvětí jde o poměr slučovací? (Pozor - chybí interpunkce!) a/ Nechci o ní ani slyšet natož se s ní setkat. b/ Nemám náladu a navíc mi není dobře. c/ Mám dnes narozeniny a tak budu vstávat až v deset. d/ Polévku máš v lednici a maso je ještě v troubě. Správné odpovědi: d b a

9 Elektronická učebnice - II
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace 18.9 Použité zdroje, citace slide 1 Bičíková, Vladimíra - Topil, Zdeněk - Šafránek, František: Český jazyk 8, 1. vydání, Havlíčkův Brod, TOBIÁŠ, 2002, ISBN slide 4, slide 6 Styblík, Vlastimil a kol.: Český jazyk pro 8. ročník základní školy a pro odpovídající ročník víceletých gymnázií, 2. vydání, Praha, SPN, 2002, ISBN slide 4 slide 7 slide 7 obrázky z databáze klipart

10 18.10 Anotace Autor Mgr. Eva Zralá Období 07 – 12/2011 Ročník
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace 18.10 Anotace Autor Mgr. Eva Zralá Období 07 – 12/2011 Ročník 8. ročník Klíčová slova Významové poměry - slučovací, stupňovací, odporovací, vylučovací, příčinný, důsledkový Anotace Prezentace popisující významové poměry a zásady psaní čárek mezi hlavními větami, mezi souřadně spojenými vedlejšími větami a mezi jednotlivými členy několikanásobných větných členů.


Stáhnout ppt "18.1 Významové poměry, interpunkce"

Podobné prezentace


Reklamy Google