Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OSOBNÍ ZÁJMENA A SLOVESO BÝT VE VĚTÁCH V PŘÍTOMNÉM ČASE

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OSOBNÍ ZÁJMENA A SLOVESO BÝT VE VĚTÁCH V PŘÍTOMNÉM ČASE"— Transkript prezentace:

1 OSOBNÍ ZÁJMENA A SLOVESO BÝT VE VĚTÁCH V PŘÍTOMNÉM ČASE
Vypracovala:Mgr.Silvie Reitharová

2 TVARY SLOVESA BÝT V PŘÍTOMNÉM ČASE
Sloveso být v infinitivu - „BE“ V přítomném čase má tři tvary: am – v první osobě jednotného čísla I am is – ve třetí osobě jednotného čísla he is, she is, it is are – v množném čísle we are, you are, they are 2.osoba jednotného a množného čísla TY,VY se v angličtině vyjadřuje stejným osobním zájmenem YOU (you are = ty jsi, vy jste)

3 Přehled osobních zájmen a tvaru slovesa být v přítomném čase
já jsem I am I´m ty jsi you are you´re on je he is he´s ona je she is she´s to je it is it´s my jsme we are we´re vy jste you are you´re oni jsou they are they´re

4 STAVBA VĚTY Každá věta v angličtině musí mít podmět
Tam, kde v češtině je podmět nevyjádřený, v anglické větě použijeme osobní zájmeno v dané osobě. Jsem doma = JÁ jsem doma I am at home Jsou ve škole = ONI jsou ve škole They are at school. Je v práci= ON/ONA je v práci He/She is at work. Po podmětu následuje přísudek = odpovídající tvar slovesa být Dalšími větnými členy jsou předmět a příslovečné určení.Pokud jsou ve větě oba větné členy vždy je předmět před PU. Pokud je ve větě více příslovečných určení následují za sebou v tomto pořadí: MÍSTO – ČAS –ZPŮSOB-PŘÍČINA neboli KDE-KDY-JAK-PROČ

5 SCHÉMA STAVBY VĚTY + PŘÍKLADY
podmět přísudek předmět příslovečné určení V sobotu jsme doma. We are at home on Saturday. Večer je v práci. He is at work in the evening. Ráno jsem ve škole. I am at school in the morning. Odpoledne jsou v parku. They are in the park in the afternoon. Moje maminka je v divadle. My mum is in the theatre. Její rodiče jsou na dovolené. Her parents are on holiday. Jeho třída je tady. His class is here.

6 Záporné věty I am I am not I´m not he is he is not he isn´t she is she is not she isn´t it is it is not it isn´t we are we are not we aren´t you are you are not you aren´t they are they are not they aren´t Sloveso být je samostatné a to znamená , že k sobě samo přijme záporku NOT Sloveso se většinou s touto záporkou spojí a vznikne tak stažený záporný tvar Pouze tvar slovesa am se nikdy se záporem nestahuje Záporné tvary slovesa být tedy jsou: am not / is not = isn´t / are not = aren´t

7 Záporné věty - příklady
Naši rodiče nejsou doma. Our parents aren´t at home. Její přítel není v Anglii. Her friend isn´t in Engla¨nd. Nejsou doma. They aren´t at home. Nejsme na dovolené. We aren´t on holiday. Moje sestra není v nemocnici. My sister isn´t in (the) hospital. Ti studenti nejsou v naší třídě. The students aren´t in our class. Nejsem lékař. I am not a doctor.

8 Kladné a záporné věty v jednom souvětí
V českém souvětí je často ve druhé větě podmět nevyjádřený, v anglické větě musíme doplnit podmět do každé věty. Nejsem doma, jsem ve škole= JÁ nejsem doma, JÁ jsem ve škole I am not at home, I am at school. Jejich přátelé nejsou na zahradě, jsou v kuchyni. Their friends aren´t in the garden THEY are in the kitchen. Ta dívka není moje sestra, je moje sestřenice. The girl isn´t my sister, SHE is my cousin. Nejsme v kině, jsme v divadle. We aren´t in the cinema. WE are in the theatre. Ti studenti nejsou z Anglie,jsou z USA. The students aren´t from England, THEY are from the USA. Můj otec není v Londýně, je v New Yorku. My father isn´t in London HE is in New York.

9 OTÁZKY Sloveso být tvoří otázku samo tak, že vystoupí před podmět věty Nic jiného se ve větě nezmění. pokud na začátku otázky není tázací zájmeno (co,kdy,kde..), jde o otázku zjišťovací, na kterou odpovídáme ano, ne. Takové odpovědi se říká SHORT ANSWER- skládá se z Yes/No + podmět(osobního zájmeno) + sloveso být kladné nebo záporné Jsi doma. – Jsi doma? Ano jsem / Ne, nejsem You are at home – Are you at home? Yes, I am / No, I am not. Její rodiče jsou v práci - Jsou její rodiče v práci? Ano jsou. Her parents are at work. - Are her parents at work ? Yes, they are. Jeho bratr je ve škole. – Je jeho bratr ve škole? Ne není. His brother is at school. - Is his brother at school ? No, he isn´t . Jejich dcera je na universitě.-Je jejich dcera na univerzitě? Ano, je. Their daughter is at university. Is their daughter at university? Yes, she is.

10 OTÁZKY A TÁZACÍ ZÁJMENA
kde,kam where co, jaký what kdy when kdo who proč why jak how otázky s tázacími zájmeny se nijak neliší od zjišťovacích otázek. Pouze před sloveso být umístíme dané tázací zájmeno Kdy je tvoje maminka v kanceláři? When is your mother in her office? Kde je jejich dům ? Where is their house? Proč je ta dívka v naší třídě? Why is the girl in our class? Kde jsou její rodiče? Where are her parents?

11 SHRNUTÍ – co jsme se naučili
Tvar slovesa být v jednotlivých osobách v přítomném čase Stavbu anglické věty Tvoření kladných, záporných a tázacích vět se slovesem být Základní tázací zájmena


Stáhnout ppt "OSOBNÍ ZÁJMENA A SLOVESO BÝT VE VĚTÁCH V PŘÍTOMNÉM ČASE"

Podobné prezentace


Reklamy Google