Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

INFOS 2009 Věra Jurmanová Volemanová FF MU Brno

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "INFOS 2009 Věra Jurmanová Volemanová FF MU Brno"— Transkript prezentace:

1 INFOS 2009 Věra Jurmanová Volemanová FF MU Brno
ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ VYSOKOŠKOLSKÝCH KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ (V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ) VEŘEJNOSTI Z HLEDISKA AUTORSKÉHO PRÁVA ČR INFOS 2009 Věra Jurmanová Volemanová FF MU Brno

2 INFOS 2009; V. Jurmanová Volemanová
Zpřístupňování VŠKP Motivace: Volný přístup veřejnosti k výsledkům produkovaným na VŠ financovaným z veřejných prostředků Transparentnost výsledků studia E-prostředí Potenciál pro snadný a rychlý přístup k informacím INFOS 2009; V. Jurmanová Volemanová

3 Autorskoprávní aspekt zpřístupňování VŠKP
Dělení z hlediska: Času (účinnost právních norem) Typu (studium/řízení) (Ne)Zveřejnění/Vydání (Ne)Obhájení x Obhajoba Autor Ne/zapověděl půjčování INFOS 2009; V. Jurmanová Volemanová

4 Časové milníky z hlediska účinnosti právních norem
(autorský zákon) (vysokoškolský zákon) (novela aut. zákona) INFOS 2009; V. Jurmanová Volemanová

5 INFOS 2009; V. Jurmanová Volemanová
Typy prací Studium vs. řízení Žák, student => studium => školní dílo Uchazeč/účastník řízení => řízení => autorské dílo § 35/3 AZ: školní díla, tj. vše, co vznikne v průběhu studia ke splnění školních/studijních povinností (diplomové, ale i seminární práce) § 47b VŠ zákona: disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce § 37/1d AZ: diplomové, rigorózní, disertační a habilitační práce INFOS 2009; V. Jurmanová Volemanová

6 (Ne)Zveřejnění/Vydání
Omezení někt. zákonných licencí na díla Zveřejněná Vydaná INFOS 2009; V. Jurmanová Volemanová

7 (Ne)Obhájení x Obhajoba
Obhájené práce (AZ, § 37/1d) x Práce, u kterých paroběhla obhajoba (VŠ zákon, § 47b) INFOS 2009; V. Jurmanová Volemanová

8 Autorský zákon vs. vysokoškolský zákon
Odlišná terminologie => z právního hlediska ne zcela kompatibilní/interoperabilní § 47b VŠ zákona vůči autorskému zákonu v pozici zvláštní právní úpravy INFOS 2009; V. Jurmanová Volemanová

9 INFOS 2009; V. Jurmanová Volemanová
AZ, § 35/3 Do práva autorského také nezasahuje škola nebo školské či vzdělávací zařízení, užije-li nikoli za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu k výuce nebo k vlastní vnitřní potřebě dílo vytvořené žákem nebo studentem ke splnění školních nebo studijních povinností vyplývajících z jeho právního vztahu ke škole nebo školskému či vzdělávacímu zařízení (školní dílo). + § 60 INFOS 2009; V. Jurmanová Volemanová

10 INFOS 2009; V. Jurmanová Volemanová
§ 37/1d Knihovní licence (1) Do práva autorského nezasahuje knihovna, archiv, muzeum, galerie, škola, vysoká škola a jiné nevýdělečné školské a vzdělávací zařízení^4), d) půjčuje-li originály nebo rozmnoženiny obhájených diplomových, rigorózních, disertačních a habilitačních prací na místě samém, a to výhradně pro účely výzkumu nebo soukromého studia, pokud takové užití autor nevyloučil. INFOS 2009; V. Jurmanová Volemanová

11 INFOS 2009; V. Jurmanová Volemanová
VŠ zákon, § 47b Zveřejňování závěrečných prací (1)  Vysoká škola nevýdělečně zveřejňuje disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce, u kterých proběhla obhajoba, včetně posudků oponentů a výsledku obhajoby prostřednictvím databáze kvalifikačních prací, kterou spravuje. Způsob zveřejnění stanoví vnitřní předpis vysoké školy. (2) Disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce odevzdané uchazečem k obhajobě musí být též nejméně pět pracovních dnů před konáním obhajoby zveřejněny k nahlížení veřejnosti v místě určeném vnitřním předpisem vysoké školy nebo není-li tak určeno, v místě pracoviště vysoké školy, kde se má konat obhajoba práce. Každý si může ze zveřejněné práce pořizovat na své náklady výpisy, opisy nebo rozmnoženiny. (3) Platí, že odevzdáním práce autor souhlasí se zveřejněním své práce podle tohoto zákona, bez ohledu na výsledek obhajoby. INFOS 2009; V. Jurmanová Volemanová

12 Interpretace a reakce na § 47b
Pro naplňování povinností není vedle ustanovení zákona nutné řešit vztah mezi VŠ a autorem ještě smluvně, a to ani při sdělování díla veřejnosti, tj. vystavování na webu Pro naplňování povinností není vedle ustanovení zákona nutné řešit vztah mezi VŠ a autorem ještě smluvně, ovšem za předpokladu, že nedojde ke sdělování díla veřejnosti, tj. vystavování na webu (náhrada projevu vůle autora v odst. 3 § 47b nestačí) VŠ smlouvu uzavře a bude vystavovat VŠKP volně na webu VŠ smlouvu neuzavře a bude zpřístupňovat VŠKP pouze v prostorách školy/knihovny Pro naplňování povinností (a zároveň i s ohledem na § 60 AZ) je nutné, resp. v zájmu VŠ uzavírat s autory licenční smlouvy o užití díla. - roli hraje též neexistence soudního rozhodnutí INFOS 2009; V. Jurmanová Volemanová

13 Období od 1.1.2006 (databáze a zpřístupňování VŠKP; § 47b vysokošk.z.)
Školní díla Rigorózní práce Habilitační práce Období od (zákonná licence - užití k vnitřní potřebě školy; § 35, odst.3 aut.z.) ANO NE Období od (databáze a zpřístupňování VŠKP; § 47b vysokošk.z.) (pokud proběhla obhajoba) Období od (prezenční půjčování VŠKP; § 37, odst. 1/d aut.z.) (pokud byla práce obhájena a autor takové užití nevyloučil) INFOS 2009; V. Jurmanová Volemanová

14 Pozvání na seminář o VŠKP
4. ročník semináře Systémy pro zpřístupňování VŠKP 2. ročník Semináře ke zpřístupňování šedé literatury Místo konání: Ústřední knihovna VUT v Brně Pořadatelé: AKVŠ, Komise pro e-VŠKP, VUT Brno, STK Praha, VŠE Praha, ČIS Předchozí ročníky: INFOS 2009; V. Jurmanová Volemanová

15 Děkuji za pozornost. Kontakt: volemano@phil.muni.cz
FF MU, A. Nováka 1, Brno Tel


Stáhnout ppt "INFOS 2009 Věra Jurmanová Volemanová FF MU Brno"

Podobné prezentace


Reklamy Google